Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    s -Á „a -
8
4
WWW WWfWWWW
9 OMAHA-® 8
Ycřcnd cvičení upoM
dá cvičící odbor TJKokoJ
za HpoliiiUIíikování hboru
OiiiuŽNkých Kokolck aťév
odboru T J Sokol dne 25
června odp a večer 44
— NA ťKODKJ LACINO půl
lotu oa rohu 12 a Wílliam ul
Kdo by lí ho plál koupit ať ae
bnej přihlásí u Louia Ucrky čít
941 New York Life Dldg 44—
— PftlJME SE zručný dčlník
který se vyzná dobře v sekání ma
ta i v oboru uzenářském Dobrý
plat itálé místo Hlaste se u J
Vopálky 5 a Wílliam ul Omaha
Neb 45tí
— Guy Nettel (Hnízdil) po
slední ze tří mladých lupičů a ban
ditů kteříž v mésíci dubnu t r
postiženi bylí ramenem rpravedl
nosti jemuž tak dlouho dovedli ae
vyhnouti odsouzen byl distrikt
ním soudcem na $ let do káznice
Obhájce jeho S K Kusli přimlou
val se vřele za tvého klienta a ioa
žil ae pohnout! soudce k vynesení
co nejmírnČjSíbo rozsudku Než
soudce Day poukázav oa zločiny
jichž se mladý provinilec dopustil
vnikáním do domů v době noč
ní za účelem loupeže a snad i
vraždy kdyby při činu byl přisti
Žen odsoudil jej k pětiletému po
bytu v káznici Oba soudruzi Ne
stelovi odsouzeni byli již dříve a
sice Wober dostal xolet a Has
man 8 let
— V neděli odcizen byl ivon
methodist-episkopálního kostela
na 10 a Picrce ul a v pondělí
uvědomřoa policie o krádeži Sta
rý kostel ten byl rozbourán a vso
botu byl zvon odstraněn z věže a
dán do kostela odkud zmizel
— V pondělí ráno započala
společnost pouličních drah s pro
dlužovánlm tratě Harney-linie na
6 ul Linie tato prodloužena bude
na jih až k Lincoln ave dřívější
Centeral což bude zajisté se vdě
kem přijato obyvateli v okolí tom
bydlícími
— Pí C L Altstadtová z Č
618 již 17 ul spatřivti v pondě
lína muži jenž byl v patroloím
voze vezen na policejní stanicí
oblek svého chotě pospíšila do
městské věznice a obvinila "ptá
čka krádeže Šatstva Policista Vo
bořil zatkl lupiče jenž představil
se jako Eduard liurun na 16 a
William ul a dal jej odvést! na
policejní stanici i s pytlem Šat
stva — Výlet který v neděl! odp
odbýván byl spolkem Rytířů pod
záStitou svjiři do Military parku
vydařil se dosti znamenitě neboť
vzdor tomu Že mnoho krajanů
vzdálilo to f místa ualeho tby
buď použili laciné jfdy do Chica
ga aneb sůčattnili sokolských
závodů v liruno Neb přece slu
iný počet ntlinců vyjel si do pří
hodně položeného Military pírku
kiel skutečně bylo velice pHjem
no strávili parné odpůldnn v silou
koialých stromů Nedlouho po
poledni shromáždili i Členové
spolku v líni KalparovA 1 odtud
hudbou vtfdnuvh do pouličních
kar na i) ul oaitoupili crstu
do parku Přičíněním snaživého
poli lajícího výboru h)lo vl dpl
ni jit připraveno pro pohodil a
pobaveni jako) i ot (trlvnl thru
maiJivUch e td haitti laklc
trdučuá ait aa ilhy na vUth
ttianich st roipiuudili a vl
litých ituU ku-tby pod (Ud
ílím p linula ChiebOfida ba
iU t hojni tUattnlkft lauerm i
také shítint ťramtwrft tiUaitoiio
e hojni dam Zápat lůital
nerozhodnut Celkem veselí bylo
vHcobc:né neboť nejen Že tance
lúčaitnila se bujará mládež ale
také startí již občané nemohouce
nijak odolali vrhli se do kolaaby
těm mladiím ukázalí it posud
dovedou ladně se otáčet! Z vláltě
p Jiří Staiý který se zápalem po
"bulíčku'' tancoval Činit pravé
divy Pro občerstvení mimo výteč
né pivo a jiné chladivé nápoje
prodával p Heřmánek znameni
tou zmrzlinu Také o hladové
bylo postaráno neboť výbor aby
každému vyhověl objednal od třech
uzenářů a sice od pp Kunclů
Bratří Semínů Dratří a Nejepín-
skího chutné uzenky a řuoky a
pravý žitný chléb od K Kirchne
ra Ž toho vidno že oa ničem
nechybělo a proto není divu Že
hosté teprve po 10 hod večerní
domů se rozcházeli
— Adolph Kahn z č 434 scv
16 ul přesvědčil se v sobotu ve
čer Že vřelé sympatie s bratrem
"od spolku" bývá často Šeredně
zneužito Kahn setkal se s 13 F
foncEcm z č 2133 Farman ul
kterýž mu namluvil le přijel prá
vě z východu nemaje v kapse ani
vindry a že má na nádraží kuír v
nímž uložen vcSkeren jeho majetek
Potřebuje prý $ 3 00 aby si mohl
kuír vyzvednout! a 50 centů aby
jej mohl dáii odvést! Líčením
svým dojal Joncs dobrosrdeíného
Kahoa tou měrou že mu ochotně
"potřebný' obnos doručil spoko
jiv se s řetískem od hodinek a zá
vělkem v ceně prý f 40 jakožto
zárukou Urzy na to jat byl Kahn
nedůvěrou k bratru' Joncsovi a
když se mu ve smyslu tom vyjá
dřil tvrdil Joncs ži Kahoa vůbec
nikdy neviděl Nicméně byl Jones
zstčen uvězněn a vznesena nafl
obžaloba z obdržení peněz pod fa
lešnými předstírkami
— Minulou středu v poledne
vrátili se kadeti z vySSI zdejíí Ško
ly vlakem Northwestern dráhy z
Missouri Valley kdež po několik
dní tábořili V táboru udržoval
sice kapitán Stogsdall přísnou
kátefl avlak kadetům 1 při tom
se pobyt ve volné přírodě velice
zamlouval Pouze osm kadetů
posláno bylo velitelem domů bě
hem táboření
— šťastným tatínkem stal se
minulý týden p Karel špalek
č 1330 již 13 ul byv obdařen
milenou avojí chotí hezounkou
dceruškou— VSak nejenom ope
rátor sázecího stroje u Národní
Tiskárny měl potě&ení radovat! se
z přírůstku do své rodiny neboť
také redaktor Pok Záp p J F
Přibyl e 1706 jižní 8 ul byl v
pondělí odpoledne manželkou
svojí obdarován prvorozenou dce
ruškou Netřeba podotýkat! že
oba tatlkové se tétrěř radostí ros
plývají Po druhé v&ak prý to
budou synové šťastným rodi
nám gratulujeme I
- V pátek večer odbývána byla
v Orpheum divadle graduačoí
atavoost láků a Žákyfl sdejll vylil
Ikoly s bohatým programem
Vnitřek divadelní míitnosti byl
vkusně dekorován a účastenství
obecenstva bylo obrovské Tento
krále graduoval oejvylll potud
počet likn a Jákyřl celkem totit
173 1 sice 103 děvčat a 70 chlap
ca kulil větrně v čtiuých ro
bách shromlS lžol byli na jevilti
Proutím léhájil otketir vylil
Ikoly pod tUenfm p St ltlov
ikího tul pěknou skladbou načti
nastudovaly nadlrut leči ptrdna
teué tupnioteodtuum PaviJin
ntm a jiufutl jiltl MuUy Po
ukcčtql totditty byty gradutotům
diplomy 1 ti (nul oiitatr bit)
tkUdbu p bt Lttavikťho
— OmsŽkký po&tmittr ťtpitán
Palrner zvolen byl v konvenci
poltmíttrů v Lincoln odbývané
předsedou 1'ottmatler1 Atiocía
lion a přičiněním jeho ptíStl tjezd
tpolku toho odbýván bude v Oma
ze v červnu 1906
— V kruzích Dřevařo Světa
mluví te vážně o přestěhování
hlavní úřadovny z Omahy do ně
kterého t těchto tří mětti St
Louisů Kantát City a Topeka
kteráž Drť usilují o to aby úřa
dovnu ulovila Vrchní klerk Yates
se vSak vyslovil že dosud ohledně
přeložení úřadovny z Omahy ne
bylo učiněno žádného rozhodnutí
a že by se lak stalo jedině v tom
případu kdyby státní úřady setr
valy při uvalení daně oa reservo!
(ond obnáScjfcím na půl třetího
milionu
— Povolení k sBatku vyzvedli
sobě p James ŠilháČck 25 roků
z Omahy se slč Mary Pltskačo
vou 33 roky starou ze So Otra
hy los V Wicina 25 roků se
slč Mary E Formanovou 19 r
starou oba z Omthy
— Kraiané iiž jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobavili mě
li by navEtíviti moderně zařízený
hostince 'u Habru' s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chleborád Kromě toho poslou
ží vám taramantní čárli nejlepSÍ
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tí
— Není místa v O maze kde bv
se dobré zboží prodávalo tak levoě
jako v Ilubermannovfi klenotni
ckém obchodu roh 13 a Douglas
ul Démanty přímo se impor
tují 43x5
— NeiobllbenějSÍ Stačí žízni
vých krajanů kteří mají cestu do
města stal se vkusně zařízený
hoViíoco Antona Křečka oa robu
13 a Howaid ulic U očho
dostanete v každou dobu čerstvý
a fízný Storzúv ležák jakož i ta
neilep&í piva lahvová Než nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se
náS Toník Výborný "lunch''
teplý Í studený k dostání jeit po
celý den Pro ty jii jsou milov
níky douSku říznějSího opatřil
Anton výborný fitof "lienton" a
lepSích doutníků nenajdete v žád-
ném hostinci v městě Krajanům 1
venkova doporučujeme vřele hosti
nec p Ant Křečka a podotýká
me Že pan Anton Japance v ho
stinci svém netrpí Telefon: A
3536 t —
— Nej9tarSím a proto také nej-
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem oa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ter
píiiae podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'Stoíu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejleplí
sboŽI v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "IipM' nekoupí 33x4
— Francia Vávra jsou talonlci
A number one'1 proto laké vidy
veliký je thou kdo na Kaném
Schlittovu moku ti rád pochutná
tm jen do botpody "a Šoupe"
tavili a kdo rád Mol ml trochu
tilnřjll ten Mu šflupce'' vidy oa
j4o 10 oejlepll a doutníky ak#
kouli Mahomtd v táji Franci a
Vávra také tam maji a pakli něco
přijde ttAě k chuti tu aaleioel
tam Ucua dobrtho k itUutnuit
ke vltmu je tam tlila vtip a
tmkh It by to byl pro ktldého
jfkh kda by v Omaae plUlvlU
v! tvé noav(tMI kumpány lak
ttttll narohu 13 William uL(
Zvláštní nabídka
ÍJTKNAÍtOM 1'OKHOKUI
y ?boroá ifno?ltDé kolníky kteráž
Infl pro rodlnué a Kkařitké potřeby
Míimo Moukromé rAoh
byla lubvuvána vťbrm
ZMvmo vám
Kopald Family Whiskey
4 kvarty za $335 "V":
Plnírno vAm tuto nabídku abychom vát zlákali
VhU:mo i abytta tlxdl nn&o Kkimlll
Víino tu Luduto ipokoJoDlJ?-lo kořalka Jett nuJlepSI Jakonli
Jit 8 roků atari
Iřlňío trou objednávku nyní
řJdná promlo-ale doataneto Jakost a mnotví za avd peníze
JN KOPALD &SOWS Omaha Nob
Obchodníci vínem a likéry— 16 a Webster Sts
n n mw i
mm
i za
S
Hpolclillfý obchod
Jestliže vás zboží ne
uspokojí Ynitímo
vám vašo peníze
Poslední týden velké výprodeje !
Úžasné láco v dámském výpravném zboží
VýmineČná jakost téchto nabídek jest překvapením pro vše
chny ano lcpgím než jsme očekávali jak vysvítá i poznámek jež
vSude můžete tlySeti
Dámské župany podvléčky přikrývky na Snžrovačky koíile
Cline & Co ceny 50c až $1 výprodejní cena v sobotu IQp
25c až lub
Dámské podvléčky a přikrývky na finérovačky Cline & Co OQfl
ceny 98c naše cena v sobotu UUU
Dámské župany a koSile Cline & Co ceny fa 50 naSe
výprodejní cena
Dámské importované Liste vesty Cline & Co 15c 35c a Pp
50c výprodejní cena 19c 15c a uu
Dámské jednotné obleky dokonale padnou různobarevné JQn
Cline & Co ceny $1 naSe výprodejní cena ?UU
VSechny Cline & Co dámské 30c 35c a
50c punčochy naSe výprodejní IQn
cena lub
35c Cline & Co punčochy iac
10c a 15c Cline & Co punčochy 6c
Dčtské punčochy různobarevné
Cline & Co ceny 15c a 19c nyní
50c chlapecké Balbriggan kofiile a
podvléčky po
Chlapecké košile všech modrých barev 1
oddělenými límci a manŠetamí IQp
Clineova cena 75c výpr cena 4uU
Chlapecké živůtky všech barev Cline & Co ceny 35c Ifip
výprodejní cena lUb
Všechny poštovní objednávky rychle se vyřizují a uspokojeni
se zaručuje písemné
fill
AddrcKS
Dep II
IIAYOEN BROS Omaha Neb
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦i
'l OMAUV DO MOVVELLS NEB
Vřelé díkůvzdání!
Za skutečné tkvélé a nanejvýše přátelské pobottěnl jehož
ae nám a našim manželkám v tak hojné míře dostalo vzdá
víme tímto p Alois Kadlecovi nejvřelejši díky Také bratr
Skala nechť přijme trdečné díky za ubytováni a pohostlnl
na&l cvičící čely Další díky náleží paní Skalové za darování
skvostné umélé kytice iré manželce Kateřino Wolfové Véřtc
přátelé že tak příjemní strávené chvíle ve vašem kruhu a
pamětí našich nikdy nevymizí Ješté jednou diky všemi
Omaha Neb 20 řervna
Josof Wolf
Louis Chleborád
M
♦
ti
♦
BB
♦
♦
♦
♦
SI
♦
♦
hojně zAboiiENÝ
řoznloký a uzenářský obchod
vImIbI
FRaUK YOK 8806 8 imSLOBÉftl
JMuií tMr řrln'ko m% liuUn ]U
It JkH m etay ellljM VUi4 tLL
Prodplatlo so na Pokrok pouzo SÍlií