Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    wmA priromne aony
Jak osuj 8 lidmi bri
Hed tiikolik týdny odbýván
byl slavný sfiatek na Air bano
renčí v Teasu jehož se sáčastoi
lo celé okolí Mladý bohatý
Mexia Jarrett pojal za choť Micro
linu Fayeovj a efiatek ten tvoři
poslední kapitolu v romanci jež
započala před padesáti roky a jel
tabla i dveřní generacemi
V romanci té hráli hlavní úlohy
otcové i děti l'řcd padesáti roky
otec Jarrettův zachránil život otce
kráioé Míerolíny Oba mužové
byli tehdy soky oba ucházeli ae o
ruku Salli Kiversové jež byla
pověstná ivou kráaou po celém
pobřeží Mío Grande 1'ay dobyl
irdce Sallíe Jarrett ale nechoval
proto k němu nenávist v srdci
vém naopak dostavil se ke sílat
ku svého soka upřímně mu bia
hopřál k nadávajícímu manžel
kému Štěstí jež ale náhle bylo
přerušeno neboť té samé noci
kdy ifiatek byl uzavřen byl vydán
rozkaz ku všem texcikýrn range
rům aby se dostavili neprodleně
ku svému pluku vytáhli proti
výbojoému Santa Anuovi jenž se
svými Mexičany ohrožoval bao
Antonio
Fay a Jarrett náleželi k té samé
tlupě rangero n Fay jako pravý
Texao dbalý svých povinnosti
rozloučil se svou nevěstou a k ránu
st svým přítelem Jarrettern všeď
aul na koně a když oba chystali
se k odjezdu tu mladá choť Fay
ova přískočivěi k Jsrrettovi se
slzami v očích ho prosila aby jl
slíbil že bude cbráoiti jejího man
lela bude li třeba i svým Životem
'Buďte bez starosti" pravil
Jarrett k mladé Žeoě "budu ho
cbráoiti svým vlastním životem
před vetkerým nebezpečím"
S tímto slibem oba mladí muži
odjeli i v krátké době setkali se
raogerové Mexičany jež beze
vlecb obtíží zahnali překročivše
Kío Grsnde pustili se za prchá
jícími aby je náležití ztrestali by
jim píclla chuť na dallí výboje
Tato odvaha mila vlak pro
tlupu rangero smutné následky
neboť jednoho dne byli obklopeni
ohromnou přesilou Mexičana a
ačkoli se zouíale bránili tu byli
poraženi přinuceni ku vzdání se
Na rozkaz generála Santa Anny
každý- desátý muž ze zajatých
raogerů měl být zastřelen V
celku padlo do rukou Mexičana u
města Míeru 176 rangero a tedy'
17 z nicb mělo býti potrestáno
smrtí zastřelením
Jednoho dne časně z rána
vstoupil do vězení k zajatým
rangerom jeden z mexických dů
stojoíka s nádobou v níž nalézalo
se 150 bílých a 17 černých tazoii
Ti zajatí kteří v této loterii smrti
vytáhli černé fazole měli bez pro
taliu býti zastřeleni
Iiob Fay na něho! s touhou
Čekala mladá jeho Žioka se svým
Šlechetným přítelem Sam Jsr
rettem přistoupil k nádobě a oba
pevnou rukou sáhli do ní
Jarrett vytáhnul život- Fay—
smrt Týž zblednul jako mrtvola
ale nežli mexický důstojník mohl
postřehnout! jakou fazoli který
te lajstca má tu Jarrett a chvějí
cích se prstů svého přílete vial
fasoli černou 1 nahradil ji svou
bílou
Tak Sam Jarrett splnil svůj slib
daný mladé lani pří roiloučeol
Obětoval se sám aby tachránil
tvého Iťaitoějllhu soka v látce
Oněch 17 sajatců vyiáhnuvlkh
Černé lasole bylo u Mírni laatle
lano v noci a mrtvoly jich po vy
kouáol ronudktt vhoseny byly na
jfdau hromadu Osud ale Jsrretta
sschráoil jako by ho chtěl odmě
niti si jeho iltahelnont Kule na
prsa jeho mířené ho minuly
jarrett víik sklesnul se svými ne
šťastnými soudruhy jako by byl
mrtev a tak Itžel mezi krvácející
ml mrtvolami bez pohnutí ati po
dvě hodiny Když vtude se roz
ložilo ticho noci tu Jarrett se vy
plazil z tábora Mexičanů a proplí
Živ se strážemi prchal k hranicím
lexaau uyia 10 strašlivá pro
něj cesta neboť byl úplně nahý a
bodliny kaktusu a trny rozdíraly
jeho tělo Jarrett víak necítil
ony bílcti a ukrývaje ae ve dne v
houstioách a živě ae jahodami
kořínky v noci vždy dále prchal
k hranícím Texasu a konečně se
mu podařilo destihnouti břehů
Kío Grande řeky kde vysílen
sklesnul v horečce a později oale
zen a zachráněn byl rangery
Pak Sam Jarrett zmizel a nikdo
ho více v oné krajině nespatřil
Dob ťay po ukončeni vilky ae
navrátil ku své věrné Žínco za za
jetí a manželství jich požehnáno
bylo synkem mí manželé na
zvali Jarrettern na památku hrdi
ny o ncmz se domnívali 2e obe
toval svůj Život za Faye Když
chlapec vyrosil tu mu často vy
pravovali o šlechetné obětavosti
Sama Jsrretta a celá rodina cho
vala památku jeho vděčně ve
svých srdcích
Minula dlouhá řada let jedno
ho dne na renč Fayovu přiklusal
na koni jakýs stařec Fay mu
vyšel vstříc ' -
"ttob což mě iž oezoál?"
vzkřiknul stařec k -vítajícímu ho
Fayoví "Jsem Sam JarrettT'
Fay nechtěl z počátku věřili
svému sluchu ale pak přece jen
dle hlasu poznal přítele o němž
se domoíval že dávno již spf věč
ný spánek v půdě Mexika Oba
se objali a se slzami Itěstf v očích
vstoupili do haciendy Fayovy kde
Jarrett muset vypravovat! v lem o
zázračném svém zschránění
"A proč jsi se nevrátil k nám?"
tázal a Fay svého věrného přítele
když ukončil své vypravování
"Nechtěl jsem ruiiti svou pří
tomností vale itěstí" odvětil
Jarretť
Fo několika dnech se Jarrett se
svým přítelem a jeho rodinou opěí
rozloučil
"Musím ke své lodíně" pravil
neboť ta mne zajisté 1 touhou
iŽ očekává A pak se mi již stý
ská po mém chlapci" pokračoval
jistou otcovskou pýchou visím
ni něm celou svou duli"
S těmi slovy vsednul na koně a
rozloučiv se se vBemi políbením
rychle odklusal To bylo napo
sled co se oba věrní přátelé spatřili
Fo smrti Fayově syn jeho ujal
se renče a obchodním svým talen
tem zvelebil a rozmnožil dědictví
po otci tak že náležel k nejbo
hallím mulům v celém kraji a
zvolen byl též několikráte za zá
stupce do legiilatury Šťastné
manželství Jsrretta Faye požehná
no bylo dcerulkou již v upomín
ku na Mier kde otte jeho byl v
nebeipečí smrti nszval Fay Mle
rolinou Fo základním vzdělání
jet Fay dal své dceruice v Ameri
ce poslal ji poiději do Evropy
kdylse navrátila tu 1 mladého
poupěte roivinula se krásná role
jel vleobecoi naiývána byla
"Kráska pláni na Klo Grande''
"Koho aii vyvolí sl ta choti
Mierollna Pivovar"
Tato otázka byla mnohokráte
přttřáiána v okotl Klo Grande
leky Šlechtické titule I jmini
byly jil půvabné Mlcrolinl pólo
leny k ouhoum ale ona je od ml
tle a mleli muli o nl počali ros
náletite srdce j-jl jeit 1 mramoru
Ale tomu neyío tak Srdce
Míerolíiy bylo též raniteloé ja
se záhy ukázalo
Jednou k večeru vylla si Míero
lína na procházku na pastvinu
poblíže residenro se rozkládající
nemajíc ani nejmenlího tulení
jaké nebezpečí ji tam o&ekává
Microlina trhajíc květiny zpívala
a smála se v tom ale smích
zemřel jí na rtech neboť nedaleko
nf rozlehlo se jakés zuřivé řvaní a
v tom samém okamžiku z bouli
vyrazil veliký divoký býk vše
obecně zvaný Kl Toro Díablo
který by! postrachem pastvin kol
Kío Grande Oči býka byly zality
krví červený nákrčník který
Microlina měla na krku patrné
zvíře rozdráždil k zuřivosti a to
hnalo se velikými skoky k děvčeti
jež úzkostlivě volsjíc o pomoc
letělo k Železnému plotu residen
ce btracn dodával 11 sil aie
přece jen býk ji počínal dohánět
a ona by se byla stala jeho obětí 1
byla by vydechla svou duli pod
jeho kopyty kdyby byl v tom
okamžiku neobjevil se na blízku
zachránce Jakýsi pasák jet ko
lem 'a spatřiv hroznou situaci 1
níž dívka se naléhala přeskočil
s koněm svým plot a v tom oka
mžiku co býk chtěl již Mierolinu
nabrati na rohy aby ti vymrštil
do výle tu pasák issscm zadrhnul
mu krk a srazil ho k zemi
Microlina sklesla vysílena a pa
sák přiskočiv k ní pravil zdvořile:
"Nemusíte se ničeho obávali
Fřejete si abych vás doprovodil
byste byla ťiplně bezpečna?''
Microlina pokynula hlavou a
jcěté týž večer se vysvětlilo že
zschránce Mierolioy byl nejmladfií
syn Sama Jarretta který zachránil
děda Mierolinina před smrtí u
llaciaudo del Salado
"Mladý muži Mastný osud sám
vás přivedl v tsto místa pravil
vřele Fay " tato residence bude
od nyoějlka valím domovem"
Tak osud skončil romanci jež
začala krvavě u Mieru Iťastným
sfiatkem na Aire Sano renči
Je to skutečně podivné jak
osud někdy lidmi hrá
Z moudrosti dlvolské
Jedno přísloví afrických divo
cha pravd "Jiné než počnel léči
ti vyleČ sám tebe1' A my civi-
isovaní lidé mnohdy bychom se
mohli touto divolakou moudrostí
íditi Staráme se obyčejně o vie
možné jenom o své zdraví niko-
iv Zejména na jaře a v letě
měli bychom pečovali o své zdra
ví udržováním čisté krve To je
možno činili jedině užíváním
Severova KrveČistitele o němž
nám pífie p Jan Dradáč z Little
Falls N Yi "Vál Krvečistitel
se osvědčil znamenitě Míval
jsem vředy na tváři ale hned po
jedné láhvi tohoto léku se hodně
ztratily užil jsem druhou a byla
jich polovina pryč a po třetí již
jen některé nepatrné ae objevují"
Chorobná krev působí odporné
vyrážky vředy boláky atd vadf
při trávení překáží srdci a působí
obtíže revmatické Severův Kr
večistitel krev Čiití a choroby
krevní léčí odstraněním jich pří
čin Cena $100 Na prodej ve
lékárnách nebo přímo u firmy
W F Severa Co Cedar Kapids
Iowa
Nabídnutí k Nflntku
Obitárlý pán hledá touto cestou
družku života od 35 do 45 roků
stáří Hledám obstárlou pani
která by měla (armu neb obchod
a majetek v městě Vdova která
by měla odrostlé dítky byla by
lét vítána neb jsem též beadětný
jsem dobtého charakteru a upřím
ného srdce Kád bych se někam
přiženil neb mám na hotovosti
fiiou Ať se hlátl jen ty které
to opravdu míní 2ett jet vylou
Cen Na požádáni obratem polty
se odpoví Dopisy buďtei adre
sováoyi Foit Aithur
General llivcry
3H13 St A Kansas City Mo
Willow Spnngs Pivovar
AAvú
ZELENÉ "TflADING STAMPS"
'Aš :M)fl zelenfh Triu!
ing MUinpi s kftXďm holi
nou HlAHH A HiltiriH
(2 tucty jlntovýí h luhvl)
('IIM
#1135
'!
In Mtfiinpe e kndoti bed
nuu
HTAKH Rl ltlrKH
(3 tucty kVBrtovýcIi Uli vtj
PialDitfl
Kroinfi iow to doHtanote tioJlcpM Itbvrv4 pivo dontiu
noto íét dvoj 11 rtwbnou lioduotu V tulvtifck '"Jrn'1
lK Btamps'
Objednejte sl polbiu neb Uikfoum 1800 mho 10NS
Zvláštní nabídka ' ~ ři
pro nové í staré pfodplatitolo PoK Záp
$1200 oblek za $690
i Pokrok Západu na 1 rok
Myli Jsmo nuceni za dlužný nám obnos m ozniímku
vzít! obloky!
Dáme $1200 celovlněný oblek barvy Bedé tmavohnědé černé
předplatitelům Pokroku Západu pouze ta $690 v kteréžto Částce
est obsazeno i celoroční předplatné na Pokrok Záoadu ku oredu
{učíme íe každého uspokojíme
Obleky takové nelze koupit! ani ve výprodejích departmeotnfch
obchodů a cenu tak levnou Jelikož zásoba oale je velice obmeiens i
protož cbccte-li použiti nevtrdn( této příležitosti vyplňte bez otálení
aprávně dolejší kupon vystřihněte a poltěte nim ho a my vam v
týdnu oblek zafileme
I I I I I I I I I ! Illltllllllllllllllllll
Vypište Npnivné míru obloku
3
sl kabát sítko Jodn-v—
nch íonsI c
IMpJIo íárorfl přejcto-ll
neb dvouřadorý
kauAt
1'm-kolcm celého lila přes ventu
téuS pod rameny jalcň
rán-kolcm celého tf la pfes vestu 6 ' pulců ]
Kukár-od 1 ku 2 ] palců Od 2 ku 3 palců ' f
Od 3 ku 4 palců
VESTA
ťraa— atejné jako pH kabátn palců
rátcjtié Jako při kabátu Itleft
KALHOTY -V%
í
Venkovní Kev~od vrchu límce u
kalhot uí k podpatku atřevlee palců
Vnitřní Se v— od roli kroku k pod
patku atfevíce palců
Páa-kolcm celého pdmi pod vculoti pulců
Zadek-kolcm iieJplnSjSÍ tíÚ 7 palců
uRýlAin $000 ua obltik a na Joii rek
předplatné ua Pokrok Západu
PodpU objednavatele i i
mé no nibtta poalední exprrKaiií atanlee
Vaíc Kjhtu iiiimimiii ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 1
Okrca Htát iiiii
ilosiecilJulius Troitschko
otiťhodidlt liiiportovaiiýnil domácími
vlny lilc&ry: a dontiiilcy
ststs jiaut
OOl (4 StltS Jtiilt in !♦
l'brU II kiltl kurníky t tlut Ull k Kwit Hit kU4 a itall )
14 iiiliii jkuU - ( nř mimi-1 rirrott oai m
ka ti-f
tuttiitmtutttttuiutittiitíitttiiiiiitiitiifif?
KI1I unn ia i ai i 4
tiriil irjlC9l IUIMU )'IW (V DUP Kil
s
Ni
ED MAUEEEA líSí fi)
v tim luol 1'MrnMin mí
Pravá lruHrniVan4 piva ne fii i'UrrH s Mřamkíhrt Am
varu v PUui v IrvIUth tllru Mu niob IUvri pivo lita Aakut#r
lm h a vfMiiru-i ťauil i'krUi rpixsUvl
Kavíiaa pru dáuif naié4 ui druU podiaik 4tH f
ťlllllitlllltlllllllllllllllllliudlllltlllllllllllf!
la