Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 26, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PO
Tf X
Založen 1871-— Jtočník XXXIV
ROK ZÁPADU
'
(:tHW z%
# ZAi
Válka Ruska s Japonskem
Kolují různé avčak nezaručené
zprávy o srážce obou loďstev
— Car nařídil Kodžestvenské
mu ihned opustili přístav Kam
ranh — VMjostocké loďstvo
připraveno k výpadu — Situace
mezí Japonskem a Francií k
vflíí neutralitě rozhodně prý se
zlepfiíla — Kusové ee připra
vují vtrheouti do severní Ko
ree tak aby zabránili Japon
cům pochod ku Vladivostoku
Zahraniční úřad francouzský
obdržel oznámení že Kodžestven
íky odejel z Kamranhu na rozkaz
samého cara který nechtěl dopu
stili aby se neutralita dále poru
šovala Car poslal rozkaz len již
dávno ale vzaío to čtyři dny nežli
na místo doSel Francouzská vláda
má tu omluvu Že Kamranh žád
ným řádným přístavem obchodním
není a že nemohla věděli co se
tam děje a dítí bude Je tp místo
osamělé a vláda na ně dohlíželi
nemohla — - Die náhledu vlády
Francie docílila všeho co Japon
sko rozumným způsobem mohlo
požadovali Francouzské úřady
učinily zároveň potřebné kroky
aby ruský křižák "Diana'' enž
po bitvě u Fort Arthuru zajel do
Saigonu nemohl se připojit ku
loďstvu Rodžestvenského
Hned jak vyplulo ruské loďstvo
na rozkaz carův z Kamranhu —
i což bylo v sobotu odpoledne sly
Seti bylo mocnou střelbu na moři
která trvala několik hodin Myslí
e že se tu ruské loďstvo srazilo
t 9 předvojem japonským nejspíše
s několika lehkými křižáky které
ustavičně kolem přístavu objížděly
a byty tu na výzvědách Křižáky
patrně se nechaly od Husů při'
stihnout! a tu došlo k bitvě
Velice pochybuje se o tom že
by byl ca Kodžestvtnského Čekal
před přístavem Togo s loďstvem
svým celým Froto také bitva
která byla svedena nebyla zajisté
rázu vážnčjSího Byly li to lehké
japonské křižáky pak zajisté s
dosahu ruských lodí utekly ač
podařilo li se jim to jenom doití
rychle
Adrn KodŽestvensky čekal v
Kamranhu za tím účelem aby ne
tam spojil s oddělením Něbogato
vým Žádnému z jeho důstojníků
a námořníků nebylo dovoleno bě
hem pobytu v přístavu vystoupit!
na břeh Fracovalo se mnohem
úsilovněji nežli když jsou lodě na
Sirém moří nakládalo se uhlí
lodě uváděly se do pořádku
- Francouzský ministr osad do
stal již o odjezdu ruských lodí
úřední potvrzení a uveřejnil je
Francouzi praví že jsou ru§tí ná
mořníci i důstojníci v dokonalém
stavu zdravotoím a že jsou s to
postaviti se proti nepříteli i za
okolností nejuepfíznivějSích Jedí
oě admirál KodŽestvensky v po
sledních dnech trpěl úplavicí
Dále r praví Že když ruské
loďstvo opouStilo Kamranh byvší
k tomu donuceno roekazern caro
vým nebylo daleko jeltě zásobě
no lak jak by bývalo ku přání
Scházelo mu j£tě mnoho zásob a
různých potřeb i proti se za ním
vypravily na moře Četné lodě Írán
eoiutké a německé a z třeli pak
Hotov h( pbír'!
Anglické listy piiu ji iprttvu
že tří japonské velké lodě asi kří
žáky spatřeny byly u ostrova
Mindanao Dodávají že admirál
NaSiha čtká v některém přístavu
filipínském na příjezd admirála
Kamímiiry Dokázáno to sice
není a také se nevf v kterém pří'
stavu by to bylo ale zprávy toho
druhu oznamují se již del&í dobu
a něco pravdy na nich přece bude
Pří tom udržují japonské lodě
spojení s japonským konsuJer) v
Manile který jím dělá vyzvědaě-
ské služby Konsul praví že snad
japonské loďstvo navštíví také
Manilu ale nevjede do pfhtavu
nýbrž bude kroužili okolo Fříjroe
tam bezpochyby z amerických
lodí náklad V Manile jest veliká
Čínnosť
Japonci neustále sobě stěžují
že Kusové hledají útulku ve VO'
dách francouzských ale že samí
mají v jižním moří čínském vydat
nou oporu v Amerikánech to
ptělívě zatajují Lodě jejích po
tuluji se ustavičně okolo Filipín a
není pochyby že se tam v přísta
vech ukrývají 'kdykoli se jím k
tornu příležitost naskyte Amerí
cké velitelství o tom víeni "neví"
ale vědělo by hned kdyby to bylí
Kusové
V Kusku panuje náhled že vlá
da nemá nejmcníícb vědomostí o
tom poruSíl-lí KodŽestvensky sku
tečně neutralitu nebo ne ale ď
kládát že je dokonalým znalcem
l Hlavní
(Ji tpvtktm a íUnům ČZI)I'J
íítitiít První íí%io rnUho '%'
gánu vyiío dnf 22 bftzwé Jt je
toho nihUAá ž bude lépe fcc'yž
orgán aíí vychíMÍ Ind Ž 4
eřeďi (ffihto 3 trtítáy) v mlť-ot
a boř se tíftt vyhoví a dá piíWÁ
tou více spolkům které f a 2
nedělí schůze své odbývají znítú
změny čienttva se týkající jakož
i jiné dopisy do orgánu v 6&ež
jeltž týž měsíc tdúou mocí býtí
ueřejněny
Nuž co dílíjf ntU spoík?
Koíík se jícíi aí příříní aby dly
¥ vtímm IhU orlími o sobě ve
íomo%tt že jtítě abZímrAf? také
by to bylo pro ©ái překvapení
kdyby tak pořadatel otfcíat ly
nuceni v tomto cisie oznímtu
"vto vzlný nával dopisů museli
jsme některé odložit Ao liií pří
ítího' Stane se tík aneb bttd
pořadateM nucení oznímtt ůi
doval Že nemají dot látky k vy
plnění orgánu že orgáo 7 ok'W
ností takových bude alíaiofm
hitUttn? Co se stane?
virfte a isme o tom přesvědč i
že v některých spolcích pfevlá J
tflyíiéoUti Aby úřadovna vltcUny
dopity sama obstarala cleno é
pak že jí moho 1 pohodlně a hezy
ostře kritizovat poukuzovinim co
se mělo aíieb nemělo stát an:
Úřadovny É S I) P 1
vy ihfif v iAofiivtucry v i3ftj
ÍOÍťířd U'U'A'tH -
irií tato říla e íát leM kdž
l'ř ÍÍŽ K4lí tfl řií lií ři-íil -
iw „u ída ťéUM'At ve tUnovíth
nikomu miíbiv tmb tetháí
VtoUA bratří zachovejte í
rozíafsě v tétci ctázce řfefte z
fceoí tak jas&a jk by wjbJa nb
l ýt a ta je'4 popítfrti m0'
íú' k v páí'i jfjch rírrtí ze IlOO
ra ísíío 'ícl kteří o tttibfalky
f'Ahí podmínky takoé aby iíí ft V °Vt V
ženv milé na£í íedoot vábeny P')'o '
' y v
a 71
mezinárodního práva a zvláltě
regulí francouzských a že si zaji
sté počínal opatrně Vzdor tomu
nechce ruská vláda uvéstí tvého
spojence do nepříjemností a proto
poslány byly admirálu přesné a
jasné rozkazy jako by to jen ífo
nejrychleji
Situace líčí se asi následovně:
Jakmile francouzská vláda dostala
od Japonce protest Čí správněji
upozornění sdělila ihned obsah
jeho ruskému vyslanci Neíídoví
který jej teUgraíova! ministru za
hraničních záležitostí Lamsdoro'
ví Ten dal jej prozkoumat! mi
nistru námořnictví Avellanoví a
společně pak se 1 ním odebral k
carovi se žádostí aby KodŽe
stvenského odeslal z francouz
ských vod pryč Myslí se že Je
tím celá aííera ukončena Že na
Žádné zápletky dalif dojiti nemůže
Ze Saigonu dochází zprávy že
tam připluje jiná eskádra ruská
čítající 7 lodí mezi nimi lodi bi
tevní a křižáky Je to eskádra
admirála Něbogatova Má se za
to že se tato eskádra zdrží pří po
břeží Anamskérn 14 dní
Očekává se že čáť loďstva ru
ského se srazí s Japonci kdežto
druh čásť podnikne dalekou plav
bu do Vladivostoku
' Kuké obročné křižáky "Kossí-
ja a Gromofcoj' a chráněný kři
žák "liogatyr" dle loukrorných
zpráv opustily přístav ve Vladivo
stoku aby v příhodném okamžiku
podnikly výpad a odvrátily tak
čásť japonského loďitva od ope
rací proti Kodžestvenskému
Adrniralita poslala prý značné
množství materiálu k opravě lodí
vs Vladivostoku 4 posílá nyní
mnoho řemeslníků zkušených v
oboru lodním tamtéž aby opra
vili lodě Kodžestvcnského kdyby
nn podařilo témuž japonské loď'
Mvo prorazili 1 porouchanými
jak to wí Jo býtí podáno Fřotož
dříve než se pustíte do kritiky
zkuHte samí podat vie co po
třeboé aby pak kntka byla za
sloužena
Nové %tnovy vejdou v Život
dne 22 dubna Dude nejpřřj
oífU tíšU snahou aby vtechny
spolky měly nové stanovy (a také
je dihjou mu uosiano'1 u se
tííkárny) v čas teo tak aby mohly
být mezí ííeny rozdíny aby tito
seznali jaké zrniny a jaké opray
v poslednífo sjezdu byly nlinlny
Mime zárovtň za potřtbno tp?
zornit úía Joíky spolků ohledwě
vVňUníui žefiských Manželka
každého ěléíia která jíSt pojíítě-
na obdrží na vo'i lído-A ve kte
ré udá komu re má úmrtní nad
cc v případu její smrtí vyplatit
certifikát znfjici na 1240 00 za
který zaplatí 50c aniž by lla
lékaří Když by sí ate přála větíí
pojištění nežli £25900 3 stáří její
45 roků ttí nepřesahovalo obdrží
jej k'Jyz se podrobí J#Jff#Jíé pro
hlídce a zdravotní stav její bude
schválen Hlavním lékařem Jedno
ty— žádné vstupné se však od ní
Žádat nemůže poněvadž jí stáno
vy za členným již uznávají — aíe
na ten zvýkný obnos bude platit
dle nyněj5ího stáří na prvních
£25900 dle stáří v době té kdy
manžd jdi k Jednotě přistoupil
Ty manželky které nejsou po
jířtěny budou navrženy tak jaki
každý jiný uane a budem se
říditi dle stanov o čekaocích
Sjř-zd neučinil žádného usnesení
zdali mají svým spolkům platit
měsíční poplatky prs spolek aneb
nikoliv To ponecháno jest na
dobrozdáuí spolků— jak tyto za
ntjkpSÍ užňaj'— ale j#-st žádoucno
aby spolky jednaly lí(rrálně lak
aby se mohlo co ndvíce žen zí
skátí Zárovi-ů bud třebi aby
spolky 'iíneírní své v smfru
tomto učiněné Hlavní úřadovně
oznámily tak aby v případu něja
kého sporu jenž by byl třebas Hl
úřadevně k rozhodnutí předložtu
měla lato unct-n( ta ve svém dr
žf ní a mohla tuk spor rozhodnout!
loďmi připlul do Vladívos'oku ueMfanně Neboť kdyby usne-
byly a dokažte že dbáme
chceme aby # bím tyjlopno
valy nám oové íleoy svého í
mužského po'tÍ9í přiváděly a vře
lého podílu r tftzUíkbim tozUví
tu ualí jednoty $ chutí brátí mo
My V místech pak kde by tí
moí'iO bylo ať í Ženy zaleží íílo
své a ať se řídí sawy po způsobu
jiných dvkých Jtdnot ažak
pod mimi stanovami a pod aíí
ochrano
Víícboí ěíenové kleří mají jpo
játlní n tvé manželky odevzdají
ttjtwúikúm přísliííjych svých
spolků jejích certííikáty kteříž je
odtllm lil úřadovně k opravě
ík vyškrtnutí onoho 1 100 pojist
ného na Min? tiky) coí se stane
bezplatní'
'léž jest třeba upozornit některé
spolky které záloínl Jvttd z mžtíc
leden neposlaly aby Jej odeslaly
§ příltí zásylkou totiž 25 eeotú
na každých í 1000
Doufám bratří že podáte po
mocné ruky 111 úřadovol aby se
tato měla i chotí k ěínoosfí a aby
mohla nějakou jinou uŽíteěoéjíí
láíifij do offcían podivit (oejeo
poahé a stálé vybízení) Vézlež
že bez valí H%tfané pomocí k%t
vskutku nemožno žádoucího zdaru
docííííí Nuže ať f Vmhoi a řa
oosti na organ svjj cekáme a je
jako milého hoiťá ttvítífM Ať
se f Umy kdyí m osobně
aleipo5 dopisy seznámíme své
myliéaky vzi"mal sí vyměníme a
tak mnohého užitku získáme
"Ft in Liře and Knttvy nd the
balance vilrcome ittelí"
a pruozeae zvnvy seznáte ze
rosteme jak na členstvu tak na
wajlk ač jsme toto ílvřtlelí
jedno ómrlí vyplnili
Hutí Aiton i'MV lim soolki
"Čeifcí Koruna Zlatých ÍMÍů" L
v Fine Cíly Mmn zamřel óne
i z řinora a zápal mozun 'e'
snulý braiř byl 32 roky slár k
Jednotě přistoupil 20 února t%'í
vícekráte tmUlné úřady svého
spolku zaplával líudíž mu zemi
ehkál
Foukázka na vyplacení úmituí
nadace odeslánu byla i března
Jňvěrníku br Janu títochloví
O J 1 ledna bylí 34 Uktm 111
ékařem ku přijmutí odporučení
dva Členové odstouplí a jedtn
Člefl zemřel
Několik spolků dosud kítě
dietní zprávy za první čtvrt't(í
l05 oftod#-sla:o líratfl úřednici
by měli fllo povinností své dbátí
ečhvěi o b stanovy to nařizují
Qulítttt že se tak dále a stále
nebude dít zejména u některých
slarlích kteréž by pokud si po
řádku správností lýče měly býtí
jiným příkladem
Doufáme Žc záležitostí natí
míJé Jednoty bu Ion v krátké době
ve vlčeli podrobnostech v neileti'
írn pořádku Ž vlrchřil li nedO'
rozumění budou odstraněna a Že
nastane nám nyní doba nové pilné
Činnosti
Ve Svorností bratrství a
os Jr F A Křch
předseda lajmnl
nížádfié pochybooití a aby viech
oy ř polky (Atdníú a lUuovd vl'
dltí w utl konali a aby vlude
bylo st#rjoé pravídlcjest zapotřebí
f Každý ěleo jenž chce pojí'
řtěsí jtz5o pro svou manželku ob'
držet rousl se o tajemuíka avého
spoíku přihlásit jemu udat jak
manželka j'ho byla stará když en
k Jedootě přistoupil a pro jistotu
kde to možno udat též den měsíc
a rok jejího narození tak aby pod
pétťtition ťáhékn platební zaoe'
íeoa byla a více nepíatíla ne cí
pravé a patříěné jest
2 Jíratří tajemnící spolků za
nesou do spolkových knéh každou
manželku lak jak až dosud ČlenO'
vé zaoákíí bylí a pollou výtah
joéo stáří a oboof jaký každá
platit má líh úřadovně abv jejích
stáří pří vydávání tstiihMiu óo
knih bylo ztMnos a kde se tak
nestane Žádoé íAtúitkíty výstave
cy mUA'i'4 a být cemohou proto
že platební obno udá o není
j Víccky Žádostí o vystavení
těchto ceřtííkátů musí býtí až po
22 dubnu vypMny a certifikáty
když br předsedou podepi&ny
budou spolkům odeslány — bez
jeho podpisu fce odeslat nemohou
4 Fří žádostech Členů o změou
mtťiítkítn ze #400 oa #500
aneb z jťoo na £1000 ode
vzdají bratří J00 pokladníku
svéko spolku který jej mtUnl
tni pkftků pod oblavením "littw
ní hod" lil úřadovně odell a
nikoliv aby jedfiotlívě dollar to
lib úřadovně zasýlal neboť takto
zaslaný dollar bude vždy vrácen
5 Foněvidž vydaythtvo or
jáni oznamuje že dosud polt o v ni
adressy v$ch ěleů reobdrželo
tedy se mu #říue aby poulilo
tolik čís! orgánu fco'ík dle zašla'
ného pořtu ěle-íů zbývá mu a
ruce í přitlwlu tuk aby těsta
věděl že tajemník povinnou avou
nekoná Členové pak kteříž
orgáu neobdrží budou se bezpO'
chyby bř předsedy dotazovat
př'č ne a tudy poznají jak be
dlívé úítdníky mají Jest jíž věru
na čase věděti kteří lak nedbalí
tou
Dále Žádám br pokladníky
aby se zžýláfiím poplatku oč?
kalí aŽ 111a poslední den v měsíci
a někdy dokonce až a 9 dní po
prvním Já bych rád uzavřel
příjmy a knihy posledním dií
v měsíci a nkoiÍ¥ o to dní později
Konečně jítě jednou npozof
fiují aby poukázky nebyly vyita
vovány n br Jos Tyru freas
nýbrž n Frauk hkoka Treas
bt Faul Míflu Fříjdoudí v bu
donciiostí opětně budou vrácetiy
i dvojí to vydání nchť hradí li
kuří tím jtoii ví 11 nb
Franta A Krch taj
Nová mldla podél dráhy CM
cago (ířvst Western poskytují ob
dívuhodiiou příležitost pro vlehny
odbory ebehodn a řemef "Town
sam uv'ii pmiroiniosii un
kový výliek dfpí£t ) po j adresou
F lwín II Magíll Mgr Towosfd
Dtpt Ghíciigo (írfal Western
Ksílway Omaha Ntb jj