Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JOIÍC IiV 1 1 oma I
Odhodlal jsem se podsti vám
zprávu o zajímavé aííěře kuti na
sběhla v Yukoo v sobotu dna 15
dubna pro jednoho nezdařeného
kluka Kluk tco nedělal ve Ikole
Sfesselovcf
CařihřaMý dopil
Kdy se junáci vraceli z Port
Aribiírn zdrželi se oa den v Cafí
hradě Nakolik nás slovanských
novinářů dostalo dovolení navití'
dobrota učitel p CK Sbermao """y P" "Svaty Mikolái"
Jej za to potrestal Kluk ncmcSka owci v JJosporu před palácem
je poapliil domů postěžovat #i své Voim-lit%U
natec kuráž místo abv ho atooA Pohledíme tváří v tvář stateč
tnenula aby 10 ve {kole choval tí- nXm juoákoml Každý z těch 150
ic a elulně poalala ho do IkoJy aotojnino a iBO vojáka na pa
pro knihy a se vzkazem že více utÉ i hrdina A jak skromně li
do Ikoly nepojde Zárovefl též za- vedou!
žalovala paoa učitele že kluka je """tavili jíme se uvítali
jího pokáral Pří aoudu vlak po- Prohni důstojníky kteréž jsme
rota uzoala kluka vinným a pao oaiczii oa palubí Tiskli nám ruce
učitel slavně vyhrál Ale jakmile odeviad pozdravy
vytli ze aoudní síně milá panička I — OčeHprijatnol
počala p učitele vyplácetí kára- ~~ -CdravstvujtěJ
báčemtak že byl napadený nucen Ptáme ae po generálu Stessel
jqvi
fcarabáče jejího se zmocoít Ale tu
počala teprve mela Kde ae ale
Odjel za řízením do Caříhradu
técb lidí najednou tolik vzalo jest íektí le v brzku ae vaátí Zatím
mi opravdu velice divné neboť 2e mažeme iložiti poklonu' paoí
byla jimi ulice zaplněna tak že ae Věře btesseljové
ani projiti nemohlo Někteří byli Cbyitalí jame ae apatříti vzne
při panu učitelovi někteří op£t I tenou dámu hrdé aí vědomou
při milé paničce a v okamžiku ivého jména jež proletělo světem
ae strhla hrozná vřava Někteří dámo nádherně oděnou ae apů
taiílí nože jíní dokonce revolvery oby hrdé arutokratky Uylí jame
a tak to vypadalo jako na Kube přichystám usiylet konvenční
Vypálit tak někdo ránu bylo by
dollo jistě ku krveprolítí a mnoho
živoťi mohlo bytí utraceno a to
pro takového nezvedeného kluka
írázc
Ale jaké překvapení!
U dveří do vrchního salonu
tála starší tělnatá dáma asi
Občané niieho města mohou dě- 55tá skromně staromodoě uhra
kovatí jen milému Koy Johnstono- oá zjevem měSťanka malého ven-
vi kterýž byv povolán oa výpo
moc policistovi v krátké době učí
ml pořádek Ale na tom nebylo
jest dost Také advokát který
zastupoval při soudu učitele do
atal od zuřivé paničky karabáčem
ie pricmy Dyi soud obnoven a
milou paničku vstrčili do kalabu
au a iez 1 ncittcry její přiruci )i
tam následoval— do příštího sou
du Jsem opravdu žádostiv zvě
dět jak to dopadne Podobnou
komedii jsem dosud nikdy neviděl
Panička ona jest vdova— Živého
muže a každý může již dle toho
soudítŽe v ní mnoho dobrého ne
ní Tolik ale jest jisto že zašlu
buje trest a příručí její též
Dále jest mi sděliti truchlivou
zprávu o velké ztrátě jež potkala
váženou rodinu Fronkovu Dne 8
dubna odebral ae 61etý synáček
manžeto Fronkových tam odkud
není více návratu Pohřeb jeho
odbýván byl v pondělí dne 10
4 M a
auona v 10 noaio aopoiedne za
velkého účastenství přátel a zná
stých V pohřebním průvodu na
lézalo se více jak 24 povozů Hlu
boce zarmouiiuě rodině projevu
jeme upřímnou soustrasť
Do rodiny pJoseía Švandy při'
nesl čáp 14 liberníhoholíkaaviak
k zármutku rodičů — mrtvého
Včera pak stihla zase nehoda p
Jos Švandu Vyndávat im bedny
sodovku když pojednou jedna la
hev se roztrhla a úlomek skla
vnikl mu do oka a toto mu rozřízl
DrSanger mu ránu zalil a douíá
le mu je zachová Přeju Ti milý
Josefe brzké uzdraveníl
Iiratří Kroutílové započali ten
to týden s podezdívkou a se stav
bou zipočnou co nevidět
Divadlo jež měli hrát YukonStl
ochotníci o svátcích bylo odlože
no na den 6 května
Pan Jiorecký t Arkansas Jel za
dcerou svou do Mangům Greer
Co Okla a cestou zastavil se
téz v Yokon Též Josef Nullk %
Caddo okresu Pr Supr 1 Lswlon Hakl takž k boji schopných
D I tA A _ II- I AI „til li MI! „1Í
dleli v Yukoo minulý týden
Farwáliký spolek kterýž si
obrst ta účet rbudováoí vlastního
elevatoru ulěleoi se vzmáhá
čltáť jii přes 40 členfi a noví stálo
ielti přistuouil lest jisto ie již
co nevidět budou mlti nall rolníci místech firapnely a granáty
kovského města Tvář bledá
vzezření mluví o těžkém utrpení a
únavě IlieJf přátelsky na nás
Stojíme tu v gala — návitéva u
generála velkého jména žádá přece
za slavnostní úborl — a viíchni
soudíme že dáma před námi jest
bezpochyby společnicí paní gene'
rálové
Někdo z nás oslovil dámu rutky
— Mohli bychom vídětí paní
Věru btesseljovour
Dáma se usmála
— Můžete Kačte jen do
salonu
l i mm m
vew isme a cekáme kdy se
objeví paní generálová Stará dáma
vclla za námi a pobízí bychom se
posadili
— S kým tedy mám čest?
Jmenujeme se jeden po druhém
— OČcfi prijatnol ona Já jsem
Věra btessell
Pásla se chvíli na nalem pře
kvapení
Tedy ta prostá zjevem i slovem
panička je naše hrdinka?
Vyslanec Černé Hory pan Ma
tanovič podal paní Věře krásnou
kytici a oslovil ji srdečnou řečí
Generálová byla zřejmě potěle
na litzo se rozproudil příjemný
nenucený rozhovor Na slova
uznání a obdivu vzácná paní jen
skromně odpovídala:
mi mm t a ě i m I ě ě
vsicnns jsme ciniii jen po
své povinnosti Což na tom ne
obyčejnéhol Car baťulka poslal
voláky aby hájili ruský zájem
Šli jsme a bájili jsme -pokud jsme
mohli Ale bůh ví pánové dále
nebylo možno Před kapitulaci
jsme už nic neměli ani potravin
ani zbraně střeliva ba ani lékůl
A to bylo nejstralnější Přiná
Seli těžce raněné a nebylo už ob
vazů lékaři musili amputovali bez
narkosy pro nemocné nebylo uti
Sujících léků ba ani ne posilňující
hovězí polévky A konečně už
nebylo dosti vojáků Před kapítn-
acl zbylo nám na 1000 mulů
jib
byli zmořeni a vysíleni A pak
co zmůže fooo vojáků proti
70000 Japonců kteří ve dne v
noci stříleli aniž jsme mohli od
povídali Port Arthur byl roz
valinou hořelo denní os několika
f J
ivftj vlastní rlovator
jela ku svým přátelům u Prague
Uiia une ai dubna a hodil se
tam idrteti pfea sválky
Abuok
sabljely na sta lidi denně v měst!
i na poslclchl Hanění laleli v
bolestech mrtvé jen a obtíži bylo
lze pochovávali Z nemocnic till
kali Udá oapinllm posledních sil
UomtirJac! ntlrifila ani nemoc
ničí My &sny důstojníků a uU
obětavé milosrdné sestry sná£íy
jsme do posledka wtpf § hit ion
a pláčem očekávajíce to ilííHo
stralného přijde - t4nUÍ oUi9
vatelks byla raněni jiné otAncttiy
střílely anebo byly abty
íiyh to (ra$aé ale bůh tomu
tak chtěl budiž aíáva bohuí tíyiá
to jen těžká zkouíki Iíud zas
dobřeí Kaský prapor jeo na las je
strhnut s bašt port-arthorskýcbí
Ve jménu božím a k slávě ctti
baťuáky ruská vlajka znovu zatře
petá nad pevností"
Paní Stessetjová mluvila s lako
vým přesvědčením že jsme se v
duchu klonili juoácké 2eněskrom
oé čestné ruské duií jaké nenalé
záme je o v románech Tolstého
ale jichž patrno je plot velká Kus
Do salonu vcSio Ust dlvt&Uk
Černě oděných
Jsou to sirotci po padlých dů
stojnících PaníStesseljová je veze
do Kuska aby se o ně teď car
postaral Děvčátka — od % do 7
let — dostala cukrovinky líbají
ruce paní Věry a zase odhopko
vala na palubu Tam si f oimi
hrají důstojníci
Nová návStěva ohlášena
SvatohorStí ruští mniši přišlí e
poklonit! "portartfirské mátušce"
Ona jim líbá ruku a prosí je o v$
žehnání
požehnali leden po druhém a
podali "naíoru" (hostií) Pokřížo
vavší se přijala a podělila se i
přítomnými důstojníky
— První to přijímání od Port
Arthuru Po 11 doí cesty neby
lo lze přijati tělo Kristovo — řekla
zbožně paoí
btáli jsme dojatí výjvem
#
Kuítí důstojníci pozvali nás
laskavě mezí se do dolního salonu
Velký salon bohatě vyzdoben
květinami a zeleni Postaraly se o
to oděsské dámy když parník
ujížděl naproti junákům
Salon je pln chrabrých obránců
Port Arthuru
Někteří maji lest obvazy na
rukou jíní mají ovázané hlavy
Někteří sedí choří v měkkých íiu
teuíllech
Přijali nás jako bratří Slované
Pohostili čajern a cigaretami a ob
klopení muži i dámami — ženy a
dcery důstojníků — jsme zahrnuti
otázkami
— Co nového?
— Jaké zprávy z bojišti?
Povídáme co víme
— Netřeba zouíatí — praví pře
svědčení
— Konec bude dobrý! Port
Arthuru netřeba želetí Konec kos
ců Kusko přece zvítězí
Vyptávali se oa bouře v Kusku
Vyslovili přesvědčení Že bouře
byly spúsobeny japonskými a as
glíckými agenty
Nejvíce hovořili jsme o podrob
nostceb obležení
Dle přesvědčení dústojníkůduší
obrany portarthurské byl generál
Kondratěnko
Jeden plukovník nám řekli
Při obraně jako všude bylí
velcí i malí Na portarthurském
nebi bylo mnoho hvězd i měsíc a
slunce ' Naším sluncem byl Kon
dratěnkol Jakmile padl pohaslo
i nale sluncel Osud Port Arthuru
byl zpečetěn jeho umrlí
A stejně ocenili muže i jiní
Všeobecně jsme pozorovali ns
unácích neobyčejnou skromnost
Prototypem je tu generál Gríznov
velitel 13 pluku hrdina Zelené
lory Jeho uniforma byla lak pro
střílena že byl nucen koupili si
na cesii civilní fat V tom vrací
se do vlasti Poznali jsme i uvit
NaděŽins chefa 7 dlvise nástup
ce Kondrallnkova gen Trcřako
va velitele sibiřského tthleckého
uku admirála IaŠčinského vv
Iteio Savlnikého lení la c hrsti
rost povýšen na generála a velitele
4 divil? chrla Štábu porisrlhur
keho gpnetála iíelsa aid
Vypravovali jak sán thtf )
pooskébo štábu pří odevzdávání
VM AitUuftt počítal zabitých na
70009 íeponců a i pohřešenými a
tiim mdofuí stoupla jích ztráta
na 1 j 000 uma
VihO vUM fspoocům Port
Arthur veííc drahot
Kusové ztratili tyooo mužů
jyt důstojníků raněných ' bylo
WCQQ již po většině zůstalí v
m&ití oa léčení
Vškhoí důstojnicí dozaivulUZ
kapitulace Port Arthuru byla o
vyhouteloal V pevností panoval
jíž krutý nedostatek! Nebylo stře
liva nabylo potravíooeby!o léků
Kol 00 kola odbylo celeni ien
holé skály nebylo píce JíJad a
urmoc stíhaly obležené den za
dnem tíž! KoRiké ba psí maso
bylo lahůdkou 1 ta konečné byla
vyčerpán a
Nadlidskými sebeoběťmi vypl-
fiovalí důstojnicí mezery v řadách-
líyly případy že důstojník 6—7
krát ranžnývracel se do řadyaby
místo nezůstalo nevyplněno
tiipfou nám seděl důsto nik od
Kyjeva itAmktit střelený jiný—
hezký jako žena -Lyí ranéi ktiif
do hlavyašílftí
Hnioo lodí byl pln raněfýth
důstojníků
#
Chvíle odevzdávání pevností
byla strašlivá
Všichni plakali když spalová
ny prtpory a dynamitem vybizď
oy do povčtří lodí a zásoby
#
Mezí zábavou a roztomilými dfť
stojoíky ozvalo se § hora rázní
zavelení a hromové Jíurrahl
Na palubu lodí vstoupil generál
Stcsselj vracející se z města
Ještě okamžik a měli isme stá
tí tváří v tvář chrabrému veliteli
Port Arturu
Iíylí jsme rozčílení
Dojmy shledání vylíčím příště
Dojčín
VMpMUi M) tm Po
krok Západu pouze %i
roénťí J)c Cccli $150
Í88Í
BUĎTE STALI
25000 zdarma
1005
&lwml'HsSaBJHBHBaiSMHISaan l ll f llf S ( ' £ w Jí
3f
4
31
4
š
J
4
4
í
4
4
St
4
4
4
4
4
4
4
'Jí
4
I
f
4
í
4
4
i
4
4
i
4
'A
4
4
J
4
4
4
4
4
4
VhtkiMmt9 Í9 a poáríto l to ucjícpftl
f)ř II C M I pfi ů& ďhrýH MMouAm
hledlti tm'ii m výí plf$rnm v&u prfu i Uutroa vjríhtíul ve ďhpft h
iriAé)o UiUíva Pt wArnvttýtU Mi roku Vj)í phvuji' potei
UnfvU v trímňjiM kUdi o tinnU) Vrfa nviUmiŘurfUo M:wyornUíh't t'
dlíty l'VJ)l' COÍJJNHIÍ Aon&hUi (iuíotuilonťt a vySínub r fi stuj fi
wjyyWÍ
KK%Y)t MMOCXf mí m ohrdii m UUuh twhtú m]H™pMti
povmú prot VOLIAMWM mpMnoti kníliuí
„Vůdce ku draví"
titUi Uniím ttlmhufa UhithU úukwmll n vytiňUxy lf duhy tm'
znutti) twmwnfm pmvon tii k ámikui tdruví VMlete-M iuto Utúhn
pmúte pwthu phiinu vŠI ewtl Jukož I zp&Mtt idiotií
KiiíH tftto ímMtin jii 'iiu hrfttiihi ííyiit ii tiit sly rMtum rdiiwm
Jak ŤAtmitvným Utk í 'Afvfm
OljwbiiUf-lí ní tuto knihu a vložíu-íí Jo lídtii tiíUuhk puiUmtUM
gnfumU AouimwU }í úpUiú 'Aurnm
7 rnnohph Ii#t6 pmnfiAi iwí'iity rutt$ í ph-tírtí tislcdujícf i
4
í
Chorý e r&c prt
ledvley
Vvf4čeHt zCnverwy
hvjiečné plíctií Hemocf
M
1W
H P 11 No Wultrr OMiu
imiiio iopftiiii
K 1M Si'i Clu ksoii Neli
Vylííícný z aMhiiiy
ah]né lAporuh-ui
JV MÍÍcpo(l(jtiHiý lrt( W m lilií £n tm tuk ívhiuiu nstlmifi fíll it
duiiiimt a itn Mvuiy j'jí jríiiby jnuiiovíié kaftYl hulciij v inn ilíMf
a ktbxkf litli nťl NVinoc tuto mé v líe liViíli iJukiuJ (ím iiim im hIi1iíI
na nlivitlio cf jm'-íhIíiIu Mt mé íí lio iniiití fiiIné vkříl Jíní
jiiií mi ííkulí ím Milný ikiř tfut vhurtAy niim vwymí n jhmo ti
j( [iřitívídfíl (('"' fclaviiowluř jiuliliSují z m lítf iii(íh K'lrnví Jwih
iiyil ťíjliií ímIiIv sa inoliti lUUuvnli vpufuů mnii ir('iiriiví Vy
ffvujl tun ft l' iMjvMrjM sví lUky a jihjí ti liy mí miIíkuí tcii
Pí Ut byly MVťMiiíiiy v r'i'íMli H i rd irUb#(i ň lun
Jilm HiiiíU (llii(( U V O !(
Chorý nrdťe pr I lad vlny
Ctíltý píM (ilítllť -Mllfil1
Villl Wllllí í jiMMI 1 VS lílllžrl lliillÍH VP lil'!)!! w Id
btv ytk tm litinu yivi duří Clil " fiiln{ xilrdtí Vt&u Vky (íinttitviily
IKiiik Hntuik U F l N íl Wxllu' Oklii
W KMIHU HjriMHI IHIII VMI pi' řlllllli 1 IIPU I' H V III IMH 'Vlily
(tllítlllťlillfi li liruťl V 5 "I H'l Vilíí ryrliliHI Jiollim' PiihYli lllkóji I l"li'll
(liji Vliti liallii(ii liVtnl vířili lí lf i jíi i íi ní a ii1iiií in M Cm inu
Múkltf iUliiil jwMÓ !c j AI hčt1cctl mí ll '
Jťlli lrilte nu mm(iI)imhi iuímih' h JcmI li jm hmuh vy IikuvmII #
li(f vi' H Mlii likiiř liniiiilit vrtni Jmimiik I i luuiiliy jud i lih lil
whhfii' inlinlkil iiiliutfi v l1iíky 'ikniliil(' p)fili'ill im i VDummlI
(inllltlVIií mufakt llt ti Ji liU irlllii'i llllt lnilíikil Vfnlft njiili lihli i!iti
Ktld lljlií W llrtkftíliví IH IIMM I' MM I lult J ikrtktillV lu iil t vrtu l1i(
llilii II (l líre I' CtColIlHHtt k'ln llimliilH (ť Hi jlrpií Irluiřoíiuil Mfitn' II
in vli ni')''ii lky iliiiiivii k uli 111111 C'itliv rtiii pt M
iiťntyiťtv ii luiiilkMilí jit' nyťii '►liy m tlipUv mJit uJim t -1 i i
Dr EC COLUNS'
' MHDIUAI INSTITUTU
140 W 34 St Novv' York City