Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    €14
Z nHtomné dobvŽí)
hx+ — j ~ u h: ý(
Kecltefrt kráM Jež u 12 ml'
iítícb vehnali 6 mulů
v nároř řmrll
bUlnt liettUi von lAúnitrttz
dur i rakouského milionáře i rr a
jíiel líawro prohlížena jeit tfa
oejnccildriíj6í krltku v l£vropČ
j£lo v kratičké dobft dvanáctí
mísící) vehnala v níruí smrtí kt
rnužft svých to milovníku í'rí
hlítíla že k £fm cítí stejnou
látku za thoté vřak že pojím?
toho fc-Ja vykíU uo otjorJvážoíj
Ihn říorn Mihem dvanácti mínícn
v níkteré zemí nrimoevropakč' Na
to je od sebe zapudila pravíc Že
nechce íílnCho z nich spatřit
dokud oořeh dvanáct mCwíoft ne
uplyne- Jí-nom náhodou dovcdcl
tfí otce li rtío o podivné srnlouvfc
uzavřené mtzi dcerou jho a její
leití nápadníky jež v£echny znal
všem byl nakloní-n Potají
obdivoval re jejich zmužilostí
jakou přijali podmínky krásná jeho
dcery avlak arrf ve mu mu nena
padlo jak smutné" z toho vyplynou
následky Aby pak zvédCJ jaký
posoh dobrodružství každý- z
mladíků li zvolí uložil tajemníku
svému tby se postaral o to by
inu od nyntjlka za rok mohl
ftdllíti kde t jak každý z mladých
mužů jichž jména mu doručil
dvanáct tich mesícii ztrávíl- Ta
jemník zachoval se tak jak mu
bylo plísní přikázáno Stálo to
hezkých pár tisíc dollaru vyilatí
každým mladíkem zároveň tajného
policistu avlak za pomoci nátď
oíka tajné policie vídtfioké a nad i
tého rrc&ce pánova podařilo se to
tajemníku úplné A jen této okol
notti lze dekovali že odhaleno
bylo onfch íctt balných tragedií
Tajemník podal pánu svému zprá
vu pozdfi v únoru a jen peníze a
politický vliv pána ze Su-íntfratzu
docílily toho žc se zpráva o řeti-
nasopne iriK'''" 10 ncuwsm
£aopis6 vídtflakých Vtřejoont
zvédéJa o ní teprve z dopisu který
zaslal tajemník jedaomu svému
bratranci ve Spojených Státech
l'rvý z uchazteň o ruku apanílé
Ikrty byl hrabé Kazan Níkolsk
dfiitojoík v jednom granátníckém
pluku carské armády Dva týdny
ca to co byl přistoupil na ru-oby
řejné podmínky Jíerty ze Stein'
gratzu zahájili Japonci válku
tajným pfilnotním útokem na ruské
loďstvo nalézající se mimo Port
Arthur Hrabě Níkolsk ihned se
rozhodl zíakati ti ruku milované
dívky na polí válečném Docíliv
propultení od svého pluku při
pojil o ku Itábu jednoho brigád
ního velitele a spžl do předních
fík A Do Charbínu dorazil brzy v
dubnu byl přidélen liábu velitele
jedné dívíse prvé sibiřské armády
účastnil bitvy u Valu v níž
byl svédkem pohromy dvanáctého
pluku provázel poražené oddíly
Xaiulícovy armády do 1'cngwang
Uo%u t na to ohláníl u gen
StakfclUrga v Líaoyangu S armá
dou Stakelbtrgovou táhl poručík
Níkolik k oavobozcnl I'ort Arlhn
ru Následovala porálka rukýth
vojů u Vaíangow a když ruiký
generál ahánfd i po ilohrovtlnb
cíchkttříi by dopravili ap Cfciéné
rozkazy akrza líky japonuko gí-n
Stoeí!ovl příhláttíl - poriiřík
Knan NikoUk Čtyři mfc na
to doručil japonský vyslanec vc
Wanhíngiomi Mmerak6nu odboru
ilátufmii kbírku dopiá hodin k
prilonn a Jiných onohnhh přrtb
ruÉin Jel odňaly byly mrtvým
vojínAm ruikým na hojili M' i
předmfiy Uml byly lél l prstony
ptM' ilalá lutk t a hodinky tol
vžo bylo v rHrohfil6 ktotiií tiřoo
jakullo majetek poručíka Kaiaia
Nikolika I
límíl Sundal druhý' a utlMíríA
o ruku lít rty ze buíogratzu byl
Hk'fíi:C 'Icnto OOtiltíl VMcři iéJie
nocí kdy neobyčejná amioua
mezi Jívfcou a mladíky byla uza
vřena pop(Síl do Uerlína zde
navCtlvíl d6vcrného přítkí tvého
úředníka v ininhttfblvu níituAní
ctví kterýž nemoha Stendala pře
mluvit! aby upufttil od ntroeváž
ného dobrodružství doporuříl mu
Čími jako m jpříoívejíl zem pro
doaaženť zamý&lcného cil'! ICmíl
Stendal naotoupil u tu do Číny v
hodnoítí jednatele výbércího cí
lařikého cla v Tingtatin£mjckém
příotavu na poloontrové éangturi'
gu a plul na jednom z křižáků
druhé třídy j':ž byly vyslány z
Kielu za účelem aeaílení cíiařakého
loďatva v Tichém moří Stoje
jednoho poSnuruého odpoledne
na můtku lodním zailechl Ste i
dal pojednou křik žu jeden muž
apadl do moře liylo to ttproetřed
Indického oceánu na nirnŽ %n
doud válely vyaoké vlny náuled
kem bouře Spatřiv námořníka
zápasícího dravými vlnami ne
váhal Stendal ani okamžik a oble
Cen vrhl e do moře aby tonoucí
ho zachráníb Kychle apuMny
byly Čluny a mužtttvu podařilo e
zachránit! námořníka aviak mrtvo
la Stendalova nebyla nikdy nale
zena Ohřtoval život avftj aby
ukojil hloupý rozmar Ilerty ze
Steíngratzu
John Hariraítanglícký nápadník
kráané Jkrty zvolil í Afriku za
dčjiíti avého dobrodružství l'fi
pojil fcc k druŽínč zabývající tte
vymtřováním tratí jež by apojo
vala Kapiko drahou Kahýrikou
Vyplul z Liverpoolu na I' a O
parníku a přiitáv v Mombaae na
pobřeží brítícké Aíríky odejel po
dráze k severnímu břehu jezera
Albert Nyanza kdež nalezl avou
družinu Tato vydala e na tvou
výpravu pracujíc poolupnÉurnírcii)
jižním Konžftkými Svob Státy
aniž by te událo nt-co pozoruhod
ného Jednoho veCcra když tnll
houpnlí se ve vinutých rohožích
kouříce ze avých dýmek zavzud
z houltíny dfeaný lev rozzuřeného
liona jenž poutřclen byl lovcem
a v nejlližlím okamžiku jíž ae
hnalo obrovské zvíře přeé mýtinu
Vřícbní muži ae rozprchli pouze
nejmladlí z nich Charles íluddle
aton zňstal v rohoži neboť zota
vuje ae po přeitálé zimnici nemohl
Mh chodítí Vida Hirtraít v
jakém nebezpečí ae mUdlk nalézá
uchopí! půlku a postavil ae mezi
rohož a rozzuřené zvíře" Mezitím
odneal jeden z družiny nemocného
v bezpeCÍ Jíž iék tu byl alon
llartraíf nařl vypálil na nř&t&titl
tte ho vík chybil což ae mu atalu
oiiulným Slon mohutným 8vým
chobotem arazíl jej k zemi a lilo
jeho rozdupal v beztvárnou hmotu
Zničiv ještě kiichyfiaký etan od
kvapil ilon do houllíny kdež byl
později lovci uimrcen Mrtvola
llartraítova pohřbena byla blíže
břehu jezera Tan4ny!ka V kape
jeho nalezena byla podobizna Mer
ty ze Steingratzu kterouž přítel
IIarlraítavj'mŽ znal celou hltitorii
roztrhal na koníky a tyto vhodil
do jezera
Andrea Tcnc-z mladý lékař
írancouziký byl čtvrtou nbčtf
necitelné kráky Tenez miloval
avé povoláni a proto když oiljt I
% Vídně vttoupil dobruvulnA do
vnjka jako lékař doprovází
vojunhkou výpiavti do vitiira S
nrgabi Ve idatma (raiícoiunké to
Hanici na iiluliu břt lni řeky Sn-
gilu ano mil ve vnitru itíhla
lt nrre amrt kdi (iHrtřoval nu
mocné allžeité inorNii Kdyl
vypukl v Mima v mimilém rpmi
mor aalldit l)r 1iib ae dvéma
'IbIi uiy nemocnil uf tábor asi
dvo mile od vojrmké itanicn
tit trval tam po U t lýdnft oSetřuj
v dne v iiot l m M'vtft nichž péčí
jeho mnozí ozdravili iohlíŽel
omAuk na kaMého nemocnéno až
koneíwĚ v mísící září síly j"lio
byly vyčerpány a oo nám byl nu
cen nlehnoutí Žil pouze oamnátt
hodin a byl pohřben na rychle ae
plnícím hřbitovu na březích Smím
galu
VtiHi Kv-lman pátá oltť ne
anmlrié úmluvy i necitelnou kra-
aavící byl uherský houtlíbta jejž
Mihla amrt v JJuenoa Ayrea v
Argr-ntíné kamž ae odebral ae
výru přítelem italakým umělcem
jehož rodina tam byla mezena
Jednoho večera při provozování
zpčvohry j'dna žena apatřívii
kotouček modravéko kouře krou
žící 'iv záku!íi( nad jevittčm dala
e do úzkostlivého křiku a následek
toho byla hrozná panika ťranz
Kmelman jenž na zvlá&tní po
zváni řídil orkenlr apatříl ae avého
tuíula že celé jevi&tii zachváceno
jeat phmeny Vyakočiv na aeda
dlo počal hráti divokou uherakou
rhapiodii Divřjlí i divČjSí atávala
ae hudba přehlušujíc praskot
plamenů za nim zuřících a chrap
lívé výkřiky pod&Seného obecen
ktva 1'omalu uklídflovalo se obe
cenntvo jsouc okouzleno hrou
umčlcovou a když tento počal
hráti velebnou sonátu Jketho-cn
ovu odcházela posiuchačatvo vol
né z hořící budovy v nejlepífm
pořádku tak že nepfiSel na zmar
ani jediný život lidiuý Sotva ale
poulední muži a Ženy ocitli ae v
bezpečí aeaaula ne celá zadní část
divadla mrak Žhavých jisker
vytrynkl z ohnivé pece v níž
tulezl amrt hrdinný l'ranz Hsael
man Kelce Volnynak Eeatá a pouled
ní občť Uerty ze Steingratzu ne
dostál vJcm podmínkám uloženým
kríhkou rakouskou neboť ztratil
Život avfl) v rodné avé zemi
l'olku Volnynak nejmlad&í i
obdivovatelů apanílé sirény byl
pouhým atualentem Jednoho dne
když kráčel ulicemi místa Soioo
vice naslouchal dav nezamíatna
ných dílníků řečí jednoho agitá
tora V tom přijíždčl kočár a v
nastalé tlačenici hodil kdoni ze
zántupu na ulici malon pumu Dav
bázliví tlačil ae zpít zatím co
hořák pekelného stroje ležícího
blíže okraje chodníku prskal v
prachu V pfíjlždíjlcím kočáru
sedily pouze dví malé dívky a
vozka Volnynak přiskočiv ucho
pil pumu a kvapil s ní od kočáru
když pak ji chtít odhodili do
kaluže udál se výbuch a Volnynrk
na rnÍNtí byl usmrcen Tajná poli
cie oznámila pak guvernéru var
lavskému že Kelce Volnypsk
nebezpečný revolucionář pokusil
se o zavražděni malé dcerušky
generálního inspektora — a pouze
přátelé jeho a vídcfWký milionář
včdtli Že nebožák občtoval život
svůj aby zachránil Životy jiných
Nyní spanilá lierta tráví smutné
dny na jednom venkovském statku
v Moraví kam ji byl zapudil
přísný otec její a v samotí opia
kává lest svých miláčků jež tak
nerozvážní vehnala v náruč smrtí
it vIi'b iililnliii vfilřlltu turu
fiijinim lutíilihiiii kilti llu
VIKIIIO JutllIWltllHiVI llltlllll
fUfi'h uliritiA (tiiijnli it timh
liliu A tu Iiiiih) ltmi'1
IINIV AUT OU„
IVU Nt l'ttulM!itn
Mlox 'VtivřiCka
Ěord i(
1
Č0SK6 DOZQinKOYĎ Í6ÍDill6lSlfl
ni
v IloncNtwl So Uak
Má na prolr) krásné poemky v
KoHcbud rťervaci Cena od 400
do yiooo roremky té samé ja
koMl e prodávají v sousedních
okresích sa f Joon al Ijooo
KMÍN VAVfUČKA
l' W lUlhtnan I D Keller
li S Conii
POMNÍKY
žulovd a itintniorov
Frank Novák
UIM3 Sol3th £t„ Omaha M
(itniř(il! lliM'lu l'řiilm)
Velk sklutl ktfmA t(u u n zitruroiin Ktt
l pomník v Ohmu Ut ufo-MHo zuplMi'
vftm vlci uf centu
Irwr
r-j mu
Lumír Rye
1'nuii řlnli HiiiMožll náf 10 rokň Mnri
i plné kvarty $iír0
11 pillony v soudku neb v láhvích í)50
1550
Ve&ktré dopravní výlohy až k Vám
platíme iami
7I1ADMA zacmc 8 objednávkou 5 gal
aíUHniYI1 lonů kořalky vína neb likérn
JEDEN GALLON dobrého vlna(vyjma piva a lihu)
scincÉr
k l úw
Jediní MU olx liodnícl Ilhovliinml rc Sp h(
1232 So liith St Omaliii Neb
Kdykoliv potřohujuto kořiár k po
ljfbu fttieb k vyjfžďeo objednejte s
Jej v íioJvřtM pnjčovnfi koní n povozft
Paláce Stíiblon
c iti:i(iin( miij
roli 17 a Davcnport lil
té
Kofdry Jkou vyliHvány a prot
ino7no v ni cli podniknout! 1 dulAÍ V)
let Povozy tnožno l objudnuti tó'
telefonicky TEL 2W %%
t Ncjoblíbciířlhl Ktr-odlsko ťWliA z Oinuliy I venkova Jot
: Elegantní zařízený HOSTINEC
k vbijliii!
Joa- ISTovdlr é4S51 již 15 n Howant ul °
1 Výtofný KriiKOV "Cablnot" tiile nu éeiu Jnknž I nojlťlifií plvn hilivo
1 vA JSd uklnilo um pouzo U mdlepSI vínu Jemné llkíry a výborné dotitnl-
Íky (aiiitny zakuwtk vzdy po ruco
'li- i) iiojnou pifzun kritlunli Mdií
JOB NOVÁK
tXXSVSa$SESX!XBXZlt
HOTEL PRAGUE
ČESKÝ HOSTINEC
u místi Prahy
na rohu 13 a Wlllíam ul Omaha
ČUtá pohodlné řuMísenó pokoje pro coatující jakož 1 výhortid PUA
itrv n v(irnt obilním VhoHtlncl obdržíte výtečný HTOUZĎV LKŽÁIC
nuJlupM druhy vín u likérů a ticjjciniiřjfií doutníky
Krujuné síuvítiíto II do Omuhy ndv6t6vou ubytujto no v hotelu Vrubu a
uRolflte nt'Jrioin pouií ulo zbavilo no 1 vSollkých nnál 8
Tel A18H O pH-on UmJunCt UM mVM i DOHUOVNKÝ
4 I Mok
Son Ca
ť-Vtltotchodn(c1 1 IraporttřlO
LÍJHO-VI3ST a LIKÉRŮ
NtUtuHirirmjí I Klrwht Hr Vrkk Irrbeta
Tel rllr— 1001 Farna mIm Oiuaha
SEVERO-NEMECKY LLOYD
1'invldflná pcStuvul a pMpUvvbí dopruvu
a Baltimoro clo Brómen
m i a-aL 1 9 Kiul lulll lUltí lnu shumbIKihLI 1
( aiwl Urulalllu ln KHdttllaworr FiaiikruillliuiMliiibunř liniinUNťi kr
11 kajuta Hftltlmoro lo llromon od $450!) nahoru
Ttn imruiki limit n Mttm Ull kJil J' m'i J J kJul
' i 4 A a )U
' " - _ j II 1 I II-1 J l
H f (""'J1 ™iimc
A SCIIUMACIIKU CU No 7 (ly Sl lUUlmOit MJ
a 1 ' í ! ! lil
CIAwhliNUíh v tu 95 ieinin m wihiko iii
illl P1U U 4tUt I V Mil