Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ffí Z přátelských kruhů
ST PAUL Neb 24 dubna
Cl rdl Prosím za uveřejnění
těchto několika řádků z oalebo
okolí Minulý týden dostal jsem
{"yAioáoa tři míle 01 západ od
nustečka Parvell a sice k panu
Zuotíchovi U p Zuotícba eelel
jsem i tvláitnf shodou okolnottf
f p Matějem Mrkvičkou z Kar
well horlivým to příznivcem Po
kroku Západu Pan Mrkvička ml
laskavě vybídl abych též navltívil
jeho obydlfa netřeba aoad aoi po
dotýkali že jsem Žádosti jeho
ochotně vyhověl Hospodářství
páni Mrkvičkovo velmi ae líbilo
Vyalal oa pole 5 oráčů každého
ae třemi kofimí za nimiž i to za
jisté plknl černá Pan Mrkvička
aám pro zábavu krmí asi 35 kusů
hovězího dobytka a oa kírj pra
sat' Zůstal jsem u p Mrkvičky do
ráoa a za hovoru ai milý hoititel
vzpomněl Že by míl předplatit
na 'Tok Záp" svému bratru do
Čech což také učinil Dal mi
1250 totiž 1150 oa Časopis pro
bratra do Cech a Ji 00 na před
platné pro sebe Adresa na p
bratra jeho v Čechách zní: Jan
Mrkvička Nezdín uoita Ledeč
Čechy Při tom též pan Mrkvička
žádá bratra Jana aby zaslal občas
za moře několik řádek tak aby se
dozvěděl ze svého rodného kraje
nějaké novinky Letošního roku
ae zde mnoho staví tak Že zed oíci
tesaři mají dosti práce Minulý
týden započal p Zuntich ae stav
bou domu v rozměrech '30x28
atopách a stavbu bude řídit kootr
pan Soí Pan Jan Horký z Parweii
též přistavěl jednu světnici v roz
měrecb 30x16 stopách a teď by
y bylo jeltl třeba aby pan Horký
světnici tu si zabezpečil aby aoad
náhodou blesk do oí neudeříi Pár
amilflrA řiu tn trtra víft TaUÁ
I pto Jakub Ševčík staví ai krásnou
I residencí v kteréž hodlá se svou
t věrnou družkou tráviti spokojeni
stará avá léta Přejeme ze srdce
panu Ševčíkovi a vážené jehocho
tíaby se jim dobře vedlo v tomto
novém obydlí— Též se musím
umínit o počasí Uřezeo byl dosti
teplý a suchý duben nám přinesl
chladno i sníh a co toto píli
krásni nám prii Plenice ozimoi
jsou ve stavu výborném a už po
mnoho roka nebyly tak pěkné
Po kukuřici pak bude míti už
mnoho lidí zoráno Ceny obílí
jsou dosti uspokojivé Plenice
platí 85c biiřl korná 34COVCS 24c
prasata £485 sto liber Také
vámi musím sdělit že se pan Ja
kub Vincík rychle pozdravuje a
jak jsem elylcldařf se mu lépe—
S pěkným pozdravem Čtenářům
tohoto listu trvám v úct!
Albert Ambrož
AJfUNbUN Nttí 31 OUDna
Milý 'Pok Zát"l Zase uplynu
lo něco vody tím nalím suchým
potokem co žádný dopis odtud z
Atkinsoo ani f okolí jietn v"Pok
Zip" nečetl Uuď se těm starým
ul třete ruki aneb snad ti mladí
neumějí pslt Tomu posledněji!
mu ale nevěřím neboť vím dobře
že aleipofl některý 1 nich plát do
nvede a proto to domnívám že
yjm nejspíle samrxl letos Inkoust
Muslra vám ťdy psáll sám Měli
jsme tu hodni simy a Jeltl více
mokra tsk li doposud nemůle se
AMude do pole Obili tu hssky pla
t 11 am tn la in mama biivz vmiub
-" 1 - - $ — 1 - -
Ilias rolníků muil kupovat po
nlvadl na veliké roiloia podotkly
úrodu kroupy Ale proto phce
není tsk ile jak je vidě t na nalítli
iNch saloonech Ve dvou jiou
čelli 1 sice v jtdnom jko poma
lí jut p Ant Tomilk v dru
Mru pak hospodař! sám majrtnlk
p V VttU Když le tam tak
někdy stalí my ynnitaíd etjdeme
tu se už nějaká ta sklenka vypráz
dní a jestliže aoad zrovna nlm'
kuje tu jen připomenu "JJcčí
pao Anton Zelený má znamenité
uzenky a vuřty Jářku znamenité
já je jedl hned Joní ve Speocer"
A to v okamžiku dodá chutí na
pivo Ale ne pak abyste si snad
myslilifže snad pan A o tou výrob
ky avé hodni opepří a osolil To
níkolivl On Je má jak ae fiká
"akorát" ftozumíť pan Zelený
svému řemeslu výborní a až bu
deme mít potom tlustou kravičku
neb jslovičku aneb i třeba prasát
ko opětol mu je prodáme V ob
chodech mime také české kleky
a tak ie město hnedle české ale
spofl ae zde Čech bez té anličíny
obejde a i ti Angličané hledí aby
se Cechem pokud možná amlu
vili Mime címentové chodníky
telefon v městě a nebude dlouhý
trvat ie ho budeme mít zavede
ný až do síni asi 20 mil jihozá
padni od města a od 15 dubna
denní svobodnou dodávku požty
Nu tak milí sousedé není tak
zle alespoň" to jest o hodni lepl
než to bylo před 20 lety Jen se
pokusme o to abychom si ty če
tké obchodníky udrželi a abychom
zejména p A Zelenému vleehny
ty klobásy snědli a to teplé jeltě
zrovna z kotle Ať dělá třebas až
do strhání pak by aspofi musel
kápnout božskou že ti Atkmsofiá
ci jsou přece jen chlapíci Dnes
ale a zítra jest pást a proto ai mft
Itiu u p Antona koulit nijakou
rybu má je také A poněvadž
uncová postní rybka potřebuje při
nejmenlím pol pajntu moku aby
mohla plavat zajděte si naproti k
panu Prnlovi a ten dle oka jíž
odhadne kolik máte vypít Máte
li pak dlouho chvílí zahřejte si
tam kulečník karty neb kostky
čas vám rychle uteče Prozatím
zůstávám vál Zápaďák
PLATTSMOUTH Neb 35
dubna— Ct redJ Já nížepsaný
dávný odběratel "Pck Zip" mu
sím vás dnes obtěžovat několika
řádky z naleho měita PMts
moutb Včera večer jsme se mu
seli rozloučit 1 váženou rodinou
naSeho národovce p Pr Vít arová
se Vím že budeme vlíchni ztráty
rodiny té želet po dlouhý čas ne
boť jakmile začala vrána někde
obletovat jíž se tam vyskytla paní
Vítamvásová se svou taškou a při
nesla ssebou hned lolíberního
kluka Já a Praota učili jíme se
pospolu hudbě asi před 25 roky a
co nás tehdy nál mistr nenaučil
to dosud jeltl neumíme A proto
také pan Vítamvás ouvře hostinec
v Uruno Neb a doufáme že se
dodělá zdaru jehož mu vlíchni
srdeční přejeme a zárovefl vyzý
vám vtechnyQkrsjany kteří mě
stečko llruno navilíví aby neza
pomněli na nsleho Prantti Na
konec přeji vážené rodínl Vítám
vásovl ze srdce vleho zdaru B
přátelským pozdravem vál
ICduard Honat
DOW2K Neb ao dubna —
Cl redl Když Člu dopisy v Po
kroku vždycky mne ujímají nej
více roiltovory hoipodářn a rolnl
kfl mcii sebou Prostřednictvím
novin dovíme se Isdsčeliu a čtením
ČBHOplsQ takových mole mnohý
sobi poučení a přiklad vrítl V
posledním čsie píle se I mluví
mnoho o jihorápadnlm Texasu a
nejvíc o krajinl kol Corpus Clulitl
kde se velká Česká osada nyní sa
klidí Pilní sleduji dopisykleré
se o II krajinl píli a jdi! jem
nnnslel jrden ilirý by proti té
krajinl psal neco Ipstnhoj a
nJn dopisy ale i rítťn! a každým
je mni mílo si pohovořit) kdo v
tom útulném koutku jednou byl
oa svoje očí se přesvědčil co tam
roste a oa evoje 'Ai alylel co
tamní obyvatelé o kraji tom do
zní v jí Poslouthal bych celý
den kdyby času k tomu bylo vy
pravov&ní o výletech do krajiny
té o boť každý má av6j náhled o
tom pozemku Abycb psal co
lam roste bylo již vle dopodrob
oa vypsáno zvláltl pan Frank
bvoboda z Omahy dobře psal o
hospodaření tamním a já mohu
jenom dosvědčit že je to skutečná
pravda co se až dosud psalo liy
jem tam v lednu letolního roku a
p Papouškem z JDode a jinými
krajany jeltl odjinud celkem nás
bylo asi 1 4 podívat se na krajinu
tu Zshsté že když se do tvých
domovů navrátili a pak ty ukrutné
mny přidy že si přáli jako j
sám kdyby mohli lak zostatí v
kraji f tím krásným jarním pod
nebím Mnohý říká že je tam
krátn! jen v zimě ale to říká jen
takový který jakživ tam neby
a kdo ví jestli vůbec kd a povídá
ten co se asi sám domnívá Koz
umí se samo sebou že jeltl jemu
podobný obyčejní přitakává Nám
se tam líbilo v zimě a jíní co tam
byli v létě tak si nemohli vyna-
cbválítjak tam bylo krásně Když
my jsme tam byli byla u nás na
severu zima 25 stupfio pod nulou
a v Corpus Chnsti měli tak mír
nou povětroost že rflže a květiny
byly v květu venku v zahradě a v
polích bujely různé zeleniny nej
více zelí Pak ten svěží vzduch
jký my v Nebrasce málokdy má
me se mni zamlouval Jak to bylo
v Jedou my spali pří "otevřených
oknech a jen pod lehkými pří
krývkami ráno pak nejdříve spě
chali jsme k zálivu abychom se
dost a dost nadýchali vzduchu tak
příjemného Jestli si někdo přeje
za málo peněz hodně a daleko se
podívat nemůže leplí příležitost
mít jako nyní když dráha ftock
Island poskytuje tak levné jízdné
Každému pro zkulcoost to stojí
za to se tam podívat kdyby až ne
kupoval a kdo je oa rentu a chtěl
by ai pomoci ku svému domovu
lehčeji než y Nebrasce aneb v ji
ných severních státech kde poze
mek je jíž vysoké ceny mohu
směle ten kraj každému odporučit
Kdo je trochu prozíravý tak po
zni výhody jakých poskytuje mu
krajina tamnéjlí Porovnejme ku
příkladu nynljlí dobu mftže lí si
Člověk který oa farmě jen za ml
síční mzdu dělá myslet na tvůj
vlastní domov a zřízení svého ho
spodářství? Jde lí na rent tak
aby měl jenom do začátku títíc
Jollara na zakoupení koní nářadí
a semene krmení musí ai pak
taktéž zaopatřit na půl roku ku
předu Tak když si jen to nejnut
něji! člověk zaopatří peníze jsou
pryč jsou uloženy jako v sázce a
přijdedi neúroda bývají mnozí za
čátečníci spokojeni jen když tak
tak proklouznou a ten rent sí za
platí (protože je dost velký) a za
to namáháni a starosti jsou rádi
Že se pří tom obe&li bez dluhu
Jeltl by lo uilo kdyby byla léta
jako jsou nyní po delll dobu ale
je-li neúroda je jeden hotov se
vlíím Když člověk vlastní svých
několik skrů je to přece leplí nei
být na spstném rentuj cosi udělá
la má a to mu také z íarrny neute
če ale je II v nájmu — sa dva roky
aby se stěhoval jinam trll-li co
připraveno napřed musí vle ne
chal a nlo 1 toho jiného nemá jen
lo co se nadělal Nemusí sa lid
ný divit proč íirtiiy které jsou po
éta rentovány jsou spustil 1 ple
velem isroillé nebo Ie nejsou v
sknvém pořádku jako maji tl
klfclí vlaktnl fsrmu sami a jsou na
nl usacenl Oni se sliboval ne
ní 11 til a jiou li dbalí pořádná věc
jim vydríl jednou pro vidy aby
se tsk správní řeklo čait) li lak
viponiloám jik ) lo ivlillnl Ie
my ade na severu jsme jen samé
"huny tip'' čas nedá se hnedl-í k
ničemu honem aly bylo vle to
nejdřív hotovo a práce musí jíl
jako stroj Leloí čai nám uteče
Jako voda a ta zpropadená zima
zas nás obtěžuje co se za léto na
lopotíme j"n pro těch pár zimních
měsíců Když máme léto celý
rok práce a snáze rozdělí a
nemusí být lakový spěch Ovlem
každému ae jinak líbí a mnohý též
řekne Že ai v zim! alespoň odpo
čine Já ale v lé zíml žádiý od
počinek nevidím když musí jeden
íělat ať je hezky aneb olklívo
ať ae chumelí anebo mrzne až do
ulí pálí často se ptají někteří
co pořád děláme? Já se navozil
sena v zimě víc než v létl hnůj se
často vyváží koma se drtí a tak
my vdy máme práce právě tolik
jako v létl Nijak proti tomu
oebrojím ale myslím že jsem
zimy jíž užil djst
Proto doufám líkí zimu strávit
v podnebí mírnějším než jtbé
máme v Nebrasce Prozatím koo
Čím se srdečným pozdravem na
vleehny Čtenáře a hospodáře
Frank Horák
WKSTON Neb 38 dubna—
Ct redl Dnes jest jíž pátý den
co není možno venku prscovat a
lu jest dosti času aby páni dopi
sovatelé konali mohli svou povin
nost Pan Josef Svoboda z Kansas
se obává že nebude po mně niko
ho kdo by z nakho okolí dopiso
val Nel buďte ujištěn ct pane
Svobodo že se zae objeví nějaký
dopisovatel ač dopisování není
právě věcí snadnou a vděčnou dc
boťdopísovatel často pobouří pro
ti sobi nepřátele Čehož jsem i já
sám zažil vplnémlřc Vlcm lidem
se nelze zachovat toť vleobccně
uznaná pravda Jeli dopisovatel
katolík nelíbí se a je lí svobodo
myslný tím hůře protože si mno
zf myslí jestliže někdo nevěří že
vůbec není Člověkem Člověka
vlak ae zlatou mluvou a srdcem
vepřovým chrifl nás ruský car K
dopisování musí být hodná porce
trpělivostí a dobré vůl víc pak
žádá nějakou fortel Tu si mímo
volnl připomínám slova svého
mistra jenž často mě kárávali
"Když tomu troupe nerozumíl a
říci si také ncdáir Tak tomu bylo
jest a bude dokud lid nepozná
sebe a své chyby Nynější doba
jest velice kritická Pýcha nesvor
nost a neláska nedají se sjednotit
a pak i ta politika a ti faleiní zrád
cové kazí vlechnu dobrou snahu
Praivilť kdysi učený jeden muž
jistému národnímu ikftdciVMůžtl
klamat vleehen lid po nějaký čas
může! klamat čásť lidu po celý
čas avlak nemůže! klamat vle
chen líd po vleehen čas" Zapa
matuj si milý Čtenáři pravdivá
slova tato Významná doba nafie
moc pokročila nahoru muf vlak
klesnout! opět dolů a pád její bude
větlí než její pýcha
Dále se mne pan Svoboda táže
jak se mám Děkuji za optání
Abych se chlubil že se mám do
bře to nemohu Fínačnl prostřed
ky sice by dovolovaly že bych
mohl býti jeltl tlustllale jiná věc
tornu již nedovolí Již ztrácím na
váze a ztratil jsem ul 10 liber tak
že vážím teď již pouie 3jo Itber
Žena jest jíž pátý rok nemocna
Pět lékařů měla stálo ml to není
ceale pořáde Jest s ní hůř a hůře
Kdo ví co lo je posoudí jik mi
Je A dětlř Ty plni příkáinl~a
jest takových tvMStl zde v Ame
ricejež pflkátlnl lo přísně mho
vávaií-"opuslll otce svého msiku
svou 1 přldrlll se maníelky své"
Id Jest to pak smutné hledat po
moci ti cílích lid I a Člověk se nimi
en zlobil A Jak lo přijde protiv
né rodičům kleli 1 bídy pomohli
dílem svým do dobrého postave
ul! Inu jakou měrou merit ta
kou vám bude odměřeno K lamu
mim Jotifi pravou ruku k práci
neschopnou lak Ie se jen itřll
obleču Stalo sa mi Iq loui kdyl
ml pel poplalil koni LékaM pak
plst viili ale o správu ruky se
np&trsfí Vínník pak jest thrá'
fiífi tím ž nk nemá a zákon mu
neporučí Ikodu nahradit- Zákon
lu platí Jen pro ty kteří něco ma
jí Když by ae chudému atalo křiv
da tu vínník má lí majetek musí
mu áííi co on chce kdežto rs
jrtoík muí spokojit tímže vín
nik ničeho nmá a muií ai nechat
tkoďi líbit inu svět jet už tako
vý Kde jsou peofzetam se zákon
plní třeba nepráví Právníci ae
dohodnou pak láteří dupají oči
k nebí obrací a spravedlnost plá
če O té spravedlnosti uvedu jeltl
tento případ: Ondyno tři právníci
soudili jednoho trampa že ukradl
hodinky Než tramp ku všem otáz
kám kladeným jen ae usmíval Nic
jim to nespomohlo a když byl
tramp venku pravil: "Já jsem již
oblafl jíolí chlapíky než jsou w
báby" Okresu spůsobílí na I300
útrat a za to ae jím tramp jeltě
vysmál Otchdy mě častoval a
ptal se mne proč jsem se též při
soudu smál Inu těm hloupým
otázkám V úctě Jos Kastl
UM r (M
Čífiané jsou nlrodern podivným
a výstředním v mnoha ohledech
a význačně původními ve avých
methodách a prsksích Dějiny
ukazují že umění a vědy kvetly v
"lili květů" před tisící lety kdy
národové evropští vězeli v pólo
barbarské temnotě Čífiao koná
věcí způsobem jenž ae nám zdá
převráceným a zdá se že v mno
hem ohledu při konání věcí přiro
zený pořádek převracuje Tak
na příklad čínský tesař vždy táhne
hoblík k sobě místo ku předu jak
je na!fm zvykem Lékař v Číně
dostane placeno od avých pacíen
tú dokud jsou zdrávi ale jakmile
onemocní plat jeho přestává
Tento způsob ač rozhodně novýf
není bez dobrých elráoek a uka
zuje vrozenou chytrost aynů Coo
íuciových U čínského lékaře
nemoc jeho pacienta znamená
ikodu kdežto u naiích lékařů a
dle naleho způsobu stane se zdro
jem výdělku V každém připadl
vlak zavolání lékaře stojí peníze
Pí Marie Kramolilová z čísla
171 1 P ulice South Omaha Neb
praví: Dr Peter Fa hro ey Chica
go III Ct pane: "Vale Hobo
ko je nalím jediným lékařem
Mám sedm dělí a když některé t
nich onemocní vyléčím je hned
Hobokem Nemohli bychom býti
i bez něho'
býti pokusem víco než před sto
lety Doba jeltl více jeho záelu
hy vyzkoulela Zařídilo se jako
domácí lék v tisících domovech
sž do čtvrtého a pátého pokolení
a obliba jeho denně stoupá
Abyste se přesvědčili o jeho
zdraví dodávající moci objednejte
si bedničku na zkoulku Adre
sujte: Dr P Pahrney 113— 114
So Hoync ave Chicago 111
1'jHJiriou no
MUŽI A ŽKNV v tomto 11 souNoiloítili
okrexlcli k BhlupitvAril n or limitovaní
domu not) Jitko imU jsflriHlod(vt)lko
oIicIhiiIiiíIiIi a vycliovutiilitkýcli od hor (i
iliivno 'nhdanéUt) továrního vtilko4vo
dii - Hlučné liftO dtiriiiA h vjMohnml
plmloiii !!i)iijn! 1'ovox oiiutřon kilyt
nutno ponUvunl trvalá oilporuNinl ko
vvmíiif Ailriiti JJJew I1ioIki b (
lloiiicf Dtipt (Jhifttiío Ul il7iM
SS& MASNÍ KRACI
n jll strsnA mřitt vUitnl krsjsnl
I Ivnt M 1 viumlovs
ftih ii44jill ij ul
Nsjvltll s4iotiy msia vleka druhu
uienok sUuil luaei a vltoe visko ro
f oliortettlotpfttlá
Crny levncjií nei kdekoliv Jinde
riiřinEiiiii
13 1 IMcrcs ul Omatia Hel
vymění a vámi nový ruční shoto
vtný koňský poilro aa slsrý
vcítil diuhM vfclf tatHw Iwl