Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1í ±t f fkĚ A i r a v? W
n zr zt i i vi ix ti l u:é
— Pévecký odbor Til Jed So
kol připravuje ia pilo k důítejoe
mu provedeni rozmarné siktové
operetky "Slib zi pecí' Účinku
líci navltěvu I rá Jofi zkoušky a tu
netřeba pochybo vatí Žti předat i
vcoí operelky bude zdařilé Pří
pravte 10 tedy oa pfekný požitek
nedéli dac 1 Června vSokalpvnfi
1
— J12 ucici rokQ tomu co za
ložen byl líáj Martha ř 10 Kru
hn Dřevařek (W C) V době 16
zítkal li dámský ipolek tento
moobo přátel a příznivců jel zve
vlcthoy ardečnč k podílení a o oa
ekvčlém plciu jenž uipofádán
bude v SokolovoC dne 20 kvčtna
oa oslavu lobnébo trvání líije
liude to zábava píkná a zábavo
výbor itará e ivčdomítcby ictka
la ae ae akvČlým áípčcbcm Vý
borai hudba Koříjkova bude áčín
kovati vitupni Jcit pouze 35c
oioba
— V nedéli vc 4:30 hod odpo
ledne nalezli arnrť v chladných
vloácli jezera Cut-Oíí tři mladíci
1 Slety Wíllard Joboaoa z č 371 0
ev 13 ul 30lc'ý GeorKO Teati
ze 17 Cat ul a aoletý Carl
Lioď]uiat z 34 a Spauldiog ul
kdežto ibletý Willie Johnstoo
č 1714 aev 30 ula aoletý Kollie
Alimanz3ia Pinkncy ul byli
šťastné zachráněni Die výpovědi
Willie JohnitooaTeata a Líndquíit
najali ai člun do něhož přibrali
Johniona a pak připluli k mítii
kde oa 1 Alimaocm lovil ryty
Přirazivše k břehu poslali i k
návrhu LinďjuUta pro pivo a vy
práídnívšc plné tři plecháče a
poailoivle ae jeite kořalkou vaed
li vřícbni do Člunu a vyjeli oa Je
zero kdež hodlali bavíti le lovem
ryb Ač prudkým včtrem bylo je
zero velice zvlněno' a následkem
toho plavba dosti nebezpečná pře
ce LinďjuÍKt jenž sedil na zádi
Člunu počal v přílilné bujnosti
kolébatí člunem a aby mohl v ne
myaloé zábavě účinněji pokračo
vati povstal Když ic nalézali asi
uprostřed mezi Swiítovými ledár
oami a Courtland iieach tu ae
Člun pojednou naklonil a Lind
quiat ztrativ rovnováhu sřítil ae
do vody Mezi soudruhy jeho za
vládlo zděScní a v zápase o tvé
bezpečí překotili člun a spadli též
do vody Johnson Teata a Liod
quíst hleděli 10 zachránit! plavá'
ním kdežto Johnston a Alsman
drželi ae člunu Statečně razili li
mladí plavci cestu vzbouřenými
vlnami aviak konečně vidouce
2q ail jim valně ubývá počali vo
lati o pouiocv čemž jsem soudru
zi držící ao překocené loďky vy
datně pomáhali V několika minu
tácli vyplula z Courtland LJeach
několik loděk na pomoc tonoucím
dřív vlak než k nim zachránci
dorazili zmizel nebožáci v hlubi
ní Johnston a AI umu byli vlak
Iťastně zachráněni a když ve
Swiítově strávním domě poněkud
li odpočinuti doprovozfni byli do
města Mrtvoly ndťaitoých mla
dika byli poiději vyl i zeny a oJe
vídány korooerovi llfaileymti
WillarJ Johtma byl zaměstnán
jako máilař u Aadrew Wood &
Co George Teats byt mtllf itltů
a Carl Llodíjiist byl krejčí Kolik
jeltě oběti vyltdá sl Moi irádoé
jiitro Cm-oflf
— i'vk) Jhr Til J1 Shl
tapofá U diva Jalnl přdNvfn( v
neděli dn 4 čarvni lUviii ae
bode roimuná i-tkNvá opnetka
V'i m " pioílknutl od po
čitkit do konca tťavtlilým tunu o
rent a komickými situacemi Děj
odrhfivá 10 v Alpách Tance 1
lpí vy alpk)'ch dQvulek a tltlapcft
M4Jovíí Sluveukit
W km r MÍil ftmhwtf KM)
a i : á I i ta
mia ian i m iu iiiií' i"ii
— AČ bylo velmi nepříznivé po
Časí ve čtvrtek dne 20 dubna pře
achóza Komenského t 3 roh
š a 1 t 1 ml
15 a iiickory uiicy v Umaže se
odbývala za aluluého áčaitéuství
v něž nutoo připočetl oěkolik in
tcresovaoých hostí ze So Uma by
Schoze vyplněna byla dbattou
'Jou li unie oprávněny''členové
klubu"Komenkéio 'jou přesvěď
čem o oprávněnosti unií ale de-
batty v nichž dva vždy zastávají
stranu kladnou a dva zápornou
jsou voleny aby více zaujaly pří
tomné a bystřily jejích úsudek
i'ro bylí p J Dícnitbícr a sl J
1'cicckA proti pp V Ncsiauck a
1' J Kuták Soudci alč A Mál
čova a 00 I W Dobíali a V Mi-
níberger uznali důvody strany
protivné lepftími l'o debattě
Strýček Příhoda" p Musila dal
několik otázek 1'řífití ichůze
cit ve čtvrtek dne 4 května Pro
přednášku byl získán J A Pípal
proicisor tťiocviku a rccmctvi v
Dtiicvue koiicii Mimo line ua
programu jsou velmi zajímavá Čí
sla
— Nt-ioMíbfftClf íttii ÍtM
výth knjaoJ ííťlí mají centu do
mima ktal su vkiiMiě mmu4
bonliotc Antona Křaka na rohu
13 a Iíowíihí 11IÍ U něho
doiiult! v každou dobu ícrtvý
a řuný htorňv ližák jakož i ta
fiřkpíí piva lahvová Než ntj?n
o žíznivé ale i o hladové Mará
nál Toník Výborný 4Munch"
teplý i studený k doafání jet po
celý den Pro ty jií jsou mílov
niky doubku říziiřjtího opatřil
Anton výborný fetoí "iíentoo" a
b přícb dootoíkn nenajdete v Žád
neru iiootiflci v fiicfttc nraianaic z
venkova doporučujeme vřele hosti
ncc p Anť Křečka a podotýká
me ze pan Anton Japance v ho
Stinci svém netrpí TeUíon: A
MJvilSí
výtlr
fiejnovfjiícfi
rzorO
Hl'lilí ohilioii
Hrjlc((l
Jakost
nrjnlíií
cey :
IIKDV dosud mohutná účinnost nali velké nakupovací orga
' níaace nebyla lak dokázána jako ve velkolepém výkladu
krásného a svodnými cenami označeného jarního zboží nyní vy
loženého v razných nifich odborech Výfe jikoiti nízko tt cen
a neobmezená rozmanitost činí zde výběr vafiidi jarních a letních
potřeb anadnou a výhodnou proposicí
Nyiif mívb Jcní tm
zásobili se polftbnými letními pracími látkami výběr jrit úplný
a rozmanitoitt kterou vystavujeme nebyla nikdy překonána žád
ným obchodem na západě VZOKKY ZDARMA
Mt stárli Český pofirobnik v
Oínazc jest
p JOSHF KKICJC1
V C 1240 12 Jt Ul Jtl 2QQ2
Vypravuje pohřby pro nejelcgant
ořjtí třídu českého obecenstva a
vždycky k úplnému jejích uspoko
jení Mnozí CcSi z venkova při
cháztjí do Omahy aby ae zde vy
léčili ale velmi Často sestává že
není žádné pomoci a smrt udělá
vlcmu konec Pak nezbývá nic
jiného než povolat pohrobníka
aby vám zaslal tělesné pozůstatky
zesnulého do rodného jeho domo
va lu pak navfctivte úřlve moi
závod než půjdete jinam Pora
dím každému ve víem spravedlivě
a vykonám všechno k valem u úpl
nému uspokojení za ceny oejmír
nělí— Zároveň" držím oa skladě
velikou zásobu vSeho druhu obra
zů a rámy na obrazy zhotovuji za
velmi nízkou cenu
o! my na vínek-
Též
— Když ae bavíte bavte vc do
břo K tomu naskýtá se příležitost
sobot j 13 května v síni Ktiílc-
rově na již 13 ulici kdež Pěv
odbory ííádů Přemynlovna a Slo
van ZCUJ pořádají Májovou Sla
venku totiž zábavu spojenou
programem sestávajícím ze ztiěvu
deklamací a Žertovných vtfstunů spolehlivě přestěhuje ale
Jobrá oověit těchto fíádfl zaliaté může vám posloužili Má
- - - — - — —
zasýlám
38-
— Na&i krajané neměli by za
pomenoiitiže PHANK JjftKN je-
díný český expressák vás nejen
i jinak
vle za
ručí za to že účastníci se do- řízeno taft žo í ty nejtěž&í před
bře pobavíncb nemožno ani jinak '"ěty může dováželi Kdo Jednou
mezi Přcmyslovnými Slovany 23c jakoukoli práci avíříl Pranko
vstup pro plna 1 dámou umožni vi raa pri nazue pmeziiosu aiu
snad každém jabv au mohl doata 2eb Jtlio vyhledává neboť on za
vít Čilé odbory pěvní zajisté si vou prácí ručí Na bližíl podrob
zaslouží návlítěvu tedy ať nikdo noti Pl e v č 12O2 bo 141b
neopbmene 13 května se dostaví
ti
Sir aneb
Vávry
v hostinci
Praocla
36x4
— Minulý pátek večer předuá-
el v Sokolovně Dr Pr ilka na
icma "Náboženství bez viry"
osluchačů dostavil se do přeď
álky velmi slušný počet a známe
nitý řečník byl mnohokráte odmě
něn bouřlivým potleskem Pořa
atelé 1 řečník jsou a výtdcdkem
fednálky plně jspokojeni V so
botu odpoledne přednálcl Dr llka
na Žádott zástupců Ceké Svob
Školy Žákům a dětem v Sokolovně
dějiuHh Českých Návltěva by
vcliní bludní a řečník po skon
čení poutavé přednášky své od
měněn byl skvoetnou kyticí od
malých posluchačů Svobodná
obec zabctpcčila li Dra Ilkti za
avnoitullio řečníka na den 39
července V neděli přednálel Dr
(ka v Crete a jak a námi sdělil i
tam byla píednálka velmi slulně
nav&tívrna a stkala ae ěe zdarem
pondělí odpoledne Dr Ilka nás
navltlvíl a za hovoru se zmínil že
iroiiifudniclvlm právního svého
liítupte žalovali bude thieagiký
ist "Národ pro urálku na cti
"Národ" I Katolík'' přinesly ml
nuly týden o Dru llkuvi urážlivou
senučnl aprlvti uveřt juěnoti prve
v ctuvelaodíké " Volnosti'' ktvtil
vlak nespuíM na pravdě
lílťjjaottiě iřU ny a bohatě
sisubniy obchod dmitnlkáhký
vUMul pan Václav DuUtku v č
1161 jlhil ij ul Na skl IA mi
vtlký V)'l'řř pěknh dtiek lpi
tek impurtovaných (latrtk
jakož i Velké ilioliy Ubihti kuřlá
vého Inupavéhd a lvýkavélio1
Doutník jrlui iot4 k datiu( v
kíMé solidní mUtuotti tt
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlítzova a kte
říž au chtějí výborně pobavili mě
li by navfctlviti moderně zařízený
hostince 'u Habru' a z roh 13 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chlchorád Kromě toho pošlou
Ží vám fiaramantní čárli nejlepří
mi doutníky likéry jakož i chuť
nýrn zákuskem 30 — tí
Nejstarlím a proto také nej-
ohlílienějfilm hostincem v České
Prazu jcut bez odporu hostince
říoný po léta krajany pp Sloupem
a Kru ni lem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost 1 za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil ae jednou tet?
přijeto podruhé zasn neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'Moíu'ani
ochotněji obtduhy Při hojném
odbytu nemůže být i jinak než že
ua čepu jcut stále čerstvý řízný
Metxův lužik a co ne týče likérů a
duiitiilkft tu dostanete to nejlep&l
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
Žádný 'lii iť' nekoupí 13x4
1 kdyl vltchny prostředky na
vidly k cílit Patu rxpelUr l0
Iíi ltntfi reprťuituje vykvřl
moderní vědy a akubnosti proti
reiímatistiiu neuralgii bolestem v
křili a na sttauě Proti bolestím
prsou a ve svatrch uenl ua svítě
nic U-pMIio Toliko j$c t 50c
1 lib v
lh dpluťio no nu Pokrok
VOALV
ftecké voaly IJradíord voaly
voaly ncjlcpií atd 50c lín
23c 19c 15c a níže až # lUu
PKACÍ MOllťíKY
Lustcr mohéry Zock mohéry
Iiradíord mohéry hedvábné
mohéry 50c 25c 19c Iflln
15c a níže až lb
OUGANTÝNV
Polohedvábné organtýny 70
procentní hedvábné organtýny
hedvábné tečkované organtýny
Carreaux organtýny atd po 75c
35c 9C
1
50c 39c
I2c a
SWISSES
Škotské francouzské a anglické
awissea nejlepEÍ na ivětě $1 00
34c
19c 15c a níže
lili
Indické linony batisty fran
couzské kmenty perské kmen
ty atd za každou cenu
IliJI HEDVAlJÍ
Něco podobného Kají hedvábí
líroké fiaty z nich jsou nanej
výl krásné yard JOp
pouze luh
lilUi LÁTKY
Jackarda Marscillcs piques a
krásný výběr úplně rnerce 1 0p
rízovaných po IJu
Dobré importované kostý
mové látky krásných vzorků
Krásné látky
PO
IRSKÁ PLÁTNA
Plátno pro řezníky čisté 1 Qp
50c 39c 25c a lou
Plátno na čaty má od 18 do 30
atotin vSechno jest yard Široké
a dobře bílené 50c 1 Qp
25c a luU
Plátno na živůtky 59c
50c 39c a
Plátno na kapesníky
ti 35 tt 75C a
1
IIAYOEN BROS 16 a Dodgo Omaha
ar
Skvělý PLES !
na oslavu 10-lcíé ho svého trvání uspořádá
Háj Martha 1 10 Kruhu Dfevafek
v SokolovnŽ na Jlžnl 13 ul
v NObotu liH5 Í2() kviHiiii 1005
Vjtaornd uniová liudba Kof Inkova hudo dfinkovatl
iacaicK v ( noain večer vstupné 25 cento osoJba
'40x8- K liojné nívStívč zvo v tíctfi VÍUOU I
Skvélý
Májový PLES!
uspořádá
RAD DOBROMILA CIS 116 ZCBJ
y Sokolovné na 13 a Dorcas ul
v sobotu duo (í kvfitua 11)05
Výborná uniová hudba B H
Lctovikého hudo účinkovali
ZaMíck v 8 hod vcí Vstupu 2íir osoba
39a KAŽUý JI-ST UCH VÍC KVÁN
Johánek Bratři
te££NillOSTlNtiC
uul
lnuilť u Hoiiioriul
tt a william l 0mli4 rl
(('' f Wi4 litl iakil li(4 lutiilti
im léllt U f'('" au'at k
hjlv HlMlt lnt4é I t'
tVllHl
první tHily nuIooii
HOJ llmlu U
llutiri vlna likéry tlmtíťKy t bulitl