Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
v
v
9
Slavnostní otevření Čes-Národn
Siné v Howells Neb
Dvactt pit novUh tleni) slavnost ni
uvedeno a přijato vi natek
mocného spolku DřevařA
Svtlovjth
— Slavnostní otevření české
Národní Síně v Howells Neb
odbývané v sobotu 17 června le
vydařilo skutečně skvčle 1 den
ten byl pro veškeré tamní osadoi-
Mrtvo pravým svátkem neboť do-
vstavilo se k této důstojné slavoo
sti hojné krajana jak z Clarkson
tak i z Dodge Této příležitosti
použil Tábor Cestfá Lípa £ 72
Dfevsfo Světových aby slavnost
ním způsobem uvedl velký poíct
nových údů do svazku tohoto
zdární prospívajícího spolku Za
tím účelem učiněny byly rozsáhlé
přípravy a přispěním p J Wolfa
státního organisátora docíleno
že í úředníci a cvičící četa Táboru
Nebrasská Lípa č 185 z Omahy
k uvádčnl tomu se dostavili Mezi
jinými byli to hlavně tito Členové:
Vysloužilý předs Alois Kořískoj
předs Jan Pospíchal st: místo-
předs Vác DolejS bankéř Ant
Stern průvodce W Malý vnitřní
stráž Anton Hnilička: venkovní
stráž F J Janda deputy Jos
Wolf Tito všichni s četou pod
velením Louis Chleboráda tvořili
četu uvádčcí Z Clarkson dosta
vil se v čele 8 hudbou celý Tábor
na několika skvostné ozdobených
vozech Také z Dodge dostavil
se slušný počet údu s jich předse
dou p C Stechrem Již od čas
ného rána kupilo se velké mož
stvl lidu obého pohlaví na ulicích
namnoze pěkně okrášleného mě
stečka Howells načež kolem 3
hod odp uspořádán byl městem
skvělý průvod v tomto pořádku:
V čele kráčela kapela Howellská
za niž hned ubírala se cvičící četa
a úřadníci z Omahy načež opět
následovala Clarksooská kapela a
za tou ubírali se členové Táboru
Čecho-Moravan č 234 z Clark
son pak následoval Tábor Zá
padni Dub č 17 z Dodge a ko
nečně průvod uzavírali členové
Táboru Česká Lípa Č 72 z II ow
ells Když byl průvod prošel
celým městem nastoupil cestu do
nově postavené síně kdež ihned
pokračováno v dalším programu
V obrovském počtu zde shromáž
děné obecenstvo oslovil předseda
pořádajícího výboru načež slav
nostní řeč přednesl p AIKořisko
Řeč jeho líbila se všeobecně a
zvláště když učinil pochvalnou
zmínku o postavení a důstojném
otevření české Národoí Sině tu
nadšeni dostoupilo svého vrchole
Po vyčerpání programu zapoěala
ihned volná UneČnl zábava Mezi
tím hosté již měli bráti podílu
při obřadech slavnostního uvádění
nových členů odebrali se k večeři
Kolem 8:30 hod večer shromáždili
se opět všichni Dřevaři ve spol
kové místnosti rovuěž v uové
síni kteráž tyla bohatě výzdobě
na a zde krátce na to zahájil
schůzi p h lirodecký předseda
ostatní Ařadufci Táboru "Četká
Lípa" Po zahájení scbtse ode
vada) další (ízeul téže v moc uvá-
děcl čety z Omahy
Celkem uvedeno bylo 35 nových
členů a sice 14 údů k Uowtllské-
mu a 11 ke Clarkíooskému Tibo
ru patřících Po ukončeni uvádí
cích otřadů achúie byla umřena
a všichni přítomní odebrali se do
lů do lantčnl mUtoosti kdel pa
oovalo jil všeobecná veselí Omal
ká cvičící čela provedla ide te
vadně velejué cvičeni ktcié bylo
t velkým lájtiitm všemi pliťMU
nými sledováno Vlak holi dilrli
se pod velením kap 1 Chichotá
da loameuiiit Pak opit loipiou
díla se srdečná ilhava kutá v
otjlípllm pořádku pjirval al do
llai V otdíli řtKali se hoiié
prohlídce měnu )ho půvabného
ollpřičemlsáioii Qscioaniovali
) 9 přivitivýuii ijtjlltui ttajaov
V pondělí odpoledne nastoupl'
konečně hosté z Omahy zpátečn
centu ku svým domovům Pan
Malý jeden z účastníků tohoto
výletu vylíčí v příštím číslo po
drobněji dojmyjcžvmysli jetu n
památnou tuto slavnost utkvěly
{ OMAHA
— Předminulé úterý krátce před
půlnocí zničena byla požárem jed
na z nedávno postavených kolen
pro vozy ve Fort Omaha a ztrátu
f 3000 obnášející oésti musí kon
traktor ježto budova nebyla do
sud dohotovena a následkem toho
nebyla ještě odevzdána vládě
Příčina ohně není známa ale má
se za to že ohefi spůsobili tram
pové kteří se v okolí po několik
minulých dnů zdržovali K po
stavení nové budovy ihned bylo
přikročeno aby dohotovena byla
dříve než ostatní nové budovy jež
dala vláda zbudovat] pro signáln
sbor jenž ubytován bude ve Fort
Omaha
— Před distriktním soudcem
Kedickem projednávána byla ža
loba Greely Bakera proti Swiít
Packing Co o náhradu $2000 za
utrpení zranění Baker v Žalobě
své tvrdil že spoluděloík obráti
na něj hadicí chrlící horkou vodu
a vážně jej opařil Porota vynesla
tentokráte rozsudek ve prospěch
žalujícího Bylo to již třetí pro
jednávání případu Bakerova
— Město povomo Mooo na
hubení plevele jenž za příznivého
počasí najčetných místech vOmaze
roste Minulou středu ráno posla
pouliční komisař Hummel tři čety
po io mužích ozbrojených kosa
mi do různých Části města aby
plevel posekali a ka práci té po
užíváno bude též městských věz
Rů třebas že jen málo práce vy
konají Loni vynaloženo bylo na
hubení plevele více než dvojnásob
tolik peněz
Ve Čtvrtek odejede p M Kretsch
mer se svoji manželkou do Port
and Ore aby prohlédli sobě vý
stavu a pak hlavně aby poněkud
pookřáli v rodinách provdaných
tam svých dcer Zdrží se tam asi
dva neb tři měsíce
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutnlkářský
vlastní pan Václav Dušátko v č
1262 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatěrek
akož i velké zásoby tabáku kuřla
vého šflupavého a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání
každé solidní místnosti tf
Zprávy spolkoví
Lože Jan Hus 2 S Kof 1'
odbývá schůzi svou ve Čtvrtek 32
června v Sokolovně Členové jsou
žádáni by se všichni dostavili
B Sláma S A a P
Vóotullc
Sokolských zátav 1905-1906
Ittnt stona
neděli 25 června 1903-
Véřcj
né cvičení
V sobotu 8 Července— Letní slav
nost v aloi a zahradě
V sobotu i) srpna— Oblinkový
ples
V sobotu 16 aářl— Vinobraní
Ximut sum
V neděli 13 Hjoa-llaveUko po
svíceni a pouť
V ordeU a října— Slavnou Hav
llikova
V nrdill la listopadu— Divadelní
představeni
V ueJili Jl proiioct— S)leitiov
tkl ittava
V wIhiIu to února 1006— Ma
tkami ptai s
CURES
Tílo dostává stM život o4 00
trávy aprdvofi stráveno Zdra
votní itrtívonf rtifíHíiliť fut
_ +in m
krov ale řaludečutcboroby po
ludcřnl nepravidelnosti obrátí
ceiou soustavu Nesprávné roz-
I EVVlfllIV TlflUrfn VHA V 9 II 1 1 1 r 1 1 I
II itifisobujío rarmueiijlol bolesti
II Skytání a divení Když pře-
1 1 Jedení sclrvii taludek icslabne
I 1 aneziiJílvnosťnďsleduJo
11 1 nearora'a jjihcic uraugbť
I I holínezdživooMt TotoosvobO'1
I I zujo žaludek a vnitřnosti od na
I I hromaděných řÍHtí a dá Žaludku
novy bivoi xiimo 10 galudelc
1 1 rychle otuží a přirozený podnít
II nríímřnf n v 1trmi ohiiff Ir li
li dlu 10 allou k úplnému strávení
Rpoarmu
r a v a m a — _ u
jauzoio sodo zbudovat! Vál
llllllíllllr tlml1 tnmnrfm nH
roreným prostředkem Zkuate
Thedforďi lilaok DratiRhtltě
anei JUQ7ete sobO koupi tl ba
líček od Vafiubo lékárníka ca
Zoo t v pddu-11 to nemd na Hkladč
zuSleto nonfe na The Cbatta
nooga Medicíno Co Cbatta
nooira Ti'nn a halířnk Vilm
Ibudo poUou zusláo
IHEDFORDS
Kbiack-braughi
OziuViiioiií !
Dovoluji al touto centou uvéitl
prakticky zkuSonii porodní imba
a nabidnouu jun ivo iiuzny rro
ifo o líitíkavou pítzofl slibuji žo
snahou moji bylo Jeat a budo
povždy každou matku co nejldpo
obsloužili V úcto
JOSEFA ŠLOGHOVA
porodnf bába
45ml lIilOVYIlliamulOiiiahA
Johánek Bratři
vlaatnt
první třídy míiIoom
1102 Wllllam ul Omaha ob
Dobrá vina likéry a doutníky— Chutný
sannsoK vzuy p v-
Dr James W Novák
český zubní lékař
Má úřadovnu svou v pokoji čís 217 1
Karbach Bločku
na 15 ul mezi Douglai a Farnnin
TELEFON 1303 43tí
Pospíšil Bratři
nejlepši
doutníkářská
dílna
o
o
n
o
M
O
X
O
X
O
X
o
b -ó
o Naše ioc "Dijou" a 5c 2
2 "Cracker Jacku a "tu" jsou
J inamenité
J Zkujte naše doutníky kte- X
X ré jsou na prodej ve všech x
X obchoJech a budete zajisté
x iptoo spokojen) 5— S
o o
lononononononononononoiono
-aw4~--# # ♦
J N Spisoy
v
lioliřská (Kin
v Crete Ntb
lilii
mjiípíi pit v nuieni a a
střihlo! vlata Obtaťt i I
Ívldy k uíum budete dob? 1
%' V'IVUV tlít 1 I
Yyrufiltol prodal nám nadbytečné své zásoby
1 lijw 1
Mužských oblckfl
z modré
serge látky
Tisíce ffluiakch cclovlnlnýcb
tvar poíržuJících Royil Blue
Strge obleko
NcjpaiádnřjŠÍ nejslušnČjší oblek
jaký můíe člověk obléci— Jedno- i
dvouřadové— Lehké i váhy prostřed
ní— Dvoukusové vycháikové obleky
a tříkusové polotvaré obleky
Tyto obleky jsou módní po celý
rok MoZeme vás obslouíiti doko
nalo o třetinu až polovicí levnřji než
byste museli zaplatit! crstou obyčej
nou
T!MIřI!llliMlWW
t irr- iHir-rTf 1
TiiT'W -wrwir'1
COLORADO
a nazpét
$1500
30 června 1 a 3 4 července 1905
Též
$1750
Každodenní do 30 září
kromž výše uvedené dny
PO
UNION PACIFIC
Uuďto jistit aby lístky vaše zněly na tuto dráhu
Tažte so v
Městské úřadovně' 1324 Faroatn ul
Thono 810
r
COLORADO
Cesta t Omrhy do Denver( Colorado Springs a Pueblo
a nazpět
$TFM©
Lístky na pndej ksldodenně od i června do ao láM
jel jiou platný al no 31 Iljoa Dopište mi dnes o ivlištní
1903 literaturu aneb radíji navštivte mne v této úřadovoé
Jest to idarma
J l!t ltEYNOLDS
th l H T A
1301 laruam St OMAHA NKU
iSuihmimn
Pícdolalio so na Pokrok pouzo SI roCno