Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1905, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
rozhledy LJ!
Chicago ai doors
Ke konci minulého týdne
zdilo ic oíckávsné tvýíení ceo
pScntce c dostavilo neboť v jed
ootn duu pScnice ot burse k do
dáni v máji skočila o a centy o
bušit ale pak zatal Armour ťito
řiti proti býkům a počal prodávat!
tolik milionft bufilú pSenice ie
tito nemohli zvýšené ceny udržet
a tyto sklesly zrovna tam kde byly
předminulého týdne
PSenice tvrdá cerv č a prodá
vána za J x 1 8 — iao fi 3 Červ
11a— 115JÍ č 4 106—107
a tvrdá 114-— 110 č 3 tvrdá r03
— x14
Jarka c 1 severozap 120—
121 í a 1 x 3 — 1 16 č 3 105
— 114 í 4 75c— 104
Koma žlutá č a prodávána 44
— 45 E 3 žl 43J4— 44 C 4 43}
— 4a Jí c 3 bílá 4h-4Xlí t
mích 44#-44K č 3 mích 43
-43# 4 424— 40í bez třídy
4°X— 4i#
Oves byl ponČkud vySŠÍ a ob
chod byl čilejší Č a bílý lA
—3% £ 3 bílý lo%—3i% t 4
bílý 30—31 č a mích 30—31
č 3 mích 3oj4c
£ito ma stale pevnou cenu a
prodáváno čís a 81 č 3 77c
Odbyt mčló dobrý
Ječmea byl taktéž v stálé ceně
pří slabých poptávkách a druhy
ke sladování přinášely 40—50 ke
krmeni 35 — 38c
Jetelové semeno nabízeno za I9
až $12
Lněné semeno ze severozápadu
č 1 nabízeno za Iraij trh byl
pomalý
Seno vybrané timothy $1200
1350 5 1 JSI x — 12 c 2 9 50—
10 00 č 3 850—9 vybrané
prérijní io — 1050 č 1 t8 — 900
2 7— 75° í 3 6-$7 č 4 6
650
Dobytil trhl
Trh byl stálý a pevný Vzdor
víem zákazům proti jatečoímu
trustu kupovaci toboto zdají se
míti mezi sebou dosud tu tajnou
úmluvu a tak veškeré jicb nabídky
jsou na vlas stejný a neliší se ani
centem od sebe Zasýlatelé jsou
vydáni na milost 1 nemilost jatká
řůrn a tito přidají jen tenkráte ně
jaký desák na stu librách jako že
prackou aimu2nu larraerom a
pěstitelům dobytka aby to nevy
padalo tak okaté a nevzbudili
vou nektrností ještě více nená
visti proti sobě nežli vzbuzují
Ceny byly následující:
mni s2 nJ!pll voli „ ihIVMAh
llutxml í k prostředním ti waí flí
Vol) fc fcrmnf %% &4 SO
Eráry „ „ %WiH-W
Jalovic t WiJ4 40
T1U r„ t-ttU&HV)
Prasata ítíki najlepli 4 185 00
ITT
f ptiprvn at vfUtny pro
HASTUZEUINÁM
rheumatismu pakostniclatd
VUA KlCHTliKA tvMornámy
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
Pr )n ochrannou tnimkoi " Jáolra"
Jwiuu i UMÍMufdL l£kfkub vyavél£af
rmU Ihk4 tybrssá
rtMtll hniSá
(♦ kn4 tl I vrhranf
tehRats
14 H' Vf
14 nj4 r
5 i"a t
Omaká ai února '05
Ceny minulého týdne sa zboi
hotové zůstaly bez jakékoli tměny
PSenice č a tvrdá prodávána ta
i 07— 109 Čís 3 tvrdá 105 —
106JÍ č 4 tvrdá 90— 100 Č 3
jarka 108
Korná Č a žlutá 41 i 3 21
40 č a bílá 40M č 3 bílá
40 Ul č a mích 40 }ít Č 3 mích
40# č 4 mích 39£
Oves Č a bílý nabízen za 20
Č 3 bílý 28 č 4 bílý č 37
mích 284 č 3 mích a8 Č i
mích 37
Poněvadž počátkem týdne ná
sledkem sněhových vánic zátylky
do jatek byly velice slabé tu za
veškerý dobytek nabízeny byly až
35c lepší ceny nežli minulého
týdne avšak ke konci '''dne co
kupovačí zasýlatelům přidali to
im zase utrhli a následkem toho
ceny se proti předminulému týdnu
nezměnili ani v nejmenŠím
Průměrně byly ceny následující:
Voli ptknl sl oJIpli S 2521-70
fcioaare
Jalovic „„ I
Volt k krmanl tHVWn
PrMaUnaJIwpli 476240
PraaaU prostředni 47(144 76
PrwsU hrabá Uká
Otm cnjlepll
JebflaU
Brtmborr ootí
V)e irř"ritt
Mialo mUirn
MA]o řurm tiojleplt
Málo Utm lptn ti 0obr4
ílnplc
Kachny
Eohautl
Ktoctai
4iai 70
„62MW Í6
T6a775
4'iC
25-Slo lib
24-Ml
tu
IR-193
Kaosas City 21 února
Pšenice č 2 tvrdá ti 09— iio
C 3 i 00— 108 C 4 95c— 105
č 2 červ I110— in č Ix07
až $108 č 4 Ji 00— 1 ou
Korná čís 2 mích 46 47c
č 3 4&í č a bílá 4Gá— 47c C
4&#-47
Oves č 2 bílý 33—33 čís í
mích 33c
Zito 78—790
Seno-Timothy #5950 — 111000
výb prérijní 1750 — 800
v#j m&ni
Mitlo máxliriti) Sr7ejH UrmiHké 3X%t
Dotjflií prtřednl
Voli kkrmaí
Kríry
rfilOTlC t
TUt
Pnut tijl(lí
I'r tt prontMiit
Ote
bSaU
r
It2rai 10
13 wa 40
f 4 W%®4M)
SI7MI4W
u
K York 12 !"
PAINtXPtUtfljtxylíti
KMPiiný proti ritwTii
tííhvra Dt moctnrYhívu
2M 80c m rUdl UkáVnlkS rwb pMt (Irm
r A Kirktr le ílíPMrl al 5tw Irk
35 ZLATÝCH "A VYZNAMENANÍ
(AIprrrHSstt 1tyn(hjju-imi Iřltnft
Novinky z Wllber a oko!
Manželům Ant Kycbtáříkovým
přinesla vrána roztomilou dce
rušku vážící 8 liber Srdečně
gratulujeme
Pan John Somberk minulý iý-
en zabil koně když jel přes most
pana bavage
4l# a š m a a a
ve wiiDer oaoyvan Dyi dne 14
února sjezd Kruhu Dřevařek
(Woodmen Circle) Sjezdu šťast
nilo se 20 delegáta delegátek
mezí nimiž bylí následující kraja
né a krajanky Paní Vocásek a
p Doležal ze South Omahy a p
Bláha z Omaby Odpoledne od
bývána byla schůze a večer uspo
řádán byl banket při kterémž
účiokovala hudba p T PaŠka z
Wílber Program byl velice bo
hatý a sestával z těchto čísel
Uvítání v řeči anglické paní Cle
mentsová po kterémž následovalo
pěkné duetto dcery a syna pana
lííjka Uvítání v Teči české p
Jos Beck Deklamace slečny
Wíldové za níž následoval angli
cký zpěv Lumíra Doreckého De
kUmsce (ČrVá) Anny Valákové a
anglický iptv Irmy Sii(lloé
Zpěv český pftdnnl Wtllie Pálek
11 tlm pak niikilovaty thě plml
anglické plrdnriiiid KUio Šťait
nou a Síiií Andrlovou Na lo
pledneila st Anna Valák dtkla
maci anglickou a progtam ukontrn
plinl "Chytrá Kva" kterou! před-
nesia n rnska vasakuvt iu
vyčerpání programu tairdnuto k
bohaté vrčeli načet rotproudila
sc taneční tábava jel pli výborné
hudbě Pálkově potrvala al do 3
hodiny ranní Na tdart
Dne 17 února ouos vaa ivi v
síní pana Janoucha dětský malkar
ní ples při němž rozdány byly
ncjlrplím maskám krásné ceny a
sice 4 chlapcům a 4 dívkám vx
vou cenu chlapeckou obdrželi
chlapci p J Brta a Dra Šťastné
no druhou Lumír Dorecký třetí
syn pana I risky a čtvrtou btanley
Simoock 1 cenu dívčí obdržela
Elsie Šťastný 2 Miss Morton 3
rrank Šašek (jako děvče) a 4
'avlina Franta Ples ten se vy
dařil skvěle
Paní Adlcta Jachumová z Mel
i 1 t
vio la dli na 3oedeini navsteve
ve Wílber a sice v rodině p 13 J
VaŠáka Paní VaŠáková jest mat
kou paní Jachumové
Kudolí liokuí přijel po pčti-
měsíční návštěvě v Melvin la
pět do milého VVilber kdež se
delší dobu pozdrží
V I Kačer jednatel VVilber
kých Listů meškal minulou stře-
u v Crčte za obchodní zálcžito
tí
Mrazy již polevily což jest zftj
mě viděti též na oživeném obebo-
u Partneři mohou se totiž se
svými výrobky do města pravidel
ě dostavili což naši páni obchod
ící velmi rádi vidí
Dne 17 února odbýván byl ve
Wílber pohřeb dítka pana Karla
birncnka robřeboi obřady vy
konal pan Sadílek Manželům
Šímonkovým vyslovujeme upřím
nou soustrasť
Váš zpravodaj
CackloyBros
výhradní majitelé
Jackdaw a Piiro Fctcr
Hamožltriýcli kořalek
Západní dodavatelé
Roderlck Dhu íkotské kořalky
Escaperoong a Vlrglola Dare vín
Repsoldových Kalifornských vín
a pálenek
"jtffilt Marrow"
Excclsíor Springs Mo
U-PM a Bczciit éuůMů roď
Též
""biloriča"
Jediné americké přírodní katari-
cké vody
CACKLEY BROS
ImportÍM velko
obchodníci HliOvlDami
OMAHA NKBItASKA
KENflEDTS EAST INDIA BITTEilS
(Kcnncdylio vjclioiloliiillrkil liořkii)
T
HERV1HE INVISDRATOR
A Botaňio OUitllIaUon
TMAT ILL NOT INJuntTHI MOCT
RtMIOY IN THI WORLD
Rhumtlim DřiplV
(VHMilpitiloo Slttury UlfMi
BilljuinM Kldrrr Compllntj
Lunf DUeiuo Inpur Ulfvxl'
O " "
yl UNIOUALIO At AIV
ýu-mizut rwuv to-íic of Brvuuaf
Aat lMp!Ullf utnfnl lokli pr-
OIRECTIONS -srnsrtí£L£=
ILER 2St CO
OMAHA Nil
£é bo€iiíl t jrnii ottarti
vrut um iA liltul
M "' tmi
nuti v
II I
fc" I lf'm jm™ ni j "xwLjMiim m' I i
Jk vyfítu jrit llriuoii litr i
ť Jrt íiihk a pllř vyíirn
tlili Irťivé vUřini ripJryiM
tlmrtih 11 1'řpilplift dlo ulťlil Jol
fyMliťiu (Iith1i!1 lkiifl kleli
Iříf bo iařře morl Mjfml spolu
ohřány iicpopfriilohid Jrjf ll
nml
Tt liolká nevylmlujo vylila
ilovfní 111b iiepřlroroný tělocvik
a itotuoruý inflo jdtl Jnknukol
rilrnv(u pulruvu nu niž nul prAvč
rhnf Onu povxbiuujo n dcohIa
bulo lí lťMiiou idtutaTU PíodnoRt
t'to Hoíké ilopvřdrujl llaíco nnSicb
ncjlcphích npuluobřan& v kBlin
(lupni lhuta a tloíTřdrení u Jojl
pfisoMvoMl Jjou pfíllS ěctná nežli
nbyriiotn Jo moli] I tfebu Jenom
čiÍBleínC uvíti
Toto Je nejenom působivý ale
laciný li'k který knžilý mWts ti
opatřili
Pro ilospřld i děli Jcit lo neJlepSÍ
divý prostředek a nápoj
Je zvliÍMtů blahodárnou nfžnřj
Šímu pohlaví Jakosilitcl a povzbu
aovatel chuti kterýž zpĎsobí že
omrzeloat a nedostatek energie
zmizí úpln5 a zdraví a nový život
zaujme Jejich místo a kdykoli
Jodnou podrobena byla tato Hořká
zkouSce Žádni rodina nechce so
bez nf obejiti
TÓXX1 JiCllŽ S© to
Vo odeslání žádosti naftí komi
suh vnltror-emských dani apřilo
žením předpisu na vyrábění Ken
iicdlio rfťliodo-indické hořké e
žádostí aby inrofttfina byla dané
po pečlivém zkoumání řídě se in
strukcemi komisaře kolektor
omažský vydal následující roz
hodnuti Jež uveřejňujeme pro
informaci uaAlch zákazníků
H detou
111311 A CO
ÚítAlíOVNA KOLEKTOKA VNITIíOZKMSKÝCII DANÍ
' DIHTIUKT NKUHAKKA
Ornsbii 87 er?ence lí3
Pintní ILKIt A CO vlriojiiilnicl olxbodtdd llboTlnaml Omiibii Ntib
I'fawíi~Olrtlrftttl em pteňSi n fyráWní KKNVKOyiIO VÝCHODO INDICKÉ IlOÍl-
Ké árofeD lálier na Torek pripruvky ttín i HiUmii hy !iiřailf'fi byla Juko Uk
Vo proxkoDrnánl vxorkn a douvtdíoti 'yfmUráhfcM Iťkuffi na rákla1S rortiodnutf korol-
nf viiltr%mak:h d&cbixlA platnébo T IbUot b jřlp(l:í:b )-m lolm iiáblodii příprav
ka ol'tinln UMit lalri(ll t tukovém tmru&ni abr mobla bjltt tura sf:tdin ProtoS 11
rrubodujl In KKNNKDyilO VÍCIIODO IVplCKÁ IfoftKA jTÍIitná firmou Her A Co dis
prádelnu Nlo7riéfao T tta ňfiď-Tnf m&Io btl rnliidf nu Jako 1llvá přípravka S í ma2 bt
p rod i tán s aniC by proílf I mu"ll platit zUtnI datl ripojim Htitfim jnko olcliodiifcl
lihovinami H n um OZa W I'08T kolvktur vnltruzcmuk dani dlt Nub
ILER & CO °a'
ar rrnf' irar
Jest vás zapotřebí
Bt
7
MASNÍ KRÁM
ni JIŽ stran p£ta vlastní krsjsní
13 ri i tří IíuiKílovsf
Ii44jiinl jj ul
Nejvíttí zásoby masa v (Sob o drubo
owinek salámů iunk a vůbec vteho co
f obor tento spadá
Uoy lívníjSÍ nti kdekoliv Jinde
SnolBliIífé pojištění na žirot
it skutečnou cena
Woodmen 0bfe World
(Df-Mvařó Mvíttt)
ČESKÉ TÁBORY V OMAZE
A SOUTH OMAZE -
3So1r4v t -réel
ťfftml kurm vřdn MlHioiirl KanauiA Texita driba Iat velmi rouibU
l-ouiiiu Hiinillal nclut Kutnu Otty do (lalrf utonu ntidoHan Antonia prontírá
an orni nioo vfiiei iu: run Sfrinpn ylvovnti oby vať-lnlvo rnnoliokrát
víitíl nyní Jíbo Til(i prAmyalA pAdu rozll'iého atupnA úrodnoatl obdivuhodný
vno roatlln A akllxníoixl plvn a n riity an lnn nnlnll Zulldníno priAlnUv
rnl noiiJIvíml irobiKlllnil olitíiy Jlf vři v tuiloiiiínot llli(ríindu a chápou cfinil
podporováni podnik kMnu ďruba ulakivénl vítíícb I plch vboď iklá
pHloAluml ntMiortaJrnOU
Jihozánad skuteřnfi ncnotfebute nlřeho kromS lidí Víco mížů lust
zapotřebí— potřebuje át Jsou tam ohromná lány nevzdělaná půdy— půdy
jez nepnnriHi urooy jauyen jesi senopna loicz v
ohledu Jitím Jest pra-
obchodu dostateřné Jest znstoapcno
průmyslové a&vouy rnaiooiiCBOdy
milí
neprinAAI Orody JiiUýcn lest nehoň
vdou i o loíolfccli Níkolik len odborů
jsou tam příležitosti pro tovňrny a pi
banky foo)v a díevosklndy uleiná a nlvnová nole v Kannsii lt
áivikcm tížemi Oklahomé Jsou skuteřnfi nová a poskytuji obdivuhodnou
příležitost k vývoji rfteth obchodních odborů
Příležitost Jest nyní
Dráha M K A T nemá na prodej žátlných pozemků máme toliko Ká
jeni vs zvelebení kraje toho víříme v Jinozápad a víme že i nynéMfml
potřebami a příležitostmi vyhlídky Jsou skvllejfif a budoucnost nadcnAJM
než ve star&fcu a hustěji znlfdnGnýcb státech rcjmne si abyste poměry
sami vyšetřili a pfcsvčdčlli se o pravdivosti tohoto
Dno 1 a 21 března dráha M„ K 6í T
prodávat! bude výletní líslky yo Ht Louisů
liannibal s Kansns City ď Indián Tcrr
Okle horný a středního a vých Texasu po
$15
4ř rW
za ckrnžni
cesia
W bysto použiti tito příležitosti a sami si
přiiblíduoutl Jihozápad
Máme vfceliká cenní informace Jak pro toho
kdo hodlá peníze své výhodné uložili tak i
pro hiedatele domovin Máto II ? tom zájem
sdělte s námi co chcete kolik peněz máto k
uložení a rnv vám rádi Toakvtnm (nfs
ce 1'ISto sf dnes o výtisk na& knihy "llusl
ness Chanccs'' Jest zdarma Adres
"KATÍ' BOX W-912 Sí LOUIS MO
JL "V K:-uTdíóo1c#
I?rvní třídy xtiliťixliový lřkcóí
V CHETK NEB (VKDLK POSTY)
zhotoví vám fiaty dle nejnovějíbo střihu za nejoižií ceny a sice od tlí 00
vzhůru Za nejler hí práci ve svím obora vždy ruíí
Z—