Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z ořátelskVch kruhů P
ni r - r?i
kotli myl své íSpe drfttl dohro
mady jo í vyvolávat! nežli muž
jenž povŽd) jet náchyltn spíte
ku hloubání a pochybování
JíUzo oné ženě ktiráž jeftě i
manželství vysoce váží kteráž po
važuje to jtítě za ětěstí když
PÍSEK M tk io června
Ct redakce! Jest mí velíce dívno
2c vlečky čaaopísy české jsou tak
i'7 jitltpeay a straní jen Rusku
Snad proto ž jest Slovan To
' _ ar a _ i a é
viik nestačí jc-ji moj bratr de
ipoti i darebák ocol mojí včel
dělali Jej Jepíím nežli skutečně
jest Co udělal Kut pro Slovan
itvo o tom nejlépe mohou poví
datl Holicí— Slované A to vře
pro ně udělal Slovan— Kus Po
x v 7 i zauani uy bo co mozoo v uoiocn
potlačení boxerakébo hnutí v Číně očekávat něconadlidskébo pakliže poCtu do ícboze doe' 3j
Dobré jest jestliže jíž na počátku
jích manželství připojí ae k lásce
jich cit vřelého trvalého přítel
tví
Dobře učíme dcery nale mílo-
váti lidi i a jich vadami a ala'
bostmi Učme je že muž není
žádným rekem románovým boha
tým na kráiu poklady a dokooa-
losti nýbrž teprve "budoucí
uuryz mnohokráte moze tile v
Životě pobloudit Ml jí býti ovícm
co starší silnější zkušenější sve
ta příkladem ku vícmu dobrou lpolku Syat0puk t ičSDPJ
urasocmu rra Dyu její vuacem v Mootgomery Mina jsou tímto
m wbiiiaobcm bciihi piv uu bciiíi„{ i 0 „n mnnn „ i m
Že v nynfjSí dob£ málokterá jež
vdává pochopuje tvou úlohu
kterouž pro celý přífití život bé?e
na ae a proto právfc tolik netťait-
ných manželství a tolik rozvodů
Jot Kanti
MONTGOMKKV Míno ij
června — Ct pofadatelatvo or
lilou ČSDF jednoty Členové
viecnoy mocnoiti lacaitnivsi ae
v n£m podepsaly amlouvu Že do
jistého času avá vojska i Číny
odvolají a hleďme vfiechny tak
učinily jen Slovan— Kut nikoliv
Proto Japonec na néj vrčel a míl
zajisté proč neboť uchvácení
Mandžuríe Ruskem bylo jako hfe
bík do rakve Japonce a ohrožení
června 1905 dostavili Důležité
jednání o nemocenské podpoře
členů a o pořízení nového apolko
vého praporu bude ae ve achfizi
lřři nrOiwHni vití V minuli livt
mm musí ven v nepřátelský „„ ia: i1„iA „„1
Jest to tudíž hloupé od hllnaSeh0 0Dit l2 novýc £eQA a
ten život
ženy požaduje li od nčj jeiifi ty
fjcžooBtj ty všeliké sladké okáza
jeho bytí On se proti tomu bií- losti v nichž si byl co ženich libo
i
níl a m£l k tomu také vlečko prá
vo Iíyl to Rus jenž připravil
Japonce o ovoce vítězství nad
Čínou a Japan ae na Huaa strojil
od onoho času Potřebuje Kus
toho území? Nemá on dost pusté
zemi? JJuďmejen spravedlívíl Ať
dá Rus lidu avémuavobodu tisku
vobodu smýilenía zástupce lido
vé vlády Rusko jest poslední
mocnost v evropském kalendáři a
jeitfi by zasluhovala sympatie
lidu? Vždyť jeit Rus despota a
barbar prvé třídy Ať zbuduj
ikoly a dá národu avému vzd&lání
k jakému jest tento oprávněn
Avšak tu byrokratickou a despoti
ckou vládu třeba vyhodit do po
vřtří já jsem také dobrý Slovan
a rád se k Slovanu hlásím ale
meze se musí zachovat a Slovan
musí být tak apravedlív jako jíno
národovci chce li míti před tvé
tem uznání S pozdravem Vái
Joa F LovČík
DouSka— Ve zdejfiím okolí jest
mnoho probudilých Čechů kteří
nemohou 1 Rusem hrátí barvu a
nikdy nebudou a jest jim velíce
divné a též mni žs všecky České
časopisy katolické i nekatolické
jednomyalni hříchy Ruska zakrý
vajf Jest to spravedlivá? Jest to
vlastenecké} Jest to křesťanské?
J F L
WESTON Neb 10 června—
Ct redl Umínil jšem si tento
krátě podati náhled evůj o tem
jak by ae m£li manželé chovat by
z nich poilo řádné potomstvo a
řádní občané kteříž by sloužili
rodičům svým ke cti i radosti Od
' vás aamých jen rodiče závisí
blaho dítek vašich a proto na vás
aáieží abyste vychovali dítky avé
í rozumné a rozšafné a abysto dob
rým přikladeni je ve všem před
cházeli jestli viak milý otče
' budcl synka tvého posyiat pro
pivo budei ho užít Žvýkat tabák
a místo do Ikoly budeš ho vodit
do salouu a tam ho nechá! hfíti
kullčkv tu bezpečné očekávej ie
knčx a něho nebude Staré jedno
přísloví pravil "Kam chodí táta
tam synek chvátá" Jestli pak
matka nechá dceru tvou toulati se
pouliclclimínto aby ji přidržovala
- kk pracem domácím jestli ji nechá
Vhodit Uo lindyků místo alty ji
vat Život očekává od muže ja
kouší tvrdost sílu k odporu již
nyní ani doma v rodíni nemůže
zcela odložit jelikož ae mu stala
druhou přirozeností Přítulnost
viak jakouž jví pravá žena
míktl tuto tvrdost v manželství
ano nechává ji t v mnohých pří
pádech zatlačit úplně v pozadí
Nemajíť odzbrojovat muže slzy
nýbrž oddaná trpčlívost Muže
jenž ve svém denním povolání
dosti zažije zlosti mrzutosti sta
roští a pod chtít jcíti obtižovat
starostmi které každá domácnost
ukládá ženi jest nesmyslem Om
musí důvčřovat v ní když si ji za
říditelku avé domácnosti zvolil Že
bude míti té síly a schopnosti by
vytvořila kol aebe harmonický ce
lek a jak by domov jeho co nejvý
hodněji utvářila J o jest povin
ností ženy
Pohlaví rozdílné byla stvořena
aby se doplfiovala Milující žena
musí védfct jak mál mužem pra
cí aneb nepodařením ae vielíkých
jeho plánů rozmrzelým zacházet
aby nasel opet rovnováhy duševní
Veselá mysl drobet humoru apů
sobí zde divy získají se ale pouze
trpělivostí a povolnostl a aby
takové krásné vlastnosti se ujaly
jest třeba sebeopanování a aebeza
pření mnohdy Nemysleme že
pachtiní se za cnostmi jest v£cí
tak přílii nevdičnou PovŽdy
bude boj po zdokonalení Človéka
povznáfieti povŽdy mu přinese
třebas mnohdy i po letech uznání
jeho vůkolí Povolnost Ženy nikdy
nemůže zůstat bez vlivu na spú-
soboého muže Rytířskost jeho mu
nedovoluje by spoludružku života
svého nechal klesnout! na bezvý
znamné nic
On také shledal li její chytrou
bude vždy méoé povolnosti tito
poulívat nýbrž ve viech přípa
dech života spíše se ní poradí
Jak praví jdcn znamenitý básník:
Šlechetný mul dovede se vlídným
slovem ženy daleko '
Jest to chybou mnohých domý-
tlivých len vynateti se uad mufej
představují si potnenáhlu pfedmčt
vé lásky lúmyslna co bespomoe
oý nepatrný komický aneb ty
ranský Skoda jeti pak na jich
stráni a nikdy pak jil nevydobu
cienkyn rosua vylo přijato 39
ženských Členů do spolku naieho
a několik ticn podalo opet žádosti
o přijmutí to viak jest počet ma
lý na nái spolek (čítající 204 čle
oů) a členové jakož í ctčné člen-
kyni mili by se přičíniti aby
každý získal aspoři jednoho no
vébo člena nebo ČJcokyni ze
svých přátel a známých tak aby
až budeme svititi nái nový pra
por Čítaly řady spolku naieho
aspoR 400 Členů Příležitosti a
mladého lidu obojího pohlaví jest
v našem českem okrsku jeste dost
— jen třeba ve společností a u
znamyen a sousedů uptimne a
pravdivfi promluviti — neb každý
musldoznati žo spolek nái a vů
bec celá nale Jednota jest ustave
na a vedena na tčch nejlepfiích
možných základech a že pojifitiní
u této Jednoty jest to nejspolehií'
vřjfií a nejlacínéjií To dokazuje
i veliký pokrok u jiných spolků
naií milé Jednoty a byl jsem
vskutku velmi radostni dojat a
potišen že dostalo a mí laskavé
ho pozvání bych mohl býti pří
tomen přijímací schůzí ct spolku
Bratří v Kruhu č 5 v Nové Pra
ze Minn dne 28 května kdež
množství dámských Členů do natí
Jednoty bylo přijímáno a uvádí
no Po slavnostním uvedení uspo
řádána byli hostina pří níž se ct
dámy a manželky tamnČjSlch I ra
tří jak úpravou houtiny tak i
srdečností vyznamenávaly a ne
scházelo ani chladivého mražené
ho ba ani toho chladivého teku
tého moku Garnbrinova Picatt
vzdává tímto nejuctivřjSÍ díky
viem cť dámám za laskavé poho
Itiníact spolubratřím za přátel
ské a opravdu bratrské přijetí 1
pobaveni Slavnostní den ten
bude mi vždy blahou upomínkou
na mne prožito chvíle v kruhu
upřímných ct apolusester a epo
lubratří Novopražských
S veškerou úctou znamená se
Fr Mixa
taj spol 'Svatopluk1'
č j ČSDPJ
liyl ve značné nevýhodě oásled
kem vzdáleností kterou mustl
urazití j?Žlo lodi jeho v době té
postrádaly dostatečných potravin
neb uhlí mužstvo jeho znaveno
bylo dlouhou plavbou a k únavě
družilo se zouíalatví nad osudem
jaký každého očekávil v rukou
fanatického nepřítele kdyby ná
hodou vydání bylí v moc nepřítele
toho XJylo mu nařízeno aby
podnikl tuto odvážnou cestu ja
kožto poslední ústupek samovlá
d£ jež nechtěla aby staletá její
hrdost byla pokořena a aby za
každých okolností pokusil ce do
stihtoutí posledního její přístavu
mořského ve Vladívostoku
Nebylo jeho věcí rozumovat!
proč jeho věcí bylo buď to vyko
nati aneb zemříti
Anglie odkazuje ae s hrdostí na
námořní Číny Nelsona Amerika
pyfina jest na seznam v nimž
obsažena jsou jména Paul Jones
Oliver Pmy Farragut Schley a
Dewey Rodžeatvenský hoden
jest státi po boku každého z nich
ponivadž kromě osobního prvko
vého úspčehu jeho horlivost v
plnění povinností a chrabrost v
boji jest okvělé dědictví na niž
se můžo země jeho vždy a uspo
kojením odkazovali dědictví o
něž nemůže býti připravena ani
hanebnou správou vlády která
oloupila Rusko jak o aympatie
tak i úctu Křesťanstva"
Zdá se nim tedy že se na panu
Doogresoví potvrzuje výrok Marka
Twaioa Že "každý jeet blázen
kdo nevěří to co on" Shake
speare pak praví že když so nám
točí blava máme za to že ae točí
svět S úctou Jos T Votava
Jest to vážným
Síktdí Omiúuné wiiziíí-
VilJÍ tOllO VÍÍŽIlOHt
Stálé bole i ti v tddech
Umdlenost a chabé cl li ni
Dolet ti a obilte nemoci ledvino
vých Jtou vdinjml— jsou-li zane
dbány Nebeepetné nemoci molové ná
sleduji Omaiský jeden oblan uhašuje
vám jak tomu se vy hnou li
Vna Vhhrín Iftuiiloff t&M r 21 ul pravd
"VoruhH Jnoiu Ijfl r utroJuvuS Uolon l'tuUUs
ůr&Uy a od U Óoby proniMlndován iwn byl
botauiri) r tidwh Cloní omimky inm'
Kldndjr IMIIf vedlo mne ku koupeni tfvht r
Kulm (' líkírnfi ua rohu 15 a UoukIiu
liyk tu nnjliiplliu uMmiloi poufix initwř iin
dplni vyiétUy"
Na prodej u vícch obchodník b Cvos
50 ceotfi Fonter-Milburo Co liuthlo
N Y výhradní Jednatelé pro tip blíiy
Pamatujte Jmcno Joan's a nehefto
Jiných
OMAIIA
Loan & liuildhig
-Qeoclation
v Hee Iiuíldíng
21 rok stará a iiejutarií vo mhli
půjčky na měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletní
při 6 procentech ročně na uspoře
né obnosy
Um M Nftttlnpr tajemník
South omažská úřadovna v říle 8'JO
sev 24 ul m
i PfiJřky Emil Dobry Rflzné
na pozemkový jednatel obchodní
' majetek 1427 jižmí 11 uiico omaiia 'zálcžlto-
v Krajand unfil uílní dobře když obrátí se ti& cti ň
riMio v pfínadu 2e by hodlali produti nebo kou-
1 Náimv ' r'11 Díaky pozemkový majetek Zaopatři vám 'nf lni
! notf Kuří za správné vyřízeni každé záleží- I
w-fW' -t0!l1 45lř
tajttajajiifitif HIHIIH i0 Mim
111 mftie bvtlNow Mračené naipit
al se provdá žeua má se povidy snalit hájit rála Rodtetlvenikého ia hrdinu
pobýlala Uo ikoly
iiita le dcera Jeti
nule avého lťailnfm ittučiol Ns- lálniy muls svého která! vAUc
'AitateČné a mnohdy Ipatné vy- jsou také její a má samu hleděl
Uhovánl dítek vymsti a často na slit nenshraditslnouspoludrulkou
r:ltikh I na nldi samíth kdy! pru celý tivot
ribudou ismoiUtoostl Jak blass jvit oné ieoí klsrál
Tnlik ti toho d ur I ul dob v iiclmt dosti vtlkomy iluoitl U ne-
!uvl o uelťattufch maiihlstvlth hledíc na ládné ohledy můls mao
: 3 manialiivl vAheci ncmáiim ale Ida avého klátlil a nad jlué vyuá
Zase Hodícstvcnský
V předminulém čísle Hi Z
uveřejněn byl dopis od p Don
Klese kteryi ae domnívá že se
viem "paoilavittům" polinula
kolečka v hlavě povalují li admi
alflitvt miloval a odiuaovai
it Ichkomyslnutt a sol tthi i
'ml it itiiulclstvt usailfiii
Itt A to mys Činil pokud
ntb liti nal stává pfac it ko
ttsčnl cvuofnt ktlsnyml pfeiady a
1'řikládám vyřlalek a anglického
časopisu 'Treiuonl iitrald" i
klciéhoi jest jasno la i Američa
né maji jej 11 lakového Uvádím
vyBaick Itn v přckladut
"V aunálvch nittiořnllio váleč
nictví mamě bude páliáuu po il
mamu thrahřťjlihQ Činu nel bl
plavba admirála iiodiotivenskéhu
I loďilva jrho aby setkala a st
láhubou )! nnodralnl (akila
lidi hledá najda aiidsit"! právl léna můla ja pomoci hluťo- na ni v úlluí nepUteUkého mol
sasas
DOBSOU MAEEŠ & BUUGE
V ULYSSES A DWIGHT NEB
olÉdnií
mm
] a
mičojl ebdízo
íí
CHCETE K0UP1TI FARMU?
CHCETE PRODATI FAKMUř
CHCETE PŮJČKU NA FARMU?
Máme na prodej velkou řadu nejlepfiích farem v Dutler Seward
a v sousedních okresích
Jsme ve stálém st) ku s lidmi již chtějí koupili farmy
Máme peníze k půjčení na pozemky na nejniŽŠÍ úroky
Čenkó dotazy zodpovídá ochotně a poctivě Vás krajan
M- FltANK MAltKŠ IwlKlit Neb
O Po Oclmylor ITeTa a olcolil
O
O Ctěné krajany ve Schuylcr a okolí
§ JEDINÉ
upozorňujeme
iiíiii Jos lířiyoliliívok
U 1 a J 1 oi
0
I!
liosliiisk vo Schuylor
má vidy na ruce úplný výběr
Chcete-li dobré ibolí obraťte se
stouleni k Vili úplné spokojenosti
nalich vln a lihovin
na něho a budilo ob-
P KOIUIKIi A Mim
Han ťriuiťhťo Chlťp
t+y+jaumm
tni
1 4
r
¥ '
i