Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 03, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lPok rok
y
1
r
PADU
Založen 187 J— Hočftík XXXI
a a' iitit:uii
'Mom{ iitiK -J- ~~ - -' --
(Ma) m
4 Z" AMERIKY 0 §
ffffffffffffiiiřffff
1
1 WnMiítonu
Slavný stnerdl povolán h velké ar
mád! m lofíthi tkllttfl bavlny
'ajhnavf náhled admirála l)c
iniyho — Přehled ů itavu nttttá
vajlcl úrody
V pátek v nocí zemřel v nemoc
oíci Frovídence generál Fítzhugb
Lee jeden z ncjpředněj&ích synů
Virginie po záchvatu mrtvice
jímž byl překvapen ráno na vlaku
mezi Dostonem a Washingtonem
v Konec jeho byl tichý bezbolest
ný Z rodiny jeho jež mimo
manželku Čítá pít dítek nebyl u
smrtelné jeho postele nikdo ne
boť nemohli se ač telegraficky
uvědomění doiaviti
Fitzhugh Lee pocházel ze slav
né historické rodiny Lee a naro
dil se v r 1835 Jeho otec byl
pověstný "Light Horše líarry"
Vojenská krev byla v nim a dal
se též na vojenskou dráhu Krva
vý kfest si odbyl ve válce i Indi
ťoy a pfi jedné potyčce byl tak
těžce raněn Že tonul v nebezpečí
smrti Sotva se vyléčil vypukla
iobčanská válka a on i jeho strýc
slavný Robert K Lee velitel jižn
armády vystoupili ze spolkové
armády a přistoupili k odítěpe
neckému vojsku '
V roku 1864 v bitvě u Wínche-
ster byl Lee nebezpečně poraněn
-kdyžJři koni pod ním byli zastře
leni Od března 1 86 j až do
vzdAoí se gen Meada v dubnu
téhoS roku Fitzhugh Lee byl ve
litelem veškeré jízdy v severn
Virginii
t m š m í ě
ro Skončeni vilky odebral se
Le domA a věnoval se íarmerství
a později zvolen byl guvernérem
Virginie i'o jaru ř 1896 když
kubánské poměry staly se hlavní
otázkou v celé ztmi Clcvelsnd ho
ustanovil generálním konstilem
á
naváno a v tomto outizoero po
stavení se znamenitě osvědčil jako
neohrožený úředník a muž Když
bitevní lotr Maine byla v přístavu
havanském potopena a Život Žád
ného Američana nebyl na pevnině
jist tu gen Lee nesfial hvězdoatý
prapor a budovy konsulátu a hájil
práva amerických občana tak že
získal si zárovefl 1 nenávist gen
Weylera Jakmile válka se Spa
nělskem vypukla tu na vlastní žá
a t I IJ„ k
uosi uyi povoian zpci auy se
mohl postavili v Čelo vojska vy
slaného do války oa Kubu ale ne
dostalo se mu příležitosti kratičké
války činně se zúčastnili
Mimo manželku zůstalo po něm
pět dětí Dva synové jsou dftstoj
niky ve spolkové armádě liti Již
Čest jeho památce! —
V minulém týdnu vydala cen
sovnl úřadovna konečnou zprávu
o úrodě bavlny r 1904 Dle ní
sklizeno bylo 1304437 hala
kaldý o 500 librách Jest to o
3401386 balft více ntl v r1903
Texas v pěstění bavlny stojí již po
dvacet tel na prvém místě a v r
f sklitcno tam bylo 3134677
hala (icorgia se sklizní 1960
137 baly stojí na druhém místě
MissUsippi na třetím Vt vlech
státech mimo Ksdss Arkansas a
íei bylo skliteno v r 104 víct
tiavtny oel v iUUi předrllých
Dlluů kde v r 1904 bylt bavl
na čiitěna jrt 3M33 Tm Iren
na bivluřiiý olej j l 715 —
Admirál Dewey pronesl náhled
že eskádra Uodžcstvcoského po
razí eskádru vřúgovu Tento prý
může zvítězili jen tehdy bude li
mítí ruský admirál neschopné
mužstvo k obsluze děl na lodích
Dle Dcweyho rozhodujícím fakto
rem v námořních bitvách jsou bí
tevní lodě a který národ jich má
více ten je v bitvě ve výhodě
Torpédice zaujímají pouze podří
zené místo a dělovice a křižáky
slouží prý nszvíce jen k výzvědní
službě nemajíce mnoho ceny v
námořních bitvách
Foněvadž má Kodžestvensky
více bitevních lodí nežli Togo tu
admirál Dewey soudí Že v příltl
bitvě zvítězí —
Dle týdenního výkazu povětr
nostní úřadovny týden končící
17 dubnem byl neobyčejně stude
ný a nepříznivý klíčení a vzrůstu
V záp části sev Dakoty teplota
sklesla 16 dubna skoro na nullu
a v týž den a následujíc! zvláfiť
nízká teplota v tomto období pa
novala po celé zemi na východ od
Skalních Vrchů Zhoubné násled
ky tohoto zimního počasí jež do
stavilo se ku konci týdne dosud
nejsou přesně zjiEtěny
Ač v sázení korey se pokračuje
v KansasuMissouri a v jižním lili
notsu tu žádná nebla dosud sá
zena dále na severu ani v horn
Části ohioského údolí a v středních
státech Přípravy k sázení byly
čilé v středních údolích Ve stá
tecn pouet jižního atiaotiku a na
východ od zálivu sázení jest již
skončeno a ranná kukuřice jést
obdělávána
Zimní plenice jest slibná ale za
číná postrádati deltě v částech Kan
sasu a Michiganu Velice malý po
krok byl učiněn se setbou jam
plenice v severní Části jarkového
pásma ježto práce ta byla zdržo
vána následkem nízké teolotv
Časně zasetá jarla nezdá ae Že by
byla utrpěla posledními mrazíky
mimo Nebrasku kde něco polí 1
jarkou utrpělo částečnou ikodu
Setí ovsa bylo zdrženo v Dako-
tách Minnesotě pojizerních kra
jích a v částech středního Atlanti
ku ac vzrost časné seleno ovsa
byl zastaven a něco Ikody způso
beno v Nebraice tu všeobecný
stav tohoto osení pokračuje slibně
Bankéř obětí oizdařené spekulace
V Milwaukee způsobena byla
obrovská senssee doznitním Frank
G Higelowa předsedy "Fřvníná-
rodní banky že zpronevěřil půl
druhého milionu dollarů t tohoto
ústavu a další £3 000000 t růz
ných svěřených rou pozůstalostí 1
podniků Uigelow l-terý až do
posud požíval vleobecné vážnosti
bankovních kmzích celé Ameri
ky ztratil většiou této obrovské
sumy ve spekulscích které e mu
nezdařily l'o svém přiznání byl
Uigelow zatčen a pro porubní
spolkových bankovních zákonů
byl dáu v obžalobu a na záruku
33000 později byl propultěu
ťomahačent v tomto ohromném
ílodějitví byl mu výp pokladník
(10II který vlak jeltě v čas uprchl
dosud nebyl chycen l'o odkry
tlrn zpronevěření lidttrlé banky
Upsali mtii libou celý obnos ku
kryti tpioucvéftnl potřebný a tím
vrícvna byla důvěra vkladatelů
k tomuto bankovnímu ústivii
Když se zlodljsttvf presidentovo
rozhlásilo tu lid se sice hrnul y
tisících U bance aby sí vklady
své vyzvédnul ale když bance
nsbídiuta byla z víech stran po
moc ano i 1 Chicaga i 1 000100
na hotovosti tu se rozčilení vkla
datelé opít upokojili Bígelow
se naprosto zdráhá udati jakým
způsobem zpronevěřené sumy ztra
til ale v zasvěcených kruzích se
tvrdí Že jeho syn Gordoo ho
přivedl k pádu (íordon Uigelow
byl společníkem bankéřské hrmy
Tracy & Co v Chicagu a podílel
se na bursovních spekulacích bez
vědomí této í)rry jakmile tť
legraí přinesf zprávu o zpronevě
ření jeho otce do Chicaga tu firma
přinutila mladého Higelowa k vy
stoupení Zmizelý výp pokladník
Hanry tíoll byl hazardním hráčem
a tato jeho náruživost byla známa
i řiditelůrn a tito mu před čzsem
nakázali aby ustál jinak že bude
sesazen Místo své držel násled
kem vlivu své manželky
CKSl V AMKÍtlOK
ttttltt t§tt Hit tt
l t i I tl t tt 1
l V Ccdar Uapidi la naieen
byl dne 11 dubna krajan Vt
lila blíže milwauckého cádraŽ
ve stavu bezvědomém Jíyl dopra
ven nejprve na stanici a pak do
vého domova kdež ve středu
odpoledne skonal nenabyv více
jasného vědomí Není zjUiěno co
bylo příčinou bědného stavu
nemz byl jasa nalezen ale prav
se že v době kdy odešel 1 domu
a kdy byl nalezen nemohl se tak
přilil opiti Pohřben byl minulou
sobotu odpoledne na český hřbi
tov Zesnulý krajan byl 45 roků
stár a zanechal zde čtyři syny 1
a tří dcery— Dle výpovědí Dra
Hudi! Jičínského kterýž k Jáiovi
byl povolán otrávil se tento ko
řalkou kteráž obsahovala íúz
(wood aleohoi)
" V Chicagu spáchala dne
ic dubna večer sebevraždu 21
letá krajanka Minnío Marková
Když manžel jcjípan Josef Marek
přisel v 7 hodin večer z práce do
a a b á t t 1 1 1
mo oo cis 140a irumtjuii ave
nalezl manželku svou v ložnici
mrtvou Střelila se z revolveru do
levé strany prsou a nepochybně
okamžité se usmrtila Na stolku
zanechala lístex na němž bylo
napsáno "Já samo jediná jiem
vinna všeho' Není známa příčina
kteráž dohnala mladou krajanku
sebevraždě
1 V New Yorku vytažena byla
dne 9 dubna 1 Kast Kivtru
u Wards Islsnd mrtvola muže
níž později krajanka pí Maric
Kíedlová bydlící v č 434 vých
73 111 poznala pohrtfiovancliO
svého muže Augusta Kiedla Uíedl
dne 18 ledna vzdálil se ze svého
obydlí a více se již nevrátil i'o
zmizelém krajanu bylo pilně pá
tráno avlak bezvýsledné Kicdi
který se přistěhoval do Ameriky
asi před Hrsti měníc! pocházel a
Uhlířských Janovic byl i) roků
stár a zanechal zde vdovu a pH
nedospělých dítek 1'ohřťcft byl
V středil odpoledne
Veškerá příroda mění se na jsfe
lidtká soustava tělesná jest rov
nll podrobena směuě jol svána
st jsrnl nemoc proti které! tťl
stává jsrulho léku inánéťu jako
nejlcpll léčlvot Dř Ancuit Kde
nig'a Hamburger 'íropírti
OMAHA
— Skvělý májový ples dámské
ho Ui Ut DolifomUt lh ííú 'Ať
lij mpoiíMn bude jíž pííítí se
botu dne 6 kvřtoa večer v SokO'
lovně člý zábavní výbor jmž
uspořádání plesu toho svěřeno
stará m pčlívěaby přátelé a příz
nivci zdárné zkvétajícího íťádu
bylí plně uspokojení Postaral se
o výbornou hudbu p SD- Letov
ského a též o v(e jiné co by
úspěch májového plesu mohlo za'
jístítí l'roto výbor douíi pevně
in ples hojně bude navštíven zej
ména In bratří a sestry od oslať
nich ítádo ZČÍiJ Četní se dosta
ví přílomrotí svou ku zdaru
plesu přispějí Dostavte so v&íchoí
a buďte ujíitěoí Že se výborně
pobavilo v kruhu bodrých o a lích
dam
— Čilý Tábor Nebraaská Lípa
č r3 Dřrvsřů Svítá oslavil mi
nulou sobotu v Sokolovně 7leté
své trvání skvělou zábavou Úča
stenství nebylo eíce tak hojné jak
výbor očekával avlak to nebylo
nijak na závadu srdečné a upří
mné zábsvěkteráž potrvala pozdě
do nocí pří pěkné hudbě Kořísko
yě Účastníky překvapil nanejvýí
mile zápas cvičící čety o skvost'
nou medailí Zápas byl tuhý a
svědčil o dobrém výcviku Členů
Teprve po dellí době zvítlzíl Jan
i'ospíchl ml nad statečnými
svými soudruhy a stal sr držitelem
msdaiíe pro příští mísíc Zábavní
výbor jest výsledkem zábavy
spokojen
— VzruSující tragedie odehrála
se v neděli v 7 hodin ráno v rodí
ně Johna D Oaberna bydlícího
v č 1403 hrown uJ Dvacítíletý
Leo Osbornchráně matkou avou
stal ae otcovraíitm Jak % výpově
dl paní Oibornové vysvítá by
manžel její starý mrzout jemuž
bylo těžko vyhovřti při tom by
hrubec a Často prý bez příčiny j
týral ano několikráte i smrtí j
vyhrožoval V neděli ráno vstal 1
nejsa spokojen so snídaní kterou
mu manželka připravovala počs
hubovat! a prásknuv dveřmi ode
lei do zahrádky kdež počal kopa
ti Za nedlouho so ale vrátil k do
mu a ze vzdálenosti as 30 stop
počal boml srdovalí kuchyfi kusy
cihel Jeden kus roztřl&tiv okno
vlétl do nádobí na stole jiný roz
bil skleněnou tabulí ve dveřích 1
otvorem takto utvořeným vlétly do
kuchyně jíič dva kusy 1 nichž
jeden srazil lůiiru od kamen a dru
hý zasáhl nádržku 'stojící oa kam
nech l'anl 0Lornová vyhýbajíc
sc cihlám probíhala zděleně me
it pokojem v nímž spal syn její
Leo a kuchyní Když pak so sff
tila roura od kamen vybřhl Leo s
půlkou v ruce a stanuv před roz
bitými dveřmi spatřil otce svého
na dvorku an meta kusy cihel
Pozvédouv půlku vypálil a otec
jeho byv zatížen dti hlavysmrtel
nl rraněn kbl na zem Tříspěcha
vil otikřdé uvědomili o hrozném
in ifií tom policii jež dopravila
třít rraněuého Oihorna du ne
(nul nii tt Clstkson kdrl rs dvě
rdiny skousl snil by nabyl vé
domí ťoiději zatčen byl netťast-
ný Leo Oborn a dopraven na po-
icr jnl stanici kdi udsl kapitánu
Motiynovi le thUl otce svého
výstřelem pouie zstlislitli nikoliv
usmttitl VěiefUtRt io roků stár
pracovat pru Omaha 1'scking i
Co v t 1 qj Ounning 11I Matka
jhho pfáifi U zářav jého jt
ehairné a U irpí ittit+m tv Víta
John h Osbořn byl 47 roků stář
a přistěhoval se # rodinou svou do
Omahy před id toky 'AtttiUUtín
byl poslední jako vátný v obcho
dě lítnnettové a zsoetbal zde tni'
luo zoualou manželku tří syny
tří Mlé (ÍMtulky
—S potíSením uzňMtmnivíme
U od oiínulé středy máme v Owa
ze český komisionářský obchod
i'an V V Kunci chvalné známý
český fezník vykoupil podíl p
Kerna Člena firmy Htto tSc Vbt
v L 1205 ííoward ulf 1 1 panem
Foralem založil firmu novou Vo
ral ti Kunci liylo všeobecni o
znívitio žsolídoíČetký kemíssí
onářský obchoJ byl by velkou vý
hodou nejen pro české obchodníky
v Omaze ale 1 pro obchodníky
venkovské kteříž od firem tížích
mnohdy jsou oesvědomítě odírání
Nuže nyní obchod takový v Oma
ze mime i na českých obchodní
cích jest aby O udržení jeho dl
nejkplí možnosti svá ae zasadili
Že doví firma obchodovali bude
1 oímí poctiví a svědomitě o tom
není pochyby- Nová fírtně přeje
me hojně zdaru I
— V pátek odpoledne odbýváni
byla v Boydově divadle graduačnf
slavnost studujících zubní lékař
ství na Omaha Dental kollejí Dí
plorny lékařské obdrželi 11 absol
venti mezi níníž též mladý km
jan J W Novák ze South Oma
hy Fa o Novák ayn váženého
krajana p Vác Nováka byl po
nějaký Čas cestujícím jednatelem
pro obchod lihovinami i ač po
stavení jeho bylo dosti dobré
přece se mu nelíbilo Toužil tf po
po nějakém vzdělání odborném a
konečně se rozhodl pro zubní lé
kařství Vystudoval j@ f skvělým
úspčehern a ak n námi sdilíi fio
dlá se usadíti v Omaze Fřejem
mladému příteli vleho zdaru v no
vém jeho povolání
— V sobotu večeř pokusila ae
O sebevraždu iotá sličná dívka
Florence Kyanova požívlí čtvrt
unce Fowlerova roztoku což e
rovni asi O granům otrulíkuKya
nova bydlila u strýce svého (ho
íebo a v Čís i jso Cautoa ul a
zaměstnána byla v Kegent Shoo
továrně dokud tato nebyla zavře
na za pfílínou nutných oprav
Jsouc po dlouhý jíž tas churiva
stala se tížkomyslnou a vyhýbala
so vlem zábavám- Když konečnft
í teta její Činila jí výčitky pro její
zamlklost a neduŽívost odhodlala
se k aebevrsždě Vypivli jedsvi
řila se s tím tetěkterá ihned tele
íonovala na policejní stanici Fří
spěchavlímu Dr Kennedymu po
dařilo se přel zoufalý odpor ne
Ifastnč tlívky dáli jí protijeda tik
zachovali j! ns živu Ježto pak
vyhrožovala Že při nejblížlí pří
ležitost) sthcvrsžedný pokus bude
opakovat! dal jí dopravili na po
lícejní stanici kdež svěřeni péči
rnatrony V poudřll odebrala li
Kyanova do obydlí svého přítele
v c i 330 Lamou ave plni uzdra
vena a více prý na stbrvraždtt ne
pomýlil
- ťieorgo Voit Jlaller iisvld
čný a vrsMy leligribsty ve slul
i cli Delt Lidi Keesr odsouieii
yl iliiitlktnlui soudcem Diyem
iln káiniie na ta Irt 1 ty t uinárí
vinným vrildy druhého slupni
Soudce )ay uduilll návrh til novd
Iff ul 1 plípsd len Jntlaiiti s nj
splip k pio nlnlnf ptrd liejvylM
SOlld