Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 14, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
'
4J
y
r i
I
i
V
t
PQKRG&
o fy' c :
- ~ 1 - ť0
PADU
Založen 1871HQéjiík XXXIY
OM
%m% BTfiEDU DNK 14 ČERVNA 11)05
CiSLO Hn
I
7 AIUPDÍITV
Z Wainlnitono
Prtildtní Jioottvtlt nabádá Ruiko a
Joponiko k vyjednávání o mír-—
Týdní zdráva o stavu nattivojíci
úrody
President Roosevelt v zájmu
míru poslal do Petrohradu a do
Tokia depcEi ohledujícího znění:
"President jest toho náhledu
že nadešla doba kdy v zájmu ce
lého lidstva se musí snažili zdali
by nebylo možno do ílíti ukonče
ní strašlivého a politování hodné'
ho boje který doiud řád
S Ruskem i Japonskem Spojené
Státy zdědily svazky přátelství a
dobré vole a přejíce jim blahobyt
a dobro Spojoné Státy nahlíží
že pokrok sváta jest zdržován vál
kou mezi těmito dvěma velkými
národy +
Následkem toho president na
léhá na ruskou a japonskou vládu
nejen v jich vlastním zájmu ale r
zájmu celého civilisovaného svita
aby započaly přímo vyjednávali
spolu o mír
President navrhuje aby vyjed
návání o mír bylo vedeno přímo a
výlučně mezi oběma válčícími
stranami Čili jinými slovy sby
ujednána byla schůze splnomoc
něných zástupců aneb delegátů
beze všeho prostřednictví by se
tito dohodili zdali by bylo možno
shodoouti se jim na podmínkách
míru
Ačkoli president není toho ná
hledu že jest třeba nijakého pro
středoíka k započetí vyjednáván
o mír tu byl by ochoten učinit!
vfie co jest v jeho moci aby zpro
středkoval počátečné vyjednávání
pakli obl vlády a tím budou sou
hlasili
Pakli předběžné vyjednávání
bude uzavřeno přímo mezi oběma
mocnostmi tu president tomu
bude rád neboť jeho hlavním
účelem jest docíliti vyjednávání
které by vedlo ke konečaému
míru"
Tato depele byla zaslána do
Petrohradu i do Tokia ve Čtvrtek
odpoledne a to teprve když obě
vlády zaslaly své ujištění že po
dobný návrh bude vítán
Depeše presidentova byla ode
vzdaná v retronrado oasím vy
slancem Mayerem a v Tokiu vy
glancem Griícomem
Nebude li jipooiká vláda kláiti
nesplnitelné podmínky ruské vlá
dě tu tato depeša presidenta
Roosevelta můie sáhy vésti
uzavřeni míru
Povětrnostní úřadovna vydala
následující správu o stavu nastv
vsjícl úrodyi
Týden končící 3 Červnem byl
velíce ptlinivý v tomto obdob! v
krajích kol Skalných hor a v sá
padal čáill středních údolí Vlo
obecně přlinivé podmínky psno
valy v středních atlantických a
jilnlch tátech Část ohioikého
údolí horní pojeietnl kraje Okla
homa a jilnl Teist trpěly aesrolr
nfm mokrem Na pobřelt ticho
mořském potltrooM byla velieo
plliaifá Ve Hilech údol! Mis
souii a středního Miiiiiilppl korní
se sleplil a obděláváni idirnl
pokračuj V horním údolí ohio
skám jclil t hhíiI mnoho rona
ovatl
Ulimka idámi pokuíuh a
mnohem méně zpráv o poškozen
řezem dotlo z větší části krajin
dříve postižených V Ohio
Nebrasce viak ač ozimka jest
slibná tu škoda byla způsoben
řezem a hmyzem Na severním
pobřeží tiebomořském ozimka jest
velmi pěkná Jarní pšenice zdár
ně pokračuje a dostává stébla
V částech Dakot vsak osení to
jest místy slabé a místy značně
plevelem zarostlé Ve Washing
tonu jarka jest znamenitá a rychle
roste a v Orcgonu vyhlídky jsou
příznivý
Vfieobccný stav nastávající úro
dy ovsa jest slibný a ve stavu
bavlny nastalo všeobecné zlepšení
Vyjma v jižním Texasu částech
táta na východě zálivu a jižních
atlantických států kde hodně
prSelo povětroost skytala přileži
tost pro potřebné obdělávání
které se vfiude co nejrychleji ko
oslo
V Novoanglíckých a částech
středoatlaotických států úroda
trávy byla znatelně zkrácena su
chem ale v středních údolích
pojezerních krajích bude sklizen
sena dobrák
První ienobljcs potrestán v Oregonu
i Před nedávnem přijatý zákon
ukládající Ženobíjcům trest kou
tou byl prvně praveden na jistém
McGintym v Portlandu dne 8
U a m W a
června mu z ten odsouzen pro
ztrýznění své ženy ku 20 ranám a
trest na něm vykonal v okresním
vězení dozorce pod dohledem Še
rifa a jednoho lékaře Knuta
byla zhotovena ze čtyř praménců
Po odaouzeol McGinty byl odve
den do vězení kde byl po páa
obnažen a spoutané jeho ruce byly
přivázány ku dveřím na vězničo
chodbě vysoko nad jeho hlavou
takže skoro visel Při čtvrtém
Elehnutí vyskočila z tUa trestané
ho krev a McGinty se svíjel a řval
a vztekle trhal řemeny jimiž byl
přivázla ale musel celý trest vy
trpěti
Krajan surovec
Jsa rozzuřen nad tím že Žena
jeho dala život děvčátku na místo
hochu jejž jistě očekával krajan
František Krejčík v New Yorku
usmrtil nemluvně nejiurovějším
způsobem Krejčík přišel domů
shledav že se v naději své zkla
mal uchopil ubohé děcko za noži
Čky a vzdor prosbám své nemocné
manželky mrStil jím vší silou o
stěnu a roztříštil mu lebku Ne
šťastná iena Krejčíkova při pohle
du na hrosný čin svého muže
omdlela a tak se roznemohla }e
stav jrjl jest považován za velico
nebezpečný Vrah jest 36 roků
stár a policie jsouc o surové
vraždě uvědomění nalezla Krejčí
ka úplně zpitého na ulici
Rankcř Blrelow v Mllwaukce
OJlOUItfl
Spravedlnost přece jen dopadla
lělkou svou rukou na zloděje ně
kolika milionů bankéře Uigelowa
Soudce Joiel V Ouirles ve spol
kovém soudě dlouholetí osobni
Mul liigelowa odsoudil tohoto na
duel roku do viseni ve Port Lea
venwotth Kas Průběh soudu byl
velice krátký Soudce Ouirles
ttial se Higelowai "Znaja ohnit
lalob jaké jest vale přisoánlř
Jste vinen neb nevinen?" Jiíge
low povstal a hleděl aoudci přímo
do očí odvětili "Viněni" a opět
se posadil "Chcete něco říci
dříve než bude rozsudek nad vární
vynesen?" tázal se soudce "Ne"
odpověděl Bígelow Soudce pak
zmíniv se o přátelství jež při vy
konávání spravedlnosti musí od
stoupili poukázal na následky tak
obrovské zpronevěry a doložil že
obžalovaný musí za to trpěti nej
těžší trest a odsoudil ho na deset
roků do vězení Do Leavenworth
přijel Bígelow dne 11 června ve
čer Správce Lemon již na něho
čekal Byl nejprve prohledán a
když udal jméno a stáří tu mu
dovoleno aby zůstal do rána v
občanských Šatech Má číslo
4717 Pakli se bude dobře cho
vat! může býti propuštěn za šest
roků a čtyři měsíce Cestou počí
nal si dosti statečně jen v Mo
line Ills dal se do pláče
Zátopa v lowé
Náhlým vystoupením vody o ce
lých osm stop v řtce Mississippi
během necelých dvanácti hodin
byla způsobena v Iowě a Missouri
škoda odhadovaná na £3000
000 Sta rodin vypuzeno bylo ze
svých domovů mosty byly strhá
ny železniční koleje odplaveny
doprava zastavena a tisíce akrů
posetých polí bylo zničeno Za
Alexandria Mo 100 čtverečných
mil íarmerských pozemků je zato
peno Egyptské údolí na mis
sourské straně a údolí Huot na
illinoiské straně bylo zničeno
Nejvysfil bod dosáhla voda v so
botu odpoledne a k večeru počala
teprve klesati Vlaky jedoucí do
Kcokuk la byly zastaveny až na
vlaky dráhy Wabash neboť ne
mohly do města dojeti ze žádné
jiné strany jen z Illinoisu V
Alexandrii zatopila voda celé
město a vnikla do příbytků
nichž stou až tri stopy vysoko na
podlahách
Japonci propuštěni z amerických tl
tevních lodí
V těchto dnech vydal námořní
odbor rozkaz jímž propuštěni byli
bitevních lodí jež béřou pedíl
na manévrech v Cheasapeak? po
léta tam zaměstnaní japonští po
sluhové To se stalo na základě
zprávy místoadmirála Evanse po
jeho návratu z asijských vod
Evans námořnímu odboru sdělil
že se setkal na jedné bitevní ja
ponské lodi s kapitánem v němž
poznal svého bývalého posluhu
Kapitán doznal Že velké množství
je ti o krajaoo pocnazejicicn z vy
sokých rodin zaujími nízká míita
na bitev jích lodích velkých moc
ností aby tak seznali všechny taj
nosti obrany a mechanismu bitev
nich lodí různých velmocí
Vyjednávání o mír
Poslední znamenitý diplom ti
cký Čin Rooseveltův v sájmu míru
nese rychle ovoce
Kuiko i Jsponiko jmenovaly jil
vé tástupce k započetl vyjedaá
váni Zástupcem Hrnka jet M
de Nclidov ruský vyilaoec v Pa
tli který projednával smlouvu
míru a Tureckem aaMupceni Ji
ponika jest mitkýi I to nejnhd-
nějtí státník japonský
Japonsko si přeje aby oba iá
itupci sspotall své projednáváni
uď v Maodluriku aneb v někte
rém mdli činy Uuiko ns roti
tomu dává píednoit Pařili a o
mdli schůifcy bude munt učiněno
být jefitě dohodnutí bezpochyby
opět prostřednictvím presidenta
Roosevelta
Nelidov jest jedním z předních
diplomatů svita On zná meziná
rodoí !ákooy do podrobností má
dlouholetou úspéšoou zkušenost
za sebou a car nemohl si vybrali
zástupce lepšího
Nelidov zspočal diplomatickou
svojí kariéru v Athénách odtud
byl přeložen do Vídně jako sekre
tář vyslanectví načež poslán byl
Kuikem do Cařihradukďyž počalo
hroziti nebezpečí války mezi obě
ma fisemi a uzavřeni přímen po
pádu Plevna a konečné uzavření
míru bylo jeho dílem Z Cařihra
du později třebžen byl do Dráž
ďan a na to se stal vyslancem
Římě kde setrval 6 roků a koneč
ně poslán byl na nejdůležitější
diplomatické místo do Francie
V markýzu Itovi bude míli Ne
lidov důstojného soupeře Jméno
tohoto jest vyslovováno téirtř s
nábožnou úctou v Japonsku a
známo jest po celém světě Ito
nazýván jest Bismarkern Japon
ska
Když komodor Perry otevřel
Japonsko západní civilisaci Ito
byl 11 roků stár Dorůstaje v
mladíka naplněn byl Ito nenávistí
proti bílému plemeni jež mocně
se vtíralo do Asie Ito postřehnul
že žluté plemeno ač početně sil
nější nemůže se měřili v boji s
Evropany í umínil si že se podí
vá do země bílých nepřátel a zde
prostuduje výzbroj vojska a jeho
způsob vedení války a s několika
stejně smýšlejícími mladíky cestu
podniknul ac zákonem ustanoven
byl tehdy trest smrti pro každého
Japonce který bez svolení mika
dova opustil zem Ito a jeho
přátelé nepomýšleli však na toto
nebezpečí a usednuvše na plachet
ní loď odjeli do Liverpoolu kde
z počátku následkem neznalosti
angličiny dosti zkusili ale později
Ito v Anglii nastřádal cenné vědo
most! o západní civilisaci a po
svém návratu do Japonska jich
také k dobru své vlasti použil
Ito záhy se stal jedním z před
nich mužů Japonska a v r z 886 i
povolán byl mikaJem v čelo mini
sterstva v kteréžto hodnosti setr
val po tři roky a znovu zvolen byl
za státního kormidelníka r 189a
když vypukla válka mezi Japon
skem a Čínou a svou diplomati
ckou obratností zabránil válce s
Ruskem Německem a Francií
jež Japonsku hrozila po vítězném
ukončení války jeho 8 Čínou V
r 1097 stal so po třetí presiden
tem ministerstva a poděkovav se v
r 1900 od té doby byl jen soukro
mým rádcem mikadovým
Markýz Ito byl dvakráte ná
vŠtěvou v America a sice v ri86q
190a Po poslední této své ná
vštěvě odebral se do Anglie aby
přimět lorda Salisburyho k alianci
japonskem Jsa tímto odmítnut
Ito nastoupil cestu do Petrohradu
za lim oceleni balubury mezi
tím vlak nahlédnul Že by aliance
a Jiponkem byla dosti pruupěšoá
proto Itovi telegrafoval aby se
naviátil a aliance meil Anglii a
Japonskem byla uiavřena a tik
Jpouiko si alikalo volué ruce k
vlke Kůtkem
V iiivřctoých krmích v Pařili
se prohlalujc ! Jipumko bude
kláiti náilťduilcl podmloiy míru
vuikui
iplicenl válečné náhrady
1650000000
tUipodmlnečné navráceni Mand-
Junka do správy Cluikl a ustanu
vení jspooikého administrativního
protektorátu nad MandŽurskem
Protektorát Japonska nad Ko
rejí s japonským míttokrálem a
vojenským obsazením všech pří
stavů
Postoupení Port Arihuru
Postoupení celé mandžurské že
lezniční linie
Otevření zasibířské dráhy mezi
národnímu obchodu
Zničení fortifikací vc Vladivo
stoku Odstoupeni ostrova Sachalinu
Japonsku
Odevzdání všech ruských lodí v
neutrálních přístavech internova
ných Japonsku
Rusko má učí niti závazný slib
žo na drlekém východě po 25
roků nebude udržovat! Žádné loď
stvo Obsazení Vladivostoku japon
ským vojskem a provincií kol
Amuru jako záruka až do té do
by kdy poslední splátka válečné
náhrady bude Ruskem zaplacena
Podmínky tyto jsou tak kruté
že Rusko je sotva přijme a pakli
Japonsko se ve svých požadavcích
nezmírní tu sotva dojde k uzavře
ní míru
Česká učitelka
Slečna Emma Menglerova uči
telka v Bruno Neb těžce ochu
ravěla takže přátelé její pozbyli
téměř veškeré naděje na uzdravení
její Pan Frank Mengler otec její
usazený v Milligan píše o tom:
"Moje dcera ochuravčla před ně
jakým časem velmi nebezpečně
plicní a žaludeční chorobou a tr
pěla často prudkými záchvaty dá
vení jež později změnily se v
chrleni krve takže jsme se obá
vali již že se nepozdraví Tu ko
nečně vzali jsme útočiště k Trine-
m c v m v ba
rovu Léčivému norkemu vlnu
jež má na skladě u nás pan Job
Jícha a podivili jsme se jak ry
chle ta slabá úplně vysílená dív
ka se zotavovala Síla tělesná se
jí vrátila takže dnes cítí se tak
zdravou a silnou jako nikdy před
tím Doporučujeme tedy výtečné
Trinerovo Léčivé Hořké Víno
všem trpícím Kdekoli jest třeba
sesílení těla chuti k jídlu čisté
krve stálých nervů čisté pleti
tam Trinerovo Léčivé Hořké Víno
jest lékem jediným na nějž může
te v každém případě spolehnouti
Ono všechna ústrojí tělesná dá do
pořádkj Pište nám rádi vám po
radíme V lékárnách Job Triner
799 So Ashland Ave Chicago III
ZprAvy spolkové
TM Jed SuUI Omalia
Sokolové) Dnes večer schůze
Dostavte se všichni!
R Fibingtr tsj
átii)(l puiiort
Zástupci českých spolků kteréž
se podíUly na oslavě zdobeni hro
bů jsou tímto žá Jáni aby v drbě
co nejkrsill zapravili obnos #350
11 Fr Svobody na jil 13 ul na
krytí výloh se slavnosti onou spo
jených Fr Svoboda
Tábor NebratoU U flMl NOtt
odbývá pravidelnou schůsi svou
večtvMek 1 5 Června v Sokolovně
leiikol pledléhá vtlmi dAlelité
jednáni jeat iádoucno aby 10
kaldý člen do sihůie lé doitsvil
neboť se bud jfJoitl o dobro
jednúhokildého Pottivia io
všichni Ant Novákc tluk
1'hHliliiťtiVNo u 1'oírok
pouzo #1 ročm
r
r
0
?
i 1
r
i'