Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1905, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z ta! Úfaaovay CSPDJ
ďoitlfé řr Krrti tuHnnlk IlUvil fjMnf
okr'oínl
Schnae rahájona pfededou tr
Kočkem v i hoJinii odpoledne
heslo vyívcdnuto i Čtena jména
lástupců Vliclini přítomni lir
Hanzal dostavil iq i lastupova
jako náhradník lir Vác I'oila C
V
Protokol z dopoledního jed
náni Čten i přijat Dopis br Fi
lipka odložen na později! čas
Výbor na itanovy podal násle
dující zprávu:
Hlava I Cl i přijat i do
datkem: jest založena a ínkorpo-
rována ve itátu Minnesota a pro
následující území: Minnesota Wis
consin lowa Michigan Nebraska
Již Dakota Scv Dakota han-
aas Missouri Arkansas Louisi
ana Oklahoma Indiánské území
Texas Montana Wyomiog New
Mexico1 Colorado Arizona Utah
Idaho Nevada Washington Ore
gon a Caliíorníc
III I £1 i nahražen následují-
cím novým: Členové národnosti
Cesko-slovanské obého pohlaví
přijímají se ve stáří od 18 do 45
roků kteří úplného zdraví poživa
jí mravní a slušně žijí a nejméně"
tří mísíce v místě kde přistoupit!
chtějí známi býti mají
III I Cl 4 přijat bez opravy
III I Cl 5 odpadá od slova:
"bydlíStě" až do slova '7s píílože
ním" Přijat
lil I ČI 6 vySkrtnut a nahra
žen novým a sice: Každý navrže
nec musí si po přijmutí žádostí
opatřiti lékařské vysvědčení od
lékaře spolkem ustanoveného a na
formuláři Jednotou k tomu přede
psaném jakož i nějaké jiné písem
né důkazy o udaném svém étáří
podatí
III I ČI 7 přijat opravou
vyEkrtoutím slov "aneb í man
íelkou"'
III I ČI 8 má se vzít znova v
úvahu a br Vrabkoví dán čas na
Anriifii
111 I ČI 9 přijat bez opravy
ale br los Tyra připojil dodatek
aby předseda předložil námitky
proti čekanci činěné k rozhodnutí
spolku Přijato
III I ČI 10: Noví přijatému
členu k jeho přání vystaví místní
polek vysvědčení členství za
který zaplatí 50c
Organisační výbor podal zprá
vu která byla odložena do příítí
fao dne načež schůze odročena 1o
7 hod večer aby výbory mohly
pracovat a zprávy podat '
Anton Koček Ant F VrtíS
před sjezdu taj sjezdu
#
Scbůre zahájena 18 ledna v 7
hod večer předsedou br Antonem
KoČkem Výbor na opravu sta
nov žádal za odložení schůze na
dobu dokud nedokončí článek 4
Schoze odložena načež po krátké
době opět zahájena a heslo vy
zvednuto Zástupci nepřítomní:
bratří Válek Wnbek a Sílha
Protokol čten a přijat
lit Wrabek odevzdal hlas svůj
br předsedovi bratří Válek a šil
ha br Krchoví
Následovní blahopřejný tele
gram byl obdržen a Čten: "IJratří
zástupci zdar nechť korunuje 11
přišinou práci Valí v tomto sjezdu
pro cefbu č S I) P Jednotu!
Joseph Stehlík Kacíne Wis"
Illahopřáoí to nad&ením přijato
a provoláno jemu třikrát "Na
řdarl"
Zpráva účetního výboru byla
doslovně přijata a zní následovně:
"My nížepsaní stvrzujeme na
tím podpisem že jsme nalezli kni
hy a účty Velkotajemoíka a Velké
pokladníka Hlavni Jednoty v úpl
ném pořádku jak následuje:
1'líjmyt
Od staré úřadovny ijuííai
Od lidů aoatj 7j
úroky a dluhopis
( (hondy) 1506 64
úroky od Stanka 600
Úhrnem I310O1 1 3
Vyděl
Umrlí bratr A jit 130000
Úmrtí maolcltk Booco
Kotličná vydání 183867
Za pokladníkem 10346
V bondecli 1700000
Úhrnem 13106a 13
V Lásce Svornosti a Uratrství
podávámo
F M Vrábek
V Petříčka V účet výbor
Jos W Kplan
Výbor na stanovy podal oásle
dující zprávu:
III II čl 1 ostává a dodatkem
ku konci: polovice vkladného sklá
dá se hned pří navržení druhá
polovice pak při uvedení Žádný
nový člen nemůže býtt přijat a
uveden dokud celé vkladné neslo
Žil V místě kde více spolků této
Jednoty se nalézámusí být vstup
né u všech stejné
III II Čl a přijat a opravou
slovo 'bratrů' vyškrtnout a nahra
dit slovem "členů"
III III čl 1 přijat opravou vy
Škrtnutí slov "jsou následující" a
přidání slov "neb pojiStěni''
Odstavec 1 se má číst: "Pod
pora v pádu nemocí člena"
Odstavec 3 nabražcpj "Usta
novení týdní podpory"
Odstavec A přijat a opravou:
Obnos v případu nemoci člena u
stanoví si každý jednotlivý spo
lek jak za dobré uzná Podpora
v nemoci vyplácí se nemocným
členům z pokladny místního spol
ku jen po dobu 6 měsíců ode dne
oznámení nemocí dále pak jest
nemocný člen odkázán na dobro
činnost spolku
Odstavec C přijat 1 opravou mí'
sto "bratra" má stát slovo 'Člena'
pojištění 1 třída na 125000 II
třída na fjoooo III třída na
f 1 00000
Podpora v případu úmrtí členů
zůstane nezměnitelnou Odstavec
V vyškrtnut celý
III III čl 4 místo alova "bra
tří" má se užívat slovo "členů" a
následující slova mají býti vyškrt
nuta pak tato: Jakož 1 v pádu
úmrtí manželky bratra Dále slo
va: Nebo jeho manželka kteráž
jest ku podpoře oprávněna Ko
nečně slova "nebo manželky '
III III Čl 5 přijat a zní: Od
cestuje li člen z místa neb itátu
jest povinen vyzvédnouti si cestov
ní listinu a udati své nové bydli
itě Listina ta vydává se na
dobu leští měsíců a vfiecbny po
platky musí býti na ten čas ku
předu zaplaceny Po uplynutí
té doby musí odcMtovtlý Člen o
novou listinu požádali a zaplatit)
za ní 25c dalSÍ vydají se bezplat
ně V listině té bude přesný po
pis jeho osoby Jeli takový ce
stující člen oprávněn u svého spol
ku ku podpoře v nemoci musí v
případu onemocnění každých 14
dní zprávu o stavu svém podatí
přiložením lékařského vysvědčení
notářem náležitě potvrzenéhd O-
pomene li toho ztrácí nároky na
podporu v téže nemocí Odcestuje-
li člen ze Spojených Států není v
případu onemocnění k žádné pod
poře oprávněn a neplatí žádné
poplatky na podporu v nemoci
musí vlak na uhražení výloh spol
ku 50c čtvrtletoě zaplatit
(II III čl 6 7 a 8 přijaty beze
změny
III IV ČI 2 přijat a zní: Kaž
dý člen má vždy své pravidelné
poplatky jakož i měsíční příspěv
ky tt místního spolku do 38 dne
každého měsíce kteréž zákonnitě
připsány jsou mífitapraveny
Hl IV čl 3 přijat beze změny
III IV čl 4 místo "bratry" má
se užívat slovo "členy" ostatně
zůstane tak jak jest
ti
11
htará platební poloJtka byla vru
ftrna a nová mít
Členové plsti mfeMCnři
tu pojiStěni Iljo 1 500 Ji 000
Od 18- as roků 1 jc 13c 30c
" a— 30 13c 30c íioc
30-33 " 18c 35c 70c
33—40 aoc 40c Moc
40—43 33c 45c yoc
43-43 " asc 30c Jtt 00
III IV čl 5 přijati náilcdujlcl
opravou: Každý člen budo přispí
vati 35c Čtvrtletně a !co vždy v
měsících kdy nc Čtvrtletní zprávy
Hlavni úřadovně zaiyla f
I III IV Čl 6 přijat v tomto inb
nf: Členové kteří své stáři 45
roků nepřekročili mohou pojiStó-
ní své ze K250 na J500 nebo na
1 1000 zvýfiíti musl vlak předlo
Žiti nové lékařské vysvědčení a po
schválení téhož teprve na zvýSený
obnos pojiStěni budou Za takové
zvýkné pojiStění platí se dle stá
ří v jakém zvýšení bylo uekuteč
něno Na původní (první) Částku
pojiStěni zůstává poplatek dle stá
ří v jakém ku spolku přistoupil
III IV Čl 7 nahraŽen novým
kterýž zní: Manželky členů které
dosud pojičtěny byly budou beze
vfií lékařské prohl(dkyať v jakém
kolí jsou stáří přijaty na pojiStěni
$250 Platí vlak na toto pojí&tčnl
dlr stáří v jakém se nalézaly
když jejích manželé ku spolku při
jati a uvedeni bylí Na vySSÍ poji
Stěni musí sc vSak v každém pří
padu lékařské prohlídce podrobíti
jako noví Čleoové a jejích stáří
nesmí 45 roků přesahovat!
III IV čl 8 9 10 11 a 12
přijaty beze změny
Uratří Doušek Jos Tyra Kin-
kor a Hanzal podali svá dobro
zdání o založení orgánu a záleži
tost tato odkázána byla br Jos
Tyrovi aby týž promluvil se zá
stupci tisku by tito podali avé
nabídky
Poněvadž výbor na opravu sta
nov nebyl hotov a dalšími svými
opravami bylo ustanoveno zahájit
schůzí příští den v 1 hodinu odpo
ledne aby bylo popřáno všem vý
borům více času k prácí načež
schůze ve 12:30 hod ráno ukon
čena
Anton Hoček Ant V VrtíS
před sjezdu tajem sjezdu
Pokraošnl bud
Projev soustrasti!
Uznáváme za svou povinnost
podatí smutnou zprávu že náš
milý bratr ANTON PEŠEK člen
t S D P Jednoty č IX v Píne
City Mínn v nejlepíím věku ve
stáří 32 roků po krátké čtyřdenní
nemocí zemřel Pohřeb jeho od
býván byl dne 12 Února 1905 za
velkého účastenství spolubratři
jakož ipíátel a známých na Česko-
Národní hřbitov V C mfc smutku
jakož i na hřbitově přednesl do
jemné řečí br John Stochl Ze
snulý spolubratr narodil e v Če
chách ve vesnici Kameníčkyokres
Nové Méstor kraj Chrudim Za
nechává po sobě truchlící manžel
ku a přátele kteří želí náhlého
jeho odchodu liudiž Tobě spo
lubratře země lehkou a čestná Ti
památka!
Pozůstalí truchlící nechť při
jmou naší nejupřímnější soustrast!
Za spolek česká Koruna č IX
ČSDPJ
John Stochl soustrastní
Cyril Kuss j výbor
Vác Handčuh tajemník
Píne City Mínn 14 února 1903
Ir I T Iťfilfil
český lékař 8 ranhojič
Zvláítní H vínujň nfmomm tunukfm
a Uukrn
Úřadovna v Karbach bločku po-
koj 303—Tel 176: '
Uřa Jní bodloi Od 10 tlo 't a od 2 At K
Obydlí 1951 již 13 ul Tel 1873
Omaha Neb iStf
l ™ SDOlKOVÝCh
MINNKAPOLIS Mlnn 13
února 'os— Ct red Pok Zápl
Jt:t mi velkým potěšením sdělili
s vámi Iq nál spolek Karel Havli
(?k licravk l IV bude dna 3
I fcina uvádět! devět nových členů
a sice 8 Členů a 1 členkyni Po
jištěni těchto 9 Členů obnifií #6750
a průměrné jich stát! jest as roků
Směsice Jest to zajisté dosti mla
dý a Žádoucí přírůstek k ČSDP
Jednotě a dobrý začátek po sjezdu
Nuže členové jen chutě ku předu I
Já jistě zpátky nezůstanu neb
doufám žc příští schůzi budu míti
zase asi půl tuctu nových čekaneú
Též vám sdělím jaké jest zaměst
nání těch 9 Členů již budou 5
března uvedeni Bratří Sabolové
jnou zaměstnáni jako kotláři pan
Uronec jako kotlář a umí zajisté
dělat výborné soudky pro mouku
pan Hamrník jako mlynář obilí
vám scmele a mouku do soudků
zapakuje a výborný výrobek od
koupí od něho kupecp Jos Ple
va kterýž zase prodá vše co jest
v kuchyni třeba naSí milé členky
ni kteráž nám uvaří výborná jídla
na nichž si pochutnáme Po do
brém papáníčku dostaví se pravi
delně Žízeň" a té nás zbaví náš
hostinský pan Kaldoník toť se ví
že jen těmi nejlepŠími nápoji
Kdybychom pak navštíveni bylí
nijakou nemocí máme zde dobré
ho lékaře p Dra WaRouse kterýž
nás nezvaného hosta y-brzku zba
ví Účty za vše vystaví nám knčh
vedoucí p Anton Pleva a tak po
řádek ve vSem bude zachován
Nuže členové začátek jsme již
učinili I doufám pevně že každý
člen ČSDP Jednoty přiloží ruce
k dílu Jsem úplně jist že každý
z nás má nějaké známé a jest jen
třeba ty známé naSe upozornit na
to jaké výhody Jednota naše po
skytuje a docílíme zdárného vý
sledku Vždyť v posledním sjezdu
přijaty byly různé praktické opra
vy tak Že ae nyní Jednota naše
staví po bok těch nejlepších pod
půrných spolků Na nás Členové
nyní záleží abychom co nejvíce
nových Členů a členky!! získali a
o to se snažili aby v místech kde
naše Jednota dosud není zastou
pena nová čísla se zakládala tak
abychom se v pří&tím sjezdu po
chlubili mohli řadou čísel nových
Vít jo všeho zdaru všem trvám v
úctě Peter Straka tajemník
Jako hodiny Lidská soustava tě
la podobá se velíce hodinám Ně
co se porouchá strojek odepře ko
nali svoji službu a vy spěcháte k
hodináři Stokráte nošeny jsou
hodiny k hodináři ku správce kdy
jediná kapka oleje by vše napra
vila Velp K J Tb Agricola
Marietta Oa pravil "Považuji
vaše Hoboko za nelepší a nejlací
nější v trhu Působí tak správně
jako hodiny"
Dra Petra Hoboko starý ča
sem osvědčený bylinný lék je tou
"kapkou oleje ' jež k opětnému
lehkému běhu lidský "strojek" ro
zežene Vyčísťuj nečistoty jež
soustavu tělesni ucpávají čistí a
osvěžuje krev pomáhá Žaludku
střevům ledvinám a játrům pa
tříčnou pravidelností pracovati
Není to lék lékárnický ale prodá
vá se lidem -přímo od majitele
DraPetra Pahrney 112— 114 So
Hoyoe ave Chicago III
OMAHA
Loun & liuUdiiig
'-aaoclatlora
v Uee Building
21 rok atari a neJaUrtf ví mfatís
ílnl
půjčky na měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletně
pří 6 -procentech ročně na uspoře
né obnosy
iie JI aattfiiffer tajemník
Hsíitb omžká úřadovna v ří! 835
aev 21 ul 8
ADRESÁŘ SPOlKU
fnkoNU ItřlnlrM ťortpor jrUBl
pro tfroi4ft1nl itttyi
MlnncunU lowa VIrm)in Netirmku
nltfl Hukoty Mli hl£
Hlavni Jrdnota ? St Pani Mlan
t(tnml IMnlm jlxiNm Mjitnu
dlťlti it' iMiri(nm iii!im fliiii
iMflánr hnilou Vrlknpřf(1iit Krmit Hkn
it rmil Mínn t inUiiiifniUnln j Autirocn
MlntipiMlpMlnii 11 iilHtvpiliK( it Joanih
f rotnAih n llopHht Mlnn Vrlkiiiulnmiiia
KrwiH A Kř-h Hl Mlnn Velkonolilaá
ni jii-niin rjrr Miniimiin Mlnn
0talfvnii:M5)HHlhMii Ht (ul Mlnn
li Ht 1'nul Mlnn
f'lřrllntnliprá MiMlj vlntn upolkSm
flulmu Ciirveiinr fljnu a Indnu
I v Monta-omcrr Mlnn
dbf 4 'T' í"5hM hM'" mou nodiyi t
madel Jn Noin tnltoiTd
fV ai 1 ' v ' "iinií vojt
Nírnmí dftvírnlk Vrnnk Váním
C II Mladoěech v Le Nneor Center
BlIntieNotfl
2íihAlV'4l'íh'íMJkH!!n"l B8rtí" m'el
OflntřMlnn mUumtnU K L Vranoviký
(Jenlori flíet i Blcek LeMUHř(nterMlnB
KM Hloran Jíh III Ht Ptal Mlnn
" olinulinu rn1( ocmniK eraot
Bílka íHErle pokl r MmmI
Karel Veliký ě VII v Nora Iřebonl
MlnncMola
odbvi iTichfi7A VtíMo S ne48II v mfiitcl'
rreuitnaa vojjriiir moni(jrom jryMBnKlt
No V) uúnUmtinů Jan Klaln MontKomnry
Mlnn HH NoZi tajemník Váíilatr A Kdlv
KllkAnney Mlnn Itlt No I flffntnlk Jan
CodolIL Kllkonnoy Mlnn Itlt No It ookl
Jan H VhfM Mont(?otnory Mlnn K It
No Z! prDtrouci joiiuiai Hiikonn Mlnn
Mpolek ě IX v Píne Cltr Minnesota
odbváir Mb6x kdouí neilíll r míIol r
Inodolp Přodnoila Tom íla?ll nUtnpted
Jun Hamhaur tainm Via Hundíub pgklad
Vá!a Karaw oíwlk Johp llojda
t VIII Kornout Owatonna Mlnn
odhri ifé aobllM každou 8 nedfill r m Sulci v
Jfiílmi hodinu odpolrdnl 6 B P 8 Přndueda
Adolf noriki mmioonioa iouoia iuiei
tHjonnlk AtiUm i Vanou U W Wlnona
Ht oí#)tn1k Jno O VUhur pokladník Frank
iiorsk Jt k no vwhumd uma
Karel Jlarlíěek Itororský ř IV
Mlnneapolla Mlnn
oaifrífé whttn kafdon lnd$H r mfiifcl v
ínl i V4I cnmnr fit WahlnKtjn k Oedarav
Ho PřlAda frank Itnjchman mlxto-pfwl
Jo-f Kalia taj ť?tř Ht-raka - ní H
arfetnik joi Anrří:ni„ 7io nuponor ntraot
M B„ pokltidnlk Jan filrf)da m Ontario
Htř i K
té V v Noré Praze Mlnn
odbTT ichA)!4 kaídoa i nodíll v mínící
prodaoaa vm arita miNtoprea jan V Ko
h ut úítnfk Ant V Vrtit taf Matíl V
hnitt pokladník Volt i Ohalupitk při
vodil Vrtní M Korioil vnitrní itril! Jan
r
Turiiiss ar riuaiYi
i A iíomensky c VI v Hajward
Minnesota
odbáit acbfiw I nedfill v mínící Před
Vr ftítk Atwtln Mlnn UK No 2 mláto
pPd Mat Honoí tu) Karl Punfar Olun
ylll Minnj f utnlk Albort PaooTik Olon
vlllnMInni Doklad Vála Sredl! áhviruíh
JorPlvka
C X Cechosloran r OHrla Mlnn
Odorá tvéiuihfiim druhou nďill rniíflcl
PMd Ant ltoí)k mltpfdiMda John
flrtflk tajnmnlk Krl II o hák fitatni
Had ttoliok pokladník Karel Kohn
Čechle ě XI v Ho Omaha Heb
OůbtfišvhfiiM tnMf druh ťtrrusk r m'U
ol o onm hodin '-er t itnl Vr íaltmra Plod
todaJan Ůiirvan 80 a Q mfntopř Pr Lalť
Mt talninnik aflCetnfk Adolř Zulik X9
North W ul„ pokl J Vociíl kHt
Čísla XII Chrodím r Kaclne Wis
odhriir achaia každou títi olottj r ra
iM w 7 hodin vofar Pfdda Kar čitltvikf
mi N Onu at rilU(přt)d Joa Petržilka
i N na it} tajaúít J [lavllna
WtHNUun) tf pokladník Vá Janota
IHttAloorttit
Cính XIII Česky Lev v Heaforth Ited
waod Co Mlnn
odtvi Mihtit každou druhou nadfili r niUl
l'M#da Karol loiiík V Mfnn j mlato
ptm) Vaiav PlNtoika Hnaforth Mlnn) taj
Hnrjr JftdUCka Vnuta Mlnn otuloik Ant
Kotlal Vfln Mlnn pokladník Jan Kotval
Vta Mlnn
Číslo XIV Udlmír Khicel
v Tnseohla Wis
odlyinh&MkalS4ou druhou nodfill v mfiitfcl
l-řwdnla Albfcrt Ku' Jo Houkup mláto
pfnd taltimnik Ví llaioak Um llaval
QCtmkoN Krahuleo pokladník
" Jan Has t XV Hopklns Míno
oábfft iv4 aohfixakatd druh ptk vftn
Dtfi-tf Kollaaí)í linl Pfd Jowif Hrot
Hon Vň f(iltuřii'l Jm jřoniálko tal Jdm
Iluyda Ko Ú llopkln Mlnn úfutník Vr
lloyda pokladn k Jan tlhonka '
Číslo XVIII Ilratřl Herera
v Drywood WIs
(ýTiilllil náUd ulici ífadrilkrt bradiwda Jim
VwMn mítipdAda -Aloí Franc Ujmo
llohurnll JtmUnH f wt SUpAa Najort poal
Prank Svorná Mchfii # odhyajt kaKdou
drahou nadali rmtlcl
]fehrakaě XVI r Omaha JTeb
odhí rwhakad prrnl Star T mlol
f mni Meiw pdnda Vtmltn Uuri
tajmnlk a f trilk Jakub Marx INJO No lí
Mt„ pokladník Karel Mar4 í B eor ttb
and Wllliamt tit„
_aa''í _ ni v
KLÍM