Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MINNOUItí j
v (
I"
i:-
i
Uolívar iti června
Vale dodatečná poznámka k
mému ČJáoko o Kodžcstvenskčm
dokazuje 2c jsem ao v ním němý
lil Panslavismus vás tak a§!c
v pil Že vidouce nevidíte Snad
žádný ani vy nemfcl by z vítfiz
1yptv( Kuifl vřttí radoit oade mne
4Od aamého začátku války tčííl
jsem ae nadčjí že ta ti snad jíž
konečné najde ae mezí nimi muž
který by byl aleapoB ponŽkud
schopným Čelíti sveřepým Japoo
Číkom a proto důkazy naprosté
neacbopnoatí a na konec i zbabé
los ti ruaké tím více mne musí roz
trpčovatí Proto ale že mám
ruský národ upřímně jako vlaatoí
bratry krevní rád nebudu přece
láakou tak zaslepen abych vyná
šel jich ničemné vojevůdce za né
jaké hrdiny jako to dělají čečtí
novináři Ach nechrne toho ne
atojí to za to a mohlo by nái to
přivést toze daleko neb jednodu
chá fakta vyvolávají čaato velmi
komplikované argumety jak to
vidíme na "Matici Vy&Sího Vzdě
láni" kde jeat dnea kofiská moč
masť proti avrabu a regulátor žen
ských nemocí překrásně amíchán
a vlastenectvím a mecenáítstvím
Proto vám nechám platiti že jsou
Rusové hrdiny a budu si myslet
avé
Strýci Skalíckýmu v Palacký
děkuji za vzpomínku Ty časy již
dávno minuly kdy jsme obleto
vali jeho cukrářský krám jako
mouchy melas Proto ale taškář-
atví ae ze mne přece docela nevy
kouřilo a dobrého Žertu dosud
nepokazím
Ignác Šimek a John Hruška po
řídili ai telefony a teď když máme
chuť ai pokfápnout můžeme to
udělat na díítanc ta mil Pane
„ tohle tak někdo fíct před padesátí
léty byli by mu dali svěrací ka
zajku
Plenice jsou již posekány
namnoze aestohovány Úroda
velmi dobrá a povčtrnost že by j
ani na zakázku nemohl lépe ob
jednat Celý týden vedro jako
Africe jeden pěkný deštík za tý
den a to se to směje kdo má již
kornu čtyřikrát oboranou pšenici
ve atohách a oves seče Traviny se
také poněkud vzpamatovaly a sena
bude tak prostředně Za to ale
korná dělá divy a dostane-li ještě
alespoO po 6 neděl dost vláhy
bude úroda obrovská Při tom
máme zde tu výhodu že jest na n
místní trh neb kromě Čecha a lid
ze severu se přistěhovavších do
mácí osadníci mnoho jí nepěstují
Dále na východ odtud je velká
rozloha dobytkářské krajiny kde
: se korná nepěstuje ale kupuje 1
výkrmu dobytka
Práce jest tolik že i mnozí na
íinci přestupují jedenácté přikázá
ní missourské: "V sobotu do mě
sta jezdili budeš "
U prohlídky ku spolku Modern
Woodmeo bylo již ta nových čle
no a doufám že vzdor protivenství
překážkám kladeným se atrany
jistých naŠiuco jen proto že je
tom Dongres věc bude během
tohoto měsíce uskutečněna Sláva
jimi
1'rijei sem britr MováK pan
Andrcw Jurif s Calhoun Colo
aby se ide podivit na msjttck
který jest mu nabízen aa jho (ar
mu coloradikou Naléiáse hoitrm
rodině svého kmotra Johna Dut
rilhe Jsho syn i Illinoisu přijede
tsm ia ním tento měsíc
je
23x1
W ry?33 í?? 'I '33333 T'j"£S
ifolyrood lO června
Milený "Pokroku"! Musím je
ttě do tvých sloupcá něco napsat
ož ta zubatá mne překvapí On
mrška koná okolo thíUo baráku
časté obchůzky já vlak vždy na
ní křičím aby tam nechodila že
nejsem doma Nicméně neustále
se přibližuje jako by mne chtěla z
mé posice vytlačit jak činí Japo
nec Kusoví Ona prý jest neustup
oá ale neústupným jsem já též
až ae chytneme spolu do křížku
bude to boj tuhý Jen to nemaže
z mé staré kotrby jaksi vyjít 2c
ona viude jest vítězem Inu budu
ae držet co moje aíla bude stačit
aviak ono jí to tak snadno nepoj
de Kdo pak vyhraiebude pánem
zaspívá druhému amen Jen kdy
by to zpívání padlo na mne Než
nebudeme ae déle zabývat f tou
nežádoucí "bytostí" na tu je Času
dost až napoaled patřila by vůbec
do kalendáře až ae Sylvestrcm
Nyní ale k věci
Já jsem se narodil ale jak jsem
se narodil to nepamatuji Teprve
později jsem zvěděl že jsem
narodil doma dne 4 února 1830
v městě Kozlaoech okresu kralo
vickém kraji plzefiském v č
1
1
lJCNNJt3
vli UUht Ml! kil ril
Vctiita )ilntitl fli b
tttl"'llk' U IIMH
ťtif k llll MHllb
riilakini lmi
l'MV AHT U)
a Ik faul Nina'
cbácb Nevěděl jsem že název
Kožlany není správný Za času
mého úřadování nalezl jsem v měst
ském archivu listinu psanou
m 4 M É ě
písmem starým a červeným in
koustem přes čtyři sta let již ata
rou a sepsanou Petrem Kozlem
který aa půl mile od města na vr
chu "Haoderbachu'' zvaném mě
zámek a vie co vlastní město
Kozlaoy patřilo jemu On byl za
kladatel obce a daroval pro ni po
zemky pod výmínkou že obec
bude pojmenována Kozlaoy což
ostatně dokazuje též městský
znak kozel Na věži úřadovny
nalézá ae též kozel kovový který
se dle větru otáčí Jest mnoho ro
díl vch v městě tom a doposud to
neví jmenujíce je vždy Kožlany
což správné není
Musím chvílí odpočinit Kuká
moje má opět tu zimnicí a hlava
též sebou vrtí že prý ne a ne Je
to jako se starou mašiuou když
jest jíž vyjetátřese ae tiž jako já
Pročež ty zubatá tuch rré na
pokojí abych mohl výprodej těch
starých látek až do konce prové
stí Mám látek těch jeltě několik
pytlů A ty hlavo nevrť pořád
Že ne aice ti přitáhnu Irouby že
nebuďei ae moci ani hnout
Ze jsem ae narodil a že jsem
živ to tedy jíž víte Nyní dále
tím mým starým výprodejem Ko
diče měli as 30 korců polí a bylí
jsme tři dítky Sestra byla nejstar
ší pak byl bratr a já byl nejmlad
lí Moje sestra od čtyř roků byía
na vychování v Praze u professora
Kauble našeho příbuzného Man
Želé ti byli bezdětní a vzali si se
stru mou isko za svou Kauble
byl proíessor u něhož studoval
nejstarší český notář TrojanUratr
můj byl prtavec Oba již zemře
li Já pak vychodiv městtké
školy Šel jsem za praktikanta
(učedníka) k lesnímu lionovi) na
vedlejším panství Křickém pod
kterouž vrchoosť patřilo též nale
město Kozlaoy Vrchnoiť la po
zůstávala ze tri starých txnen
(jestli však pannami byly za to
já ručil nemohu} já j sice osobně
dobře inat ale na čele panenství
10 iádoá napsáno neměla) Jmó
na jejích bylai Koloř Malovec 1
Vražda liyly to ale králky le
jim nebylo Široko daleko rovno
Kolof byla hodni přiímoudlá a
hubu měla hodně křivou Malovec
byla hesky potlučena od krup
měla pěkné volátko a jsko pllda
vek na lidech kulí oko jsko lieiký
meloun Vražda myslím byla
(sponka ponlvadl byla hodně
žlutá 1 Mllakéiikmooká To I
ly byla cell ia milostivá vrtli
nosť Měly všechny molné Mlsy
á(Airomi4y V Utnúi bylí asi tak
nejlepSícb od Čtyřífatí áo padělá
ti což jest dle mého náhledu otj
leplí věk paoeniký Že pannami
byly o tom cení pochyby neboť
každému baronu aneb llecbtíci
jakmile Je spatří) muselo býtí
ihned od žaludku špatně snížíti
se k nějakému levcí to příčilo
zase jejích karakteru A proto za
jisté sí ten věneček vezmou a se
bou do hrobu poněvadž jím byl
vnucen Jí ý valy tam vždy v létě v
zimě pak byly v Praze kde ťydle
ly společné
Musím vlak již zavřít krám ale
ne na dlouhojelíkož mé zboží jest
každým dnem stárli a konečně by
nemělo jíž nižádnou cenu Kdy
zase otevřu oznámím vám- Po
zdrav na všechny známé a též ne
známé Udělejte také nějaký ten
výprodej já bych měl opravdu
rád konkurenta Nuže na shle
danou! S pozdravem čtenářům
"Pokroku" zůstávám Vál
Jos Skalický
Ono Vás posilní
KAKLOVAKSKÉ Hořké Víno
Medové nejleplí lék pro žaludek
v lékárnách 1 u českých obchod
níků na skladě 47x8
A V KOUBA
vrablte! medových víu v JJeulder Colo
Cf obecenstvu !
Tímto dovolujeme ai laskavě
upozornit! ct naše příznivce že
následující krajané ze vzácné
ochoty vzali na sebe jednatelství
"Pokroku Západu" a jsou opráv
nění na nái list předplatné příjí
matí jakož í veškeré záležitosti
tohoto se týkající vyřizovali
Pan V J Práick HallettsvíH
Texas a okolí
Panjoa Macha ShVr Tx
a okolí
Pan J01 Kvl r Wí Texo
a okolí
Pan Jím Huni mi Matli
ťMíř Kíoi m okolí
Pan Ant Slavíček lid rood
Kn tt okolí
Pan Jos Kvantitu i Wílson
Kaní a okolí
W W Smitli & Son
vldKttí JoJř6 zásobený obebod
OJMLÍM PÍCÍ A UHLÍM
V IIOLYJIOOD KAH
Obolub vzorní rychU 7Axfí neWavil
Jfikontf 7n !Hmf:hná ceny Nftfitlrte rul
Dr Jos P Pecivál
deský lÉíf a raobojlí
' Ve WJUon Km N
Specialista v příspúsobování
očních skel
Telefon úřadovny 144
34— Telefon obydlí 134
C Dflfhnh pozemkový
li UUIIQUIIi Jeiliiutel m
Marlcntlialf Wlclilta Co Kii8
Mám 10720 altrĎ práxln li pot-mk A
na Droiu i v 10 111 10 evumt 011 mxihi
r (Wttiif kU-ró MA v blukdm oiiHeilíitvI
a 1 „-4 1 1 I ~A
vmuw HH-iioi h n bhiiio ruviiiniMiiírn i'inin
IioImokI dobré vody v M ktopíi li %mu(4
poio lnou v toni riejlopniin Hlavu llobrá
iiMluitokl pro knidřlto xláll e s málo
jmiifit KitiiioiiUtiiýin Vfeloii xdmvá kntl
11 11 Mhimi ii ihiIH iioxutiikft xnMu kult
iIiiui iin ui}áiáiil niUriim tliino Jtttlna
InUlVi liOKItlIikoVAUO VlHmlIlllll imiiio XA0
itmvobrbotl ia miiuvnyiii sboHlm
Ull r Utilitu 11 ftuntinuiiii nuni
13
JAřNU h U Ul N Y $ VU io Je cbybt! stwj tAiyU fy
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm knftftl afójl pOVlHHOSt V SpS
cúf k sprárksfl Huúríts vim ydMny mwAÁ k hAinAH pro ui
kladné sprárk a£ kapka oIJ by iU spravila
DRA PETRA
c-aoeoiK©
— Qtxvodivnf UoHnhovf a byUrmf Wít ~
Jest "kapkou oleje" Jenž uvede Ud#ké "itroJ" opít do prvMliWbó
Wbu Vyílutí DrtUtVAa jal ucpává tíntrojf — vyřlutlaořlvíkrnv
uvede do cbidu žaludek vnitřnstí ledviny a Játra s potícbiiMi pr
fiátilaMVL Kuní to lék z lékárny Dodáván pouze zvláítalud JímIou?
tcll aneb majitelem
DRFETER FAHRífEY 112-114 Jlí Boyfle IV„ ChlCářO Illj
Zajíc Bratři
vlantní moderní zařízenou
v Holyrood Kas
Dobří konfi t noví koíáry vždy třlp
ObHlubft
venl k vyJÍMce za ceny mírné
vwrna
ra
10-
W F CIPRA
vlftutní bohatí 7A1K ihtný
PŮJČOVNU -:- KONÍ MOUČNÝ SKLAD
v Holyrood Kas
' Prodáváme pouze zboží nejleptí
ho druhu Přesvčdčte sel xo~
F ZEMAN lS "":: lékárnu
Velký sklad lučebnín bylin patentních
léků a vlcd toiietoích potřeb
Léky dle JékaÍHkch předpisů připravují e pečlivé
Zaručujeme pravost a nejleplí jakoat víeho zboží
A J Pokorný
vlmlní litRAiitiil a bujní
sáitbeitoti
LÉKÁRNU
v Holyrood Kas
V česká této lékirol nslnneta
ťiplný vyber vlelio ibotí do ct
hodu toho psiřlcl vláttnf po
ornoil se vlnuje předpisům lékař
kým 10—
Jos IDoleóok
tiit v xioiyrooo Aas
I řezník a uzonář
má v zásobí vždy ucJlonSI výbřrřcrstvé-
bo mana vícbo drubu jako? 1 výtečných
10—
výrobků uzenářskycn Kupte 11 míbo
na KkouKku a ujifecujomc vas m pryioto
podrubé zaae V)—
11 i í moderně zařízenou
kovářskou o dílnu
V HOLYKOOD KAS
Práci vKobo drubu do oboru toho spadající vykonávali rychlá a lovní ZvláKť
ní pozornost so vřnujo stroj&m farincritkyin Té mají na skladí vAcbo drubu
farmemké nářadí Jako pumpy vétráky atd NavStlvte Jo 10—
X2
Fr Cipra Sí Syn
v XXolyrood TriinHíin
vlastní vkusné zařízený
obchod
se smíšeným
v ✓
zbožím
Jediný tenký obchod toho druhu vo mfoié
Žádáme laskaví! krajany aby náa navštívili Platíme
nejvyUÍ ceny za domácí výrobky
Hudete vždy ochotno obsloužen! českými prodavači
io- Vali vidy alužbovolnl Pit CIPKA & SYN
í
k b fatoJb a% thft fo fofofoi fs i% fofofh fot ts fofo fofofoi
ttloicnA r 1U0I ři'kuil rulníky a b(liiliilkr
Wllson
Wl Sílil I JIIIlilíT A
£jl má na skladfi
M K VR V VSH IIIHIIH n
UIUIUUUI Ulili IHWMW U4UUU
Kun kus
rapa
plastro
1
jikol I dubového dříví mostního 1 vaťeo
vle co do oboru loho nálslí
Ceny jsou mlin4 a obaluhi řádná Heslem nalitu Jciti
' MAlt VVliftlKK A Í AHIV
Třídou 147 Hvobodná doválk
WIISON LUMUPK CO V J Vaniček Mgr ll
tf -1
(
t''
ti"
i
vvvW
V V n #Vi fV# PKfK Ki fK V l%i Jf )S
Nrf -w W N 3 V Nrf V Nl ř-w -w -w v Ui
i
1 1
'