Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 10, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' ' ' ''''
4m#mnmf''i tí
1 J
r
4
POKR#K ZÁPADU
Založen 1871--HoéníkXXXiV J A 5KMI VK HTtKDU JNK 10 KVfrNA 11105 UÍSJ
C0 A JffKHIt VK HTtKDU JttíK 10 KVíIWA 11105
2
nu k
Z AMERIKY
IP
Z Wíshlnsrtonu
VřthUd o slávu nastávající úrody -
Voíátek talcnl protltrustům
Povětrnostní úřadovnou vydán
byl následující celkový přehled
o stavu nastávající úrody: '
ACkoli itav teploty v týdnu
končícím x květnem byl mnohem
příznivější ncŽ v týdnu předchá
zejícím stížností o pomalém klí
Cení a vzrůstu jsou všeobecné z
Missouri a ze severního údolí Čer
vené řeky z úbočí středních Skal
ných vrchů z krajin pojizerních
a Novoanglicka V středo- a jiho
atlantických státech a v státech
podél zálivu a v údolí ohioském
panovala puvětrnost velice přízni
vá ale stávky na západním a
středním oobřeží zálivu a části
jihoatlantických států a v údolích
ohioském a mississippském trpěly
přílišnými dešti které překážely
ve farmernkých pracích
Novoanglicko severní Dakora
Montana a Florida potřebují vlá
liy ale části jižních missonrských
a ohioských údolí jež v minulém
týdnu potřebovaly vláhu dostaly
množství deště Na tichomoř
pobřeží celý týden byl velice stu
dtný k příznivému vzrůstu a ve
Washingtonu byly četné mrazíky
Ve včtlině kornových států sá
zení jen pomalu pokračuje ale
přípravy pro tuto byly učinény
téměř všeobecně a za přízivé po
větrnosti velice mnoho bude zasá
zeno během prvního týdne
květnu Sázení jest úplně dokon
čeno v jižních státech a skončeno
bylo v jižních Částech Kansasu i
Missouri V jižní části středo
atlantických státu sázelo se zdatně
a započalo se na sever až v Fenn
avlvanii
Dle všechněch obdržených zpráv
zimní pšenice jeat stále v neoby
čejně slibném stavu a teplota
minulého týdne byla mnohem
příznivější pokroku tohoto oblií
Panující sucho účinkovalo ne
příznivě na klíčení a vzrůst járky
v Dakotácb ale ranně zasetým
Jarkám v jižní Dakotě a Minneso
tě daří se dobře Vyhlídky járky
v Iowfi Washingtonu i Orronu
jsou velice slibný
Všeobecné vyhlídky na úrodu
ovsa zastávají stále příznivý ve
všech státech a v Kansasu a v
Nebrasce osení to se sbírá z ná
sledku dřívějších chladnu V Da
kótách a částích pojizerních krajin
kliieil nebvlo uspokojivé Setí
velmi pokročilo ve většině sever
nich okrsků střední Části země a
započalo v severní části středo
atlantických státa
Ve východní Části bavlnářského
pásma povětrnostní podmínky
byly příznivý sázení bavlny jež se
blíží ku konci ve většině jižnějších
okrtků a vyhlídky jsou dosud
' příznivý Ve středních a aápad
nich okrscích aáienl jest velice
sdrteno neméně nci polovina
plochy byla osáicn v LouWiauě
Oklahomé a v Indiánském íiieml
pauze polovina v temním Missis
sippi a velmi málo v Atkausatu
V severních sř?dnlch a
chod nich okresích Texasu vflline
bavlněné plochy sftstává neosáse
na a velmi mnoho plochy v Tma
su Uouisisně vpileto byla de
štěm tak le miut bít bavloa
snovu (aui aáieua V jihosipadnl
částí bavlnářských pozemků v
Texasu se bavlna dobře daří jest
již v proudu s obděláváním
Přesazování tabáku jest skonče
no v jižní Karolíně a počalo v sev
Karolíně bazenic jetst veliké
množství ale jsou zpožděny v
Ohiu a trochu hmyzem poškozeny
v Kentacky
Ač zprávy o ovoci znějí mno-
hem příznivěji tu přece broskve
bylynazvíce zničeny a jedinou vý
minku činí ueorgie
Mezistátní obchodní komise
krerá po delší již dobu vyšetřuje
trusty v zemi hodlá v krátké době
započít! se stíháním sdružení oce
lářského masného žácích strojů
majetníků soukromých vozů na
drahách a některých jiných Ko
mité odjela do Chicaga aby tu
vyšetřila užívání soukromých vozů
od společností Armourovy mezi
národní společností nažaci stroje
sazby chladících vozů k dopravě
ovoce a zároveň chce vyšetřili po
volováoí tajných srážek z doprav
nich sazeb což jest přestoupením
Elkinsova zákona
Pátráni po ztraceném cestovatel!
Fialovi
V minulém týdnu vydal so Wil
líam li Champ na cefclu do Lívcr
poolu po parníku Teutonic aby se
postavil v čelo pomocné výpravy
ni lodi Terra Nova která na
něho čeká Výpravě této jest
uloženo aby zůstala na severu
tak dlouho pokud so jí nepodaří
Fíalu a výpravu jeho naleznoutí
Fiala byl milionářem Zeiglercm z
New Yorku vyslán v roku 1903 s
lodi Amerika aby pátral po sever
ním polu Loď tato byla zvláště
k účelu tomu zbudována a posled
ní zprávy od Fialy došly do Ame
riky když se pokoušel vniknouti
do polárních krajin kolem země
Františka Josefa Již minulé léto
byl učiněn pokus vypátrali kde
Fiala mešká aneb kdo snad s vý
pravou svou zahynul leč nepoda
řilo se to Zeigler na svůj náklad
vypravil veškeré tři výpravy
Čech vraném
Dne 30 mn1 nalezena byla v č
33a vých 101 ni v New Yorku za
vraíděna Šedesátiletá stařena Sára
Kosenbcrgová Vražda byla spá
chána kladivem a nožem a tyto
dva nástroje vedly k odhaleni su
rového vraha Kladivo náleželo
sedláři Scheidrovi který ho oka
mžitě poznal jakmile mu ho po
lícte okázala a prohlásil že )o za
půjčil svému pomocníku Kduardu
Pekařovi Tak vrah byl nalezen
K Koseubcrgové se přistěhoval
před nějakým Časem na byt a
domnívaje se Že má peníze roz
hodl se to ji aavrazdí aby te Jich
imocnil Úmysl ten v něm uuál
předmiu pondělí a dle svého při
zuAul takto ho vykonali Nejdříve
popadl stařenu ta obe ruce a ho
dil ji na postel Na to zasadil jl
kladivem asi lest ran do lebky a
kdyl stařena jevila jeltě snámky
života uchopil ostrý nul a vraiil
vý jl ho dvakráte do krku Vcelku
vlak u nvuMínfl ucítíte naieu
cu tli které měla v plátěném
pytlíčku pod Iníro vačkou schová
ny Ontattit penlf měla Komu
bergová uloleuy v bankách a po
lide naUsla v bytě dví bankovní
knížky Tato malá kořisť vraha
nanejvýš zklamala jak se sám vy
slovíl Pekař v úterý po spáchané
vraždě se objevil opít 11 svého za
městoavatele Scbeídera a požádal
o půjčku 50c a když je dostal tu
se vzdálil za kritko vwk pnsoi
opět a vychloubal se novým oble
kem a penězi načež odešel opět a
skrýval § v noclehárnách v
Drooklyně a poněvadž mu peníze
docházely počal hledali opět
práci pří-svém řemesle a nalezl ji
u jistého Morice Walshe v č 3S6
ilamilton ave v Urooklyně a když
právě nastoupiti chtěl do práce
byl policií zatčen Pekař jest aii
35 roků stář a do Ameriky přijel
teprve letoi 8 lodí Graí Valdersee
Když byl své vyznání kapitánu
newyorských detektivů opakoval
tu tázal se drze: "Nu kdy pak
hurfii nonraven?" Fekař bude
~ x
bezpochyby prvním Cechem který
zahyne v elektrické stolici na han
bu českého jména
Dcera vymohla otci milost
Guvernér Idwy Cummins mi
nulý týden omilostnil íarmera
Martina Maye který byl před
třinácti roky na doživotí odsouzen
pro vraždu své Ženy- May tehdy
bvl osadníkem v Oelwein a veselá
jeho žena zavdala mu prý různé
příčiny k žárlivosti Jednoho dne
když Mayová vracela se z návštěvy
od příbuzných May očekával ji so
svou dcHctíletou dceruškou na
nádraží a když Mayová vystoupila
z vlaku počal ji obviftovati z ne
véry a v hádce ji zastřelil Dcera
jsouc tehdy ještě příliš malá a dň
véřujíc v počestnost své matky
svědčilo proti otci a výpovědí její
ho odsoudily do Žaláře na doži
votí Když děvče dorostlo a pře
svědčila so z toho co se ji o matce
doneslo že otec nejednal bez dů
kazů počala pracovati o jeho
omilostnění a konečně po několi
kaměsíčním namáhání se jí to po
dařilo Zhoubné tornadoi
Včera v úterý časně z rána za
saženo bylo město Marquette
Kas strašným tornádem jímž
část města byla zbořena a v tro
skách zahynulo 29 osob a 44 oso
by bylo zraněno 35 tak těžce že
některé z nich zranění svému asi
podlehnou Tornádo zasáhlo re
sidenční část města s takovou
prudkostí že domy byly rozmete
ny a v mnohých celé rodiny usmr
ceny Město Marquettc čítá 1500
obyvatelů a nalézá se v McFherson
okresu v nejúrodněji! části střed
ního Kansasu
žíní těžkou nemocí nevymlouvej-
t se na pana Nikdo Vínu pak
pontstte Vy samí protože Trín
~ mm m mié M tt
rovo Iččívč Jiofkfi Vino v Kaz
Strašný pan Nikdo
Stane-li oe neštěstí jext první
otázkou kdo jest za ně zodpověd
ným ale obyčejnou odpovědí
bývál Nikdo Upadne li někdo
v nemoc pátráme zase po příčině
ptáme se kdo jest ta vznik její
zodpovědným a opět slyílmei
Nikdo Kdo jest ten Nikdo? a
koho se skrýváme? Stydíme se
říci že sami neměli Jíme dosti
rozumu vyhnouti se nemoci bojí
me se přiznali svou vinu Fátrá-
m-ii dobře nalezneme obyčejně
i příčinu nemoci dlutno hledali
žaludku a la jtnym lékem pro
žaludek jest Trlnerovo Léčivé
llolké VÍ10 Ono poviueso aa
Kvač! sílu celého ústrojí vytvoří
novou krev a dá člověku velikou
tivolnl s(U jel oibrojl jej proti
nakažlivým chorobám Neiačneta
II allvati tohoto léku hned jak
ochabne Vale chuť k jldhnebo
jsk tělesná lila Vale povolí a
budete li následkem lohu pak stl-
dém případě upraví chuť k jídlu a
zvýší tělesnou sílu V lékárnách
Jo Trínr 799 So Ashland Av
Chicago III'
OMAHA
— Včera v 9:30 hod dopole
dne zahájen byl v Myrtlc ballu
sjezd velkolože Kytířů Fytbia
státu Nebraska kterýž potrvá dva
dnv Na siezdu tom podlil se
více než 150 zástupců mezí nimiž
jest i několik krajanů a sice Louis
Derka z Omahy L V Folda z
Howclls Gcorsie F Zcrzan z
Millígan Fred Sonnenschein
West Foínt T J Ulrich z Tobias
a F W Shonka ze bcbuylcr Na
uvítacím výboru delegátů bylí též
dva krajané a sice pp M- li Le
tovský a Jicd Sláma Včera ve
čer uspořádána na počest delegátů
v Myrtle hall zábava s pěkným
programem Ve sjezdu tom pod
léhá vtlba nových úředníků velko
lože pro příští rok a projednání
jiných důležitých záležitostí Sou
časně odbývá se sjezd sesterského
spolku Kathbone Sisters
— Schůze literárního klubu
"Komenský" č 3 konána dne 4
května t r ve spolkové místnosti
na rohu ulic i a Uíckory v če
sko-bratrské škole vydařila se nad
očekávání a byla nejdebí schůzí
zo všech dosud odbývaných a
řečníka získán byl známý J A
Pípal profesor" řečníci vf a tělo
cviku na liellevue koileji jenž
řečnil na théma "Jak lze mladému
lidu získat sílu tělesnou i duševní
potřebnou a vyžadovaoou nyněj
ším věkem" Přednáška byla vý
borná poučná zajímavá a prová
zená humorem Posluchači po
zorně jí vyslyšeli Všichni bez
rozdílu věku odnesli si z přednáš
ky poučení a lid mladý seznámil
se a cestami které vedou k úspě
chu Proíessor odměněn byl bouř
livým potleskem a zasypán různý
mi otázkami jež ochotně zodpo
věděl— nejlepŠÍ to důkaz zájmu
jejž proíessor v posluchaistvu
vzbudil Podobné přednášky žád
ný vzdělaný Čech neměl by
si nechat ujiti Po přednášce za
pěla sl IJ Šílená píuefl Slečna
má krásný dojemný hlas a nepo
chybujeme že slečna v říši zpěvu
mnoho vynikne Jsouc vyvolána
přidala ještě jedno Číslo zpěvní
čímž program byl ukončen V
této schůzi také byly projednává
ny spolkové záležitosti Příště
jest "ProipívajMi milliooáři naší
zorni" Debatéři jsou pp Štěrba
Ueránck Dobiáš a Zlatník mimo
iiný program Neopomeňte se
dostavili zažijete příjemnou chvíli
— V těchto dnech zavítá do
Omahy jeden 1 prvních českých
siláků sokol Frant KůŽička
athlet a champion Chicaga v zá
pase řecko římském Hftiiíka ti
svého pobytu v Chicagu Joby! tak
četných vítězství a to nad sápas
niky ivučných jmén le se stal
známým všem cisonárodnlm zá
pasníkům a kaldý t nich pokládá
si za čest se ulm utkali Dopo
sud vlak ani jednomu 1 nich ne
podařilo se Hůličku v rozhodném
boji porazili a ivlieiili-li nejma
menitěili 1 nich nad Růžičkou v
iednom tápase jistě neuklouzli v
roliodujllm utkáni jeho telnným
palim lim tpasohem odklidil
víliiný Cech s své dráhy 11 ame
ríckým cbampíonatcm švéda Díc-
kínsc chicagského obra Kooney
ho champion Dkot Torna Wal-
lacc dánského sílíka Twcrsona
Američana Collinsís a z vřecb
neínebezpečnějžího Lawrence Mil
lera jehož báječná mrštnost a
rychlost přivedla v úžas kdekoho
Děsná síla českého cbampiona
zkrušila í tohoto— Kůžička vy
zván byl v Chicagu jedním z nej-
lepších amerických zápasníků
Emilem Klankem jenž prý se
silou vyrovná Kooneymu a rychlo
stí Millerovi ale pooévadž měl
Růžička v debě kdy Klank v Chi
cagu meškal jiné zápasy ujedná
ny nemohl k utkání s tímto zvlá
ště nebezpečným sokem dojití
Klank dlí touto dobou v Nebrasce
a toho použil Kúžíčka jemuž od
nás docházely žádosti od milovní
ků siláckých sportů aby í sem
zavítal k úmluvě Klankem na
zápas v Omaze v některé z če
ských síní Oboustranného do
hodnutí docíleno řnadno neboť
oba soupeřové planou dychtívostí
po změření svých sil a den sen
sačního utkání položen na 18 t
ta Zápas konati se bude v nové
české Sokolovně a není pochyby
že činnost českého nepřemožitel
ného athleta vzbudí í u nás zájem
v každém milovníku sportu a že
Sokolovna naplněna bude dychti
vým obecenstvem do posledního
místečka
— V pondělí pozdě odpoledne
přišel nešťastnou náhodu o život
Mariin N Nelion zaměstnaný u
bratra svého F ] Nelsena mlé
kaře blíže 5J a Grove ni Jel a
těžkým vozem s kopce blíže 46 a
Grover ul když spadl s vozu a to
tak nešťastně že si pádem zlomil
vaz
PŘENOS MAJETKU
J L Kubát a manželka
pí Mary Millerové lot C
block 8 První přídavek k
South Omaze $500
J H Dcnnís a manžel
ka p C F Šímánkovi
Část lotu 11 Kountzuv 2
přídavek 3000
FD PMMFl
jera
ti 110 lil rum
nabízí své služby mladý muž s
dobrým Ikolním vzděláním angli
ckého jaiyka v slově í písmě moc
ný dobrý operátor psacího strojo
v češtině neb angličině znalý no
tářských prací hlavně ale záleži
tostí pozemkového obchodu v
němž má víceletou zkušenost
HliŽŠÍ sdělí z ochoty? "Pokrok
Západu" tf—
Jvii loty
v South Omaze Neb vymění se
za pozemek třebas ne mnoho
vzdělaný Loty každý velikosti
30x130 stopách nalézají se vedle
sebe a v místě velice výhodném
asi Čtverec od pošty a ai Čtverec
od Iligh School liliŽŠÍ podrob
nosti sdělí a ochoty adm Pokroku
Západu Omaha Neb 37ti
Trinerovo Horké víno
po němž jest Čilá poptávka
lze doitati v
Hostinci Ant Kfečka
n Ho líltli Stmi
40ti OMAMA NICH
I?"
Y
i Vi -i
'2
f '
f
r
!
1
!