Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
Ivrdohlavý Turek
mm m á ň V m Ě - Ě áiá I i í
SiiDM! Juliím ycrne au rraini(mr(iHi vo
zhotoveny uvnitř vlak ozdoboé
"i
"Ale nejá nevím" svolil Kéra
bao c smícbem"Žcnskét"Nikdyl
Obchodních záležitosti třeba aebe
i více! Makedoaský tabák pro naše
íCfWto? cigaret perský tabák pro
mÍo kuřáky nargbilé A moji ob-
1 m
I ch(
v
chodof přátelé ze Saloníky z lir
zerumu z Latakié z Daíryz fre
bizontu aniž bych opomenul své
ho přítele Van Míttena z Kottcr
damul Děhera třiceti roků co
rozeslal jsem balíka tabáku do Čtyř
atran Evropy"
"A vykouřílfdodal Van Mitten
''Ano vykouřil jako tovární
komínl A táží te vás je li něčeho
lep&ího na světe?"
"Jistě ne příteli Kérabane"
'Již Čtyřicet roka kouřím příte
li Van Mittene jsa věren svému
čibuku vérea svému narghilél To
jest můj celý harém neboť ani je
diná Žena nestojí za Šflupku tabá
kul" "Jsem úplné vaBeho mínění"
odvětil Van Mitten
"Abych nezapomněl'' pokra
čoval Kérabaa "Jelikož vás nyní
držím neopustím vás více Má
loďka připluje pro mne aby mne
převezla přes Dospor Dudu oběd
vati ve své vile ve Skutaře a vez
[ mu vás s sebou''
"TotiJ"
litr- i ~ - mimo iM
- vezmu vi o icuvui piaviiu
vi varní anaa neDuaete aciau neja
U kých okolků?"
'ťC yi ijimum vnos udvauii
příteli Kérabane" odtufiil Van
Mitten "Náležím vám tělem i
duší"
"Uvidíte" pravil Kéraban
"uvidíte jal hezké obydlí jsem
ei zbudovat pod černými cypřiši
Va vyhlídkou na Dospor a celé pano
rama Cařihradul Ah skutečné
: Turecko jest vždy jen na tomto
p břehu Asie a nafii pokrokáři ne
jsou s toaby tam přenesli své ná
hledy Utopily by se ve vlnách
Dosporu Nuže poobědváme spo
lul''— "Činíte se mnou co chcete!'
"To si musíte nechat líbili"
odtušil Kéraban
Na to obrátiv se tázal se:
"Kde jest Nizib? — Nizibc Ni-
zibe Nizibel "
Nizib jenž procházel se Dru-
nern zaslechl hlas svého pána a
obadva přikvačili
"Nuže" ptal se Kéraban "což
y ten kadži nepřipluje se svou loď
SftVU
"Se svou loďkou?" opakoval
Nizib
"Nechám ho zbiti holízajisté!"
rozkřikl se Kéraban "Ano sto
ran holil"
' "Ohi" zvolal Van Mitten
"Pět seti"
"Ohi" zvolal Druno
' "Tisíci dopálímii sel"
''Urozený Kérabane" odtuSil
Nizib "spatřuji vati loďku l'rá
v6 opustila rohsérailu a dříve než
a deset minut stane u terasy Top
Hané"
A zatím co urorný Kéraban
lívíleu jsa v rámě Vau Mittenovo
netrpělivě přešlapoval nepřišlá-
vati jej Jarhud a Searpaote po i o
vati
KAPITOLA 4
Srllkat tureckou (Ollcli
Zatím přibli2il ic lodník a iva
UQval Kérabauu le jej jeho loďka
1111 -Láá
v Takových lodulkoillá s na ti
:'ce na vodách Dosporu Zlatého
:!ohu Jich bitky o dvou velth
f 3ii v předu I v sadu alejuě aa
Čalluy tak ie mohou býti na
1 směry Hieny Podobají se
ilftu majícím ai patnáct neb
t stop idélt jiou buď i
vého neb cypřiloiáho dřeva
i
ir
1
vyřezávány neb malovány Jest
rozkolný pohled na tyto Itíhlé lo
dice any rychle plynou křižují a
předstihují se v této čarokrásné
úžínč mořské jež dfcll obč pevni
ny Důležitému sdružení lodníků
svčřens jest tato služba od moře
Marmarského až k tvrzi Evropské
a tvrzi Asiatikéjež tvoří si protčj
fick na severu Dosporu — Jsou to
hezcí mužiskoro všeobecné odčoi
burudjukem jakýmsi to druhem
ko&íle pestrobarevným yelekem
se zlatým vyfiíváním bílými baví
nčnými spodky pokryti fezem
obuti trepkami při čemž vfiak
mail ráme i lýtka obnažena
Ze byl lodník urozeného Kéra-
bana — byl to tentýž jenž ho
každého večera převážel do Stuta
ry a každého rána do Cařibradu-
za to že se o několik minut opoz
dil ipatně uvítán netřeba připo
mínati Flegmatický námořník
viak nedílal si z toho mnoho ne
boť bylo mu předobře známo že
nejlépe jest nechati vykřičet! se
urozeného Kérabana do sytosti
Froto 360dpovčdčlozoačiv pouze
rukou že loďka jeho u schodiště
přistála — Nuže urozený Kéra
ban doprovázen jsa VanMittenem
a sledován Drunem a Nizibcm
ubíral se k přístavu když tu náhle
povstal neurčitý ruch v zástupu os
námčstí Top-líané— Kéraban se
zastavil
"Co se d£je?" tázsl so
V tom blížil se náčelník policie
ze čtvrti Gilatycbklíčen jsa stráž
niky na námčstí Dubeník a tru
bač je doprovázeli První zabub-
novai a druhý zatroubil načež
nastalo poznenáhla ticho v zástu
pu sestávajícím z dosti smíšených
živlů asiatských a evropských
"Dezpochyby opČt nějaká ne
spravedlivá proklamacel" bručel
Kéraban jako člověk jenž chce
své právo vždy a vfiude hájiti
Náčelník policie vyflal nčjakou
úředními pečetSmí opatřenou listí
nu a jal se htasitfi Čisti následujíc
výnos
"Z rozkazu Muchira presidenta
policejní rady zavedena jest dne
Iním dnem počínaje daň deseti
paras za každou osobu kteráž
chco přeplouti Dospor z Cařihra
du do Skutary neb ze Skutary do
Cařihradu v jakémkoliv Člunu
parníku aneb lodi plachetní Kdo
koliv vzpíral by se zaplatili tuto
daíi bude trestán penčžitou poku
tou a vezením"
Vydáno v paláci 16 t mísíce
Podepsáni Mtichiť
Nespokojené bručení uvítalo tu
to novou dafl obnáSejlcías našich
pec haléři za osobu
"Takl Opit nová dani" zvolá
jakýsi Staroturek jenž vfiak moh
již býti zvyklý na podobné nápa
dy sultánových finančníků
"Deset parast Cena půl látku
kávyl ' horoval jiný
Náčelník policie vida dobře
lo v Turecku jako jiude lidé ai
se vyclobl budou platili cht4
opustili námiitl když jej urosený
Kéraban savtavil v ct-lé
"Tedy opit nová dfl pro kal
déhokdochco přeplouti Dosporř'1
oslovil Je
"Výnosem muchira" odtuli
náčelník policie
Na lo připojili "Jaklel Uohatý
Kéraban fini námitky ?'
"Ano bohatý Kérabanl"
"Vede vám přece dobře uro
sený Kérabauet"
"Výboru tak výborufi jako
daními — Nule a kdy ttnto vnos
bude uvrtUn v platnost?"
"ajiiti hned od svého ptolilá
lení"
"A chci ti S4 dnti večer od
rsti do Skutary ve svém Člu
nu jak mám vo zvyku činili?
"Zaplatíte deset paras'
"A nechám li s deooo ráno a
večer přes Dospor převézti? '
"Dude to oboáficti dvacet paras
denní" řekl náčelník policie
"Maličkoitpro boháče Kérabana!"
"Opravdu?"
"Můi pán uvalí si krásné mr
zutostí na bedra' leptal Nizib
Drunovi
"Vždyť se musí podrobiti
"On! To ho málo znáte!"
Urozený Kéraban zkříživ ruce
díval sc upřené na náčelníka poli
cie a pravil jízlúým podráždčoým
hladem "Nuže a což můj kadži
který mne přilel ohlásit že jest
jeho loďka k mé disposici a což
můj příte' pan Van Mittco jeho
a můj sluha kteří mne doprovodí?''
"Můžete za oS zaplatiti čtyřicet
paras "odsekl mu náčelník policie
"Opakuji že vám zajisté ntbudc
nesnadno zaplatiti"
"Ze mohu zaplatili čtyřicet pa
ra" odsekl mu Kéraban "a sto
a tisíca sto tisíc a pét set tule—
toť možno ale nezaplatím nic a
dostanu se přece do Skutaryl"
"lest mi líto že urozeného Ké-
ttatri
rabana takto zlobím odpoveaei
náčelník policie "ale nesmí pře
plouti dokud nezaplatí"
"Dostauu je do bkutary a ne
zaplatím '
"Nel"
"Anol"
"Příteli Kérabane " "proho
dil Van Mitten ve svém chvaliteb
ném zámiru aby umoudřil tohoto
nejncťístupnčjlího človčka pod
sluncem
"Nechte mne na pokoji Van
Mittenel" odsekl mu Kéraban
zlostné "Da(l jest nespravedlivá!
Nesmíme se jí podrobili! Nikdy
včru nikdy nebyla ty si vláda sta
roturecká dovolila obtižovati daní
loďky na Dosporul '
"Nuže a vláda mladoturků jež
má zapotřebí peněz nezdráhala se
to uČiniti! 'odvčtil náčelník policie
"Uvidlmet" vzkřikl Kéraban
"Vojáci"pravil náčelník policie
k vojákům jej provázejícím "bde
te nad vyplňováním nového výno
su"
"Poiďte Van Mittene" řekl
Kéraban dupnuv nohou o zem
"poďjte Druno a Nizibc ty nás
provázejí"
"To bude čtyřicet paras pra
vil náčelník policie
"Čtyřicet ran holí I'' vzkřikl Ké
raban jehož rozhořčení dostoupilo
vrcholu
Ale v témž okamžiku kdy chtěl
přikročit! k terase Top-líané ob
klopili jej policisté tak že musil
ustoupiti
"Nechte mne! křičel bráni se
"Nechť ani jediný z vás se mne
ni prstem nedotkne! Přejdu u
Alláha I Dostanu se také aniž
bych vyflal jediný para i kapsy!"
"Ano dostanete se ale vrátky
do vSzenl" odvétil náčelník poli
cie jenž se též již počínal rozpa
lovati "a zaplatíte jeltČ notnou
pokutu abyste se dostal ven"
"Půjdu do Skutaryl"
"Nikdy přes Dospor a jelikož
není možno se tam dostali jinudy"
"Myslíte?" tázal se úiečoe Ké
raban maje pisti raťaty a obličej
hněvem vleček zarudlý "Myslíte
Nule půjdu do Skutary nepůjdu
vlak přes Dospor a oeiaplatím
"Skutečné?"
"Kdybych mil anol kdy
bych mil vykonali cestu kolem
Černého motel
"Sedm set mil ~ abyste ulétli
deset parail" svolal náčelník poli
cie pokrčiv rameny
"bedni set mil linie dttet lide
Ko lUíú mil" odvétil Kéraban
"a byť by se nejednalo leč o pit
o dva o edtný para!'
"Avlak milý přiletí kcnejSi
Vart Mittco
"Jt lil Jednou nechte mn na
pokoji" odtulil Mrabiu aa
mltaje Jhq mtočeul
"Ten se umí píknS durdil I"
ekl Druno sám k sobi
"A ťůfdu pícs Turecko projdu
Chersonésem (Kavkazem Anatolíí
a dostanu se doSkutaryaniž bych
zaplatil jedmý para valí oespra
vedlivé daní"
"Uvíďm-sl" namítal náčelník
policie
K th kul' prohodil kapitán
arhud k Scarpantovi jemuž ani
ediné slovíčko z této neočekávané
hádky neufilo "tohle by nám mo-
ilo nái plán úplné zmariti
"Skutečné" odpovidčl bear-
pante
"Setrvá li tento tvrdohlavcc na
svém rozhodnutí pocectujo přes
Odč3U a umíní-li si aby ee při
eho návstčvc sňatek vykonal
"Avšak! pravil jesté jednou
Van Mitten jenž snažil se svého
přítele od takové poletilosti zadr
želi
"Nechte mne pravím vámi"
"A sfiatek vaSeho synovce Ah-
meta?"
"Nvní se nejedná o žádný sfia
tek!" Scarpante odvlekl-Jarhuda
stranou a poleptal mu:
Nesmíme ani okamžik ztráceli'
'Zajisté" odvétil maltský kápi
tán "již zítra odjedu do Odčsy
drahou Adrisnopolakou"
Na to se oba vzdálili — v tom
obrátil se Kéraban zhurta k své
mu sluhovi
"Nizibe" zvolal
"Pane?"
"PújdeS se mnou do účtárny"
"Do účtárny" odvčtil Nizib
"Vy též Van Mittene" dodal
Kéraban
"Já?"
"A vy též Druno"
"Jáže"
"Odcestujeme všichni pospolu"
"Oho" zvolal Druno nastaviv
ugj— "Ano pozval jsem vss k
obědu do Skutary" řekl Kéraban
k Van Mittenovi "au Alláha bu
dete obědvali ve Skutaře při
našem návratu"
"Avlak dříve to nebude?'
odtulil Holanďan cele jsa tímto
návrhem překvapen
"Dvť by to nebylo drive nez za
měsíc než za rok než za dciet
roků" odpovědčl Kéraban přizvu
kem jenž nestrpčl nižádné námit
ky "Přijali jste mé pozvání k vc
četi a povečeříte u mne"
"Ale ta večeře nám zatím nora
dně vvchladne" bručel Druno
—
" L0V0lie pillťll ftiiíuiue
"Nedovolím ničeho Van Mite
ne Pojďte"— A urozený Kéraban
učinil několik kroků směrem k
Dozadí náměstí
b i I
"Tomu filakovitemu ciovcku
nelze viru odolali " stěžoval si
Van Mitten Drunovi
"takže pane chcete evoíiti k
takovému pošetilému nápadu ř'
" sem li zde ci inde uruno
en kdvž nejsem v Rotterdamu "
"Ale"
"A ielíkož budu provázeli uro
zeného Kérabananemůžel učiniti
jinak než Že mne bude! též pro
Vázeti"
"Toť krásné zauzlenl'
"Pojďme" velel Kéraban
Pak obrátiv se naposledy k ná
Četnlku policie jehož Šibalský
ibměv byl hrozil jej Uo krajnosti
oodrižJiu zvolali
"ldul A na vzdor všem vašim
nařízením půjdu do bkutary aniž
bych přeplul Dospor'
"Dude mne I68iti uuuu-u pnio
men valmu příchodu po tak ob
cti £ M t H
ivláltnl cestě" odtušit nacemi
policie
"A mul bude skutečnou rauo
stí alvás naUaou při svén návra
iu ndnovidil Kéraban
Aid unosorfluil vs uouai na
Četnlk policie "bude-li saiba ta
Jcltft v pUinoitl
Takř
"Nenechám vás aul pak vrátit
se da Cařihiadu P Hospor M
nnlatlte tld-t Pri ol'l
"A jtU vale ohavuá saib bu
i- ttlil v v Utnoitl" odpovfde
Kéraťiu llmlél pltivukom "dove
uu se aostati uo cartirauu amz
:ych vám jediní para ze své ka-
psy zaplatil '
Na to uchopil Kéraban Vau
Mittčna do] oaždím pokynul Dru-
p m w
noví a Nizíboví aby je následova
li a zmizel v davu jenž limitym
provoláváním schvaloval náhledy
tohoto houževnatého přívrženec
strany staroturecké
V témž okamžiku zazněla dělo
vá ráoa Slunce zapadlo právě za
obzorem moře Marmarského
půst Kamazan byl skončen a vě
ící Padišaha mohli se odškodnili
za celodenní ujmu
Náhle jako by dotknutím čaro
vného proutku nějakého genia
proměnil se Cařihrad Po tichu na
náměstí Top Hané následovaly ra
dostné výkřiky a jásavé hlasy
Cigarety čibuky a narghilé Uyly
zapáleny a vzduch naplnil se jich
vonným dýmem Kavárny přepl
něny byly v brzku hladovými a
žížnivvmi hosty Různé pečené
yaorth kyselé mléko kaimak ja
kýs to druh krému kebab sko-
pové na kousky rozkrájené sko-
nové řízky leště horké koláče ba-
klavské rýžové knedlíčky zabale
né ve révovém listí strouhánka z
vařené kukuřicenaložené černé oli-
vykaviárzadělávaná kuřata omele
ty s medem eyropysorbetymraže-
né káva vše co ec v Orientě jí a
pije objevilo se na stolech a vc
výkladech zatím na malé na mě
děné spirále zaěšené lampičky
vystupovaly a sestupovaly pod do
tknutím se ruky kavárníkovy jenž
ie přiváděl do pohybu
Na to osvětlilo ee staré město i
nnvA řtvrti iakobv čarovnou mo
cí Mešity svatá Žofie Sulejman-
ka sultan-Ahmet všecky nábožen
ské i civilní budovy od Serai-
Dumu až k návrším Lyoubuzazá-
ily v pestrobarevných onnlcn
Osvětlené veršíky zavěšené od
minaretu k minaretu ukazovaly
Dřednisy Koránu na tmavém nebi
Dospor rozčeřen loďkami a hou
pajícími se lampičkami třpytil se
ako by byl poset hvězdami jež s
tmavého blankytu do jeho řečiště
spadly Po jeho březích tísnící se
Daláce vili v na pobřeží Asie i n
pobřeží Evropy Skutara staroby-
ý Ghrysopolis a jeho amntneatrai-
ně vstupující domy tvořily celé
ohnivé linie jež se ve vodách
zrcadlily
Zdálí zaznívaly bubínky s rol
ničkami loutny neb kytarytabur-
ky a flétny mísící se ve zpěv žal
mů na sklonku dne As vrcholků
minaretů svolávali muezzinové
táhlým hlasem k večerní modlitbě
pozůstávající z jednoho slova tu
reckého a dvou slov arabských:
Alláh hoekk kébír! ' (Dože Do-
že velikýl)
KAPITOLA 5
Na cestu!
Evropské Turecko skládá ss
nyní z těchto tři hlavních dilů: z
Rumelie (Thracie a Makedonie
Albaute a Thesalie kromě poplat
né provincie llulharska Datuje se
io od smlouvy z r 1878 kdy králov
ství Rumunské(Multansko Valaš
sko a Dobrudža) Srbsko a Černá
Hora prohlášeny byly za neodvisio
Rakousku svěřena zprava uos-
ny a Hercegoviny uez ixoveuo
Pazaru
V okamžiku kdy chtěl urozený
Kéraban cestovati kolem Černého
moře mil se nejdřív bráti podél
přímoří Rumelie Dulharska a Ru
munska aby se dostat k manícím
ruským
Odtud přea Desarabn Uitrso
nés Tauridu čili přes setui čer
kesůptes Kavkaa a Zakavkanko
tato cesia obepjala by sevtrnt a
východní potřeli urot léno
Pont Euxiou al ku hranicím )I
dJU Rusko od lile ottůmaniká
Pak wdla by cesta podél pil
moři iatoké!Q n Jih Černého
moře atak 4oUl by seutjtvtda
hlavijM s vleth Tttikft k Doipo
ru a da Skutaiy anil by uplatil
nuvou daf
ílvktřt4titl
E
A-
V