Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 28, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POK
ROK
Založen 1871--lloník XXXIV
ÁPADU
VK BTftKDU DKK 28 CKKVJÍA 1D05
CIHLO 4H
# Z AMERIKY
Z Hlavni Úřadovny C S D P J
Z Wasblngtonn
Vrtiident a mail uipokojiti Číňany
—ranamiký průplav Hni ttarostl
— Odhalené velkotlodlhtvt
Číňané v odvetu za protičínský
zákon znemožňující jim přístup
do Spojených Států počali boy
kotovatí americké výrobky i ně
které firmy po£íoj( již pociťovali
tobo následky Z Portlandu
Ote zaslán obchodní komorou
presidentu Rooseveltovi telegram
v němž le Židi za bezodkladné
uspořádání přátelského poměru k
Číně jak to pro čest Spoj Států
jeit nevybouteloo dle smluv
Čínou ujednaných Obchodní
komora Žádá aby zákony proti
Číňanům byly co nejvíce zmírně
ny a aby president jmenoval ko
misi která by zákony ty vyšetřila
odporučil i pak kongresu cesty
jak bychom mohli nejlépe udríeti
pfátelské obchodní poměry k Číně
pro dobro obou zemí Dle zpráv
obdržených z Hongkonku že jest
nejvyšší čas aby se učinilo něco
ve věci té
President Roosevelt by číflaoy
poněkud uspokojil vydal nařízení
vládním zřízencům v přístavech
aby to všenr1 Číňany kteří přícliá
zejí do natí země bylo nakládáno
tak zdvořile a slušně jako Cíflané
nakládají s Američany kteří př
jíždějí do Cíny Od nynějSka ne
smí vláda zvědět! od Žádného
ČÍS:na nijaké stížnosti jinak by
byl dotyčný úředník potrestán
Jen třídu kuliů čili najatých otro
ků nesmí sem úřednicí vpouštět!
jak smlouva Čínou ustanovuje
alo všechny ostatní Číňany kup
po učence cestovatele a podobné
nesmí nikdo při vstoupení zdržo-
vfti Vše to bylo do Cíny ozná
meno a očekává se odvolání boy
kotu od čínských obchodníků
President svolal úřadu pomoc
ných inžinýrů pro panamský prů
plav na x září do Washingtonu
Gen G W Davis bude předse
dou úřady té a může do té doby
Jcfltó ťanamu navštívili aby se
přesvědčil o stavu věcí Úrad
uváží o všech nabíjených plánech
pro průplav podaných a rozhodne
o tom co má průplavní komisi
odporučili
Tajemník llay ee navrátil opět
do Washingtonu po delším odpo
čioku jejž strávil na cestách v ci
zině za účelem svého zdraví i
opět se ujal své práce V pátek
večer měl dlouhou rozmluvu
presidentem a obdržev vdech o a
potřebná naučení a vysvětlení
vleho co so za jeho nepřítomnosti
událo jal ae vykonávat! opit své
povinnosti
Po dlouhém pátráni se strany
tajemníka vnitroiemí osm spol
koupeny spekulanty za 40 až Co
procent skutečné jejich ceny v
očekávání že od vlády za ně do
stanou plnou cenu Dříve než
se počalo a rozdělováním tajem
ník Hitchcock nařídil vyšetřování
a ukázalo se že některé poukáz
icy jez oyiy vyplaceny znovu
byly vystaveny Tím způsobem
Coooo a $100000 Slo do kapes
osob vyplácejících pro vládu ob
nosy ty Tajemník okamžitě za
St Paul Mínn 16 červ
Ct spolkům a členům ČSDPJ!
Slíbil jsem že výsledek soudu
paní Tobiškové 1 natí Jednotou
bude oznámen a tímto plním slib
svůj: "Poroti nalezla že když
paní Tobišková Jednotu žalovala
muž její byl mrtev — a vynesla roz
sudek prot Jednotě'
Viak na základě nového od
dobyté získaného svědectví bude
požádáno o nový soud který ně
kdy v červenci bude vyvolán lile
dlme mu vstříc 1 pevnou důvěrou
stavil vyplácení a veškeré důkazy Z z
nflllnunl nráunfrrm uláí„ím ! I'""" "7 """u'
kových úředníka a právníků
Ind úseml bylo dáno v obžalobu
pro podvody i vystavováním po
ukásek na školní pěníte Jsou to
pakl Ward a gtiv Johnsoo ná
roda Čhickastwn spolkový msr
lál Celbctt bankéř Purdom práv
ntcl Mauafield McMutray a Cor
nish a bývalý guvernér národa
CMckaiaw
Kongres v posledním satrdánl
: svolil fjQQooii na vyplácení po-i
' áfek drlených uíiull a oslalnl
1 sliiencl va školách národa
i m t m m t é
Doru lajemniK řiitcncocw po
dlouhou dobu záležitosti v Ind
území bedlivě sledoval a celých
dvanáct měsíců věnoval vyšetřo
Vání President jednání jeho
úplně schválil neboť nejen za
chráněny peníze z vládní poklad
ny ale i pozemky a (ondy indián
ských kmenů
Hrozné Železniční nebeští
Minulou středu v 0:20 hodin
večer vjel oimnáctihodinový ry
chlovlak dráhy Lake Shore tak
zvaný Twentieth Century Limited
v Mentor O do nákladního
nádraží roztříštil se a dva želez
niční vozy shořely Devatenáct
osob bylo při neštěstí tom zabito
a xa více méně zraněno Hrozné
neštěstí to zavinila otevřená vý
hybka a neví se byla -li zúmyslně
otevřena aneb otevřela-li se ssma
velikou rychlostí ujíždějícího via
ku aneb bylall ponechána ote
vřena mužstvem nákladního via
ku jenž před tím zajel na po
stranní koleje Vrchní dohlížíte!
tvrdl že má důkazy že výhybka
byla zúmyslně otevřena aby vlak
byl ztroskotán Uřadnfci dráhy
Lake Shore kteří vyšetřovali pří'
činu neštěstí a nabyli již jakýsi
názor o všem i přehled zároveň
docházejí čím dále zřejměji k ná
hledu Že vyšinutí vlaku bylo dí
lem zúmyslným snad z pomsty
pocházejícím a že je zavinila oso
ba která zlovolně výhybku ote
vřela aby rychlovlak zničila Ve
čtvttek pozdě odpoledne detekti
vové získali stopu která slibuje
sensační objevení během několika
dnů ne li dříve jest známo že
jistý muž který dle souhlasných
posudků jest do jisté míry dufiev
ně nepříčetným byl viděn v okolí
výhybky která celé neštěstí zavi
niia člověk ten častěji se vyjá
dřtl že zaujat jest nepřátelstvím
proti dráze Lake Shore ježto byl
jednoho vlaku jejího před časem
trochu nešetrně "vystrčen a že
se za to a ní jednou vyrovná
Slovům Jeho nebyla nikdy věno
vé podskočeni nebudou a že pravé
a poctivé požadavky Jednota nsše
bezodkladně platit chce a také
vždy bude
Zc TobiŠka živ jest o tom ne
pochybuje snad žádný ale že by
si "pro důležité příčiny" Život
vzal o tom pochybuje každý kdo
jej v St Paul zná A nikdo jej
také neviní že odešel neb on měl
zajisté dosti s čím se potýkat aby
správným mezi známými být
mohl Ale tolik dovolím si uvéiti
že zde nepřítele nemá a že všichni
litujeme neblahých okolností
jakými on zápolit! musel
Vzdor všemu ale jednota nale
bude po něm i dále pátrat Možná
že raději bydlí a jest zaměstnán
některém obchodním městě nežli
aby farmařil a íezpochyby Českým
novinám se vyhýbá aby o sobě
ničeho nečetl Ale jen trpělivost
však on se někde najde
Více spolků odeslalo certifikáty
pro manželky jichž vyplněni
zanesení do knih vyžádá si více
času A ježto jich jest tolik na
jednou tu třeba velké pozornosti
aby so pak vady a chyby nena
lezly Mimo to i jiné táleiilosti
Jednoty se týkající vyžadují též
značné pozornosti i času a to prá
vě jest příčinou Že v poslední době
bylo nutno mnohé dopisy i odpo
vědi odložit ovšem že jenom ta
kové při nichž nedělá rozdílu
zdali ihned aneb v několika dnech
vyřízeny budou
Jest nutno ještě jednou upozor
nit bratry aby certifikáty k opraě
poslali kteříž pojištění na man
želky měli a zvláště ti jichž man
želky žádají pojištění v částce
$350 A opětné opakujeme "že
žádný certifikát manželce odeslán
nebude dokud manžel její certiíi
kát svůj nepošle k opravě' neboť
nemůže to být aby otevřena byla
cesta k nedorozuměním tím Že by
mezi členy byly dvojsmyslné cer
tiíikáty A proto kdo nechce
certifikát poslat k opravě ať ne
posýlá též žádost o certifikát pro
manželku Žádný zajisté Člen
vána pozornost ježto známo bylo lttfi a Jednotou poetivf smýšlí
- i__ _a _- 1 _ a a t # - j 1
něm U o slovech svých neuva- neouao se suransi ceriuuai svaj
iuje Kdo nyní mul ten Jlí neul
mámo ačkoliv detektivové po
něm celý deu jit pátrali Vlak
ent osudným! místy projel 40
minut před rychlíkem dokazuje
e výhybka naleiala se v pořádku
rovně! signální svitla Zelea-
niční sřdencl jil měli přivě slul
tni ujišťují la kolejí po nich! se
k opravě ouesiat ar lit ují po
jištění pro manželku neb ne
Dále upozorňuji le na kaldé
Žádosti má Ijt uvedeno stáří man
lelky kdyl manltl jtjl k Jtdwtt
fřUhpit—t kdyl si pře vělll
pojištění otl Iljo í iJ7 nyníjIL
col se často neděje To opět můle
zavdali příčinu k nedorozumění
rychlík ubíral nebylo sa oněch 40 ' polktm a Hlavní Úřadovnou
'tkiiaWft Ntkťté uitt byly Ipouie Jt točně
minut podlito Proto ite 1 plnou
Utotou předpokládali le celé
nelišit! savltiěuo bylo rukou slo
člaoou Práce vyčistěním trati
spojená vykonána byla dopoledne
Předplácejte a na "Pokrok"
ohledně fut a přidělali mnoho
sbytcčué práce vysvltlováalm
nfpřihlítejeani k sbytečnýru vílo-
hltu poštovním
Veškeré certifikáty budou ode
sláuy jakmile opathuy budou
podpUem přediedyi br V Týty
kdyby (estery spolfk (dle svého
mínění) v čas je neobdržel toto
mu slouliž na vysvětlenou proč
odeslány nejsou
Ted odesílány budou Hlavní
Úřadovně Jednoty zprávy spolků
za druhé Čtvrtletí 1003 a tu jest
nanejvýš žádoucno aby spolky se
čtvrtletními zprávami zaslaly též
Čtvrtletní poplatek k Jednotě neb
tak usneseno bylo na sjezdu totiž
aby k vůli lepšímu a jistějšímu po
řádku zasýlaly o poplatky ty sou
časně se čtvrtletními zprávami
Pokud se týče zakládání nových
spolků tu sděluji Že u jednoho
spolku svěřeno jest dvěma bratřím
založili spolky ve dvou rozličných
místech třetí pak bratr oznamuje
že dopssl svému příteli aby se o
založení spolku ve svém okresu
staral a aby dbal o to by co nej
dříve založení spolku se uskuteč
nilo V jiném místě opět pracuji
bratří o získání jinonárodního
spolku z českých Členů ale sestá
vajícího a xxo údů čítajícího jež
značné zvýšení platební tabulky
nutí aby se ohledli po nějakém
spolku bezpečnějším než jest spo
lek jejichnebtsm kde sa platební
tsbulky často zvyšují nastane
jednou doba Že člen ve vyšším
stáří nebude moci velké ty platy
podstoupit a bude nucen odstoupit
když by právě měl spolku nejvíce
zapotřebí následkem čehož ztra
ceny jiou všechny peníze jež po
dlouhá léta do spolku platil a ti
rovefl i veškerá jeho práce kterou
po dobu tu věrně a svědomitě pro
spolek ten konal A tu každý
musí doznati Že spolek takový
není ani bratrský ani lidumilný
nýbrž žo to jest výdělkářská (pro
některé hlaváče) pojišťující spo
lečnost a dobře by bylo vždy c
takové pečlivě varovat
Tyto výše uvedené pokusy o za
ložení nových spolků milé nsš
Jednoty uvádím jako příklad co
snaha a podnikavost mohou doká
zatl Kdyby se bratří odhodlali
svým přátelům a známým psát!
výhodách a bezpečnosti naší Jed
noty a pohádali je ku zakládán
nových čísel a tím k rozšíření její
nelze pochybovali Žo by záslužná
práce jich korunována byla úpl
ným zdarem Máme vždy míli na
mysli že "když kuře nehrabozrna
nenajde' Tak také když se jed
notliví Členové nepokusí aby zná
mým svým dopsali a přátele své
uvědomili o Jednotě naší tu nelze
doufali ve značně ší je í vzrůst
Nelze zajisté nikterak očekávat!
že Hlavní Úředníci mohou aneb
musí vědět kam mají jet spolky
zakládat kdyl neví ani na koho
by se v případu takovém měli
obrátit
Pročež bratří zakládáni nových
spolků táell jtn na vás samých
Hlavul Úřadovna jest však vidy
cky ochotna ponky tnout! vám
veškerou mošnou svou pomoc
nutno i( ale věděli kdo o ni tádá
aneb jí poiltbuje Stanovy a itil
raci listiny buJou vidy trioda lad
ni odeslány kdykoliv o ně bude
požádáno a to v počtu jaký si
ptát! budete spiše pak se vám
jich odešle o pit vítr tiet aby
jedna icháitla
Více spolků idkalo n členech
tak le dnes máme o 50 mulikých
členů více ucl jm mil! I ledna
iuqj kdalio Isuskfcti tleaů nám
přibyla přs 110 Ale to není
daleka ani polovic kolik se jich
jsltl přihlásit! m&le
Toto čtvrtletí oeudálo se ¥ naší
Jednotě žádné úmrtí a Hlavní
Úřadovna pokusila se uložili pod
úroky dalších jít 000 u města St
Paul zdsli toho tle docílíme ne
mohli jíme a dosud od městského
komplrollera dovědřtf výfdedek
však bude příští měsíc oznámen
ve zprávě čtvrtletní
Nuže bratří v chutí k dli 11 1
Snažte so každý kde vám to jen
poněkud možno o rozšíření milé
nám Jednoty a když všichni svorně
a spojenými silami budems pra
covat! přijde doba že na výsledek
této práce své hrdi budeme
S bratrským pozdravem'a úctou
PÍCANTA A KUCH
tajemník
OWATONNA Mínn 34 červ
Ct řed —Minulou schůzi uvedli
jsme 8 členkyfl do Jednoty a schůzi
předminulou 4 mámo jich tedy
uvedeno xa Některé si vzaly vyšší
pojistné a některé mají sice již
certifikáty k uvedení so ale ještě
nedostavily mohou přijít příště
jsk budou moci V minulé schůzi
si někteří brstří stěžovsli že ne
dostávají Orgán ProČ? Snad žo
jsou špatné adresy? Já myslím
že ne Dal jsem si a tím práci'
abych adresu každého člena sehnal
udal správně a tyto adresy jsem
opsal třikráte jedny jsem poslal
Pok Západu jedny Hlavní Jed
notě a jo Jny jsem si nechal doma
Ale mnohý člověk Pok Západu
odbírá ale nečte do schůze přijít
nemůže a tak se není co divit On
si bezpochyby myslí že Orgán
bude nějaká kniha a on to zatím
jest pouze jeden list v Pok Záp
jednou za měsíc proto a! toho
takový čkn nevšimne Náš bratr
účetní J Fitiher vzdtl se úřadu
poněvadž se chtěl odstěhovat do
PineCity Žádal jsem redakci
aby změnila adresu účetního v
adresáři Poněvadž rnne dochází
Pok Záp každý týden hledal
jsem adresář však Žádný jsem na
nášel Obrátil jsem každý list
třikrát ba čtyřikrát ale přece jsem
adresář nensšel Příšločíslo druhý
týden hledám zaso a opět ničeho
nenajdu To je také asi nějaká
mýlka Tento adresář má přece
býti v každém Číslo a nejenom v
Orgánu Proč to si může každý
pomyslit kdo něčemu rozumí
S úctou 1 pozdravem
Anton J Wafious taj
l'o%n red —Vážený přítel pan
Wafious praví že mnohý Člověk
Pok Záp odbírá ale nečte To
jest věcí možnou JitUou věcí však '
jest že několik členů ČSDPJ ne
čte orgán neboť jej posýlají zpět
ač by měli vědětže oni sami platit
zafi nebudou Proč tsk činí ne
vímej správně alo nejednají Po
kud se týče adresáře tu dovolíme
s! uvést! tolot Pan Waňous bude
zajisté vědět že v pouledním
ijeidu následkem zřízení orgánu
odvoláno bylo uveřejňování adre-
slřů spolkových jak ví Slavii tak
I v Pok Záp za kterél Hlavní
Úřadovna zmíněním Časopiiflm
platila V léml siesdti usneseno
zároveň aby orgán ČSDPJ vydá
ván byl jednou měsíčně a abv ho
lostával každý Čivu zdarma Mí
kaldý Čtvrtý lýden posíláme orgán
všem členům nám otnámenv-in
tedy pouie jednou měsíčně A v
orgánu tom uvrřjflujm také
sdrosá) spolků col jest správné a
edlnl správné ak umá zajisté i
pan Waňous Proč uveřejňovali
adresář každý týdeu kdyl Členové
i ohromná vřilnu iřadulkůjiml
'uus na adresáři šáleli dostával!
orgán pouto jednou měsíční?!