Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1905, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1£
4 'iil!!!
i a Mnrin a o i- a a Kl
ttátntkt snřmk
V pondělí min týdne večer ra
dil it po dellí dobu zástupce lee
1 Omshy to táslupcem Junklnem
2 Goipct okresu původcem proti
irustovnt a iráikovó předlohy t
výsledek porady té jest I Junk
in podal k předloze ivé dodatek
který le zamlouvá obchodním
kruhům v Omazc So Omaze i
v Ncbraicc vůbec Předloha Jun
kiuúvá uauiíltrua jvl liUvuu proti
trustu masovému a olejovému
V pondělí mio týdne odpoled
ne nemohla býti schůze odbývána
neboť pouze 54 zástupci byli pří
tomni takže aedm jich chybilo
do quorum Ve schází té chtěl
fjsiooista Jones z Polk podati
resoluci v níž žádán jest mluvčí o
ustanovení výboru kterýž má vy
šetřovat! vydání peněz povolených
před dvěma roky na zbudování
shořelé části noríolského blázince
V senátu téhož dne odpoledne
odporučena ku přijetí předloha
Gooda z Nemaba ustanovující
aby jmenováni byli Čtyři bankovní
pfehlížeči s platem ř 1500 ročně
že poplatek $25 má býti požado
ván za vyšetření jedné banky s
kapitálem mezi $25000 a J50
000
Minulé ut?rý odpoledne stalo
se ponejprv za tohoto zasedání
státní zákonodárný že musely
býti vydány zatykače na nepří
tomné tleny Když došlo k při
jetí admioistrační " předlohy po
dané Jacksonem z Antelope ve
smyslu odporučení učiněného
guvernérem Mickeym ve výročním
poselství k legislatuře bylo shle
dáno Že dvacet zástupců schází
aniž by se bylí omluvili Jackson
dal návrh oa svolání nepřítom
ných členů avšak ani to nepo
mohlo a tu na návrh Barnese z
Douglas okresu nařídil mluvčíaby
zatykače byly vystaveny a vloženy
do rukou Tayiorovi zastávajícímu
úřad "Sergeant-atarms" avšak
k doručení jich nedošlo Na to
předloha ustanovující aby guver
nér státní sekretář auditor po
kladník pozemkový komisař a
státní návladní jmenovali státního
účetního s platem £2000 přijata!
64 proti 14 hlasům Státní účet
ní může býti jmenován ve 30
dnech po konečném přijetí před
lohy Velké překvapení způsobilo při
jetí Ernstovy předlohy ni zřízení
státní provazárny 56 proti 18
hlasům neboť bylo známo Že se
předslQ hemží nádhončími prováz
kového trustu Předlohou tou se
povoluje 145000 na zbudování a
£150000 na vedení závodu toho
v prvých dvou letech
V senátu téhož dne odporučeno
bylo několik předloh k přijmutí
Ve středu podal v domě zástup
ců Jones tensační svou resoluci
kteráž po dlouhé a ostré debatě
přijata byla 60 proti 30 hlasům a
Jones Windham a Ilowe ustano
veni byli mluvčím aby vyšetřili
jak si vedl dřívější komisař veřej
ných budov a pozemků ohledně
vynaložení % 100000 povolených
na znovuzbudováoí shořelého
křídla blázince norío'kského
V senátu týž den padla po
dlouhé a ostré debatě Schreckova
předloha o bratrském pojišťování
Ve Čtvrtek ráno sněmovna po
slanců projednala jako týbor v
celku mnohé předlohy z nichž
odporučila mezi jinými k přijetí:
Předlohu povolující 125000 na
gsnerálnf opravy v blázínci nor
íolkskémErnstova z Johnson po
volující J 10000 na hospodářský
'pavilon oa státní výstavě Junkía
ovaprotítrustovnf a jiné
V pátek vykonáno bylo v domě
ástupců hodně práce Casebeer
a GaRo prosadil po tuhém boji
přijetí předlohy že členové záko
n?'J?!?y prttpit Milotu o
všeliké potřeby dtíve nel nějaké
obdríí na počátku kafdého zaso
dání a p? ukončení zasedání stát
ní komise veřejných pozemků a
budov má sepsali majetsk zákono
dárný a tento drželi pro příští
zasedání
V sobotu sešel se dům poslán
ců v 10 hodin ránu a v poledne
odročil se na 10 hodin v pondělí
dopoledne Projednal značně
zpráv výborových Odporučil me
zi jinými též předlohu podanou
Pitlem z Douglai kterou se má
zamezit! literární lupičství
Novinky ze Schuyler
(Podáré F H Svoboda )
John a Wílliam Kment bylí
mezí námi minulý týden
Sokolské plakáty oznamující
maškarní ples jsou už Částečně
rozvěšeny a vzbudily značnou po
zornost P F Svoboda z Linwood bratr
pisatele těchto řádků byl zde na
návštěvě jakož i za obchodem mi
nulý týden Ve Čtvrtek se opět
vydal na cestu k domovu ale pro
spousty sněhu nejel odsud náklad
ní vlak až o půlnocí a proto posud
nevím jak časně se PP Svoboda
domů dostal
Jos Voráfek z KewauneeVia
byl na návštěvě u příbuzných v
Ciister a Valley okresích a na
zpáteční cestě zastavil se u příbuz
ných a přátel v našem okresu Od
tud pravil žc sc ještě zastaví
v Omaze a v Chicagu aby i tam
známé a přátele navštívit dříve
nežli se odebéře do svého domo
va Pan Voráček je veselý a pří
jemný společník a liboval si jak
dobře se mu na výletu vede a dě
kuje upřímně za pohoštění všem
u nichž měl to potěšení prodleli
Paní C J Šafáříková jest tento
týden nemocna
Anton Gruntorád od Bruno při
jel sem koncem minulého týdne
na návštěvu příbuzných a ku vyří
zení různých obchodních záležito
stí Vypravoval o hrozných spou
stách sněhu na farmě a předpoví
dá pravou jarní povodeň V pon
dělí ráno odejel' vlakem do Nim
berg odkud se odebéře potahem
domů
V Melkus již vyprodal svůj
obuvnický obchod a veškerou zá
sobu obuvi a teď se připravuje
stěhovati se na svojí jfarmu v Mís
sourí Tom Wácha si libuje ve svém
novém obchodě Ač má několik
zručných' pomocníků a sám též
hezký kus práce udělá nemohli
prý ani své odkupníky v sobotu
obsloužili
Vozovému mostu hrozí nebez
pečí že bude odplaven Nikdo
po mnoho let nepamatuje tak siloé
ledy a pakli se tyto hnou náhle a
rychle bude zle Mluví se že
bude most rozebrán
V Coiumbus prý připravují loď
ky aby v pádu povodně byli při
praveni Jak vše nasvědčuje bylo
by dobře aby i zde se občané v
čas zaopatřili Již teď ulice jsou
plny ledu a za dne tento sníh taje
že již nyní chodníky přetékají vo
dou Jak to bude až nám aern
vtrhne záplava z venkova a že
vtrhne záplava o tom není pochy
by jelikož se tak děje každo
ročně Návštěva maškarního plesu po
řádaného zábavním družením byla
slušná ač velice nepříznivé počasí
nedovolilo lémtl nikomu t venko
va pletu se itUailniti První cenu
obdrlcU Anna M Vrba sv Va
lentin druhou Maric Prsntitka a
Holena Hurel} třrtl pí Holena
Koudele tlvrtou Anna Halabsn
pátou Olga Veselá IcMou píFK
l)udck sedmou William Platí
osmou Jos Pešek devátou pl V
{ Chrastil desátou pí O Otra
dovik)' jedenáctou Cmie Svobo
da dvanáctou Hen černý a Př
Vrba třináctou Alois Chrastil
čtrnáctou pí lid Krumcnachcr
patnáctou Jos LapiČck
Paní Doubrava z North Hnd
byla zde návštěvou u rodiny li li
Shermana
Sokol Kostlán zde zase byl cvi
čiti v neděli Jen se hoši držte a
dobře by bylo abyste se též drželi
zásadně Sokol nemá býti pokry
tec a intrikán ale má býti mužem
vždy a všude Má pěstovali ne
jen síly tělesné ale též duševní a
mravní Mezi námi existují po
měry jež zasluhují provětrání a
bude-Ii pisateli možno získati ně
kolik neohrožených pomocníků tu
pustí se opravdově do prádla jež
už dávno mělo býti vyčištěno
Jos E Šmatlán bude opět sta
věli loveckou chaloupku na jed
nom ostrově v řece Platte
Soud pí W II King-ové skrze
jejího nebezpečného psa se odbý
val před policejním soudcem Su
therlandem jenž ji shledal vinnou
a uložil jí pokutu Pře byla však
odvolána k distriktnímu soudu
Starý Quill potřebuje ve své
redakci někohojeož má anglickou
mluvnici a dovede slabikovat
Urrr páni Špehounové honem s
tím běžtcl
Letošní zima dosud byla krátká
ale velmi krutá takže mnoho di
vokých králíků hlady zahynulo a
ptactva jehož již více teď mezi
námi přezimovalo pomrzlo Ne
braska má své přednosti ale též
své výstřednosti
Ve Schuyler jest jedna truc
kapela která ve své mstivosti při
pravuje "kudlu" na svůj krk Jen
tak pánové pokračujte vždyť
ono na vás dojde a možná že
dříve nežli se toho nadějete Ame
rika je "íree country" ale proto
zde obyčejně lidé mají rozum akdo
dbá o svoji čest a o svoji rodinu
nejlépe udělá když se chová jako
muž s ne jako kluk
Šerif Fiala už se tak dalece po
zdravil že mohl opět ven na slun
ce a čerstvý vzduch
Soudce Wells vydal následují
cím povolání k sBatku George
Hebert a Mary Novák John Be
ran a Anote liukáček Julius Ku
žel 9 Anníe Vítek John Novák a
Aonie Kuchař
Stává se často že mnohý citlivý
béře na sebe některé ty mravokár
né poznámky jež někdy mezí
zprávy zařaďuji Jest to zbytečné
Nezlobme se na zrcadlo když
nám ukazuje křivý nos škaredou!
tvář aneb obličej vráskami pokry
tý Raději hleďme aby za tím
křivým nosem a škaredou tváří
bylo dobré a čisté srdce Kdo
vám poví pouze to co se vám líbí
a co vám lichotí ať jest to pak
pravdou nebo ne ten jest vám
tisíckráte nebezpečnější než onen
jenž vytkne vadu přímo a ote
vřeoě
' Posud není pozdě předplácet na
P Z Pouze dollar vás stojí 5a
návštěvy tohoto listu a dozvíte se
vše co se doma i jinde v Českých
osadách děje
Fotografie dobré a laciné dosta
nete u pisatele Přijďte se podí
vat 1 — — — —
— Příchozím do Omahyl Nej
lepší česká kuchyně v Omaze na
chází se v čís 1245 jíž 13 ulice
(Metzova sífi) Čisté postele vzor
ná obsluha Po celou sobotu pra
vá pražská drštičková polévka O
hojnou přízeO Žádá
27x4 Alois Kolisko
Mott)ky 1 LlnwooJ
Pan Pr H Codr od CooUvton
Ntb aatlavil se ide rji fpátcčnl
ceilě so So Omah) kam odvelí
několik kar hrvftlho dobytka
jak jsme minule oznámili paní
Urbánková manlelka pana Josefa
Urbánka podstoupila operaci v
Omatr ale nedaří se jí mnohem
lépe a jest stálo upoutána na
lůžko
Stará paní Šťávové ui po delší
čas churavl ještě že má hodné
sousedy Kovářův syn kdy! viděl
le babička pro spoustu sněhu ne
může z domu vzal lopatu a sníh
odházel Je to sico Američanale
též mezi nimi naleznou se uznalí
lidé kteří sc starými lidmi sympa
lisují Naše zpravodajka z Plattsmouth
se o mě pochvalně zmiňuje Ale
pardon já se zmýlil on jest to
zpravodaj v kalhotech
Pan Anton Prai a jeho bratr
Albert vykoupili maštal pánů Hol
Sledů a už to chodí jako když na
maže Pan Frank Parolek byl v dobré
náladě minulý týden Jeho man
želka obdařila ho zdravou a čiper
nou dceruškou Gratulujem
Minulý pátek usmrcen byl pan
Frank Bartůněk nákladním vla
kem Bartůněk byl ve městě v
pátek a večer ubíral se po dráze
ke svým přátelům On se zde na
cházel pouze na návštěvě Z jara
minulého roku odstěhoval se do
Rockville Neb a zde svoji farmu
pronajal a odstěhoval se na farmu
svého pantáty pana Mareše v
Rockville Zanechává manželku
a několik nezaopatřených dítek
Minulou sobotu navštívili nás
staří známí ještě z Omahy pánové
Karel Dvořák kterýž bydlí v Da
vid City a Jos špička který bydlí
veWestern Neb a musíme pří
znat že byli jako obyčejně v dob
ré náladě
Manželé Iíobrtovic sotva se
nám vrátílíz umělecké cest) a opět
se nám odstěhovali do Ewing
Neb kde se chopil pan Hobrt
starého řemesla holičství a příští
jaro hodlají opět nastoupit uměle
ckou dráhu
Ztratíme opět z našeho okolí
několik krajanů Jak sc dozvídá
me odstěhují se z našeho město
čka dvě rodiny a sice rodina pana
Jos II černýhoa rodina pana J
Kvačka
Divadlo pořádané ZČBJ v so
botu dne 4 března slibuje velkou
návštěvu Úlohy nacházejí se v
rukou dobrých ochotníků a proto
můžeme už napřed slíbit óTcccn
stvu pěknou zábavu
Sbor Dcery Vlasti č 48 JČD„
nastolil ve své poslední schůzi ná
sledující úřadoice: vystouŽilá před
M T Dočekal předsedka Marie
Tícbáčekj nám Kateřina Peltz
taj M F Bartošová účet Ant
Řezáčové dozor Anna Veselá
výbor majetku Apolena Menšík
Marie Dočekal Marie Bircal
Šutrab
]Nri prodej!
rfijftrns koní v Itrunv Scb
To jest: 2 loty 2 maštale na 26
koní 7 tažných kooí 3 páry leh
kých kšírú a 1 pár těžkých kšírů
1 velký krytý kočár a 3 malé kryté
kočáry 1 malé sáňky 3 kožené
přikrývky a též několik menších
věcí Majitel se vzdá dovážení
pošty a prodá poštovní kočár jakož
i rozvážení věcí po městě Též se
vymění za dobrý pozemek
Též mám na prodej FARMY
blízko Bruno Neb jak následuje:
240 akrů za JÍ71 akr 120 akrů
za %h akr 80 akrů za 15200
160 akrů půl míle od Loma za $51
akr
Též pěkné místo v Bruno pro
obydlí a pro obchod
O další podrobností pište na
F J ZEMAN
kasír Bruno State Bank
30xinez Bruno Neb
Novinky 1 Bruno říct
Die ti ikara 1905
Dnca je n í podali vám iprtvu
jakt snad dosud není laznamo
nána v de}iuácli naUho slitu V
úterý duo 14 uuora skousla po
delší nemoci bal ička Maiancové
O jejll brinidějném stavu jimese
minule imlnili a pohřeb jeí usta
noven byl na aobotu tn t m V
den ten sjelo se velké množství li
di aby doprovodili válenou sta
řenku k poslednímu odpočinku
Než k pohřbu nedošlo Zemřelť i
stařičký choť jejídéjcčck Mazan
ců a tu se truchlící pozůstalí roz
bodli vypravili stařičkým manže
lům pohřeb společný v pondělí dne
20 února Pohřbeni budou na
katolický hřbitov v Abie Zesnulí
manželé Mazancovi náleželi k nej
starším zdejším osadníkům přije
liť do Nebrasky v roku 187a
Dědeček Čítal as 80 a babička as
78 roků Vychovali četnou rodinu
a všechny děti jejich stojí si v
dobrých poměrech Budiž man
želům Mazancovým ztmě lehkoul
Minulý týden obdařen byl p
Jakub KříŽ buclatým synáčkem k
němuž mu gratulujeme
Pan Václav Diviš a p Jos Kříž
ze SpurNeb dleli zde návštěvou
u svých přátel
Všeobecný zájem jaký se jevil
v městě i okolí pro karneval a
maškarní ples bujarých našich
Sokolíků jest nejlepším důkazem
jaké oblibě a přízni těší se naše
Těl Jed Sokol Zábavní výbor s
největší svědomitostí postaral se o
vše čím by zdar a úspěch karne
valu a maškarního plesu mohl býti
zajištěn a proto doufám Že vám
budu meci podati o výsledku zprá-
vu potěšitelnou
Pan Joe Havlovcc veplul v
šťastný přístav manželský se slč
Otýpkovou Novomanželům gra
tulujemel VVho is next John?
Pp Frank Straka a Václav
Sladký poslali nám k banketu 28
statných ušáků a to až z Lexíng
ton Neb za níž jim srdečně
děkujeme Na zdarl
Vác Blatný
Neuralgie jest nemoc nervů a
každý může jí v kterékoliv době
roční trpěti Použijte St Jakoba
Oel natírajíce jím jemně napadená
místa Měl by se nalézali v každé
domácnosti Dělá zázraky
atoitoitostostoatoatoatoatoatostoatosto
Dr V Anýž
g v Jimi nard Neb £
oMouoMoiiofcofeolioiaofeoiioiaotaoši
Farmy a pozemKy i prodej!
Mám na prodej vzdělané farmy
v Nebrascc Jižní Dakotě Minne
sotě lowě Kansasu MUsouri
Oklahomě a v Indiánském území
za mírné ceny
Kdo by si přál v těchto státech
zařídit! domov obdrží spolehlivé
podrobností na požádání když mi
dopíše
Mám též na prodej v těchto stá
tech pozemky nevzdělané na kte
rých může Člověk peníze v krát
kém čase snadno zdvojnásobili
Výlohy za poloviční cenu jízd
ného do Oklahomy a Indiánského
území první a třetí úterý každý
měsíc
Kdo by si přál dalšího vysvětit-
ní ohledně těchto krajin nechť
l askavě dopíše na
Louis Straka
28— David City Neb t
r - x - i 1 u
Výtečná TiOaltTová farma
-nu prodej!
}i míle jižně od Malmo Neb
Dobré zlepšení Mírné podmínky
Vlastnictví předáno bude 1 břez
na 1905 Nabídky přijímá
JURO f IEURLIN
28tí Wahoo Neb