Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    w
tí V
Tržní
roznic(iyL
Chicago tn £ervna
Aoi tento týden neudily se v
obilní™ trhu změny které by it
sluho '!y pozorností Tib a ceny
Jsots Jíž po několik týdoo stále a
odbyt jeit dobrý Vývoz le po
někud zlepSil oa ceny to vlak
nemělo vlivu
Ceny byly následující
Pšenice ozimka £erv£ 2 102 —
io% £3 £erv 96-100 £ 2
tvrdí 1— 102 £ 3tvrdí 90— %
Jarka č t leveroí 113—114
£2 108— JIO£ 3 101 — 1024 4
80—94
Koroa měla cenu pevnou pro
diváoa žlutá £ 2 54# - 33 £3
33— 5 a bílá 34—35 3
34— 54 4 47-49
Ovei£2 bílý 32—3343 bílý
30—31 Jí £ 2 mícb 30 £ 3 29
— 29JÍ
žito ikleilo též v ceně a trh byl
mdlý čís 2 77 £ 3 73
Je£mea přidrsŽí! a druhy
ke sladován! přináSely 43 — 5}
ke krmení 39—420
Jetelové temeno nabízeno za
Jíl 75-1225
Lněné semeno ze severozápadu
£ 1 nabízeno za J147 trh byl
pomalý
Dobytll trhl
To samé co napjali jíme o obil
ním trbu platí také o dobytCín
trbu kde ceny již po několik ne
děl zuitivijl ikoro beze změoy
Minulé pondělí následkem vel
kých dovážek ikleil poněkud ho
vězí dobytek a líce až o 15 centů
KupovaCi jatečních barooA využít
kují oviem každé příležitostí aby
farmáře přitiskli ke zdi
Ceny byly následující:
mni t noJMf foli íhtíqAV)
Ilutwtil kf k proitMnta „14 (MKOfi0
Voli k krmoiil „ „13 7fr&M
Krárjr UWíjfiOO
3Unňcs „„ I tdii 71
T1U lOOfl) 7Í
PrMftU Uíkí B]lpl S SWWtf
PrwU Utíká Tybnai 16 V-ft V4
PrMU brubá m%%V
(re jkr ti k yybrnjB MM OD
StiSaU $IM472')
Omaha 20 £ervna
Trh pleoiSný a£ jest jinak Čilý
nevykazuje valných tměn neboť
vstoupnou-li dnes poněkud ceny
zítra opět poklesnou Dnes na
přiklad vstoupla cena plenice o
x#c což přičítá se značnému
úbytku viditelných zásob Trh
kukuřičný byl proti vlemu očeká
vání pevný následkem čilé po
ptávky Proměrné ceny byly následující
Plenice č 2 tvrdá prodávána za
95—97 3 tvrdá 90-93 £ 4
tvrdá 89 £ 3 jarka 96 £ 4 jsrka
90
Koroa £ 2 žlutá 30 £ 3 Žl
49K £! a bílá 30 £ 3 bílá
V —ar
S llillO NTC
SOrokft oftvédčcnt X
Dra RICHTERA
svétozniímý
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
jtiht nlťfm m mA být! }roll
niioitmf U lMiiiiit
liolontoiu nor vrt
fi v tioofoli fitcU
jAUllltlICUXATICKflI
0UT12ÍX YSEtlO Mtniť
fCenar 23 o a 60 0 u viocL lUr
Wieo rflheluloiflui flnn
A F A Richter ů co
V HBI'rluL
y- S HtW VORU
4 t
49 £ 2 mích 49 £ 3 mích
49# £ 4 mích 48
Oves £ 2 bílý nabízen za 29
£ 3 Mtf 4 lity i%
£ 2 mích 28 £ 3 mích 28#
fi 4 mích 27
Hívoz dobytka byl dnes vČtíí
než kterýkoliv jioý den v týdnu
byloť oa prodej asi 233 železnič
ních nákladů Následkem toho
byly také ceny oižíí Nakupovači
totiž tvrdí že kupují více než co
mohou prodatí Též i přívoz do
bytka vepřového byl velký a ceny
proto niŽIÍ
Průměrně byly ceny následující:
I i $ $ i 9 t
Í0ÍÍ9t9t
Vvlt pkul UH!'I
tritf 1
'tflC
Vol) kě knuěiA „
PrMiUia)!!
PrU prcttMnl
PrwtU krabi tmi
ílif)U
Urnulnitf i
V#)e trCmtvi „
HUo mi!irfl
Minlo f f m ihJIv1
Miolo frm l(i(ii l Anhié
Kvbny
Kohout! „„
Kroeil
„ iOOViV)
I7Y44S)
S2íJW
SIÍH®
S)S17'i
l-iof )
„4 vm v
0 wa
1ta bull
Vt-llc Ib
7-1Ií 1
-WC "
St "
1— 101 '
Ksnsas City 20 Června
Písnice £ 2 tvrdá 96— ioo £
3 92-98 £ 4 73— 93
96— íoo £393—98 £477
-93
Koroa £ 2 mích 31 £3 30
£ 2 bílá 32 £ 3 32
Ovci £ 2 bílý 32 J4 £ 2 mích
29í4-3°
Zíto 65— 70c
Seno-Timotby #930 -Jliooo
výb prérijní 1773— 800
VJci 1 1 ) 2 'Je
Vilo ( m41irn wm' řnnářli4
Vol) pJSknl ď njli''li i
I)l'í!priiMiil
Voli ke krmcfjl
Jillfl(4l (
TílnU
'rmit fijlttí
1'rM U praulMul
Jfibfliitft
i in
tiww
Sv a-nro
S7řtt700
ZK 80UTII OMAHY !!
ittUttltlit
— Krajan J J Malý vyhoio
vujo veSkeré notářské práce správ
ně a levně 42tí
— Následkem řádného stlučeoí
leží Japonce KKtsuchiya zaměsť
nánlm 'skéb' v závodu svého patro
na "Cudahy ho" Výplatu doslal
zmíněný Japonec minulou sobotu
as v 11 hodin večer když se pro
jížděl v pouliční káře Jilíže mostu
na Q til se několik muža do něho
pustilo a než přejeli most na 26
ulici dostal jich tolik že ležel
jako kus dřeva v bezvědomí Jak
mile kára zastavila chlapíci po
padli JapooČlka a bez okolLo vy
hodili ho na dlažbu Právníci jtŽ
dostali případ tento do rukou
nemohou se rozhodnout! maji li
nechat útočníky satknouti pro pře
stupek proti stát 4 neb pro pře
stoupení zákazu vydaného v po
slední stávce pro vystupováni
stávkáfA pioti skébom
— Tábor Cedar Wood ČÍ1I0 19
VOW„ pořádá plfitl sobotu 24
t m ples v Národní síni na 11 a
U ul Ulikol si výbor na přípra
vách dal láleleli jíme přesvědč
ni Že ples lěliti se bude hojné
návltěvě
— Po rodiny nsleho lesníka p
J Pavlite zavdat min sobotu
čáp avlak rodičové so 1 dálku
kteiý jim ptinril dlouho nrltlili
jelikol dílko litsy po nsruul 10
mřtlo PoltřbfAQ tylo v ndč:i
odpoltdne
— Krajan ) Mal? zaslup jj
tři spolehlivé pojišťující spolfčno
stf Nechte se pojlititi proti ohni
než bude pozdě Náhoda neče
ká — Krajso Josef Staněk dostal
minulý pátek od své sedmé sváto
tti prezent ve zpflsobu pořádného
kluka Táta kluk jak doslý
cháme jsou upiofi zdrávi a ma
minka má % toho radost GratulU'
jem Dědek Pranla Kadil st
by měl za to zpravodaje počást
nouti — Čerstvou poceni chutné
pečivo ovoce vfieho druhu hojný
výběr cukrovinek psací a Ikolní
potřeby za nejlevněji! tržní ceuy
dostanete vždy u J I Malýho
24 a gul 42tí
— Nati závodníci od Těl Jed
Sokol a závodnice sboru Sokoiek
Libuíe přihrnuli se ze závodo v
Uruoo v pondělí k večeru a jak
povídají přivezli sebou Jaru cen
Dva z nich pylní se přeborníeký-
mi medály Pranta Kubín má
druhou v nižlím oddělení Kamila
Dlaskova první Sokolek Peřina
má taky něco a Vafikát prý také
několik Podle toho pochodili
dosti dobře Jen to je na věcí
smutné že se South Omaha letos
nemohla vykázat celou Četou Jed
ooťáků Holí by se toho měli
chopit aby jsmo se při příslích
závoiech které odbývány budou
jak jsme slylcli v South Omazc
vykázat mohli aspoň třemi Celami
— Dobré řioo kalhoty za 73c
Slaměné klobouky velmi lacino ve
výprodeji u J V Vacka 24 a N
ulice 47x1
— Kdežto JOS KELUNÝ ma
jitel řeznického a uzenářského ob
chodu na 21 a b ul prodává
neustále za botové a tělí se velké
přízní vleho obecenstva viichni
ti kteří u něho se řemeslu naučili
dávají prý téměř vle zadarmo 43tí
Minulý týden odbýván byl v
městě naicm sjezd iože D oí II
AOUW Ve středu večer uspořá
dán místními dámskými lóžemi oa
počest hostň pěkný program ve
Workmen Temple při kterémž na
žádost výboru české lože účinko
valy též bokolky pod vedením
Sokoia jar Vankáta a žačky Těl
Jed Sokol pod vedením Sokola
Jos Štěrby bokolky provedly
pěkné cvičení kužely kteréž se
vsem přítomným Ubilo žačky
trochu pořadového z kteréhož na
stoupily ku prostným Dle proje
veného nadlení možno soudili Že
žsČky rázem opanovaly pole a
cvičení jimi provedené počítáno za
nejlepil člrlo celého programu
Ti malícaparti prováděly pochody
a obraty při pořadovém tak Že ae
vycvičeným četám AUUW úplně
vyrovnaly 'A pořadového zatočily
ve čtyřstupy ku prostným a po
ukoočenl těchto jelikož potlesk
neustával přidaly jiné prostcé
Nale České maminky měly by si z
jioonáródoích dam vzíti přiklad a
soudili o dívčím tělocviku trochu
přízííivěji
— Dobré střevíce nikde ntkou
píle tak lacino jako u J VVacka
24 a N ul 47x1
— Dolestná ztráta potkala kra
janku pl Zlochovou minulý čtvr
lek kdy ztratila synáčka kterýž
se jl byl po předčasné smrti man
žela jtjlho narodil Pohřeb nul!'
Čkého odbýván v pátek na Národní
hřbitov v Omase kdež odpočívá 1
otcem jehel neposnal Truchlící
matce vytlovujeme nad stiátou
vřelou souslraiť
— NcjltpH jWoiI imrslinu a
só ju tialemel vidy u Malýho na
14 a U "t '4"
II01110 Fáirtiltttro Co
joj -307-J09 S ťlh — Př i
dáváme vlkrý tibyibk o 10 pro
cut tuvnlji itel v Umase a to sa
dolové nebo na výhodné relátky
PlcividMe sal tl
VJíiiNiii
O
Jam O- Vosaook I
na 21 a S ul v South Omaze tt
Na mim mi atíls Itniyf Meteor UUk Ml I vilkooh( ld koral-
kttwl yitílat tUuU a pravia kltfřnki vloei Vény Jwii velmi miree
1'liytiv budte troru6 oUtlouísni yi"" %
niíiii 1 1 t tft1'1
— Krajany krajanky nale
kteříž bv ai chtěli dáli zubv své
- 0 — — #
spravili a 'víednfho dne nemají k
tomu času upozorňujeme Že Dr
I VV Navlk CH iil i2 til 00
slouží Vám ochotně každou neděli
dopoledne Zuby trhá Dr Novák
bezboleatoe v obydlí svém mezi o
a 8 hodinou každý večer 46x1
— PaneČkul Krajan Honza
Hcímín oa 21 a gul má už
pro svou rodinu a pro ice cream
málo místa a proto byl nucen po
řádný kus přistavěli
— Místní Katolický Sokol po
řádá 4 Července t r první závody
v zahradě p PrafJka Závodili
budou sbory ze South Omahy
Omahy a Plattsmovth Závody
započnou v 10 hodin ráno V
8130 večer prostné cvičení a v 9
hodin oznámení výsledku a rozdě
lení cen '
— Titc-lí unaveni nic vás tak
neobčerství jako sklenka čerstvého
pěnivého moku a proto kdykoliv
chcete se občerstvit! zastavte se v
hostinci jejž po mnoho roků řídl
Jun Červený
na 20 a Q ul v So Omazc
Iiudete vždy ochotně obslouženi
Mimo výučné pivo má na skladě
ty nejleptí kořalky vha a vůbec
vie co v hostinci pr é třídy lze
obdrŽeti tí
— Dovolujeme i! upozornit vÉe
chny naíe příznivce Že přestěho
vali jsme úřadovnu naSeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní stranu 24 ulice mezi
N a O ul do nalí vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vžd)
část naleho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
Crosby-Kopietz-Cascy Co
tí Tel 614
— Zboží za ceny nejlevněji!
můžete koupili u
JoNofn Řtérby
jehož střížní obchod v £ 2014 na
g ulici úžasně vzrůstá a jenž
doplfluje vé zásoby neuatále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též velký
výběr trvrnlívé modnl obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje Meopomeflte že
nikde zboží t'x dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit 12—
Ct odbératclňm v South Omazc I
Pan Josef Štěrba £ 2014 gul
převzal z ochoty jednatelství ''Po
kroku Západu' a ctkrajané mohou
se na něj ve vícch záležitostech
listu tohoto se týkajících a důvě
rou obrátit! Doporučujeme vřele
p Štěrbu přízni nalich krajanů I
V úctě Vyd "Pok Záp"
l)vn loty
v South Omase Neb vyměň! se
ca pozemek třebas ne mnoho
vzdělaný Loty každý velikosti
30x130 stopách naléia)! se vedle
sebe a v mlstl velice výhodném
ssi Čtverec od polty a as čtverec
od HlKh School Ulili! pordob
noiti sděl! 1 ochoty adm Pckroku
Západu Omaha Neb 37ti
tisLUOSTINKO
„Ulflt
1Yiuii u NoiiUTfUt
lla ttlMUm el Omaha Krk
Yftoii f MoUit Mik )kl ljié lmmt
ttni hlKki I4 M ( tU')!
h)lt M llhit li (-Hjt4 1 1 ikim T'
4k #HJi4 Wi
rnnwfv
Í1D TAM Uí
toký lékař „4
mi Grand Union Tea Store
21(1) A N HtreeU
V SOUTH OMAHA NEli
Cřiwlnl bo-llnvi Od 0 ! 12 hod dop
0'l í lo A l""'l '"'l'
Od 7 do o bod vmr
Telefon v úřadovně 742
Teleíon v obydlí 209
Hojně zásobený
doutníkársky obchod
t vltwiiil
FR LAITNER
122 Her 20 ul Honili Omiiha
Ktkhnf II ehtřlí l pochutnat oa
kuunft dobřím doutníku nechť Jnn 10
pujl po Ittltnorovýcli yvlASto Jclio viř
flnky VtM o liojnnu odbyuj 42iu3
O liojnou !men %M jrr jjiiuucr
n
i
4
1
Hojně zásobený
řeznický i měří ůM
vlMtnl
i
iřJ
k
v £ 1321 William ul
MJI na vbÉr vWy bolnoat Írtvéb0
muiii vfiťho druhu Jejich uzooáfaké
výrobky lil' o té nollop' povíntl 8
TMJďta a přcuvCdítfl ©l Oblodnívky
moíu'3 oí tlóž tolořcBcm clilo HlTi
Óoská lékárna a pošta
-—
kárnlk pro
titíjMpntvričJSÍ
pHprnvu
rocoptn vSuch
lékařů
Vymbltol
HMYZOBIJCE
Jiného a prak
tlckribo pro
irodku k vy
buboní itfinío
riioĎItviibft 11 td
CunnUhvu !íOo
Jihozápad
Kock Island bude
pořádat! okružní
výlety 4 a 18 £cr
věnce do
země
blahobytu
Něco málo nad polovi£
ní cenu za okružní cvalu
Třltýdnl platnost Kstkn
1 výběrem cesty tam ueb
natpět Liberální vý
sady k zastávkám
MnohA infíittt v
i
v
Kansasu
Nebraice
Coloradu
V'clti minia v
MUsourl
Arkansasu
Texasu
Oklahomě a tndlánikém
ásemt
ÍU
VlťMiti duha 1'it'lili'iliniill il
tolu Juro iHiřiliy pH inaljfťti yf
rP RUTIIEBIORO DPA
IUI Far tu 111 Ml
OMAHA Ntill ?t
t