Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    46
'Qě-é-ěé-é-ěé-ě-é-ě-ěéé-é-é
1 zš&Jbp Hospodářská Z
I v%BesíiII(a I
Kolika o koní
Ir linriťi kiirk£ pktini tii!ci
Kolika oatmocuřní Žaludku u
kní fádl každý rok mezi zví
řectvem tímto a rolníci doznávají
velikých fckod Příiiny její jsou
rúíoé avBak nejhlavnéjSÍ jest ne
dostatečná Ipatoá píce a vodí
Dobrá pfec a voda nepravidelné
aneb u přílišném množství podá
vaná může však též koliku pfivo
diti Krmení hrachem bobem a
pod má zhmta kolika v následek
Na jaře vyskytuje se nemoc
tato nejčastěji ponívadž kouč již
více práce musí vykonati dosta
nou také více píce na kterouž ne
jsou navyklí Nepravidelné kr
mení jest rovečž za to zodpověd
no ježto koně byv&e příliš dlouho
bez potravy rychle tuto poŽír#jí
jakmile se jim jí dostane Ž ludek
pak nemíiže ji všechnu ztráviti
Též okamžité napájení koni po
krmení jest jednou z příčin neboť
ee jím Část potraviny neztráveač
dostane ze Žaludku do střev kde
nemůže již být i ztrávena Náhlá
zmčna píce když kůň úplné jest
vyčerpáni čerstvý ove3 neb seno
kyselá pícenahromadční se plynu
v žaludku zácpa červy zánčt
střev ledvin atd požírání dráŽJi
vých neb jedovatých látek to vše
může zaviniti koliku
První příznaky koliky jsou bo
lesti jež kůfi dává na jevo kopá
ním údery do břicha zadními
nohami neb ocasem ohlížením se
se 6traoy na Btranu vrháním se
na zem a opčtným povstáváním
válením se nechutí k žrádlu sta
vením se ku kálení a močení a
nemožností
Ktři nemá býti nikdy napájen
dokud nezchladl obzvláště ne ale
tehdy když přijde unaven a zpo
cen z pole je li zapocen tu se
nesmí nechat stát v průvanu je li
koří zahřát má býti přikrytna to
když se ochladil má se mu dáti
drobet vody pak seno a teprve
pozJčji oves neb kukuřice KůO
který nepracuje nemá býti tak
dobře krmen jako onen jenž
pracuje a nemá také býti ustavič
ně ve stáji ponecháváo Čerstvá
píce má se mu z počátku podávali
ve skrovném jen množství neboť
touto přivodí se nezáŽivnost Za
horkého počasí má se voda dříve
než jí koně napájíme nechat oř
jakou dobu státi na slunci- Koně
mají býti vždy před a nikoliv až
po krmení napájeny Krmili je
dlužno vždy pravidelně a pak se
nemá nikdy přecházeli náhle od
jedné píce k jiné Kovněž nemá
býti koně hned po nakrmení k
práci použito
Při kolice nutno si počínat: ná
sledujícím spasobeon: KaB kolikou
tížený postaví se do stáje a na
stele se po 1 něj s dostatek slimy
není li však nUta ve stáji pone
chá e kfiS na dvoíeale o dostatek
slámy musí býti postaráno Je-li
chladno třeba ho přiktýtí Jak
mile to jest možno dl ia nu kvart
surového lněného oleje MA-ll
ívifo kfeč dá la mu půl uoce
chlAfhydritu v pajatu vody J'o-lorujeme-li
Že rvife jtiil polom
trpí bolestmi dime mu v halitiž
opit dávku chlúralu Za hodinu
pak mu dejme a drachmy mukiu
s cannatif imliea findické konopí)
a pal drachmy extraktu a helia
doony (rulíku alomocného) v pal
pajntit vody Jevi li kftft opČtaě
beleMii dejme mu opit dívku
(horalu Kdl lato látku kupuje
w poi Jrjsif lékárníka tty nám
ji'5 připravil do juncových balí
čků Olej však nutno dátí koni
nejdříve aby se látky jež jsou
příčinou koliky ze žaludku odstranily
Trpí li kftři kolikou pochodící
z přeplnění žaludku a střev plyny
dejme mu nejprve olej a pak půl
drachmy extraktu z belladoooy
unci terpentinu a půl drachmy
extraktu z nux vomica (vraních
ok) v pajntu mléka Provádějme
koně krokem a pak mu třeme
břicho slamčoým včehtem Na
stane-lí pak následkem přílišného
nahromadění plynů v Žaludku po
třeba použiti trokaru použijme
ho při Čemž však třeba velké
opatrnosti abychom zvířeti neu
blížili Kdo neumí s trokarem
dobře zacházetí nechť se obrátí
na zkušeného souseda a kde to
možno na zvěrolékaře
Cliouile na místě zcmřilí lství-
Francouzský učenec Pierrc E
M Derthelot jenž plným právem
pokládán jest za jednoho z nejvě
hlasnějších chemiků přítomné do
by prohlašuje s naprostým pře
svědčením í přesvědčivostí že
otázka potravy jest v podstatě
chemickou a až získáme dostatek
ekonomické energie že bude také
záhy rozluštěna Chemie minulo
sti byla rozkladnou kdežto dnešní
chemie jest synthetickou čili sou
bornou a takovou bude také v
míře stále dokonalejší i v budou
cnosti A ježto dovedeme opět
tvořiti hmoty není snad možoo
předvídat! Čas kdy naše potrava
zpracována bude pomocí dnešní
chemie? Zajisté Da dokonce
možno říci Že problém ten v zása
dě jest již rozluštěn Vezměme
jenom za příklad synthesii tuku a
oleje která jest prokázaným fak
tem po čtyřicet roků A to samé
platí o cukru a carbohydratech
dnešního dne Když dospěli jsme
již tak daleko souborná chemie
dusičnatých těles jest jenom dal
ším krokem a není daleký Čas
kdy chemie ujme se ekonomické
výroby potravin Tyto vyráběny
budou pomocí uhlíku získaného
z kyseliny uhličité pomoci vodíku
dobytého z vody a pomocí kyslíku
a dusíku vyssátého ze vzduchu
Pěstování obilí a dobytka saka
se s tímŽe osudem jakého dnes
dostalo se pěstování mořeny za
dnešních dob a svět stane se ce
závislým od oněch špatných ne
úrodných sézon které uvádějí far
máře v zoufalství Zcela přirozeně
vzniká zárovefi otázka zdroje této
ekonomické energie Zdrojem tím
může býti střední Žár zeměkoule
získaný pomoct Šachet dvě něh tři
míle hlubokých anebo energie
sluneční Určitě není možno jtště
říci- Moozf lidé opírajíce své mí
nění o zkušenosti minulosti suad
namítnou Že vše to jsou divoké
sny učenců Tací lidé nemíli by
předně zapomínali na prokázaný
fakt Že vzduch země a voda ct
sáhují kaldý Živel jenl nutným
jest k udri:al Života Vše co che
mi i zbývá jest objtveul určitého
poměru každého Živlu k utvořeni
smlšt niny jel stoulili má la da
kotulou potravu upravili sn í!
linu tu procesem jenl by ntl
dialll otl mnoha li vyžaduji dne
lni potraviny oeimf pit Um che
mie laporuítiatl ie Hdni potu
vina tum&lc bfit dokcnalcupak
lila neuvpokojl i netihodt chuti
přiioifnťmu petitu Pruhym d&
vodem nit nijl by modcint To~
mílové neměli sapumlnali jtit
i-okrok — v historii nijak nepřed
vídaný— laky" véda učinila jakého
staooviska dnes dospěla Nesmi
přehlédnouti fakt že zázračné to
mil výsledky jakých věda v pra
běhu posledního století se dopra
covala— což zejména ovšen platí
o posledních létech — opravBují k
podobnému předpovídání Podob'
né sny opírají se o nepopiratelné
vědecké důkazy a my můžeme
proto véhti v jejich uskutečněni
Eplsoda z dřjln Ameriky
Ponce de Leon hledaje pramen
věčného mládí objevil slunnou
Floridu Ulcdaoý pramen ovšem
nenalezl aniž se tak podařilo s
podaří komukoliv jinému A'e
moderní vědč lékařské podařilo
se vyoajíti prostředky jimiž lit
prodloužili mládí alespoň co do
Čilosti a svěžesti duševní Jedním
z takových triumfů védy jest
Scvcrův Životní Balsárri o kterém
praví p F Nimerichter i Hooper
Neb: "Tento zázračný lék uzdra
vil nfien z nemoci tělesné nýbrž
i duševní" Severův Životní Bal
sám vlévá do těla nový Život s
sílf slabé ústrojí Jest to nevy
rovnateloý sílitel— Cena 75 ctů
Naprodejve všech lékárnách nebo
přímo u firmy W F Severa Co
Cedar ftapids Iowa
Ti JŘy J
Farmáři dejte pozor na
vaši drůbež!
Nmechte ii zdechat kdvS můžete do
stat dobrý a lacinjf lék který zamezí
v&cmu zdechání va5l drůbeíe Je to
SKE VEJCE" Dá ae jakožto podkla
de! do kurníku a usmru vseenny cizo-
páanlkY na aleplclch a ve hnizaccn
Též ae ním vykuřují kurníky a zabije
vie rhnv řmplfk v víta ttřnicc které e
v trhlinách a mezi prkny nalézají Za
každé to vejce ručím že vykoná co
ahora uvedeno a když by ae neoavčdčl
lo tak každému ochotní vrátím jeho
tienhrm Cena vaíec le 1150 tucet t)ňl
tuctu 85 centů bila vejce vydrží 8 mé
efeft Přiložte bankovní poukázku na
takový obnos mnoho-li vajec chcete a
já vám je zaSlu hned po expressu
Ochotní odpovím na vfiecky dotazy
mnS zatdané Přiložte 2-ct známku na
odpovčď
llludim JedutUln kt-FÍ by elitou rrodáTut t
varn okolí "Medlcturké TJc'" IMÍU il fro
niojx ceny od 50 njcc vHt
mí JOS KUBÁNEK Watson Neb
Český zvěrolékař
JDxm Hollor
053 Iiluo Ialand Avenue
C1I1CACIO ILL
vyrábí tyto oívřdřeud lkjr pro kouěi
L4k prutl kolikám iiIntarS moCl
pintová Uher 1100
Muiť pro vyplocouí tcnvič-eiiá
koní :uo
U titáni tiftOtuky (pro 1IUI I iINtu)
()trá iiiiť n nádury koiul a u
IrtJUltl 1140
Mnut a prálvk na rány odtvuluy
Uky
Prálky proti fnrvftm kuní a bHbi
l'ríy prutl (lyilmvlf ntl kmit 0}
V rááek pnul ckf pc kll nm-huU
ku IráUlu lib Uo lulb 1300
Lék prmoiiiiM-u kopyt k liMUrttH
rány (tltuU) I plni oo
Pak tjU nřkollka kly díkovxdáuí
odpuruřťué l(ky pre Udil
Dra lltMiur prálky prutl revtna-
tlum do
KrLiVrká & uiuílá -vUtiiá
inf lk proti iniiiKm itiuiUu
o4iu JterH libry Tihs I Ubrali íft
ZvláUal Ukj dle iopUu armof
Mprara( aaÍUm sa li 00
ťi iMitily itU-bt m ui liki itul n
pruttávftji Mmláui pt)letillv4 Jiluil 4
UUM nástroje
□
XaifUtn ttlaruta nuda
krianA llluilroiD4 r
tttay hulcml'h u4inj4
Krt oryMy
tuudat t blrvi Luul
ptattl retké kartuoalajr koaculluv a
Yjfbr4t J#ilHlel V r cVmajf a
tiyuva mí (wimm)ifc kuif bniva t
IIHMN VITtlt
twi v%uh a mu t awA itt
0Á &rST Jtst xdravé
rosiluje vás -vzpružuje va£i
i %
3 li třiur k jiuíu — uouavi ruménu
-'i ~
řdravl vafitn) tvarim Ubjedaejte
ii bednu pro avou domácnost
STOIZ DREWINO CO
OMAiA
NČcOt co povzbudí vaši energii a
dodá vám nového Života za parného
daejest sklenka Čistého a lahodného
"Metzova" piva
Test uznáváno všemi milovníky
dobrého piva za nejlepŠÍ v trhu
Pijte 'METZOVO'' k voli svému
zdraví
Telefon ÍIO
METZ BROS BREVVING CO tta
i i
Pro stůl
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jest z nejlepsího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody — neníť v nem ant jediné pří
dVi iež by bvla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte si u svého obcrjd
nika aneb telefonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8
JETTER BREWING C0„ Tafí a labTdl TftMí SÍTO
SOUTH OMAHA NEB
sa- r
3C
Riley Brothers Co
VELKOOBCHODNÍCI
1
Likéry a doutníky
Old Military Itye — Diamond H Kye
N IJ Archer llourbon
1118 Fimmiu Ht OMAHA
r'!:n: Hostinec Julius Treitschko
oociiounia imponovaný mi a domácími Y ]
viny lilcéry eu d-oiatnilcy
601 a 533 Jlini lil ultoe
CticU II kuapltl kutulky Db vlna JdíU k ntrnn ml rnlky ukUil iliožl ]hn rt
U ujlvpll Jukonl-Ctny Jou mírná -lelofou UiH sif
iONII UDER velkoobchodník lihovinami
mi na íkladá
výtečná stáři importovaná i Mú vína kořalky a likéry '
zvláštd ale proslulou z r 1881 OrC&JS Taylor
V- Al II i'
4m iiiuif vacuu q fi i u jí
: ±f
tmuttututmuufttttittfttittttittiiiiiitiuiik
S Nejstartí a nejlrpli mUto pro iciiotku j-t S
m
ED MAURERA !SK $
v u litou ltrnuiu ul
Iftt4 lmwrtoani tlaařvp lM-nH a MfthiťlM t iu
varu v 1'lant v IVťliírh HuLma Munici Uiu Aahvuwr
Hun i) a třiiiniiué r'ut Uk!j r-'iíťt4 rrpuUit
Katixaa iro atleta a Uruba utt
MiiiiMuniMiiiiuiiiMnuinninnuknininr
PrcdDlafto so no Pokrok pnnze SI roůnó
1
i