Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 15, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 #
i
"1
í
POKROif ZÁPADU
Založen l871Hočník XXXIV OMAHA NF NTftOU 1NH 15 tíXOHA m C1SL0 21)
9
5 Z AMERIKY
BfFJJI
I IP
IP
Z Washingtonu
žádost o takroíenl ve prosplch mh u
V rusko jafionské válce' Hospo
dářské tvlřtctvo ve Spoj Státech
VynnamenAnl NebraHma
Ve Čtvrtek předložila mcziparla
mentární jedoota prostřednictvím
svého předsedy zástupce Barthol
diho z MÍ980uri pres Roosevelto
vi Žádost aby se pokusil o zasta
veoí rusko japonské války Dar
tholdi vykládat presidentu že
souhlasaé smýšlení mezi všemi
Členy jednoty a mezi evropskými
parlamentáři s nimiž si dopisuje
jest Že by měl pres Spoj Států
jakožto jediný muž na jehož slovo
by ae kladla váha v dotčených
kruzích ujmouti se toho a poku
sit! se o zastavení prolévání lidské
krve Rusko prý se vyslovilo že
u něho nenalezne sluchu nižádné
sprostředkování míru ale Barthol
di douíi že přece snad by bylo
míru nakloněno za čestných pod
mínek President na to odvětí
jen že o tom s taj Haycm pro
mluví
Ředitel statistické úřadovny v
zemědělském odboru sestavil pře
hled mnoho li je domácích zvířat
na farmách a jakou měly cenu i
ledna 1905 ve Spoj Státech dle
jednotlivých států a zde podáváme
jeho výpočet:
Koni I7M77Q2 U9flOaiO0?0
Mul 2mí7IO 2518)0 377
Dojiijcb kr imv mzi VH
JlnhorUdoli- 4aWW44l SfllW 30
Ofc tfno m ictjhismj
Franta ttswm íss2mws
Státní senátor Tucker z Neb
rasky bude pres Koosevelten
ustanoven za spolkového soudce v
Arizoně
Zasedání 58 kongresu
Již dávno spolkový senát ne
okázal tak okatě že nedbá zájmfl
lidu ale zájmů svých soukromých
jako v hlasování oostátační Okla
bomy s Ind územím a Nového
Mexika s Arizonou O přijetí
Oklahomy s led územím nevedl
se nijaký spor neboť nikdo ne
mohl míti proti tomu nějakých
platných námitek ale proti přijetí
Nového Mexika s Arizonou aneb
bez ní bylo námitek mnoho a
proto debata byla v senátu dlouhá
ostrá V poslední den obvinil
sen Bailey z Tex sen Kearnse z
Utah že zaprodal svůj hlas ne
sice za úplatek ale za získání své'
mu státu kusu území od Arizony
obsahujícího 7000 čtver mil
Na návrh sen Gallingera přijat
k zákonu zpracovanému v nižfiím
domě dodatek zakazující v Okla
horně po 21 roků veškerý prodej
iíbovin Dodatek ten zakazuje
výrobu prodej výměnu neb roz
dávání opojných nápojů ode dne
přijetí jí mezi státy pod pokutou od
í 50 do I200 a pod trestem vězení
od 30 do 100 dnů
Nižší dům jemuž takto zmrzá
čeoá jeho předloha byla vrácena
rozhodně se zdráhá ji přijmout!
buď v tomto zasedání nedojde k
ostátoění Žádného z uvedených
území aneb pouze Oklahoma s
Ind územím budou přijaty v řadu
stáli bezpochyby však bez tem
perenčního dodatku proti čemuž
obyvatelstvo Oklahomy pozvédlo
protest President se vyslovil Že
neschválí ostátnění Nového Mexi
ka bez Arizony jak senát odhlasoval
V nižším domě byla přijata před
lotu Esch Townsendova ohled
oě sazeb dopravy na dráhách 336
hl proti 17 Proti pf'edloze hla
sovali pouze zástupci ze severový
chodních států kdežto vfichn
ostatní se postavili na stranu pre
siJentovu řídíce se zásadou Že
společnosti Železniční musí slou
Žiti obecnému dobru a nejen svým
podílníkům Pro pres Roose
velta jest to veliké vítězství a bude
záležen na senátu aby předlohu
přijat aneb ji odmítl a vzal na
ebe zodpovědnost že staví se
proti zájmům lidu Před odhlaso
váním měl (lepburn z Iowy řeč v
oíž napomínal společnosti aby
nežertovaly s lidem a netahaly se
o zákon ten před soudy sice že
přijde zákon ještě těžší na ně
neboť lid s sebou již déle žerto
vati nedá a pozvédne se mocně
proti všemu dalšímu vykořisťová
ní Předloha dává mezistátní ko
misí moc aby když obdrží něja
kou stížnost na nespravedlivé neb
nerovné ukládání sazeb železnič
nimi společnostmi na dopravu
osob neb zboží vyšetřila to
určila sazbu jaká jest spravedlív
a její výrok musí vstoupit! v plat
nost nejdéle ve 30 dnech po jejím
rozhodnutí' Která společnost by
nebyla s rozhodnutím ipokojena
může do 60 dnů po nařízení jejím
požádat! soud za rozhodnutí
V senátu přijat návrh na poří
zení penízů památných na odměnu
hrdinných plavčíků a námořníků
Předieda senátu Frye obdržel od
C WPoita z Battle Creek Mich
Žádost aby byl spolkový senátor
ťlatt z N V pOHtaveo před soud
pro spiknutí a vyloučen ze sená
tu poněvadž prý sen Platt jako
výkonný úředník expresu společ
nosti U S je ve spiknutí s
ostatními testi expresními společ
nostmi a tvoří s nim! trust proti
zákonu a vydírá každoročně na
lidu v zemí nadmírné poplatky za
dopravu po expresu
Vyříznutí manili
Poslední dobou mnoho pozor
nosti bylo věnováno žlázám v krku
známým pod jménem mandlí Ně
kuří lékaři odporučují by dal si
jo každý vyříznout! kdežto jiní
vážně před tím varují První tvr
dí že mandle jsou sídlem zárodků
mnohých nemocí jako mázdřívky
a zánětu plic Ale týmž právem
mohl by i žaludek býti odstraněn
protože i tam zárodků jest množ
ství Tyto zárodky jou však úpl
ně neškpdnými pokud udržíme
pravidelné vyměšování žaludeční
Šťávy Trinerovo Léčivé Hořké
Víno to učiní za Vás Ono přímo
na Žaludek účinkuje zvyšuje jeho
činnost a udržuje kyselinu žalu
deční v plné síle Tím stane se
že tyto zárodky zhynou a jsou při
rozenou cestou vypuzeny z krve a
z celého těla Z potravy náležitě
strávené vytvoří se krev nová a v
celé tělo vlije se nový život Při
nechuti k jídlu stálé unavenosti
a mrzutosti tělesné slabosti vy
rážkách vůbec vŠadekde jest třeba
zvýšiti sílu a uzdravit! žaludek
nenaleznete lepšího prostředku
nad Trinerovo Léčivé Hořké Vho
V lékárnách los Triner 799
So Ashland Ave Chicago lil
Přeje Pok Západu milion
odbérajclfl
Ct red I V příloze zasýlám
do- i předplatné na Pokrok
Západu a za prémii si přeji
kalendář z Čech Přeji vám
mnoho zdaru abyste doMali
alerpofl jeden milion odbčra
telů neboť Puk Západu jest
nejlepŠÍ český list v Americe
Váš starý odběratel
JOHN BTÝHKAL
David City Neb
Moderní Modr o vous
MnohoŽenec Johana Hoch při
vežen byl z New Yorku do Chica
ga kde očekáván byl na nádraží
davem několika set zvědavých lidí
mezi nimiž bylo i několik jeho
manželek Hoch byl samý humor
a smích a z veselé své nálady ne
nechal se vyrušit! ani tenkrát
když postaven byl policií tváří v
tvář několika svým manželkám
které proti němu vypovídaly
Nejdříve postavena byla proti
němu jistá Keneková jež mu po
čala ihned spílati že je darebák
který ji okradl a pak utekl
Hoch se na to jen usmíval a
pravil klidně: "Pozor Mary
vždyť ty také máš víc mužů nežli
jen mně
Poslední manželka Hochova
Emílie Fisherová uvítala ho se
slovy? "Tyl ten lump který m
mé peníze tak hanebným způso
bem ukradl" Hoch sklopil oč
a mlčel Když se však přihlásila
jakási paní Allen Hoppová jako
jeho žena tu rozhodně popřel že
ji zná a pravil galantně: "Ježto ve
vás spatřuji mladou hezkou dá
mu bylo by mi velice příjemno
kdybych jestliže se poměry utváří
pro mne příznivě mohl získat!
vaše srdce"
Nejdříve Hoch tvrdil že mě
pouze dvě ženy ale v pátek se
inspektoru Schippymu přiznal Že
víckrát než desetkrát byl ženat
V celku však dle udání policie
přihlásilo se již k němu asi 45
žen a dvě z nich jsou také z Ne
brasky Dvě jsou ze Cedar Ra
pídi a sice jakási Ellen C Klínek
a Bessie Wilkinson
Když se Hocha po jeho přizná
ní tázal inspektor Schippy nač
jeho čtyry 1 poskdsh manželek
zemřely tu se zasmál a odvětil:
'Myslím že na chorobu ledvin
Zeptejte se ostatně lékařů kteří je
ošetřovali a léčili Ti to vědí lépe
nežli já"
V budově trestního soudu od
býván byt v pátek inkvest nad
předposlední manželkou Hoclio
vou jejíž mrtvola byla vykopána
z hrobu aby se zjistilo byla-li
otrávena Nejzajímavější bylo pří
tomto iokvestu svědectví poslední
manželky Hochovy Físherové
která byla sestrou zemřelé Walke
rové neboť z něho vyšlo na jevo
že se Hoch počal ucházeti o jeí
lásku hned druhého dne po pohřbu
své předposlední manželky
Zajímavé odhalení učinila poli
cii jistá paní Boydová která zji
stila v Hochovi pomocníka a pra
vou ruku pověstného Dra Hol
mese který před desíti roky ve
svém domě plném tajných komor
a chodeb zavraždil asi deset žen
zsčeŽ byl odsouzen k smrti
Boydová jakmile Hoch byl při
veden z cely před ní vzkřikla:
"To je 00 to je DŽejkl Já ho po
znám mezi tisící muži''
m
vvxnuw gpuigp arivuvoi
ZELENÉ "TRADING STAMPS" I
a
Za 'I00 zelených Truď
ing BUmpaa každou berl
noji STAits & snuri:s
(8 tucty pintových ImIiví)
-eomi
mm
ZaW00 zelených Trad
Irif HturnpN 1 kudlou focd
nou
NTAKN 4 NTKICEM
(2 tucty kvin tových lahví)
— cena
3
holi
1 Kromě toho 70 dostanete neJIcpM lahvové pivo dostn
J ncto tfá dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-
Ing Htarops'
Objednejte M poStou uch telefonem lflOtf nelto 1085
íiítoíirjafcfitřátófe
My ip
mš
POMNÍKY
žulové a mramorová
Frank Novák
141315 So 13th St Omaha M
(naproti Motolu V mhu)
Velký sklad kríxníl práce a zaručenu Kupť
ni pomník v Omao Co uRetřlto zaplať
vám víco než centu
"To rai těší" odvětil na to
Hoch "podejme si tedy ruce
"S takovým člověkem si ruce
nepodám" zvolala Doydová s opo
vržením "Tak mi aspofi řekněte kde
jste mne viděla"
"V Holmesově hradě!" (Tak
byl všeobecně nazýváu'Holmesov
dům pro svou podobnost k staro
žitným hradům)
Hoch se zarazil a poněkud
zbledl pak al) hned se zase vzps
matoval a dal se do smíchu
'Tuhle povídačku iem už slyšel
ta mnou nehne" řekl když byl
odváděn do cely
Doydová na to vyprávěla že
druhým pomocníkem Holmeso
vým byl její příbuzný dobytčí
lékař a ten i s "Džejkem" že
zmizel dva dny před tím nežli
Holme bvl zatčen a od té doby
že Žádného z nich neviděla až
teprve v Hochovi poznala "Džej
ka" opět
1 I '!
Novinky z Aulo Neb
Dne 10 února 1905
Celý týden panovalo drsné po
časí Neminulo ani dne aby ne
vál sníh a teploměr ukazoval často
až 27 stupflQ pod nulou
V I Uřídil doplnil již šťastně
svoi ledárnu Však s tím měl
dosti práce neboť zima některé
dní byla tak krutá že nebylo ani
radno hýbat ae od kamen
Chřipka rýma a zápal plic jsou
teď na denním pořádku Snad
by také neškodilo kdyby se v Abíe
usadil některý spolehlivý lékař
kterýž by při tom držel i lékárnu
Zajisté že by tu měl více práce
než v některých jiných podobně
malých městečkách kde se o to
dělí dva až tři Kde pak je nyní
Dr S Kroček (dříve ve Spillville
Iowa)? Nemohl by snad u nás
začít prakci? Zajisté Že by v něj
měl každý důvěru
Povídá se Že pan Jan Pospíšil
bude stavět prostornou budovu na
mamám
svém nárožním lotu kdež prý
hodlá usadit! zručného řemenáře
Jen tak dále podniky takové jsou
chvalitebné
Také se u nás mluví o stavbě
nové školní budovy Mládež naše
jíž budovu starou přeplňuje Bylo
by ale také záhodoo aby se škola
stavěla na lepším místě než jest
ono na němž stojí škola stará
Studni tam nebude možno udělat
a strom tam též neroste a jestli
se nějaký zasadí Uk jej vichr vy
fouká i s kfiřeny
Nebude to dlouho trvat a městě
čko naše bude se za léta hrdě
usmívat ve stínu stromů Kokuje
se jíž o tom aby byl každý nucen
vysáret alej stromo podél ulic a
neškodilo by ani kdyby i farmy
které nyní patří k městu byly
okrášleny stromovím podél veřej
ných cest
Pan sazeč bude tak laskav a dá
dnes lepší pozor na tu devate-
náctku (19) Jíž po dvakráíe se
zmýlil a přeměnil datum onoho
maškarního plesu který pořádá
Západní česko Bratrská Jednota
v Abie v neděli dne 19 (devate
náctého) února a nikoliv 18 ani
29 února A zároveň vás pane
sazeči zveme abyste nás také na
vštívil v onen den totiž v neděli
dne 19 (devatenáctého) ťinorakdy
bude pořádán nejlepŠÍ maškarní
ples v měitě
Při tomto maškarním plesu bu
de dána do výhry krásně vyšívaná
přikrývka a tah na ni odbýván
bude ve 12 hodin v noci Kdo
bude tak Šťastným a přikrývku vy
hraje bude si zajisté cestou domů
hovět třeba byla zima krutá Kdo
by si přát čísla zakoupit již pře
dem mfiže zaslat "pět centů1' na
každé jednotlivé číslo na sestru K
K Hasík Abie Neb Celý výtě
žek bude věnován na stavbu nové
síněZČBJ ' — Ucho—
Předplaťte ho na Pokrok
pouzo $i ročné
í
v
V-
í
ť
f
V
t
t
{ -