Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 21, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v tvá!)! ")-
POKROK ZÁPADU
- " " r v V -- ' - '
Založen 1871--ltoéník XXXIV
(
vfJ]ll YK mím)Vt DKK 21 OKJiVfíA 11)05
CÍBLO 47
# Z AMERIKY # g
Z VYUnÍBftOflD
Vyjednáváni o mtr budí st dli ví
Washlntonl —Dráhy st podrc
bují tákonu — Týdní tpráva o na
stávající úrodl
Po krátkém vyjednávání zvolen
Washington národní sídlo vlády
Spoj Států za místo kde má býti
vyjednáváno o mír mezi Ruskem
i Japonskem Rusko si přálo aby
schůze vyjedoavatclů odbývána
byli v Paříži proti čemuž se Ja
ponsko vzpíralo a žádalo aby
zvolen byl Čií v Asii k účeli tomu
a konečně se sporoé strany dobo
dly na Washingtonu k čemuž pre
sident ochotné svolil Ruský vy
slanec hrabě Cassini sice namí
tal že jest Washington v letě ne
zdravým městem a Že komisaři ve
vedru letním zde nebudou moci
pracovati tyto námitky jeho byly
ale vyvráceny
Nejdříve se zde má ujednati
protokol míru načež ae prohlásí
příměří a pak mocnáři budou jme
novati své splnomocněoce a tito
ae sejdou ke konečnému projed
návání
Při dosavadním jednání kladl
president japonskému zástupci
diplomatickému na srdče aby vy
ivetiu ave vládě ze jest nutno
postavit] požadovanou válečnou
náhradu na tu nejoižší míru aby
to nepřesahovalo skutečné válečné
útraty jinak prý Rusko by k míru
za těžkých podmínek nikdy nesvo
lilo a raději by vedlo dále válku
za ony peníze jež by mělo jako
náhradu zaplatit—
Nái Činný tajemník zemědělství
Wilson oznámil že bude odbývali
poradu a výborem dráh ze západu
vedeným W A Gardnerena od
dráhy Chicago & Northwestern
ohledně zákona jenž zapovídá ne
přetržité uzavření dobytka při pře
vážení i jednoho státu do druhého
v kárách na delší dobu než 28 ho
din bez krmení odpočinku a vody
Tvrdí se že úmyslem výboru je
nalézti cestu jež by umožnila drá
hám plniti zákon a spolupůsobit!
ve všem ae zemědělským odborem
m I JI t I w
isjemniK wnson právu ze po
léta jeho odbor namáhal ae vynu
títi provádění zákona toho a ne
stejným výsledkem a že konečně
záležitost tu rozhodl sebrav více
jak 1000 připadá proti dráhám 1
la všechny uložené pokuty zapla
tily Prohlásil dále Že dráhy po
číoají poznávat! výhody a převá
žením dobytka dle zákona po
něvadŽ jim to umožnilo dělatl
mnohem větší obchod následkem
zrychlení dopravy dobytka a dále
taj Wilsoo pravil že majitelé do
bytka a obchodníci dobytkem
sískali zkrácením dopravy do trhu
neboť zmenšilo ae tím hynutí do
bytka V mnohých případech
ustanovený čas pro dobytčí vlaky
následkem usilovného provádění
aákoaa byl imenšen na polovinu
O stavu nastávající úrody vydala
povětrnostní úřadovna následující
právu?
Všeobecné ilepšeot se itavu
járky Minnesotě a Dikotách
osstaloi ač v posledních dvou
státech na uikuiých polích jest
slabá a travou sarottlá jarctdaH
se takt Uobfe na ticaotuortkém
pohřeší v}bHJky ttátu Wasb
'nftoau jou Bf jltplt ta poUdaícb
let Sklizeři zimní pšenice zapo
čala na severu až r středních
částech Kansasu a Missouri a v
jižním Illinoisu a jest v plném
proudu ve všech jižních krajích
kde pole jsou všeobecoě neuspo
kojující"' V severnějších částech
hlavních pšeničních států úrodě
pšenice se daří velmi dobře ač
stížnosti na rez a hmyz stále do
cházejí z některých krajů a silné
deště v Michiganu a Wisconsinu
zavinily že obilí lehlo
Na Tichomoří vyhlídky zůstávají
slibné zvláště ve státu Washing
ton V pojezeroích krajích a v
horním obioském údolí stav korný
není slibný následkem vlivu nepří
znivě nízké teploty a nesmírného
mokra ale ve státech jižního
ohioského údolí a horního údolí
mississippského a missourského
koma dobře pokračuje a všude se
valně zlepšila V částech střed
nich a západních států kol zálivu
korně velice by prospěl déšť V
středoatlantických státech červy
působí Škody
Ovsy utrpěly od prudkých dešťů
v horních krajích pojizerních a ne
dostatkem vláhy v již Illinoisu
Jinde zprávy o tomto druhu obilí
jsou všeobecně příznivé Žně jsou
v plném proudu v jižních státech
a neuspokojujícím výsledkem v
Texasu a Oklahomě
Povětrnost téměř po celém pás
mu bavlnovém byla příznivá ob
dělávání bavlny ač obrovská část
jest dosud zarostlá travou Vše
obecné ač ne úplné zlepšení stavu
bavlny nastalo v středcích a zá
padních okresích ale v Karolínách
a Teonessee bavlna zvolna pokra
čuje
V severních a středních okresích
Texasu vyhlídky se zlepšily a
jižním Texasu stav bavlny je vcli
ce dobrý ale pilous řádí na zvět
šeoé rozloze
Úroda jablk jest místy slibnou
ale v středních údolích není pří
znivá
Wlsconsln obmezuje hlasovací právo
V státním senátu min týdne
byl přijat zákon na obmezení hla
aovacího práva který má vstoupit!
v plstnoit počínaje rokem 19tá
Dle zákona toho bude míti hlaso
vací právo jen ten občan který má
druhý občanský list jejž obdrží
každý za 5 let po obdržení prvního
listu Až dosud směl ve Wiscon
sinu hlasovat! i pro presidenta
každý přiatěbovalec jenž byl jeden
rok ve státu a měl první občanský
list To bude zákonem přijatým
změněno ovšem teprve za sedm
roků — Guvernér La Folette již
podepsal zákon týkající se želez
niCní komise a dozoru jejího nad
železničními sazbami a zákon ten
vešel v platnost neodkladně a gu
vernér již jmenoval 3 členy korní
se— Jeden z posledních zákonů
přijatých ve sněmu právě skonče
ném jest zápověď vydávsti povo
t ě
tem saioonum na 300 stop od
obecné Školy Staré saloony
které se nalézají od dřívějších dob
v blízkosti školních budov mohou
zůstati na svém místě až do roku
1908 ale pak se musí také odkli
diti
Krajan vrahem a sebevrahem
V Chicagu v sobotu po 3 hod
odpoi v ceaké čtvrti v nzni na
Alport ul spáchal krajan Antonín
Port 3a roků starý strašlivý zlo
Čin Zastřeliv svou manželku
spáchal pak sebevraždu aby unik
nul spravedlnosti Manželé Por
tovic se vzali asi před rokem i
když se jim narodilo děcko tu
dozvěděla se Portová Že muž její
má v Cechách Ženu a děti Ná
sledkem toho odešla od něho 1
zadala o rozvod jenž měl přijít
sobotu k projednávání Port se
ale k líčení uedostavil ale odpo
ledne nuď ze žárlivosti aneb ze
zoufalství nad ztraceným rodinným
štěstím přišel do bytu své manžet
ky a nalétnuv ji samotnu ležící s
nemluvnětem na posteli střelil ji
do prsou a okamžitě usmrtil Na
to vsal dítě a zllbaje ho položil
ho opět na postel přiloiil revolver
ke spánku a ukončil svůj iivot
Sousedky pant Cíhalová a Kvar
dová které sailechly výstřely
přikvapily do bytu kde se jím ua
skytla hrůiná podívaná Port byl
kovářem a meškal sJe 3 roky
Ptihutných ide neměl lidných
Portová narodila se ve Zborovi u
Klatov v Čechách a v Americe
dttla 13 roků
Darebáctví žlutého tisku
V posledním Čísle Pokroku jame
přinesli překlad telegramu který
zaslán byl po celých Spoj Státech
časopisům spojeným tiskem z New
Yorku a v němž krajan náš jakýsi
Krajíček obviněn byl z hro4uě
aurové vraždy nemluvněte Celá
ta věo byla však jen hanebným
výmyslem zpravodaje 21utéhosen
sačního časopisu Iíearstova a 1
New Yorku se nám o tom píše:
Krajíček byl ovšem po otištčuí ob
vinění zatčen a bez záruky uvěz
něn a o případu zpraven korooer
Když však tento mrtvolu novo
rozeněte prohlédl shledal že ze
mřelo přirozenou smrtí a Krajíček
ovšem bned propuštěn na svobo
du Kdo dal tuto zprávu do ve
řejnosti? Opice Či lépe řečeno
opilé IrČank) U Krajíčkovékte
rá byla v nejvyšším stavu těhoten
ství byly na návštěvě dvě í rakč
lejdysky Mrs 0'Leary a Mrs
Rice které i s Krajlčkovou byly
na mol opilé když na posledně
jmenovanou přišly porodní bolesti
a dítě se narodilo bez cizí pomoci
a v nepřítomnosti otce který při
Šel až k večeru z práce kdy dítě
bylo již mrtvé Ožralým Irčankárn
se cosi zdálo o vraždě a to jest
celé vysvětlení hrůzo3trašné histo
rie která po celých Spoj Státech
nevinného muže zo9tudila
Ceši v amkkick
domů vrátily byly nemálo postra
šeny ostrým zápachem plynu ja
koz 1 Um že byl jejich byt uza
vřen a na opětovné klepání na
dvéře nikdo se neozýval Na to
dcera zavolala políci&tu ktirý
dvéře vypáčíl a nalezl Antonii ve
světnici plynem přeplněné mrtvou
Policista telefonoval pro ambu
lanci do J llood Wright hoipitá
lu avšak dontavivŠÍ se lékař ne
wohl dčlati již nic jiného ntŽI
konstatovat! Že dívka jest mrva
Co jí k zoufalství dohnalo není
známo
1 Parmer František Coufal
usazený as dvě míle severně od
města Camcroo Tex navracel se
předminulé úterý domů z mě ta
o kolejích dráhy Sau Antonio &
Aranias Pass když pojednou při
hnal se vlak zasáhl nebohého
krajana a smrtelně jej zranil Cou-
al skonal po dvoudenním trápení
1 V Clevelaudu spáchala mluu-
ou středu sebevraádu Antonie
TauŠova zajetá dcera krajina Jo
sU Tm1 a člU 1333 — I ave
Tauiova aaměttnána byla u jisté
lámolné vdovy v sáp 148 ul
kde se udutila plynem Vdova
ona odtiia ve sttedurino po svou
dcerou 1 d jmova a obě vtáhly se
1 po 7 hodině večeř Antonie
U pak po celý den tama v do
ni Když pak se vdov a dutou
1 V Clcvelandu sběhla se před
mioulé pondělí o půl šesté hodině
večer truchlivá událost v české ro
dině Václava Stacha bydlícího 1
č 155 Trumbull ul Václav Stach
37letý tesař postřelil svou man
želku těžco zranil svou tchyni i
konečně sam sebe chtěl sprovodit!
se světa As před půldruhým
rokem Stach ovdověl a nemoha
sám pečovat! o své malé tři dítky
přijal za hoipodyni domnělou
vdovu I£liabethn UuSmanovou
kterouž později pojal za choť
Tato přivedla Štachovi do domác
nosti též tři malé dítku a z man
želství tohoto vzešlo jedno dítko
Nedlouho po sňatku zvěděl Stach
že manželka jeho má muže svého
dosud nažiru a že týž bydlí 1
Clevelandu Asi před třemi měsí
ci přistěhovala se do domácnosti
Stachovy matka jeho manželky pí
Barbora Stuhrovcováa od té doby
nastaly v rodině nešváry Před ne
dávnem zranil Stach ve rvačce leh
ce pí Stuhrovcovou kteráž ne
chala zetě svého zatknout a a při
Činěním své dcery podařilo so jí
dostati Stacha do pracovny Po
propuštění svém ocitl se Stach na
nucené zahálce neboť tesařská
unie k níž náležel vyšla na stáv
ku Tím so neutěšené domácí po
měry u Stachú jenom zhoršily až
konečně předminulé pondělí večeř
nastala katastrofa Stach vrátiv
se v půl sesté hodině večer domů
dostal so o manželkou svou do
prudké hádky skrze své dítky
jimž prý žena jeho opět nadávala
Rozhněvaná žena uchopila ruko
jeť koštěte a vyhrožovala muži že
no uhodl k čemuz ji matka její
efitě vybízela Tu Stach vytáh
revolver a střelil svou manželku
jež klesla v bezvědomí k zemi
Kule zasáhla ji blízko nad srdcem
pronikla celým tčlem a zaryla se
do budovy o níž so Stachová
opírala Na to obrátil Stach ro
volver na pí Stuhrovcovou a ro
ztílštil jí kulí kouťrameoní Po
spáchaném činu Stach odešel
skrýval se na dráze poblíže svého
obydlí až do 9 hodin večer a když
vypátrán byl policistou Ilorrigť
nem a tento se k němu blížil vy
pálil nešťastník do aebe kuli jež
se mu zaryla do prsou a uvízla mu
v křidle pne nacez ciitei jeBlQ vy
páliti na policistu ten mu však
klackem vyrazil revolver t ruky
Všichni tři raněni dopraveni byli
do nemocnice sv AUxUa a jest
naděje že t všichni uzdraví O
dítky Stachovy postaráno prosa
tím v křeiťaoikém sirotčinci na
Hroadway
Dví roky utrpení
"Tímto dosvědčují ochotně"
píše paní Anna janusová manžel
ka zámožného farmera z okresu
Payette v Texasu pana Jostfa
Janusa "že byla jem z trapné
nezážívnosti která dio trápila ce
lé dva roky vyléčeu Tríiierovýrn
Léčivým Hořkým Vínem Před
tím veškera pomoc lékařská byla
marnou Konečně můj manžel
koupil v La Graoge tří láhve ono
ho vína a to mně pomohlo tak Že
jsem byla úplně vyléčena 1 ié
trapné a zatvrzelé choroby Od~
poručujeme Trínerovo Léčivé
Hořké Víno vficm trpícím choro
bou žaludku'' Nezážívnost Čilí
dyspepsíe jest americkou národní
chorobou povstávající hlavně zplí
liš syté potravy jíme tuze mnoho
masa pijeme sííne nápoje nejsme
dosti na čerstvém vzduchu Tríne
rovo Léčivé Hořké Víno iim že
uspíší strávení pokrmů odstraní
nezážívnost ncsílí Žaludek a celou
zr žívael soustavu a učiní krev Či'
stou a zdravou Kde jest dobré
zažívání tam jest dobré zdraví
tam netřeba nechutných léků Trí
nerovo Hořké Víno jest velmi la
hodné chuti a rozhodného účinku
Udrží Vás i Vaše dčti zdravými
V lékárnách Jos Tríner 799 So
Ashland Ave Chicago lil
Prosba k ct českým časopísQm a
k váženým krajanům!
llMlUO HO
fíKZNÍK 1 malým kapitálem k
vedení lesnického obchodu v
tvíílrčku se aio obyvately ve vý
chodní Nctmco Tažte se (1
udáním itářl a skolenoatl) u
l J Kirchmsn
4?— ahou Nb
Ct red PokZáp Těmito řád
ky obracím se na vás a na ostatní
ct české časopisy rozšířené zá
padně od řeky Missouri jakož í
na ct krajany v té naději Že ao za
pomocí Vaší podaří nalézti stopu
po mem milém manželi jo sem
Kopeckém Zmizelý Josef Kope
cký prodav farmu v Kosauth
okresu Iowa odjel na jaře do
státu Missouri za příčinou vyhleď
nutí ai nového domova a navštívil
následující místa: Sedalía Pettía
Co Coal Comp v Dentoo Olale
Iioonville a Lcxiogton Nczakou
piv tam ničeho zastavil se v Kan-
aas Lity Mo l'o uelel dobu do
stávala jsem od něho pravidelně
dopisy v nichž mně sděloval žo
si konečně nalezl práci a abych se
rychle připravila a dítkamí k od
stěhování se tam Na to mne
došlo jcítě jedno psaní v němž
mne žádal abych mu poslala istou
částku peněz Já jsem mu obra
tem pošty žádsné peníze poslala
načež nepřiŠsl více Žádný dopis
Než zmíněné peníze leží dodnes
na tamní poště nevyzvednuté Jest
tomu již více než % měsíce Před
14 dny dopsáno bylo na tamní
policejní stsoici jelikož ale zavo
děné pátrání po mém nezvěstném
muži nevedlo k žádnému výsledku
zjednala jsem si na vlaMní útraty
příručího šerifa z Fort Doiltfe la
kttrýž strávil několik dní vKanias
City za týmž účelem ale ten rov
něž ničeho nevypátral Zmizelý
můj manžel jtiat 37 roků Már 3
stop 8 palců vypoký všil 170
ibrr oči má modré vlsiy kašta
nové a takové lél vousy pod nosem
Proto snažně iroifui vážené kra-
sny kdyby některý 1 nich o něm
věděl aby ni 11 6 to laskavě sdělil
aneb ať ou sám podá o sobě něja
kou správu neboť žlju v hroiná
staroitt o jeho Iivot Znimcnám
se v úctě llarbora Kopecký
ct Joe Holek Port Uudge la
473 UV lh No 3
1
" ♦
'
Iv
' -
ř- a t
IV
-'
t
♦
i
VM plaílo M) nu To-
krok itpaitu nnm $1
roínt} líc Cech $150