Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JI
14
n
V f
-i
-
1
' 1
i l
I i
' 3
% ga llospoddfská Ž
Z různých příčin bývá Často
farmář uniit n kikufici k setí kupo
vatí ili podobných příležitostech
budil pravidlem kupoviti semeno
pokud možno v ié samé zeměpisné
H)oín nejra Jžjl V nejblllsfm oko
lí Kupujme vždy jen druh csvěd
Ctný a známý Cheeme-11 koupící
druh oovýzkume jej pouze na ma
14 rozloze neboť nikdy oeoí radno
experimentovali celou úrodou
Jo íce pravdoutreííme-lí IťaitiČ
ž to vyplatí ale zvýlený výtěžek
v tom případu nenahradí nikdy
ztrátu jaká nastává -když padli
na druh nežádoucíkterý nás v
očekáváni oetem zklamal Nejlépe
jt kupovat! kukuřici oa semeno v
klasech Ovšem nemůžeme nikdy
oíekávati že doataneme kiny na
prosto dokonalé zvláltě když
objednávám kukuřicí teprve oa
jře Je to nemožným Dokonalé
klasy kukuřičné jsou právi tak
vzácnými jako dokonali lidí
l'řes to viak přihlížejme k tornu
aby to byi pravý druh aby kuku
líce odpovídala rázovitým znán
kám jakými druh který má před
otavovali vyniká A pik dbejme
aby semeno bylo klíčivé Najde
me-lí v objednaném semeni za
které jame zaplatili plnou cenu
číslébo druhu tři různé tvary zrn
vraťme je
Zdá -li se nim kukuřice býti
uipokojivou vyloupněme olkolík
zrn z každého klasu a vyzkouse me
je jsou-li kiíčívá A to uČíflme
hned neboť doba sázení jest zde
Kupujeme)! aemeno k teti neb
k lázení muaí býli klíčívé my
vlastnost onu it něho kupujeme a
platíme Pří kukuřici ke krmení ié
o ni nejedná Oviem že nemažeme
Žádali klíčivost stoprocentníavlak
apokojujme ae kllčf-li j( alespoň
devadesát procent
VhUikA {'roku sorgliuuw
čirok arboíi aorghum jest velmi
-důležitou picni rostlinou to far
máře západní proto se též vše
obecné pěstuje Ale jsou dosud
mnozí zvláltě noví farmáři kteříž
nejsou s plodinou touto náležití
seznámeni Těm zajisté přijde
vhod pojednání jak pěstovsti či
rok ncjvětlí výhodou
Na pivém míně volme pro Čirok
dobrou l chatou propustnou půdu
na přiklad pozemek n nemž byla
lonskéhe roku kukuřice ťosekej
rne kukuřičné stonky a rozřežme
podii jakmile jarní doba nám to
dovoluje Za týden zpracujme jej
talířovými branami znovu a opa
kujnra to každého týdne až asi do
prvého týdne v Červnu (máme na
zřeteli pásmo táhnoucí ie asi
střední Nebraskou a Iowou) kdy
moje se síti Na jih može se síti
Cainéji na sever poidiji Máme-li
koutek posemku který nehodláme
znovu ovati kukuřicíaoebo který
nemohli jsme zavCai kukuřicí osíti
dejme (irok do nCho Vždy vlak
dbejme aby semenné lano bylo
náležití připraveno Na akr seje
se aii Icdsiát liber dobře klíčícího
scmtne U-ll to semeno kupované
bývá někdy nutno síti ai ito liber
pluto jeti nutno klíčivost semene
před setím vyskoiileti avllCvjme
semeno lehkými branami lby ne
přillo htuubfiji nežli je třeba aby
dotltto se mít vláhy l'ak nsltebé
ie jíl o td starali
Hevtriti od středního páima
smbttiiýih stitn volme druh lUrly
Atitbrf kddlo jital sejm druh
Cutltot
Jak praveno pí iit (i nemusíme
se o Cuok starali al liptve kdyl
listy jeho zhofdnou když dozrají
i'ak Cirok požněme byl -li set oa
líroko a uložme do kupek pokud
možno ntjvtlíích dvakráte tak
velkých nežli o jakých soudíme
že jsou velké dost l'ak ie o Cirok
opět nemusíme starali dokud ne
budeme jej potřebovat! ke krmení
Nenamáhejme ie lusiti jei Nece
kejme až přilil žuchne Mťte-lí
po ruce více lidí než jich na oby
Cejoé farmě bývá můžete i kopo
ním poscCkatl několik hodin po
sekání ale jinak nikoli neboť
bjchom se prací zpozdilí
Západně od feky Miliouri množ
řarmáří Cirok řádkují používajíce
k tomu řádkovacího stroje anebo
tazeCky kukuřičné- ni letí spáso
bem tímto není zapotřebí sítí vfce
než 15 až 20 liber dobrého klidí
vého semene na akr rak může ae
Cirok tak setý Žití buďto kukuříC
nou sklízečkou nebo obilním žacím
strojem 1'ožatý staví ie do budek
Také může sc síti obilným strojem
řádkovacírnkdyž se Část trychtýřů
ucpe V případu tom Cirok přilil
nesešili a múze se žiti vataCkou
V krajinách vlhkých se vfak ne
doporučuje stavětí Cirok do budek
poněvadž rád plesniví v místech
kde byl přehnut Ve střední Iowě
a Nebrasce doporučuje se setba
na lirpko Zkuienost armářů jest
zajisté nejleptím vodítkem Západ
ně od QH poledníku musíme chá
pat! se opět jiných ipflsobů
Loňského roku pěstováno bylo
sorhum západními domovínáři v
Nebrasce skorém až 11 hranic wyo
mingských ale tito připravili pro
ně pádu tak důkladně jako pro
kukuřici a sázeli je do hrůbku
(listrovali) dosti líroko aby mohli
půdu mezi řádky obdělávali Tím
spůtobem vypěstovali órody přímo
překvapující oa polohu tu kde
oboálí roční spád delt! sotva 15
nebo 16 palců
Z toho vysvítá že Cirok lze pě
stovati za velmi rozmanitých okol
ností lišto vlsk jest že Cirok
vypěstovaný v jižních Částech na
tích oblastí nemá té krmné hod
noty jako čirok vypěstovaný v
pásmu severním což platí i o
kukuřici na seno
Obfcfwvání puMivln a luk
Když pastviny a lučiny sestár
nou zdrnovati 4 suvaii se -mění
výnosnými Přijatelné zásoby Živin
rostlinných jsou 1 nich věltinou
vyčerpány a zbývající část jich je
uzavřena plstí kořenovou kteráž
vyvinula se přehuštěným vzrůstem
travin Jcdná-li se o pozemek
tskový Jejž lze zužitkovali pěsto
váním jiných plodin jo nejlépe
dra zpodmílali a osíti travou jiný
koutek pozemku jakmile pastvina
neb louka dosáhla shora zmíněné
10 stavu Jedná-li jo nám vlak o
to abychom na lémžo pozemku
trávu dále pěstovali lze vzrůst
některých druhů travin obnovili
tím te dra časně na jaře kotoučo
ými branami náležitě rozřežeme
pak u vláčíme Tím se Čátt Ira v in
lalčl kořeny jejich briv sahnijl a
lak poskytne se nejen místa
ale I acela nové potravy pro
rostliny ibylé Kosřesáníiu drnu
napraví se též usiádoucl jtho slav
iivioluý ušlapáním dobytkem
provina ie půda a uvláčenlm pak
ulvořl se ni půd! kypři přikrývka
(erl chrlnl hlublí vnivy před
vysýcháním £(ml se vnůit travin
todpotuie J ta operace jedu od u
clil fcU vttmi proipilná
riihrtoit-ti pak jlil trávník
ři uvedeném ipiacovánUie výnos
loVoft ivjliii A v plipaJu tomlo
není hnojívá nad chlévskou mrvu
Pohnojí Ji se trávník na podzim
nebo brzy v zimě slouží mrva
jako přikrývka jež chrání kořeny
před zimními mrazy oa jaře pak
vyplaví deltě výživné látky 1 hno
jiví a vtáhnou je do půdy ke koře
nům které je jimi podnítí k ran
nému bujnému vzrůstu který psk
pokračuje po celé léto Iííhénr
léta slouží mrva opit jako přikrýv
ka ale k jinému účelu — chrání
půdu před vysýcháním v!áhyčímž
chrání trávy větlí fieto meolí
měrou pftd suchem Trávník jest
také tím nejpříhodoějtírn místem
kam lze mrvu vyváželi a není
plodiny jež by ae odměnila za
pohnojení lépe nežli tráva
S hnojením není třeba Čekali až
pastvina nebo louka eettároe po
zemky travou osazené mohou se
boojítí dříve kdykoli a vždycky s
prospěchem Chceme-li dro zorali
pohnojme pozemek rok před pod
mítáoím Tím zvýlí se nejen vzrůst
trávy toho roku po pohnojení ale
povzbudí se 1 vývoj kořenů jimiž
se po zaoráoí záioby humusu v
půdě značně obohatí a tak může
me si od pozemku podobného
následujícím rokem více slibovali
i když oset je plodinou jinou
1 in tm 1 iiinrn %íhv%KshAx utnm
Drcené skořápky JUm" LIHIO VUlKUUUUllUUlllft liliu VHlUilll
vi fria na tulii
j '# i § § 1 v 11
iipiraa 1 Qomaci fiia Korau
zvláUí ale proslulou zr 1881 O FCóUS Ttylor
Za jakost vícho ztlil cc ri'CÍ
pro drůbež všeho áruhu
Obrviáltě slepicím mají lí být
zdrávy a mají lí hodně nétti jest
zapotřebí nutně vápeníte látky
kleré se jim dostane hojně v per
ieťových (oysttrsovýcb) skořáp
kách Tyto pak můžete obdrželi
z první ruky za následující ceny:
ioo liber za 75c
300 1b za ticji
500 ib za řfl 73
Zvládni cena pro obchodníky
38tí J J NÁMĚSTEK
J2i 1 So 13ti) St Omaha Neb
Prodá sít Ělů farma
o to akrech s pěknými výstavnost
mi ve výletním městečku Algon-
íjuin McIIenry Co III 40 mil
od Chicaga Nové stavby dům
o jednom poschodí 28x46 st dvě
stáje o 34x40 st a 16x20 st ce
mentový skleppodezd(vkyartéská
voda ovocný sad vinice pastva
esik a 16 akrů pole Cena I5300
'olovice hotově ostatní dle úmlu
vy 1'odrubnosti sdělí Jan jaaák
1 193 So bpaulding ave Chicago
III - ittí
EIox VuvřiCka
ÉO pOZGillkOVC jeflOÉlSlYl
ISI
v IJoneNtcel So Dak
Má na prodej krásné pozemky v
iosebud reservaci Cena oď £400
do la 000 Pozemky Ié samé ja
kosti se prodávají v sousedních
okresích za $2000 až $5000
IÍLIÍX VAVÍtlČKA
F W Haihman J D Keller
33— U b Lom
mm
)
vyltfó)iin
'Mohu ní(i)ři)6 tb! ItuMím noikI
(tmi oli4ttll to lr (IrHtit mou dpi ní
vylili % jiti(iU(iilt'B— Htv lUt iAutHr
11 mm Hu'rt Ht 11Iciko III"
Jedu láhev n Kkoiiku siUrniN
Melte věk ixillnlo Ittimplfb Ute
rFKaitANT
ItMae UMir Kaitia I Hj Mu
Wíiíí PíiiSISDl ca žiíůI
11 skutečnou cenu
WooÉon EWorld
Ckskiv tAuuky V (JMAKH
A SOUTII OMAZK
Jak se máte?
' lffcm ni vlí mí %iiÍA A vaUUit famu
Vim in nuUs wAUmk ví likéry h$ bl i m
ůMn UUnHM j#M m)pU P"kť
uoutl
Jutn y oMifrfu lil t V roUb n naíl íkMmí yf
kiif v ifrt 'jiMf u miwUtví" fíMy i
urirMl
'knsti vím vit vfltfr t
t velkých lahví yjhméui nUiréiw vírm ft 1 IIiev
vtééfii1 kohilky m WA? po oxpreMii vyplacené
Vyt ii(? I % ihi vímí MuíU&Uvi MuUy "n
I'rt Hlirrry Hwevt Cuiwb j
74 vlnicíi itřýf i UofU 'Artých Kivuá A
Hn ťiirt Kye íMCto% proululé iiuyntuhUtm
Olxlrílíiiř-ll m5 oiJ 14k r níUlítm dnnh míIci# fám xdjtrum uhh -JrI
yMmihhi Dutinku jrllmiié doby
áil-vólio Japonco
íutn t-jcZ fi(M sIm itnom tiemluvía bavt Jak
ZA fiíK'f K OIJ J KUSÁ VKV UX VA
volkiooTooliocixiioi likéry
"JAKOST A MNOŽ&TV 394
yýtečná stará íiptaá I úomůcí Éa Mři a m
sasas
Kalifornie
Někteří praví Ie není na světě místa tak krásné
ho k obývání jako Kalifornie Stárli lidé obzvláltě
libují si v teplém klidném vzduchu v modré oblo
ze jemném solném vzduchu mořském Mnozí jdou
do Kalifornie ca předpis lékařský aby se léčili
podnebím
Osobní průvod
cestujících v turistických spacích vozech jest význač
nou přednosti Rock Island dráhy jež se velice za
mlouvá těm již nejsou zvyklí cestovali Vfiech
svízelů jste uletřeni — pečlivě jste obslouženi — a
centujete Iclrně '
Snížené ceny po Kock Island každodenně od i
března do 15 května Píěte si 0 brožury a jakou
kolív potřebnou informaci "
P V Rutliorford D P A
1323 Fariiain Htf Omaba fivU
t
Muž kterýž
hledá
stále příležitost k zteplení svých poměrů
jest mulem kterýž jednou docílí svého
účelu lestlile se muž Un obrátí na
U
Ohi Hiliifftiilnri P Of Dmi D!ij
uniuapf hinwauivuu o oi raui n j j
obdrií takovou zprávu ohledně pozemků
blicích na léto dráze aneb k ni sáhají
cích le mu přispěje v honbě jrho za !(!
stíui a lilahobylnn Adresa
Hí-
I' A NASH (li'l Western t Wii Fiiriiiiin fit
OMAHA N