Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 05, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
Y
„' -" ' '' ' ' "
Pokrok západu
Založen 1871Koéník XXXIV
V
'I-
9999999999999999
mt YE 8TÍIEDU DKK 5 CEItVOCK
0Í8LO 40
Z WsblnftOflD
rřitnivé zprávy o úrodg — Wallace
vrchví inltnjr panamského prů
plavu vídal se na tádosi vlády
tvého místa na kterél ustanoven
John F Sttvens s Chicaga
Vládní povětrnostní úřadovna
vydala náiledovní zprávu o stavu
úrody za minulý týden: Kraj od
horních jezer na západ až k sever
nímu tichomofskému pobřeží trpěl
nedostatkem tepla postrádal jasu
slunečního což působilo nepřízni
ví zvláště ve Washingtonu a Ore
gonu všude jiode ale teplota byla
příznivá Zvláště silné deště spadly
ve středních a západních okrscích
zálivu a v Částech středního mis
sourského a ohioského údolí v
jižním kraji pojizerním a Novo
anglicku kdežto čisti států podél
jižního Atlantiku a ve středním
východním Missouri trpí velice
suchem Jasu slunečního jest
všeobecně třeba ve státech střed
ního zálivu v Teonessee údolí
ohioském a jižním kraji pojizer
ním Kromě údolí horního mis
sourského a severního údolí černé
řeky kde kukuřice následkem
nízké teploty rostli pomalu uči
nilo osení toto dobrý pokrok ač-
koliv trpí nedostatkem obdělávky
v částech údolí ohioského ve stá
tech středoatlantických a ve střed
ní a západní Nebrasce V Iowě
kukuřice znační vzrostla jest
dobře obdělána a stojí si lépe než
jak zprávy dřívější oznamovaly a
velice příznivé vyhlídky jsou v
Illinoisu Missouri a Kansasu kde
ranná kukuřice již vymetala Po
slední defite zlepšily značně stav
kukuřice v Texasu
Silnými dešti přerušena byla
sklizeD zimní pšenice v údolí
ohioském v Teonessee a v částech
států středoatlantických jinde ale
práce tato zdárně pokračovala
jest již skoro skončena v Missouri
a v jižním Kansasu Žně jsou v
severní části lrraje ozimkového
Některé stížnosti na rez a pílousy
docházejí zc středního a západní
no umo a z c&sti New Yorku a
něco ve snopkách bylo poškozeno
dešti v Kentucky a Teonessee
Jarka trpí poněkud řezem v níže
položených krajích Dakot a Min
nesoty ale celkem obilí toto znač
ně vzrostlo a pokračuje ve stavu
slibném v celém pásmu jarkovém
a taktéž na severním pobřeží paci
fickém Úroda ovsa kromě nízko leží
cích rolí v jiiní Iowě a částech
Dakot a Minnesoty pokročila ve
líce příznivě a pokračuje ve stavu
slibném V Texasu byl dešť
aklisni ovsa na távsdu a v Teo
nessee oves posečený poněkud po
škodil Úroda bavlny ač silné deště
překážely obděláváni bavlny ve
vitll Části středních okrsku při
sálivu a ve středním a severním
Texasu kde mnoho roli jest saple
veoých celkem vlcobecně se slep
šila v celém bavlnovém pásmu
Sateoice jsou všeobecně menší
tvláltl pak v středních a jižních
okrscích ale Umět odevšad do
chiitjl správy o dobrém vsrftstu
Stllooili na vli docháceji stála
jilal Karoliny a (icorgie V Texa
au Čivl a pilousi natropí min
Škod t sipadot louitianl vlak
následkem řádění pilousů některá
pole byla zanechána a v Oklahomě
a Indiánském území červí bavlník
ničí dále V nejjižnější části Te
xasu bylo již něco bavlny sebráno
Přesazování tabáku následkem
příznivých podmínek bylo téměř
již skončeno a povSechný stav
rostliny té jest slibný
John F Wallace vrchní inže
nýr panamského průplavu vzda
se na nátlak presidenta Koose
velta a tajemníka Taíta svého
místa Odstoupení jeho spůsobilo
velký rozruch mezi úředníky ve
Washingtonu kteří poměry lýka
jící se správy panamského průpla
vu znají Wallace nemohl se prý
shodnouti ohledně politiky jaká
měla býtí sledována při pracech
průplavních ani s předsedou ko
mise prúplavní Shontsem ani i
presidentem Na obvinění tajem
nika Taíta že se Wallace hodlá
vzdati místa svého pouze z ohledů
finančních odpověděl Wallace že
ho k resignaci nepřiměla otázka
peněžní nýbrž ohled na' jeho ro
dinu od níž prý nechtěl býtí stále
odloučen Než nové místo na
bídnuté mu přijme odpočine
prý
V pátek ustanovil tajemník Taft
Johna FStevense z Chicaga vrch
ním inženýrem panamského prů
plavu kterýž bude též generálním
řiditelem Panama dráhy avřak
členem panamské prúplavní korní
se nebude Služné jeho obnášet
bude 30000 ročně Stevens jest
nyní ve službách filipínské komise
jako vládní odborník pří stavbě
dráhy v délce 1000 mil jež se má
stavětí za pomoci vlády Měl
doprovázet! tajemníka Taíta na
Filipíny avšak byl přeložen
pracem panamského průplavu
si
Krajan ?ekař odsouzen k smrti '
V New Yorku byl min středu
odsouzen k smrti na elektrické
židli krajan Eduard Pekař kterýž
dne 34 dubna pí Sáru Kosen
bergovou u níž bydlel zavraždil
a o %i oloupil Poprava má býtí
vykonása v týdnu počínajícím 14
srpnem Vrah který jest teprve
34 roky stár vyslechl rozsudek
zcela lhostejně a pouze se usml
val Po vynesení rozsudku pra
vil: "Děkuji slavnému soudu za
namáhání jež se mnou měl" Od
souzeoec týž den odpoledne pře
vezen byl clo sutnitio vezeni na
Siog Sing — Koroner Scholer
který odbýval inkvest nad nešťast
nou obětí vraha Pekaře sdělil
matce tonoto dopisem v se co se
událo Nyní odpověděla nebohá
žena že jest úplně zdrcena nad
Činem svého syna a zároveň požá
dala korooera aby ho přiměl ku
hledáni útěchy ve víře Odsou
zenci byl dopis ten přečten avšak
sdá se ie Pekař nehodlá upo
slerhoouti napomenuti nešťastné
své matky
HromiJay lynČ
Ve Watkinsville Cia vyvleče
no bylo ve Čtvrtek casoi rloo
divem zakuklených bělochů osm
věi&ů 1 sedm a nich saatMeuo
Oimý unikl smrti líni li pli hro
madném vfsthhi klest na sem a
stavěl so mrtvým Jména sastfele
oých vttfla jsout Lewit Robtrl-
ion Richard Robinson Saody
Price Claude Elder Dob líarrís
Jím Yearly všichni Černoši a Lon
Aycock běloch Joe Pattersoo
černoch stavil se mrtvým a dav
domívaje se že jest též kulemi
provrtáo nechal jej čtyři vězňové
obviněni bylí ze zavraždění man'
želů Holbrookových před několika
týdny jeden obviněn byl z krimi
nálního útoku a ostatní uvězněni
byli pro menší přečíny Lynčov
níci zrovna po půlnoci přitáhli v
pořádku k vězení kdež a ručnice
mi namířenými požadovali od ža
lářníka vydání klíčů Týž seznav
že všechen odpor byl by marným
vyhověl jich žádotti načež za
kaklenci otevřeli všechny cely
poručili vězfiúm aby vyšli ven a
seřadivše tyto v jednu řadu svá
zali je provazy Na to osm vězfiú
odvedeno k rohovému lotu asi 300
kroků od vězení a uprostřed mě
sta kdež byli přivázáni k plotu a
rukama vzadu svázanýma Vše to
vykonáno tak tiše že spící obyva
telé nebyli ze spánku vyrušeni Na
rozkaz vůdcův ustoupil dav něko'
lik kroků nazpět namířil na vězně
a vypálil do nich salvu z kulovnic
brokovnic a revolverů Všichni
nešťastníci klesli k zemi pří prvčm
výstřelu a dav v domnění Že
práci svou vykonal rychle se roz
prchl Žalářník kterýž byl do
nucen provázeti dav na mííto
popravní shledal že sedm mužů
bylo kulemi provrtáno Joe Patter
soo však že byl jen lebce zraněn
Pattersoo unikl smrtí takřka zá
zrakem neboť kůl k němuž byl
přivázán byP kulemi roztříštěn
Mělť Pattersoo tolik duchapří
tomnosti Že klesl zárovefl ne
šťastnými svými soudruhy a zůstal
nehybně ležeti Rachot střelby
probudil občanstvo avšak Jynčov
níci zatím zmizeli Žalářník vypo
věděl že v davu bylo mnoho
zakuklenca ozbrojených a že jim
raději klíče vydal než aby nechal
vyhodit! vězení do povětří dyna
mitem Dav vniknuv do vězení
hledal nejprve Šandy Prícea jenž
zatčen byl téhož dne odpoledne
pro kriminální útok na pí Weldoo
Dooleyovou jehož se dopustil ve
středu a pro kterýž by byl bez
mála brzy po spáchaném zločinu
lynčován
Dcera provdala se za vraha
svého otce
V Danville III slavil minulou
sobotu sflatek svůj Fr Pekárek i
Matilnou Kruzikovou za zvlášt
nich okolností Stalo se tak právě
během soudu při němž byl Peká
rek obžalován z vraždy Usmrtil
dne 3 Června otce své nevěsty
George Kruzika a sice jak obža
loba tvrdila' chladnokrevně
úmyslně Porota radila se o tom
34 nodioy deset mu z a bylo pro
odsouzení dva pro nevinu a! ko
necne statni navladnl obávaje se
že se neshodnou dovolil obžalo
vánému aby se ptitnsl se zabiti
prvního stupně na kterýžto zločin
bude mu vyměřen trest mírnější
třeba že zákon dovoluje I šibenici
Nežli však k tomu došlo slaven
byl v soudní síni sflatek Pekárek
tvrdí le jej Kruiík napadl v domě
chtěl jej zabiti Tu se chopil
brokovnice a vystřelil na něho od
pavlače ku vratům usmrtiv jej na
místě
IhloJoly llllaolikó laWfay
Ze Springfttld III oiueituje
se v sobotu la vseebny doly v
Illinoisu vlastoloé Illinois Coal
Operátora Assoclition byly o půl
noci ssvřeny a sůstanou savřeiy
al nuda horníků kteří poulítají
výbušných látek a podmínky za
jakých budou pracovali budou
urovnány arbítrační ídoa Ublo
kopové požádali soudce Georjge
Graye z Wílmíngton Del by byl
jejích záMupcem na rozhodčí radě
Soudce jak se sděluje jím vyho
věl a od 6 tttveact bude se podí
leli na jrdnánf arbítrační komise
Následkem zavření dolů 45000
ublokojýů je u zahálce
Vyhyne lidstvo?
Znamenitý lékař německý tvrdí
Že člověk -mizl povrchu zem
ského následkem souchotin Dne
každý sedmý člověk umírá nemocí
plicní a procento zvyšuje se kaž
dým desítiletím Jak dlouho může
to tedy irvítí nežli každý člověk
stane se obětí htoiúé nemocí této?
Zárodky její snadno dostanou it
do těla a-íeho ale je li žaludek
náš v pofádku Žťávou žaludeční
rychle jsou zničeny DoveJeli
tedy lidstvo tuto Žaludeční Šťávu
udržeti v plné síie jest zachrání'
no Trinerovo Léčivé Hořké Víno
jest jediným lékem jírnŽ toho lze
dosící ono účinkuje přímo os
žaludek a učiní jej schopným nejen
přijati nýbrž í strávíti všechnu
potravu To jest jen tehdy mož
ným když vyměšování žaludeční
Šťávy jc&t pravidelným Násled
kem toho Trinerovo Léčivé Hořké
Víno tvoří pevnou hradbu proti
vzniku souchotin a jiných zhoub
ných chorob Ono povzbudí
všechno úitrojí tělesné k práci
pravidelné a vypudí nemoc z tíia
Kdykoli nemoc počne nechutí
jídlu nebo tělesnou slabostí tento
lék jistí přinese rychlou a jistou
pomoc V lékárnách J01 Triner
799 So Ashland Av Chicago III
Farma na prodol
Prodá se aneb po případě vy
mění ra majetek v South Omazs
farma o 30 akrech vis vzděláno
Dva akry vinice malínovka Co
ovocných stromů Stavení o 4
světnicích a kuchyni maltal pro
koní a dobytek hovězí přístřeší
pro vozy a hospodářské nářadí
skříflka na komu a ilcpičák— vŠo
pohodlní zařízené Hlaste se 11
George John 3513 33ti! & U St
South Omaha Neb 49x3
CaulHian
Csrson Ilail vzdálen jest 3 mile
od Milladore Wi a jest to nej
větší stavba ve vůkolí 96 stop
dlouhá a B top Široká Při Csr
son Hsllu je 40 akrů pozemku
33 akrů bes pařezů oseto je tra
vou 7 akrů pastviště Carson
1111 neol sice zrovna v měité slo
naléfá so v místě hustě farmáři
obydleném Jest mnoho IMI(MKÍ
hledají místo k falUenl si obclio
du pH kterém! mohl by mul
farmu 'M nankýiá e pro lakové
vhodná tlte!itot lali kdo by 10
koupil mohl by si satídít U ob
chod kupecký Vedle Carson
Halin jen sýrárna Dojlldl sem
dráha Wiíconsin Center Milla
dore lell metl městy Marifíild a
Stevens Point Carson 1111 prodá
buď 1a hotové aneb dle přáni kup
ce spokojí se nfjsKfin obnosem
psisílUf m a sbytfk ponechá ku
splaceni na delll čas inámý kmt
telnlk 4i
Jostf 1'acourok
P O Millailort box i?t Wla
I Jťkní íi%ittti
Tyodal 3 Července
Vt% prtí jn prii Musílek
Tonda má ve sklepě sice kořalku
a pivo nejvíce však vody rád prý
by proto koupil ryby
Krajanu Hájkovi utekl roj včel
ubožák koukal na ní i § KnlUfi
jak odlétají a pomoci si nemohl O
M ] Kíedinger je jíž mužem {
vlak jsme též tuto velkou událost
plné 3 dny oslavovali a sice jeden
ve Vodfisncb a druhý den v
Tyndall JJyly pří tom také ně
jako opičky
Počestný mistr Cacek odejel v
sobotu rychle ae svým synem na
němž zpozorovány byly známky
vztekliny do Chicaga kde má
dán Ifú do lékařského ošetřování
V obavách by cestou stav jeho
ie nezhoršil provázel pacienta
dr Sedláček
Minulý týden zemřelo na vzte
klinu slcté dítko v blízkém Avon
Protož poior na psyí
Obě tyndallské kapely účinkují
na 4 července v Tábor
Security block pokračuje hle
mýždím krokem ku předu Cihel
mají zde jit 15 ksr ale zedníků
málo Počasí špatné
Hledá se smírčí soudce hlaste
se u Uodláka
Tyndaflští hasiči byli by bez
mála ze státního sjezdu přivezli
cenu na rychlou jzďd 1 hadicemi
jeli jsme totiž jako k ohni
Adolf &íp pohřben byl v sobotu
na evang hřbitov blíže Tábor
Náležel ku řádu Pravda ZČUJ
Ve dvou rocích třetí to t rodiny
Šípů a všichni od ZČiJJ
Máme zde dva nové hostinské
Henry Hokufa a Fr Dlažka oba
jsou šarmantní Kxsalonáři jsou
Musílek a Šimek
M Dárta má již paruí stroj v
poli Znamení doby
českou školu navštěvuje zde
hojný počet Žactva Učitelem jest
p Donato již 3 rok
Výlet pořádl 33 července řád
Pravda k p P A Nedvědovi kde
prý budou výletníci fotografováni
Městská radt dva Češi tři co
kupují obilí všichni tito na výbo
ru přes cesty a přece máme tyto
tak špatné až hanba— snad jo to
deštěm
Pánové Šimek a Král meškali
minutý týden za obchodem v
Yankton
Sporti praví že Miole je blízko
města a otchoduje doposud 1
krátkým zbolín a handluje koně
Devatenáct salonů máme v lion
Homme County
Ve Vodftanech se již neodklá-
dal zábavy na plili! neděli je
prý již po séeoně kuřat
lioston Hluuurs budou hrátl
také v Tyndall míč tulím 10 tm
Náš Sokol se doposud tulí
míváme lolii také někdy závody
(11 báru)
Za 3 mísíce huleme pit jn
samou iIoitou korálku sut 10
nařídil
Krajan Hájek mavM imlou
vu au uoiUvce víciio 1 maiiy mu
stavbě Security bločku
Ká l Pravda sa n rdfch pěl
raků cd uvedeni má jíl plia I1000
hotových pauis
Htkoblt Iabaler 1 Tyndall li
brali domoviny v Stanky County
liodlik
r
i!
T
fí
I
t 1
v
r
ř
!l-
ř
1
1 ' 1
t-
i
i '
i
v
u
1:
ř „
ř
i
'1
-i -
i
t+
$
i