Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O
© Papírové šídv a šit)kv
K divným koicnm v té Kvropé
j Je to stále dál
teď svým "džábem" není jistý
tam už aaí král
V Norvéžsku tam bez caviku
moji rozmilí
Oskarovi králi krátce
boty vylili
Ale Škoda že tam národ
nejde ještě dál
a chce v čelo by postaven
byl mu jiný král
Nač si trubce vychovávat
má včel pilných úl?
Proč nevezmou národy již
na ty trubce hůl?I
Maďaři těm Norvéžanam
přáni potlali
Franc má strach by z nich si
příklad nevzali
Byla by to takhle rána
jemu ke stáří
aby rozvod od něj vzali
páni Maďaři
Stalo by se mu však dobře
podle řečení:
satanu Čifl dobře peklem
se ti odmění-
Z také odplaty írc měl by
přeoešťastoý ověta tvor
ze staréhofátrlaodu
Emanuel PySišvor
Znamení jara
Ten íarmerský Život ovšem
má své slasti
ale také někdy mívá
svoje strasti
Lufťáci ti trubla nejvíc
způsobují
když se k němu každým jarem
nastěhují
#
Také pokrok
Dřív když proti Asiatům
křesťan sbáoěl zbroj a spíži
Západ volal v zanícení:
Nedej Bože padnout křili!
Je li nucen křesťan válčit
s Asiaty v době nové
projevuje západ přáií:
kéž vítězí pohanové!
Spravedlnost jest slepá uáhoda
je slepá Štěstí je slepé A chudý
člověk opravdu v Americe může
mluvit o štěstí když náhodou se
dodělá spravedlnosti
Píseň o jedné pannl a dvou
mládencích
Chodili dva mládenci
za jednou pannou
holka byla celá pryč
že má na vybranou
Oba chtěla upoutat
za nos vodit oba
oba Škádlit volbu mít
až nastane doba
Mládenci se setkali
když jednou Šli za ní
jak se říká: co by rád
to prý člověk haní
"Co jen na té holce mil)
Sraženi je v křížil
Hospodařit neumí—
k třicftco se blíží
A ta její paráda
jen tak na nl visi
S takovými holkami
muži dali by si'
A co mluví— samá tel
citu oen4 kaky1'
Tak mluvili dli a dil
Ctitelé té žabky
Mlutilt i mluvili
druh v tom předíil druha
v obou pak ujala
víra v to vN tuhl
Tď ul li 4va mládenci
nejdou ta tou pannou
kdyl ji maji potkali
radrj uhuou Hranou
Nevířící
— VÍŠ už Džímmy že souso
dóm Dřinesl čáo "beíbv?"
w a X
— Budeš povídali Cápi na
podzim odletěli a tště se nevrátili
Různí zloději maj' různé zvyky
v Paříži prý kradou zákonníky
v Čechách opět — což se zhusta
stává —
okrádají lid o všecka práva
Záhadná přllina tebevraldy —
Dne 26 května dopoledne zastře
lil se v Riegerových radech ranou
z revolveru do srdce a 3 tetý účetní
firmy Kulík na Václavském námě
6tí v Praze Bohumír Polanda
Byl okamžitě mrtev a lékař dr
Schuster dal mrtvolu odnésti do
pathologického ústavu Proč si
mladý muž zoufal zůstane snad
pro vždy záhadou Bydlil v domě
č 12 v Husinecké ulici na Žižko
vě a měl již dlouhou důvěrnou
známost se švadlenou Marií P s
níž se však v poslední době nepo
hodl Byla to zcela obyčejná pře
háfika jakých se objeví na nebi
zamilovaných do týdne několik a
nikdo také netušil Že by se zabý
val sebevražednými myšlénkami
Tím méně an se jako na vzdory
seznámil s nějakým děvčetem 1
nímž navštívil chantan u Rozvaří
lů a pak je doprovodil do Bená
tecké ulice kde se s ním rozlou
čil Po celé cestě sledovala ho
nepozorována jeho milenka která
nejspíš způsobila "té druhé" vý
stup neboť Polanda obdržel dru
hého dne následující dopis: "Ctě
ný panel Po vašem včerejším od
chodu z Benátecké ulice odehrála
se ra ulici pozoruhodná scéna a
to právě pod našimi okny Jsem
roztržitá a znepokojena jelikož si
myslím že jsme ustavičně cestou
střeženi Neobtěžujte si přijít ke
kostelu na Karlovo náměstí něco
vám povím co vás snad bude za-
jímati Ale nelekejte se zamiio
váného to není nic čekám od
půl 3 do 9 Maruše— Douška
Jak za vámi přišel do chantanu
ten mladík a ptal se po vás tu
jsem měla hned obavu nebyl-li to
detektiv'' Tento dopis neučinil
na Polandu zdánlivě Žádný dojem
Ráno napsal své první milence
kratičký dopis v němž se s nl
loučí a při tom usedavě plakal
Pak Šel do Riegrových sadů a tam
se zastřelil Na dostaveníčko ke
kostelu s v Ignáce šel tečer místo
něho policejní úřadolk který s
výslechem "té druhé" chtěl zá
hadoou věc objasniti ale dívka z
Benátecké ulice nepřišla Své
tajemství vzal mladý muž do
hrobu
Zvláštní vlak Wabash
pro
učitele a jich přátele do Asbury
Park N J vyjede z Chicaga dne
39 června ve a hod odpoledne
pojede přea Detroit zastaví se v
Niagara Palls Albaoy po parní
ku po řece lludson do Ntw Yorku
a po moři do Albury Park
Všichni jednatelé prodávají po
Wabash do Chicaga
HA KRY 12 M DOR KS
(I A1M WbU Hlt
OMAHA NICH 4511
PÉ8 (FitS-EpilW)
vylééoiui
"Modu ťHwluá tM ithWm utl
t# tu il kAU ! Ir Ortnt má ú4nl
Vksřlll l'lťU Itlťiiilnř-
kli IMJ V KlU f UUxu( UL'
Juliu Hltt ikouUu itUrm
lMU tik lilvU ttuS)k rt IM
DrF KGUANT
II Uf IMJf KtkM liti X
I
Bolestná
čtfíýra
Mnoho žen velice
trpí během měsíční
periody Tomu by
nemělo tak být i
neboť příroda ni
kdy tak neurčila
Užívejte
Scvcrova
Regulátoru
ženských
nemocí
pravidelně po ně
kolik dnů před
očekávaným to
kem V organi
srnu ženy zjedná
takový soulad že
nebude pociťová
na žádná bolest
ani nepohodlí
5iupa uo©j
Máte-li na mysli že veškerá síla v lidském tMe
pochází x potravy a nápoifl poskytovaných Žalud
ku ihned uvědomit si dflležitoM dobrého trvání
Pracující a starostlivé ženy mužové vedoucí
moderní tak napínající život řízený jedině honbou
za úspěchem až příliš často zničí své trávení ne-napravitelně-
TA
£1
Trpíte li špatným trávením nebo pezátfvností v
jakékoliv formě potřebujete dobrou žaludeční st
livku a opravný prostředek jským fest
Severova
Žaludeční
Hořká
Okamžitá úleva a trvalé vyléčení veškerých Žalu
dečntch nesnází Tato proslavená hořká osvěžuje
žaludek zvyšuje vyměšování žaludečních tťav a
umožBuje žaludku konání jeho úkolů Cena 50
centa a íioo
Ctěný pane:-Mnoho díků za Vaše léky
Věříme že Vaše Žaludeční Hořká urdžela
mne na živu Jsa 83 roků stár mohu so
pohybovat! bez pomoci jiných tč jsem
churavěl mnoho roků Přeji Vám dobré
ho zdraví a úspěchu
S úctou Váš V Roth Yuba Wíi
Soverovy léky Jhoii na prodej ve všech
lékárnách
Lékařská porada zdarma
Prudký
ílovmafism
jest prudkým úto
kem revmatíckýcb
bolestí jež trvají
několik doů neto
týdnů a pak pře
cházejí Ní VÍTŮ v lék
íprotl I
ii i
jicviiisuimiiu
ulevuje boleuí f
zmenšuje o t o k i
kloubů a účin i)
kern vypuzuje jed á
z tělesné soustavy 24
r a 11 1 a filura Tk
nemoci
Cena lioo
1
Bušení
srdce
11
t
I!
5 i
š u _ Ti
není vždy zavino
váno organickou
nevyléčitelnou
deční vadou Může i
ruchá v činnosti a
slabost lehce na
pravitelná Severův
Sllltcl
Srdco
1
jest neocenitelný
pro jakékoliv ob' I
tíže srdeční a tni 2
jakmile Čionost
iiuvlui au
chabou nepraví I?
dělnou a bolont- II
nou Cena Jjioo j
!
Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bee BoIIllng"
Od U du 11 lupol
Ořftdnl hodiny l OdldoS
V Dsdfill od 10 do Hdopol
Tel t ářadorně 504-Tel v bytu 1811
nydli-Cmlo HIT Jonei ultce
ZvliitDi Mvrnot BUje M leotkm n
ruocm rlu'♦' vt
"Náslcdiíito vla)ku
Železniční pozemky na prodej
V severním VViscousinu Chica
go St Paul Mioneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cnách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemka rolnických TI
kdož koupí láhy mohou vybrati
ti pozemky pil krásných řekách a
jezerech v nich! jest hojnost ryb
a jel poskytuji nevyčerpatelný
tdrojvodyiak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po většině jsou aales
něnyt půda jest úrodnou a snadno
ipracovateloou Chicago Milwau
kee St Paul Mioneapolis
Dututh Superior Ashland a četní
jiná prasptvajícl města na dráx
C St 1'm M O a na dráhách
jiných poskytuji dobrých Uhř pro
plodiny (armerské
O blítll podrobnosti plil na
Gt U fielt
6' A MiKé
Zvláštní ceny na
východ a zpít
$2675
Niagara Palls N Y Lístky na prodej od 17 do 19 'trvna
$2716
Toronto Ont Lístky na prodej iH 19 ai a aa Června
$1040
Indianapolis Ind Lístky na prodej od 19 do aa června
$3410
Asbury Park N Y Lístky na prodej od aH června do 1 icc
$3225
lialtimcre Md Lístky na prodej od I do 3 íervtucu
$2076
Dudalo N Y Lístky na prodej od 7 do 9 července
PUtnutt 11 tlloutiou líním MUky a mnoké Jiné
Tjfhinljf uliliue ti svrt ku uilfiiá
rir ltn( lliiiv m 1'tt ilrJ iba s vltek tulit roikjft h tu íu U
O uUu4 'fnliiřiy my vtvlts4 lfrwa sjlíi ti
WuttaiU luíUké atft(kivny vf m ťfuiu ul in U ihÚa
LHARRY E MOORLS Cen Agl Pass Dept OMAhA HED D
in 1 " 1
Lee-Glass-Androescn llardvaro Como
rhiii yiitké thutn Uiktvl atMal — (Innvaai utťh
ihtý -tt i B 1' - Mii'4# UráL kíMlv hulUll
su tturkly itNoé t é ati)i mhmum suvii"
Unala Kk