Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    $ NEBRASKA
? El
V Chadron ustanovena byl
učitelkou pro příCtí rok též ilečo
Lillian llrubeský
Thomas Dinsdale vynikajíc
majitel velké ovčářské renče
jižní Části Kímball okresu byl
pátek odpoledne usmrcen ble
akem Zanechává manželku a
dítky
Generální pobočník Culver ob
držel v pátek v Lincoln zprávu
zavraždění kap Thomas K Hay
ona v Siassi na Filipínách Ka
pitán Hayson byl zákeřná za
vražděn itráil ve spaní Generá
Culver a kap Hayson sloužili na
Filipínách jako důstojníci 33
pluku
V Tecumseh oipřísábla pfedmi
nulé utery v okresním soude asi
aoletá Minnie Schroderova těžkou
obžalobu na svého otce Augusta
Scbrodera obvinivÉi jej ze krve
smilství Schroder jest íarmer
má manželku a několik dítek jest
as 50 roka stár a těšil se dosud
velké vážnosti Byl zatčen do
praven do města a uvězněn
Neopatrným zacházením se střel
nou zbraní přisel o život ve West
Point v sobotu večer 11 lety synek
Bernarda Lammerse Chlapec po
koušel se vměstnati patronu do
rifle jehož otvor byl však příliš
malý a mezitím co tloukl riílem
na kámen patrona pojednou vy
buchla a náboj nebohého chlapce
na místě usmrtil
V pátek odpoledne přišel o Ži'
vot D L O Kyes blíže Stella
farmu vlastnící Kyes lei zrnině
ného dne do stáje aby zde čistil
koním kopyta když tu pojednou
byl jedním z koní prudce kopnut
do hlavy a okamžitě usmrcen
Manželka jeho uslyševši výkřik
po němž nastalo pojednou v ma
Stali ticho spěchala do stáje a tu
naskytlo se jí hrozné divadlo na
lezla totiž svého muže v zadu
stáje ležeti mrtvého Na její nářek
dostavili se sousedé a také povo
lán ihned lékař který konstatoval
smrt
William McConnell dělník pra
cující na farmě Conrad Baroarda
asi jednu míli od Filley v Gage
okresu pokusil se ve čtvrtek o
znásilnění jeho 61eté dcerušky
načež uprchl Šerif vydal se se
slídnými psy na jeho pronásledo
vání McConnell jest asi 25 roka
stár a v tamním okolí dobře znám
Po rozčilující honbě celou noc
trvající podařilo se konečně ozbro
jené Šerifově četě v pátek odpo
ledne chlípného vílnika polapiti
načež vsazen byl do vězení kdež
bude držen až otec nebohého
děvčátka navrátí se doma z Mis
souri Stav děvčete nevzbuzuje
obavy Rozčilení občané z Filey
okol! shromáždili se ve velkém
množství v městečku a hrozivé
řeči pronášeny byly nad ohavným
činem mladíka
V pátek kolem 8 hod večer
přišel Will McMahon blíže pivo
varu ve Fremont k smrtelnému
zranění kterému po té za tři hodi
ny v nemocnicí podlehl McMahon
ailetý syn Edwarda McMahona
zámožného farmera a dobytkáře
toho dne statni popíjel nemoha
bei pomoci téměř ani kráčeti vy
lezl sobě na přední platformu u
vozu se savasadly chtěje lak "na
stepoM dostali se do Omahy Ne
šťastnou náhodou vlak spadl
vlaku dolo při černi bylí tuu obě
nohy děsní pohmoldtoy 1 utrpěl
lél i vnitřní poranění V okamll
ku kdyl padal byl spatřen vlak
hned oa to sestaven Tilca ita
nioý mladík byl v beivědomf do
praven do nemocnice kdrl u pří
cmootii tvých rodiio ta hodiny
i??) Druhého dat jakýsi tranip
vyprávěl žo viděl jak jej jeden
brzdař shodil dolil Při odbývá
ném koronerově inkvestu několik
svědkfl pod přísahou též tvrdilo
tr i a
ze crzaar jviciuanona kopnul aic
Že McMahon spadl doia teprve za
několik vteřin Brzdař 1 1 Krín
však popírá že by McMahooa
kopl anebo shodil jedoucího
vlaku Toliko prý s ním zatřásl a
nařídil mu aby slezl dolů načež
dal strojvedoucímu znamení k vol
nějSÍ jízdě a když vlak jel rychlo
stí youze asi 2 míle za hodinu tu
počal McMahon sestupovali dolů
při čemž dostal se pod kola Ko
ronerova porota vynesla rozsu
dek Že McMahon přišel o život
nahodile
Už příítf sobotu dne 34 Června
se odbyv velká fanerni zábava v
síni Fr Barlofte při klére bude
účinkovat Cedar Jííll Band pod
řízením Antona Vrány O chutné
zákusky likéry a doutníky Jest
postaráno a kdo se této zábavy lí Že bylí velíce oid
sáčastoí litovat toho nebude
Potom Že nafie město nepokra
čujel Už opět se 11 nás klade ně
kolik set střevíců cementového
chodníku Krug líttw Co dává
cementový chodník před svým
hostincem a bratří Kevaoey okolo
kovárny a několik obchodníka je
bude následovat
blečna Antonie badflkova z
Wílber Neb minulou sobotu oa
vStívila své četné pífátete v Lín
wood a v neděli též navštívila
sokolské závody v Bruno Slečna
bylo jejích zklamání když přijeli
do Omahy a zde teprve dovi
II fe zamýfJený zvláštní výletní
vlak odtud do Bruno vypraven
nebude Jelikož i pravidelný vlak
byl již odejel tu nezbývalo jim
nic jiného nežli nastoupili cestu
zpáteční Netřeba snad podotýká
nezdařeným
jíw va&va nrjwxrjsn
výletem roztrpčeni Vzdor tomu
vlak p Pták nepozbyl svého ob
vyklého humoru a viemozne se
přičinil aby své spolu výletníky K
nějak obveselil Mezi jiným se vy- j
jádhl že prý ¥ Omaze to není je
oom lak jak mnohý sobě pfedsta
vujelam holenku vlak nečeká oa
nikoho třeba í kdyby to byl někdo
z 1'Jaltimoutn
V pondělí navrátily se az na
na několik naše lepé Sokolky ze
Župních závodů v Bruno odbývá
oveb Viak zpravodaj viemoŽně
Ulic
)t August kVulic'
vrná m é i 1 mj jj WlakJ W i
Novinky zc Scbuyler
(Podává F II Svoboda )
A jettě máme deštivé počasí
Závody v Bruno pisatele tento
krále zdržely
Job Gruntorád byl min týden
dva dny u syna v Butler okresu
John Slíbal z Kíchland jel před
týdnem od nás do Lincoln za ob
chodní záležitostí
Ve středu zde byla pí Šalouno
vá z Dwight Přijela na návštěvu
ku své dceři pí Markové
Slč Siřinkova z Chicaga jež
tráví letní prázdniny doma severně
od Schuyler jela onehdy k přáte
ům v Rescue a Prague
Julie Bednářova ae min týden
vrátila doma ze státní university
kde jí už jenom jeden rok schází
ku dokončení pravidelného kursu
Paní Gruntorádová odejela mi
nuiy tyaeu navštívili svého ne'
mocného syna Antona poblíže
Bruno Vrátila se doma v pon
dělí
Naši sokolíci v plné parádě a v
dobrém rozmaru vydali ae na cestu
do Bruno k závodům min týden
Rosie Schmid jela minulý týden
ku příbuzným u Abie a odtud do
Bruno podívati se na sokolské zá-
ody
Pí Anna Bednářová odejela v
sobotu do Chicaga na návštěvu
příbuzných a zdrží se tam as deset
dna
F F Svoboda si úplně a prak
ticky předělal a upravil chlévky a
ohrady na své zamilované zajíčky
Má teď vše roztříděno a pro zví'
átka pohodlně upraveno
U Pavlíčka byl onehdy nějaký
poťouchlý zloděj který odnesl z
ejich obchodu nějaké zboží
O závodech podám podrobnější
právu příště Dlužno však po
dotknout! že se naši mladí Soko
lové ve všem výučně drželi a v
chování nejsou též zrovna nejhor
Š( Co cvičení se týče ukázali
starým ostříleným závodníkům ie
s nimi nejsou Žádné žerty
Pisatel strávil skorém celý tý
den v Bruno a proto nemohl tolik
zpráv sebrali jako jindy a ještě
bylo hůře sebrané v čas sepsali a
odeslali
z jakých důvodO některé se opo
zdily
Minulý týden potkalo p ISd
Dooáta zvláštní Štěstí v neštěstí
Ve čtvrtek odpoledne vyjel si na
procháztu a zorovefl vzal ssebou
hříbě aby toto dat do pastvy na
farmě Pttra Mumma kam byl
dříve jíž jedno přivedl Donár
když přijel na zmíněnou farmu
zavedl hříbě do stáje kde je uvá
Sadílkova jest upřímnou Češkou a se přičíní aby vyčeníchal proč a
dobrou ochotnicí Nu já vždycky
říkám Že je to celá maminka to
celá maminka a to víleže já nikdy
nelhu
To jsem ai zase jednou vyhodil
z kopejtka minulou neděli v Bruno
na státních závodech Byli jsme
tam 1 Bartošem v jedné osobě s
to bylo křiku Někdo chtěl Sotra
ba někdo zase Bartoše a byla
mela hotova Když volali Bartoše
šli jsme oba a když šotraba šli
jsme také oba a věřte že jsem byl
rád když jsem se konečně do
stal zase doma a mohl jsem li
udělat pohodlí Od nás zLinwoo l
byl vypraven výlet po nákladním
ale myslím Že jsme dokázali více
než v Omaze Vlak od nás vyjel
v 7 hodin ráno a do Bruno jsme
se dostali v 8 A to víte když je
člověk v kole od rána do večera
že si potom rád odpočine Vle se
mně tam dosti dobře líbilo až na
ty kuchařky těch mně bylo sku
tečně líto a měl jsem sto chutf jim
pomoci 4le člověk ani při lé nej
lepší vůli se nezachová Povídaly
že jaem do kuchyně moc sikovnej
ale hrnce kácet Toto říká náš
Václav Svoda tské
cestě doprovázel
Bohumil cvičitel omažských So
kolek a zdržel se u nás do pon
dělka Byl jako na trní neboť
doma měl nemocnou dcerušku
Nebýt toho byl by se musel zdr
žet déle
Příští pondělí odbývá se Školní
volba Jest Žádoucno aby voliči
volili do školní rady lidi kteří
mají dítky ke škole tak aby měli
pro školu nějaký zájem
Příští sobotu zde hrsje cestující
společnost divsdlo "Uncle Tom's
Cabin" Po divadle nezapomcOte
navštívit taneční zábavu u BartoKe
m 1 f a
Mysiei jsem co varn tono na
píšu ale odpoledne mně do toho
vlezl p Karel Grotie známý jed
natel pro Iiarper kořalku a kdo
ho zná ten ví že nepustí člověka
ani ku slovu Tak toho musím
nechat abych opět nepřišel s kříž
kem po funuse totiž s mými no
vinkami Solrab
jsou jistým lékem
proti
pftlení ysrlliy
vsXsA viiohí 1
a víem ostatním druhům
žaludečních
chorob
OdstraRují příčiny těcbŽe
zal Natocbtěi vylézti oa půdu 3 následkem toho uzdravují
pro seno avšak spatřiv pytel ovsa n Ú
Novinky z PUtísmoutb Neb
19 Června 1905
Mnohoslibného výletu do Chi
caga Miiwaukee a itacino súčaiť
nilo se 1 množství zdejších obča
nů mezi nimiž byli též pp lid
uooat w noiy Anton 1 tucty a
Předplácejte se
pouze ii ročně
státi ve stáji nelezl jíž nahoru
nýbrž dal hříběti něco ovsa Ne
tušil ani z daleka co víe mohlo
následovat kdyby byl skutečně
vylezl na půdu proseno neboť
právě v tom čase jak bylo zjíště
no ležel tam na aeoě vrah Max
Ploehn Když byl tázán zdali by
byl "pří spatření vraha utekl tu
srdnatě odvětili "Já? Co vás to
napadá ani bych se byl nehnul
možná ale že moje vnitřnosti
aool"
Max Ploehn který zavraždil
předmioulou sobotu Almu Gooio-
vu a postřelil lejt sestru dví ve
Čtvrtek veSer chycen a dán do vě
Na zpáteční ZCB' kde bude muset zodpoví
nás můj bratr dati z vraždy Petr Mumm bra
tranec vranov t jenooDeti usiysei
předešlé noci podezřelý šramot v
jeho domě a ráno shledal Že sku
tečně někdo byl uvnitř a vzal zda
něco jídla Po dalším pátrání na
sel konečné rioenna skryteno ve
stáji vzdálené nedaleko od místa
zločinu Vrah ačkoli byl ozbro
jen ručnicfnekladl žádného od po
ru a dobrovolně vydal se s Mum-
mem do města kdež byl uvězněn
Ploehn ačkoliv není mnoho sdíl
ným vyjádřil se Že netušil že
svými výstřely zavraždil svoji se
střenici avšak po osudné střelbě
byl prý odhodlán životu svému
konec učiniti a také y úmyslu tom
odebral se k řece kam byl stopo
van slídícími psy V to m
však změnil svůj záměr a místo
utopení se odhodlal se oběsili
Vlak i tento úmysl svoi změnil a
byl připraven že se vydá sám v
ruce spravedlnosti Kdyby byl
vrah dopaden v sobotu byl by
zajisté neušel lynči
Zpravodaj
m á Má m t
iimto vreie odporucu eme v
přfzefl našich krajana v Plltsmouth
a v okolí p Henry Dooáta který
přijal jednatelství ''Fokkok VÁ
padu" a jest oprávněn jak před
platné přijímali tak i veškeré zá
etilosli listuna&eho se tykající vy
řlzovati Vyd ! Z"
HZXM XZXIXZX JSM&XBX
ABSTRAKTY
—VriIOTOVDJ -
S M Sartlor
17 tu and Farnam 1'atterson BIk
í ejte i rifcfiu tobolo llttu Tel 1880
Vzorný 1Mb znHzoný
pekařský obchod
vlMtnl
ltudL J Kirchnor
v Čís 1504 William ul
Kralftnó uMnl dobře když pečivo ob
jednají lolň u Klrclinerv Zboží leit
vždy čentvd a cbutnú Žitný chléb
Fotografická dílna
"Liberty Studio"
il£U ntkullk druLft UotrfVh Urlurfc
MMutiia Xvunol w vlttujn h
tuetiui
James ilřlbil Jsouť lo vesměš
na "Pokrok kamartdi f "mokré Čtvrti 1 a tu sa
_ ~ „ — — —
jisté povede s Jim inamenilft Q1Q Ml do St Nul Mlaaeacolls
neťoť na cesiu připravili sadůkla lúiuU oaipit
itt i UritUi U a iMiWttMitt tmttur
ujitu rrijne
1 - 1
ni rwiiHu (
lk- t'tlil
1'lKttítL'U MiuL vím
v4i )kii r4i a kli
l'vHt4lt4ia 15 i lim lilt
i ckUjt aauil auitiurkjha air4
lem iul at h4iiU Ma kiI kt4nj
tibu a utlUíiHll a lu(a ir4t ra
wUdU it Ul v au af t tiHi m
vnukovi l'!iklatU i a blilli Vvéilw
f Uilnl aajifU ihI4 vc tihutlr Nb
1MI MV01PV4AuiJIUt
dně Vsáli ssebou několik "bale
ni' lahvového uuudova iieiu ai
tak cesta aspofl tam jak doulám
byla pro ni dosti příjemnou UAře
však povede ae jim asi na iptleč'
nl ceiti IlodUil st nivrsuil ve
středu ntbo ve ttvilik tento lý
Ue
Maulclé titanoví a p ICman
Ptik vyjtll si v sobotu oJpoledne
do Omahy majíce pevni v úmyslu
lučesinii! se lakoltkfch ilvoda v
IlUuua Ntb VIki vlak isjlslél
PO
('hlťiigo (írout WcHÍcni
dtto
Lístky na prodej ksldodtoně
at do 30 fářl Platný al do 31
října Tél itejooměrol nliké ceny
do míst v Minnesotě Sev Dako
tě Coloradu Ulh 1 Wyomioau
O dalll poJtoboosli poliJcjie
S P Psikhursl OenAgtnt
13ti Parnem St
47— Umalil NsU I
u u u w nuiWUi jr mn
lýta JftkoHtl nejHou k "bítovdní " O
pNzon krajnno tMA
43tr 11VV J KIHUJINEIt
CackleyBros
výhradní majitelé
Jackdaw it Puro Peter
Hainožltnch kořalek
Západní dodavatelé
BoíerlcW Dnu ikotské koflíky
Escaperaoof a Vlrf Inla Dare vín
Repsoldových Kalifornských vín
1 pálenek
Kxcelsior Springs Mo
SalpHo-Sallne a Hc£ent mlncrálolcii rod
Též
"jftutoilexia'
Jediné americké přírodní ksttri-
cké vody
OAOKLEY BROS
ImtMirtéM a vlk
oln kcKhilcl lllntvliimiil
OMAHA NHI1KASKA
Ir V 1 iťíiiiii
ieskV lékař a rmlioJld
XvUlial véH
úřadovna
VřHii 6éSiorw lťltkm
uukym
V Kstbach block 11 no
koj 101 —Tel 161
Va laí Itudtnyi tM Jí) do )i tU da
Obydli 19JI jíl 13 ul Tel 1873
Omaha Nsb ř(