Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dupuy předstoupil plný starost
Urosil před léksře
Tvíříl m nadmíru válol
"Nui - jaké jcit vile mlnčnl
pan profesore'' tázal f cJítrl
Dupny hryzl ie do rtu pokrmiv
rameny pravili
"Konstatuji nemocný neumí
malovali Mé míněni jest ze za
pomnfil to ta své nemoci proto U
vobec neuničí malovali AI i
kdybychom připustili U umÉI
nyní neumí i to pont ad I ku zjíBté
ní že Jest nemocen
Lékaři ohlíželi 10 po sobi
VTolík jim také védčli" -
myslili ai všichni
ném na lametovém opěradle
loží aby ae podíval u% jcvífWí-
V lom okamiíku ae zachvfíl a ae
zrakem zdíkným pohlížel na ml
sto odkud kukátko vzal
Jlyl zde rozložený apía car po
vaiovat lio t počátku za divadelní
program
na vmm nstfi zaz&ftia v nasta
lém li-ru zářícími ivítícíml litera
mi lato ilovai
"Smrt carovi I" '
Na jevířtí zpívala jíž Marie
Wíltová a car posud ao díval na
ona dví slon jež z papíru na
nčbo zářila
Neřekl okol! avému ani slůvka
Ředitele blázince vlak přivedlo pomalu třesoucí se rukou sahl po
loto lékařské mínéní naprosto z třpytícím se spisu schoval ho do
klidu kapsv
Obořil ae ni Francouze! Marie Wíltová jako vžJv i ten
'Troto včru bylo Ikoda jezdili tokráto zpívala nepřekonatelní
sem až z Paříže!" Obecenstvo bylo uchváceno do
A kysele ae tváříce doprová- divuhodným Jejím umíním jenom
zeli učeného pána ke schodům dvojí líce zůstalo nehyboo líce
KAPITOLA 6
Rozsudek imril nad carem
Ve Vídoi bleskem
překvapující zpráva
carovo cařino ~
Na konci druhého jednání na
klonil se nejvySSÍ hoímist za carem
I -
ae rozlétla 'jt imuuokou poicorou k moc
Že Marie nr lBo pravili
Wíltová světoznámá zpévačka Vi6c veličenstvo rádlo porou-
fcleu vídefiské dvorní opery jež z řct' bych po druhém Jednání
chudého rodu povznesla ae do Podvedl Marii Wiltovou k nejvyfi-
kruhů nejvyififcb ikočila se čtvr tím lylcoí"
tého patra budovy u avatého Št6- "Nechte jen umČIkyni nena
páni na mramorové schodiSte a míhejme i " odpovédfil car chlad-
zabila ae In6 "Doufám 2e jste dar umčíkyni
Vypravovalo se že prý jí při- určený přineblí
vedla do hrobu oklamaná láska "Ano veličenstvo přinesl jsem
Oslavovaná umílkyně jejíž hlai náramek démanty vykládaný"
ku podivu silný znala celá Evro "Odevzdejte ho umÉlkyni a vy
pa zamilovala se prý do studující lovtfl i' m nejvyMl uznáni"
ho medicíny Nejvyí&f hofmistr zmatené po-
Mladý muž ten byl asi azlctý " ra a vfinavé řekli
kdežto umělkyní minulo již pa- "Umělkyni bude velmi bolcti
desát žo vale veličenstvo ji neuznalo
Za takových okolností iest skla- bodnou slyšení"
maoá láska jaksi záhadnou a ač Jdět0 "PiHte můj rozkaz!"
celi Vídefi bvla trasickou události pravil car a oči zaleskly se mu
— — 1 „
touto vzrušena přece nenapadlo imevrm
nikomu abv—odsuzoval medika Ne vytlí hofmistr se uklonil
' m — _ „
Maria Wíltová I se srdcem ikla- 1 t™ové důtky
maním Dostarala ae vdkomvslnfe Car obrátil ae k carevnó a 1 od
o milovaného jinocha odkázalaf měřenou zdvořilostí ae ji tázali
mu avé Jmění oboáfieiící bezmála "Půjdeme?"
9 I lit 1 kfl 11 1 wftifi
lan poroučíš oapovcaeia ca
rovna tile
VYRAZ KGZNI
jV #§v Ženu jež doved ocenili dobrou a píkoou pleť nic lak nciklí-
íjílnlš ' ~iJ~% liút jako nepřkné vyrážky na obličeji rukou a krku 2I
KrveM
IflfMWt utt mf ttm
tlMirtlfM ♦! (#
M#t IIMf IMN Htf m
#HlM Wf
IM)## ! 4f (
Cena tžfyye iljOQ
#4MVWrf iJff4
WT3EVERAC0
cttJTW tonu
Výraz koíní jest zaviněn nečistou a nakaženou krví Z tohoto
důvodu vnřjdí užívání proti uhrům pupenefim atd málo anebo pranic
nr-prospívá PročistČte krev odstrafite tak příčinu a přhtnaky rychle
zmizí
Výraz kožní jest nejen bolestný a znetvořující nýbrž také nebez
pečný neboť může se vyvinout! v otevřené vředy Poukazuje ihned
na ochuzený stav krve což nesmí býti zanedbáváno
Severflv
-4
Krvečistitel
čistí posiluje a obohacuji krev a vyhání vfiechoy nečistoty z tčlcsné
soustavy Léčí boule jahliny letní vyrážku lifieje plané ncStovice atd
b Zánřt priKlušok
% Vybojte bolestný pocit ve ? hnuli
J(Z a ten idlíý nuch luhtajkí kafiol
O použitím
Hcvcrova Jialsiíniii
0 pro plíco
Af JIŽ ku&lolo Stíbo méoH J nnhe-t
nečno pllpuititl zljorftotil Nohuďte
liHzitnlnlnil ilaUflm pro plfcu to
vyWA Cena 25 a 80 cuntft
I
I
-y
V doba naseno vypravováni
viak byla tato fenomenální dáma
na okružní cesté evropské
K pozvání cara Alexandra II
vystaupila také v petrohradském
dvorním divadle
Hrála úlohu Markéty v opeře
"Paust"
Mario Wíltová byla prosluli ne
jen avým hlasem ale i tvou posta
vou
JUyiar mocné veliké postavy
Pauit musil se opravdu namáhali
aby ob al Markétu Již Wíltová
představovala
Mi I_ i It mé
naroaovo uran se ao divadel a
v cizinS považováno opravdu za
fitČstí a přízeň osudu dostal li kdo
lístek na představení Wiltové
v o uvorm iozi uvorniiio aivauia
pciroiirausKcno ooievii se car I
cařicí a se skvilým průvodem
Obecenstvo povstáním pozdra
vilo ncjvyllí hosty
Hudba spustila předehru
_ J 1 to ě t é
war vaznou tvau usaou se
v křesle bohaté pozlaceném a roz
hlédl ae po obecenstvu '
wyiy m tvare vesmee známe v
přítomnosti carovo směli jenom
zvaní hosté překročili práh di
vadla -V
hledilti bylo množství stráž
y nika a kozáků střežili caru který
mohl so ve své vlasti bavili byt li
střežen svými kozáky
Carevoa dáma suchá hledolícl
-vn pohled nemocná byla odéua v
ybílé hedvábné laty zlatem hojné
vyšívané
U V plavých vínech Jejich zářil
diadém ale obecenstvo nedívalo
e na tlpyl tře Mo démanlů jet
J mely cenu milionů ale na tmavé
át
8
chci ai ho důkladně %í
pr
8 Polimoždžniny
8 Jakákoliv poinnřní nob ránu vy
jld vnřtňllio Útku jut dplnfi oj
11 11 tjoužitfm flanulovd liítkv pro
JK Bovcrovým Olejem
la hv Uotlinrua
O
nniZiiní Juot proittřod-
Toto Tíliíní
kom proti Jinlnrlnf tl[ nlny hinA
koiiMiiuti ptrbnutl vfuilovttd PolOMt)
Kiulild klouby revmntlokd bolonll a
chromit zftiln Cena 60c
Ctčný pane:
Vál Krvečistitel do
Hzal vie co může býti
žádáno a z6lete mi
laskavě opětně láhev
Není to pro mne nýbrž
pro moji tchýni Má
nevýlečitelnou ránu na
nozo a tvořícími se pu
chýři ale po užití Vašeho
léku žádné nevé puchý
ře te neobjevily a oté
káni nohy přestalo ú
plně
S úctou Vál
Pr Čáp
Dardanelle Ark
Jste-ll shroucenl poclťu
' Jeteli zemdlenost i
únavu neustále
Noviíríiv
XÍTt-VíÓÍHtltí3l
Vás opftné postav! na
nohy Cena $100
Žloutenka
ffjKobf fQ vy piti! íto
žlutfi a ncdtfto
so viilnfl JeKt nfjiiobona ucniíním
jater a co okamžitá políobujcto Junt
Hcvcrův Sllltcl
ledvin a Jater
Zjedná soulud v celó aoudtavě a zrc
nuluje Játra a kd vlny Cena 7ftc a
llai}
Slabost
znarnonil sbroucení HÍly Žlvotnont
životní síla podHťiU životu z toho
nebo onoho db vodu mlJ Dnuludkom
JitKt fo obřť upadt a konofnĎ Ulcwi
v n ilr ní miirtl
Hcvertív
I vol ní Halsiini
Junt tou pravou íllvkoii pro tyto no
Mndo J)oiiávd Životní sfly ('cnn
7íJ cstintfl
loži hanopis
přečisti"
"Vyhrožují ti?''
"Ano"
"Na to jsme si již mohli návyk
nouti"
"Jak se mohl výhrůžný list do
stati do divadla do mé lože?
rádce musí býti v mém průvo
Mě sice by se list tea nemohl sem
dostati"
"Pojďme"
Car se zvedl
isrevna narovnám ai na rame
necn piastenku z UDutino peri a
povstsla též
Obecenstvo udiveně pohlíželo k
dvornímu loži
"Co to má býti?" hádali vších
ui "Car nikdy neodcházel z před
staveni když cizí umělkyně vy
stupovalar
Maru wiitove uiv ze mas v
hrdle nevyschl jak te zděsila
Domnívala ae 2 lilaa její ne
uspokojuje mocného cara vScch
Kusů
Car cucvna i s průvodem opu
stiu uivaaio a rueqisto nyio na
počátku třetího jednáni prázdné
Marie Wíltová plakala ve své
lamě dyla vlečka zoufalá okolí
nadarmo ji potélovalo
V tom okamžiku vstoupit do
latny nejvylll hoímintr 1 déman
tovým oáramkem a a carovým
uznáním
Náramek tento i vysoké ústní
SHVEKOVY LÉKY JSOU NA PKOD1ÍJ VE VŠECH LÉKÁRNÁCH
LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA
II II III ll 1
mmmxn4%tmmnz&4x au i :i ::' '" : 1 :í„"lj:5m
niii
i
8
1
8
8
1
Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: "Bee Bolldlng"
Od II do 11 dopol
Úrdnl hodiny 1 (xlído I
oURiaodoSf oa
V imdflllod IDdu Uilupol
Tel t úřadovně rOI-'IVI v bytu 1217
llydh -Unit) Juno ulic
vlíílni ini(irii(it vfltiiiJo 110 Smítkem nn
ínormu n ranxnufMvi
T-iMwnmnMwmemmmm
"Následujte vlajku"
Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica
go bt ram Minncapoits a uma
ha dráha má na prodej při nízkých
cnách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů výhra
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
li pozemky při kráaných řekách
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a je! poskylij I nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu lak i
1'ozemky po vétiině Jsou zalea
lítostivé smutné oči její vystupovna navštěvován ji p
1 11 ii 11
beJI I v ni ikvěla oavXtLná uovmci s přavuiia na evmi a
bts pohnuti líce JvjlsdllQ te bili H vyslovovali své uinlnl
necilsloým byli jako a mramoru IloímUtr sám byl rovni! v po
Opona byla vytaftoa a v hltnli staveni choulostivém! cítil Uai
lli nastala tma unit tohoto ioitivtuf al nemohl
vil lihl po kukátku potoie Hornu odpomoci (1'ukr)
ntnyi půda jcsUrodnou a snadno
uinánl přijila umelkyuO nadmíru zpracovatelnou Chicago Milwau
lhostejné ker St 1'aul Minnrapolis
llylať Wíltová toamazlcnáj kdv Duluth Superior Ashland a Četní
koliv k poavánt íunavnlků nikde jiná prospívající mésta na dráze
1 "
C SI I1 M O a na dráhách
jiných poskytuji dobrýrh Irlii pro
plodiny farintrské
O blilllpodrohnosli piltena
6V# !' fittt
a r 4trui mim
Žolozniční a přeplavní lístky j
na víechny dráhy do a ze vSech částí Evropy
Taktéž lístky denné v prodeji po dráze Wahash
do mnohých míst na jihu i jihovýchodu
za coiiy volini snížené
l'ro úplné informace ohledné cen jízdného řádu
rijdito si do mlstnl úřadovny Wabash dráhy
1601 Tarnam ui nebo si dopi&te na
aC
E
0 i 1 1 kůl Neb
Loo-Giass-Androoson Hardware Como
MpnKl44 foltiiut —
Tinťtni vyráluní iskuv4 pteihlfl Ráflol — ttnvBý
r!titj 1'lťili a shot' 'ii)# Ul křvMay uuílřlf
ilmít iiU-jsly iMiá siru& nilujt tunu turné mott
ta A Karáty Umiia