Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 22, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P0KRQ1
3
ÁPADU
Založen 1871— Hočnfk XXXIV
Z AMERIK g
NKIllt VK KTftKUU DNE 22 llNOILV 1905
—
mm mm
- I — — i i lili '— —~ — mm mm mmm
(
CIhio ao
Wnhlnřtonn
Tijcmnlk obchodu i práce
Mctcalf podal v minulém týdnu
koogrciu zprávu ohledně zákona
o osmihodinoví! pracovní době
který byl dán jeho odboru v min
květnu k vyšetření Tajemník ve
zprávě vyhnul se pronesení osob
oích svých názorů poněvadž prý
osobni náhledy interesovaných
stran i data jež byla získána ne
jsou dostateční přesná aby zaru
Čovala konečný jeho úsudek
Ve zprávě nalézá se přehled
ienž Dodává odnovědi Čivtiadvace
w r y
ti korporací neb obchodních pod
niká majících na starosti vládní
kontrakty na následující otázky
jež byly zadány z ohledu že se
vztahují na zákon o osmihodinové
pracovní dobč
i Dudou míti Spojené Státy
dalií vydání s kontrakty?
a Dudou promyslové zájmy
země poškozeny?
3 UtiJou zemědělské zájmy
zemí poSkozeny?
4 Ďudou vládní kontraktoří na
dále hlásíti se o vládní prácí?
5 Bude zavedení osmihodinové
pracovní doby Škodlivé budování
lodí a sníží vývoz ze Spoj Států?
6 Jsou dělníci v zemi svolní k
tomu aby pracovní jejích doba
omezena byla na osm hodía denní?
Na první otázku bylo 24 odpo
vědí kladných a týž počet byl i na
druhou Sedm bylo že zeměděl
ské zájmy ztmě budou poškozeny
osm že vládní kontraktoří na dále
e budou hlásíti o zadání vládní
práce
Každá firma jež zabývá se bu
dováním lodí odpověděla že zave
dení osmihodinové pracovní doby
bude velíce ikodiivým jejích ob
chodu a jednohlasný byl náhled
že osmihodinová doba pracovní
bude míti za následek zmenšení
vývozu ze Spoj Stálo'
Dne 17 února odhalena byla v
národním Slavíně (Statuary Ilall)
první socha ženy Frantííky E
Wíllardové z Illínoisu Socha ta
postavena tam na Žádost státu
Illinois neboť každý stát má prá
vo v Slavínu umístit! dvě sochy
Ženské jednoty zasadily so o zvěč
nění Willardové která stála v Čele
amerických žen a také se jím to
podařilo Snfm v Illinois povolil
oa sochu £9000 a ta zhotovena
byla z karrarského mramoru §o
cbařkou Helenou T Mearsovou z
í)ihkoth Wífí Představuje si
Wíllardo'vu jak řeční a kritika
chválí prácí lochařk
Ačkoli jsou všechny noviny plny
zpráv o míru mezi Kuskem a Ja-
ponskem tu velevyslanci ruský a
japonský těmto zprávám nevíří
"Mluvení o míru je jako wasbiog
loňské počasí měnivé" pravil
Takahira japonský vyslanec po
dlouhé rozmluvě se sekretářem
llayem a za pol hodiny oa to
když ruiký velevyslanec hr Caisi
ni učinil návštěvu 11 llaye tu
-vAflftil Im vilbí vedeni budé
J — — - — - — - — ~ — - —
až do koňce Kdyby vlak mčlo
dojiti k vyjednávání o mír tu Hu
ško dá přednost Washingtonu
poněvadž jo zde hr Caasini který
jest v nejpřátelštéjlích stycích
llayem a pres Kooseveltem
Zasedáni 58 kongmv
"V jednom zasedání nižSího do
mu prali své špinavé prádlo dva
demokraté a sice Hearit vydava
tel několika Žlutých Čaopiú
Sullivan z Mass Tento nazval
ilearsta zvrhlíkem který sc ne
může odkázat! na nic nežli na
peníze svého otce a Ilearst opit
vyčetl Sullivanovi Že byl obviněn
a odsouzen pro zabití opilého člo
věka Sullivan je nástrojem a
mluvčím drah z Massachusetts a
útok oa Ilearsta byl jistě ji ni
podnícen
Kongresník Campbell z Kansa
au pozvedl boj proti Rockefelltro
vi v niŽiím domě podav návrh na
usnesení které proti vfiemu od
kládavému obyčeji byjo ihned při
jato aby byl požádán tajemník
obchodu a práce by neodkladně
vyfietřil příčiny nízké ceny auro
včho petroleje zvláště v Kansasu
a proč jest tak veliký rozdíl mezi
laciným surovým a drahým čistě
ným petrolejem Tímto se dává
odboru obchodu a práce moc vy
šetřit! co nejdůkladněji petrolejo
vý trust se všemi jeho rnonopolí
tickými "tričky"
V senátu dne 16 února v taj
ném sezení byla předložena smlou
va it San Domingo provázená
dlouhým přípisem presidentským
k senátu v němž tento vykládá
že jest povinností Spoj Států
přispět! San Domíngu k pokojí a
pořádku což i může a má státi
pod pravidlem Monrotovy nauky
neboť kdyby to neučinily Spoj
Státy ujme se ostrova některá z
evropských mocí a učiní to sama
což by bylo proti Monroeově
nauce
Dne 17 února bylo v nižším
doml odhlasováno že se předloha
na ostátnění Oklahomy a Nového
Mexika neodhlasuje ale pošle se
přímo k dohodčímu výboru spo
léčnému z obou sněmoven aby se
ještě v tomto zasedání tičco s ní
mohlo státi
Senát vlak nepřivolil dosud k
žádosti nižšího domu neboť má
návrh ten několik silných protiv
níků v senátu
Zápal Kansasu ofejorým trustem
Zápas státu Kansas s petrolej
nickým trustem Standard jd už
do opravdy a povede se až do
svého konce Celý stát je na no
bou aby vybojoval spravedlnost
všem rovnou Minulý týden při
jal sněm řízné protítrustové záko
ny aby jímí porazil monopoli
stické zlořády na své půdě Šest
Lzákouú je v proudu zákonodár
ném vesměs na zkrocení Standard
Oíl Co Všichni kdož vrtají na
olej kdo olej spotřebují kdo jej
přečísťují byli tíženi a okrádáni
monopolem jenž lacino surový
olej kupuje a přečištěný draho
prodltá a ti všichni jsou proti
trustu spolčeni Tento týden by
lo přijato den po dni Šest zákonů
v tom smyslu: proti Činění rozdílů
mezi zasílately nejvyšší sazba
dopravy komise na železnice
státní čistírna na olej proti čer
pání přírodního plynu a prohláše
ní rour olejových za obecný do
pravní prostředek
Guvernér Hoch započal zápas
ten žádaje v nástolní své řečí
aby zlořády olejářského monopolu
byly zastaveny Sněm se do toho
vložil práce jeho jde bystře ku
předu
Monopol byl nenasytný a pro
lhaný Slíbil dávati majetníkom
pramrnn £132 ta suj surového
oleje ale snitovil pak trnu 10 ai
přišel na 70 centů Šizení při
Železniční dopravě zvýšilo stíž
nosti Monopol dovolil odběra
telům svým v llumboldt a IXmpo
ria pndávíti petrolej po 9c za
galon alá v místech jiných za 15
až aoc Monopol dále silně pra
coval na tom aby mlžil ceny ole
jových pozemků ve státu aby je
pak mohl lacino koupili Mono
pol platí za surový olej za tisíc
sudů £470 přečištění ho stojí
5175 dohromady £645 a prodává
výrobek za £2580 Takový jest
jeho výdělek Zápas kansaský
bude vzorem pro ostatní státy
kde monopol roztahuje zhoubně
své spáry na Škodu v Sel o lidu
Šťastný krajan
Pan Gustav Šimek 4ti) James
St v Clevelandě O jest tak
Šťastným že nalezl prostředek
léčivý který jemu i celé rodině
jeho znamenitě prospěl- Sám o
tom vypráví takto: "četl jsem v
časopise Volnosti jak Trinerovo
Léčivé Hořké Víno dobře účinku
je na žaludek Zkusili jsme ho a
i mně i mé manželce i našim dít
kárn výborně účinkuje" Jest to
vskutku lék který prospěje kaž
dému členu kaž lé rodiny od děcka
do kmeta Udržuje žaludek sil
ným a zdravým a obnovuje krev
To jest jedinou podmínkou stálé
ho dobrého zdraví a tělesné i du
ševní síly Děti slabé právě tak
jako chudokrevoé dívky jako ma
tínky stálými bolestmi hlavy stíže
né a jak rr babičky věkem nešli?
naleznou v léku tom pomoc a sílu
Mladík i muž jím okřejou a uzdra
ví Dostanou novou čistou bo
hatou krev a s ní sílu a zdraví
V lékárnách Jos Triner 799
So Ashland Ave Chicago II)
Novinky z Farwell Neb
Dne 10 února 1905
lirrrl Zima je zimou se třesu
otevři má miláza kamna vlezul
Nyní nám spadlo asi na stopu
sněhu a také se s ním můžeme po
chlubit neboť leží všude stejně
což jest zimnímu obilí velmi pro
spěšné
Onehdy pozastavil se u nás p
Vác liartuněk z Ashton a mile
rádi jsme si sním pohovořili
Co pak as dělá p I'r Klepet
ko že nevozí do trhu seno když
má toto tak dobrou šenu? On si
asi Frantík myslí žo bude na jaře
ještě dražší
Minulé úterý přišel ke mni Fr
Kicpetko a povídá "Tu máš
John peníze za žito kteréž jsem
od tebe koupil a z něhož jsem ta
ké už mouku hnedle snědl" Zů
stal jsem na něj koukat jako při
mražený neb jsem si byl vědom
že mám žito již delší čas zapláče
no Když jsem mu proto řekl že
jsme spolu již úplně vypořádáni
tu se Frantík teprve upamatoyal a
byl rád že nemusí ještě jednou
platit za Žito íou zmýlená nepla
tí ale jen časeml
Pánové Josef Polák a Václav
Zikmund z okresu Valley přijeli
oa návštěvu k p Václavu Hurto
ví bydlícímu asi wtyří míle západ
ně od Farwell
Minulé úterý jely pí IJarbora
Hurtová a pí Marie Franclová
do Ashton na saních v nichž mě
ly zapřaženy dva bujné koně Po
jednou se koně splašili dali se do
divokého trysku sáně se převr
hly a obě zmíněné paní vylítly do
hlubokého sněhu Na Štěstí se
Žádná 1 nich ani dost málo nepo-
í Willow Springs Pivovar I
ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Z11 #:i 00 zelených Trud
HUmpu s každou bed
nou NTARS & HTRII'KH
(2 tucty pintových lahví)
-cena
Sm'
ZaíVOO zelených Trud
injf Htumps t každou bed
nou
NTARMMTKIťEH
(2 tucty kvartových lahví)
—cena
PamalDite
tm
KromC toho Jío doMtaneto uejlepfií lahvové pivo dosta- hň
I ncto též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-
lni Rtnmna WŮ
Objednejte nl poštou neb telefonem 1300 nebo 1085
POMNÍKY
Erank Novák
1413-13 So 13th St Omaha Neb
(naproti Hotolu Praha)
Velký sklad krásná práce a zaručena Kupti
1 pomník v Omazo Co uRetfite zaplať
vám více než cestu
8 flň
Tlí ___?ť'- i
ranila za to ale vajíčka jež jezly
tebou do trhu byla na čímpr~čarm
per Ve čtvrtek přijel si k nám sou
sed Arch Hafvey pro moji starou
ač jak jsem viděl dovezl si před
tím domfi babičku Šafaříkovou
Babička Šafaříková nemá teď tak
mnoho na prácí leda že sem tam
donese nějakého toho klučíka neb
děvušku To jest také asi vše Ten
tokráte se však babička přehmátla
a vzala na místo kluka holku ač ae
tatík vsadil na tyna Následkem
toho soused prohrál Babička to
tiž věděla o sázce a celou věc zha
tila Milý sousede se ženskými
není nic Ostatně gratulujeme!
Firma Jamet LangCoodstěhu
je se příští sobotu do města Otto
hne lowa kdež otevře obchod
fMěsteČko ztratí v nich dva dobré
obchodníky
V úterý kolem 8 hodin večer
přijel k nám Ad JJennett kterýž
jest zaměstnán v půjčovně koní a
vozů F Mudloíía ve Farwell Vezl
pobkého katolického kněze do ko
stela z v Choníce Na zpáteční
cestě zlámalo semuu saní váži-
(tě a on zostal v hluboké závěji
sněhové vězet až se mu konečně
podařilo provazy to drobet svázat
tak že se mohl přece vydat oa další
cestu S vynaložením posledních
sil dostal se k našemu obydlí ale
již nebožák nemohl skoro ani krok
udělat neboť měl nohy přestydlé
a na celém těle te třásl Pravil
mí že kdyby měl jet ještě míli Že
by snad byl musel kruté zimě pod
lehnout! Když se byl u nás asi
dvě hodiny pozdržel a dobře ae
ohřál vydal se zase na další cestu
ku vému domovu
Václav Holeček krmí hovězí
dobytek a slíbil mi Ž jej poveze
do trhu že mne ssebou vezme do
té Omahy
Jest tomu nyní právě dva roky
co měl Bohumil Suchánek veřej
nou dražbu a odstěhoval se do
Omaby Za nedlouho však přestě
hoval se do St Paul Neb kdež
bydlel až do přítomné doby Teď '
Johánek Bratři
vlatní
první tvídy nrilooti
1102 Willlam úl Omaha Mt
Dobrá vína likéry a doutníky— -Chutný
zákonek vždy po ruce 9-
Louis Berka
český právník a veřejný notář
043 K y Uffl IUdíf Omahft
V rtfadorni pouza odpoMíiO od 9 do ti hod
Kdo by potfobovai rudu nob r4nliipo v
právních stAI2ltoKth notiřxHoti práci nb
trakt %nm chttt př6dílt in 2-11 dobr
pli majetek nV o m ufijg dfivřrou
obrátí pOvorufuJrm JJ lm krajan ltn
UM VPttti poiriool ptFbi í'„ 92
jak jsem z jistého pramene se do
věděl pronajal si p Suchánek po
zemek asi dvě míle východně od
Farwell a hodlá se opět věnovat
rolničení Jak se mi zdá jest pře
ce jenom rolník svým pánem
U Fr Doda bydlícího asi 4
míle severozápadně od Farwell
bude se odbývat! dne iG února
veřejná dražba Pan Dod se hodlá
příští jaro odstěhovat! do Kana
dy Pí Anna Šafaříková bydlící ve
Farwell má neštěstí za neštěstím
Ještě se ji nezahojila jak se patří
rána na prstu u ruky a jíž se jí
zase rozbolavělo oko tak že jest
obava aby ubohá paní o ně ne
přišla John Horký
Nabídnutu sňatku!
Za příčinou malé známost! hledá
touto cestou družku života řádný
zachovalý vzdělaný svobodný a
hezký hoch dobrého srdce a cha
rakteru 29 roku stár Nežádá dů
věry až po přesvědčení se Jen
upřímné nabídky se přijímali
možno-li fotografií Hlastež se
řádná děva aneb po případě i vdo
va která vlastní nějaké jmění neb
farmu a jež chce mít hodného řád
ného muže Záleží na dohodnutí
Obratem ooŠtv ee odooví Z
m 0 4
mlčenlivost ae ručí! Adresujte na
bídky své pod značkou "Štěstí" na
Tokrok Západu" Omaha Neb