Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    aava%#y junMiM 400tmmjftíkmá
iiifcasaií
13
Vieilovifliká tokoltká ttirnoú ío)m tohoto souiadného cvičeni
V CUkůltí nejlépu %u zračil v bouli potlesku
lifitrfi po říCm následovala
(Jdi vmmuUQ %nm tsko- ik osiami um programu
šmmltí HoUolové dnii uiiUiAptovviUiiě byla vi um 14 vý
vrJoud k Idea ftm 24 riírií Jíž 1 oky plesnostl oznfinf hod
ílávřic Vfítí Sokolové Čechách nou
§ v r4ílí dne 19 dubna dostali VKtr oa (o zahájen I y i druhý
i f Chicagu skvélým rtípčcbcm oddíi programu k khoi zdaru
k první mm přispčia především ústřední Vh-
Sjednocené sbory sokolské vel vecká Jednota řízená výborným
1 - I I - I li'' t I 4 i i
Koupou vsesiovaosKou slavnosti orgemcm isaiascm a&ie Moven
Jež odbývána byla v nejvčltf mísť fcké pčvecké apolky pod lkaním
7"C©lÍ9um dokázali Že svorností pela řízená p KubríiKerem
ht docílit) velikých vící Slavností teč proalovíJ l)r Ku
O J památného českého do na dii Jičínský ze Cedsr Kapids Ja
Kolumbfcké výstavě r i8n ne- bohužel včakkrása léto řečí témčř
- W W f
bylo mcríckývni Cechy vykonáno opi" zanikla v tom ř uch u a Ju
nic (ak velíkolepébo a abralhní mu jenž v obrovském sálepanoval
Sokolíko rozných slovanských ná Ku' významní vteslovanské této
rodností ifíčastoílo se více nežli slavností došly náwledujícl pfípiiy
lit (jo wll riltomni američtí a teJetframyj
Jioilé vya'ovUl ivůj ú2ai nad touto (M pražské třlocvíCnó Jednoty
manuciiati oviniivi mu um hokol
nadkním a pořádkem jimi tbv Mílí hratíll K vnamnému o
noat 6 vyznamenávala kamžíku kdy apojené aíly alovao
lato maniíciílac přupíla nám Uké mládeže vktuMÍÍ tod orioo
více v oíícli amtřícké vtřejnotí řcm aokohkým na veřejné cvíCíKtÉ
oŽi riÉkolik aet rázných papíro- ihy nřed zrakem cízínv oroievili
vých reolucí jímíŽ jame kdyai UdKnokt a aílu avoii iakoi I vvvi-
hájívalí nati Ceiť nchoť ona hyla hutý arnyal pro zdravý rozvoj a
nepopiramnym uoKizem ccikc a povzncuení tClemč zdatnoati lidu
alovaniké uvMomeioati ilovanakého ořílmíte vlfí-lé bratr
Uznání této nvídomíloatí v plné lU pozdrav od mateřiká lednotv
míře objevilo ae v řeci cfiicegeké % domoviny avojí Nechať počin
no mcuKeno navia'jnmo nexto- vál jest vzorem včemu lidu alovan
na který zastupoval nepřítomného kému k poapolné prácí na po
mayora Dunntho jnř pro doleží- vzneaenl jména í významu alovan
tou konferenci týkající a atávky va Na zdar Na prej
vozkfl nemohl te k aokolské alav Správní výbor pražaké tClocviC
nottti doataviti 1' Sexton mezí né lednotv Sokol
jiným pravil U v první řad& za i)t Urban Jar jednatel
louží ai pochvalu za alavnont tu l)r Scheiner ataroita
ony íeiké matky jež dítky mi St Louíl Mo a dljboa
rem k dobru vychovává k p s ]tu6 i(J ovanikélj í(Jřu
atovánl iC oeviku přidržují l(!fí( Soko4w imeřeMbo etvoř
ume pwijomnui uy i pru uy ( yVfZ' - Nazdar
Župa Střední N J S
Frank Široký jednatel
Václav Šedivec starosta
New York ao dubna
Slovanská allíanco v New Yorku
celá americká vtřeinoat mohla
býti přítomna aokoNké alavnosti
by viděla jak zdárnými občany
této zemí jou ti Čcii o nichž
ae pomfrnó málo ví K tomu i
Sexton doložil že jeit to poprvé I 4" T i c
eo měl nříležhot 1 ssWts I mež "w4 voje nejvřelejll přání bo-
Čechy že otevřel ae mu zcela í°Jfl"(v Chicagu ahromáždÉným
nový znAiob nazírání na náa i nái u ll" lom" UPCK'
{{vor New York ag dubna
ZdaliM této idivnoati tak oc Víctcí ame Slovania tam od
aniažne Tatry Kua Slovák llvr
iiviiw ftuiiiMM ni iiiviivniui ivv- i v ' ' - '
níkem předcházel prftvod naocj- Cet' u vlčící bratří} hej pik
výí imposantní rrůvod ten vy
praven IM 5 nádherné ozdobené
siné' 1'lzeflského Sokola a sťičast
nili ae ho následující spolkyi
Za maršálem Sokolem Melicha
nam to Kollar Šaíarik i Mladěn
hej Slovanstvo nezničí na tom
svite Žiaden
A S ArnbroRC
Od spis lana Ilavlasy ze St
rem pochodovalo njdříve nřkolík Louisi
praporečníka I díviie Nár Jed- K slavnosti doeKoí posílám po
noty Sokolské načež následovala Udrav a myilénce sokolské vzájem
hudba dálo Sokol Tyrft ze Cedar ností slovanské v Americe volámi
Kanida a de euace venkovskve i na zuari
sborň sokolských Slovanská Lí
pa Sokol Chicago Trubačská a
bubenická Četa Sokola 1'lzenské
ho Sokol 1'raha Sokol Čechie a
Sokol Tábor II díviso sestávala
z Česko 'Amerického dělnického
Sokola česko -Amerického Soko
la Sokola Klatovského a Sokola
Vlast 111 divise Slovenský So
kol £ 3Q Sokol Slávia Nitranský
Slov Sokol i Slovenský Sokol
IV divise hudba župa ťiugner
Tyršova Sokol Sláviký Sokol
1'okrok Sokol Tyri a Sokol
Fufcgner Sokol Čech na Kflžovat
ce Sokol Milník a Sokol llavlí-
Ček V divisi tvořili členové
kteří sťičsttnili se provodil Na
stejnokroje
1'rAvod ten svou velkoltpo
stí vtlMiioval ne en potopeni v
každém českém srdci ale vibtiio
val aárovtfl i obdiv tixinen na
prnvod ten pohllžjíclih
Vloslovantká slavnost aanu xa
f B l'JI ▼ V "II HI l! HIHttM W
ifdl hodino odpol nadaným do
l or ni sokolským a jakmile st
omladím Objevila v ladném Čtyř
Od Sokol íítíp z Allcghcnyi
Mnoho zdaru ku svazu Česko
slovanského sokolstva v Americe
Kdo Slovan ten Sokol Na zdarl
Od Tři Jed Sokol Milwaukeei
Vficalovanakému sokol dnu v
Chicsgu Jen ku předu ku předu
Sokolové zpátky ni krok Na
zdarl
Od Jana Fryče Uetroit Michi
Sokolové! Jeden prapor jeden
tábor
Od Jed Sokol Slov New Yorki
Třikrát hromové Na zdar Vle-
slovinskému sokolskému dnu Za
lagribám mnoho zdaru a vfiekým
bratrnm Sokolom iskrny poalrav
Sokolky Vlasti ge St Louisi
Zdárnému výsledku a!Sf práce
sesterské Na zdarl
Od Til Jed Sokol St Louisi
l'od mocnou ptrutl Sokola vře
mu sokolskému sdruženi Na
idatt
historii Sokohtva inilane ne
dele dne 30 dubna aaiiiameuáua
na víčutí časy alatým pianům
neboť v til utvofpra páska k ťr
0 " ii 1 1 1 1 tH 1 H 1 1 H 1 1 t r f t 1 1 1 r t 1 1 i t 1 t
0 tttt i ii t u ti ti tm tt a tnuti it
l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ
? i tt i $i
slupuuvítána byla boulí potlesku Irskému sdrutenl víeth syna
Koiilup na povel cvičiltile A Hal matky Slívy
Itra provedin iwi bra ihyby
(oa byla uftkaiem pile lujiiij
lat lva ale i tvuNHA l'o rosilu
ii aapočalu cviřrul lailva f lujl
viho iiou Čli 11 n aa iviikn hudby
'hMluliiíto no nu 1'o
krok lípailu iouo %
roít k Cmh $150
w
Líodaay 37 dubna 1905
Musím zsse n£o napsat do ct
vaSeho časopisu aby Čtenáři jtho
zvtdlli že v nalí osadč jeul Žije
me Zárovcfl Činím tak na vybíd
nutí redaktora tohoto liftu který
me zvIáMoím pozdravem po milém
sousedu p Choutkovi a též v ča
sopise poctil s současné m£ upo
zornil bych také občas nčco do
"1'okroku" napsal
Zimu jsms milí 11 nás asi jako
vlude jinde tak tuhou Že ee na
podobnou zimu mnoho starých
osaduíko nepamatuje A jaro ne
máme o mnoho lepSÍ V mčsíci
březnu ae sice jaro ukázalo za to
ale v dubnu oám mrzne a ančží
tak že nám aa obílí které vzklíči
lo zmrzne a následkem toho bude
asi bodng pořídlé Též i ovocné
stromy tčmíto mrazy hodné utrpČ
ly Kolnici jsou pilnfi zamčstnání
oráním pod kukuřici nčktcří pak
budou již brzy hotovi a zamý&Iejí
začátkem května započít se sáze
ním Muiiím se též zmínit! o tom na
lem spolkovém a národním ži vo
lí Týž béře ae jen tak hlemýždím
krokem ku předu ač nale mládež
by nevyhnutelné potřebovala aby
pracovala a otužovala ae v tom
národním Život£ neb jen tak od
vrátíme zkázu české národnosti
hrozící ftád lan Hus ZČlil
bude odbývat v sobotu dne 29
dubna zábavu při které bude
účinkovali domácí kapela Vojtě
cha liroma Oouíám že zábava
ta hojní bude navStívena neb ta
na£e mládež bude ae chtít po tak
dlóuhém odpočinku opčt trochu
yuiJMvii ao zauave ra uuue uo
konalá a že vkeky uspokojí o to
se iž předem zábavní výbor postaral
NČkolík natích mladíků více
méně probudilých a o lepí spole
čenský život ae zasazujících se
vzchopilo a obralo ai za úkol
utvořit ochotnický spolek tak aby
mohli občas očjaké to české pra
vím české a nikoliv anglické di
vadlo sehrát Jen hoSi chutě a
svorné ku předu a zdar valí práce
vál nemine a zároveň" i uznání
pochvala víech krajana bude
vám odmčnou Že jest to pro
venkovské mladíky jakož i pro
divčata kterých budou též k pro
vedeni úkolu toho potřebovat
práce dosti tčžká jest pravdou
ale a chutí a vytrvalostí vSe doká
žete a pak skutečné budete moci a
chloubou říci "My jsme doká
zali mnohot"
V naších městečkách Lindaay a
Newman Grove rnéli přátelé osob
ní svobody v posledních volbách
tuhou práci proti strao& prohibič
ní kteráž neúnavné pracovala o
to aby obé ta městečka byla su
chá temperenční ale po velice
tuhém boji přece zvítčzila strana
která si přála nadále prodej toho
Červeného moku ač v Newman
Grove jenom dva hlasy rozhodly
Tak tedy salooníci v tčehto mě
stečkách budou od 1 května zase
svoj obchod dále provádčt Mezi
tlmi jest též krajan Havel Vrzal v
Lindsay Uude tedy svatou jich
povinností zase po celý rok
Žíznivé svědomitě se starat ivláSlé
v blížící ae době letní jež snad
nám přece jednou nastane Snad
nebude pořád zima Vždyť už
staré jedno přísloví pravíš Není
tle aby aaa nebylo dobře A ona
ta stará pořekadla se vidinou vy
plní pročež doufejme
Ceny la domácí výrobky jsou
iiáitledujiťls Pfienkc 80c koma
34c oves jjc bull prasata ioo
liber Živé váhy ?4tio vejce 13c
tucet libra másla 16c
Myslím ie jsem proaattm na
psal dot a proto si nlco nechám
pin podruhé S tím končím svftj
lupi a idravlm vínky čtenáře a
čleuálky tohoto listu
June! Můrek
l liuť k Jídlu idmť k dílu
ÍC mírné :uy a dovoz ivoImaiiií a£ k
vtw rtopíSnl-fl ni pro vmiroUtumU atra-
riu rmiJopAiuoKUtii liro mmuik kUirdnm
MdiiJlfiý eo rlo ríAlonoati 1íh iio-
ovnii Karlovuroké Žnlwlof jil íloíké
vpusm JUrIovrk5 uli
Víno Moir6 tyrHUÍ iou
A V
KOUIIA
JJouMor Colo
A J Pokorný
vlaxtní (jlcrnlf)í a hojdž
7AH9I)0Í10U
v Holyrood Kas
V české této lékárně naleznete
úplný výbčr vžeho zboží do ob
chodu toho patřící Zvláštní po
zornost se věnuje předpisům lékař
ským 10—
W F CIPIiA
vhmtrií liolati 'lÁmhtmf
MOUČNÝ SKLAD
v Holyrood Kss
Prodáváme pouze zboží ncjlcplí
ho druhu TřesvČdčte sel 10—
L Ý K i TI N TT aJc Btři
M~~A M--Á W Am MM i J I vliiKtfil iiiiulcrn! iiř(iiiiiii
PŮJČOVNU"-!- KONI
v Holyrood Kas
Dobří konfi nová koííry vždy přJri
iriio OlmíiiliA
voní k vyjížďce za eony m
vzorná
10-
Dr-f°s-?- ?!val W W Smith & Son
uusiy Mel á iíiupjiu
' Ve WIIhoíi Kans
Specialista v přispůsobování
očních skel
Telefon úřadovny 144
34— Telefon obydlí 134
vlnstrdbojnfi zásobený ohnhoil
OBILÍM PÍCÍ A UHLÍM
V JIOLYUOOD KAH
Obaluhe vzorní a ryclilá Zboží nejlopfií
JnkoNtl za fiHm(:hu6 ceny H&vMvU) ná
a pítíitvidíte no 10—
(W f
Jos Doleóek:
v Holyrood Kas
a wmúí
tni V zásobí vždy nejlopíí vjhlt hMs(
ho iriaxa vhcIío ilruliu Inko?
yt v líc
f řezník
i
I vťteflntfdi
iptu ti noho
vírobkft uznářký(ilj Kupte
na zkoiiíkti a ujliťujemo ván žo tJlldote
podruhé zae Í0-
doi-eííE3k: bratři
mají moderně zařízenou
kovářskou o dílnu
V HOLYKOOD KAS
Práci vklio drníiii do oboru tolioiMadnlírí vvkonávnlí rvclilii alavnA Z vlAňt-
ní pozornoNt ao včnulo stroj lim fř(rcjrkin Též nidíí fot itklailč vícbo druliu
fsríitartiké nářadí jako pumpy vitráky atd Navfitlrto Jo 10—
3T
F ZEMAN lékárnu
Velký aklad lučebnid bylin patentních
léků a vfiech toiletních potřeb
Léky 1II0 Jékahkých přcdplsA připravují ho poéllvé
Zaručujeme pravost a nejlepčí jakost všeho zboží
10—
Fr Cipra & Syn
v IXolyrooíl IíTiiiihuh
vlastní vkusně zařízený
obchod sc smíšeným zbožím
Jediný écNký obchod toho druhu vo iiičKté
Žádáme laskavé krajany aby3 nás navřtívili 1'latmo
ncjvyESI ceny za domácí výrobky
liudete vždy ochotné obsloužcnčeskými prodavači
10- Vaíi vždy alužbovolnl FK CIl'KA St SVN
aIožo tlil r 1001 řiokjml ixlníky m oliclinlnUy
1
1
mm Li
írr "
tehn ílřm ůún tom
ir um 1 uuui unii iuuuu uiuuu
i
niter Co
WilsonJ
Kansiis
má na skladi
l vwiuuuiu 1
jakož i dubového dlívl moklnlho a vnbec
vle co do oboru toho nálcll
Í Ceny jsou mírné a ohiluha ládná Heslem naltm jestt
"MA1V VYDaMKK A C'AHTV PUUHK4!"
LTeltlon 147 Svobodná doválka
C WILSON LUMUUK CO T J Vaniček Mr il%
k
L
t
t
1
li
"f :
t v
r ' '
h '
' 1
?
I ň -f
v
! i
I
♦ s I