Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
o
tf
í
v
Novinky t Platlsmouth Neb
Dno 6 února 1905
l'r Huriln 10 jíl tik iltlcci po
tdravii le mole dojdi do místa
TeJ ul to prý ujde
Občau Fr Janda it mři Sku
tečně Itčllí V Ofilřmf Onehdy
pomáhal příteli I Hukičkoví pl
t abfjcnt krmnÍKti kdyl bl hotov
a naMzal t jti ua cente k domovu
"jel právě kolem něho jistý farmá
smírem k místu a toho pio Janda
požádal aby ho svezl Týl by
ochoten tak učinit! a práfrě při le
zní na vůz stala Se p Jandovi
nehoda Mel totiž v postrann
kapse kabátu velký nůž 1 když
při lezenf na vos noha se mu náhle
smekla zabodl se mu nůž do pod
pažf Na štěstí nebylo to nejhoršl
1 lékař druhý den ránu jeho něko
lika stehy zaSil a jak náleží oŠr
třu
Minutý týden domluvili se dva
Frankové a sice Fr Cafourek s
Fr Vítamvás že se pojedou podí
vat na západ na své patrony a pak
se přesvědčit zdali tam také tak
silné mrzne jako u nás Umluve
no vykonáno Nejprve vyrazili
do Prague k p Fr Blatnýmu
kterýž tam vlastni hostinec Tam
shledali íe mrzne tak až soudkj
chrastily Když pak spozorovali
že teploměr klesá na 20 stupfiů
pod nulou a že jest Spatná vyhlfd
' ka na oteplení sebrali se a maši-
rovali k Linwood kdež zašli zkou
mat teploměr k Fr Dočekalovi
Tu by to bylo ještě ušlo kdyby
nebylo těch starých ledovců které
nechtí povolit ani když teplomír
ukazuje iuo stupfiů nad nulou
Na tď se obrátili na pátého Fran
ks uartose nejmocoěisino ze
vSech Frantů kterýž je trochu ro
zehřál neboť bydlí trochu na po
lední straně Než večer začalo not
né mrznout a milý trantík aby
se zachránil před zmrznutím vlezl
honem do pfcřinntboť prý se uka
zovala kometa kteráž měla srazit
teploměr nadobro Naši výletníci
však ukázali se býti hrdiny neboť
za mrazu 30 stupfiů pod nulou rá
zovali pčfiky z Linwood po trati k
Nimburgu aby se časné ráno nio
lili dostat po liSc M dráze do
Platlsmouth a také to dokázali
jepom že jednomu Franku to od-
rtooaly uši a druhému tváře Inu
každá legrace něco stojí
Dědeček Bookmcyerů nám jak
si marodí Asi před Šesti týdny
uiéula semu z ničeho nic bou
lička za uchem dole na krku vel
kosti asi ořechu a od té doby stále
so vetší Dědeček vzal radu s Íčka
řem a~tento si přivolal k prohlíd
ce ještě soudruha Na otázku co
to asi jest lékař odpověděl že
dosud neví ale Že to dle všeho
musí býti vyHato Dědeček se to
110 bojí my ale doufáme že to
pro oélrb nebude mít vážnějších
následků
Matka Donátová také jaksi
churaví Nepochybné se jí libilo
když stonal zpravodaj Jen se to
mu nepoddávat moje zlatol K Jo
pak by Sel zazpívat zpravodaji?
"Prokopovic již odjeli do domo
va svého v Milligao Na otázku
proč se de nezdrží déle odvětili
že prý musí milliganskému zpra
vopaji "P Z" pomáhat špejlovat
jaternice Pro páníčka snad je
nemá z Missouri? To by si měl
pozvat raději Dngresal
Koupí se starší rozumný ob
ježděný a zaručený automobil
PříhláSky přijímá zpravodaj"
Onehdy když ukazoval teplo
mír 30 stupňů pod nulou-u náa
strašilo Po půlnoci probudil mS
kluk že prý venku lirjjou a že
někdo dupá po střeie Chvilku
naslouchám zdali nám snad nevy
hrávají "štandrdle ' ale lomoz
potrval dále Konečně jsme vstali
a dodavše si kuráže vrazili jsme
do kuchyně a co jsme 'spatřili?
Telefonní skřínka byla otevřena a
přístroj v ní dělal skutečně rámus
jako by lam by pytel včel a dráty
venku hrály onu nekonečnou pís
ničku Kolem stavení pk honil
Palečkův 1'ido nali kočičku kte
rá tmi konrčně utekla n mrorn
Čím jieni so jptě nikdy nrchlu
bil tím pochlubím se dnen Věru
!e Jtfm ani utvřdčl jak heiký já
jsem junák 1 KrkoaoSikých hor
al krivl m hvl p!S5 fíterri
fic c maškarního plusu Orlů kte
rou tam "fial' jeden člen spolku
1 c u no iis ncuivím proč na mn
holky tik braly lnu dvojí sukno
táhre A co pak ty maSlcta Šavle
a I
Taková sanice tu snad dosud
nikdy nebylaSněhu je po kolena
tak že místy nelze ani projit Teď
by tu měl býti Macek z Wilson
Kans se svým kožichem tak aby
poznal jak jest nyní v Nebrasce
dobře pro toho kdo má teplý ko
žich Jak pak Macinku správa
jeS jeStě hodiny? Mně je moje
stará zase přehnala a teď již nej
dou ani podle Chroustova a někdy
tlučou 25 krát Rci Macičku jak
pak jenom možno chodit v čas
dómů?!
í ři uzavírání novinek došel uás
dopis z Motavy od švakra Ir
Škody zjirotovic Týž mezi ji
Dým píše: Drahá sestro a Švakřel
"Pokrok Západu" nás správně
dochází a nemůžeme se ho ani
dočkat Rádi čteme novinky
Plattsmouth Jestli paKse také
někdy dovíme něco o vás a pak
přátelích našich od Linwood c
Blatných jež pozdravujeme a sta
ré manžely Křížový též Panuje u
nás strašná zima a velká drahota
Tak metrák brambor stojí 6 zl a
lestli nám zmrznou tu Bůh ví jen
co si počnem (Nu jen žádné la-
mentace Zpravodaj vám jich py
tel posle neboť zde jsou za 25c
buŠIJ Bylo zde loni sucho Též
vám musím sdělit že se zde bude
stavět dráha a že jsem si vzal jed
nu akcii Až bude hotova budete
moci přijet až k nám
Cu pak sestálo s Dotigresemže
se nedostavil? Snad si s ním ne
dělá známost ta rubatá? VíšLud-
víku ona ráda horkou- Nuže o-
pij jí a pak' jí uteč Zpravodaj
Zprávy z Kramer
Pan Jos Klein český obchod
ník smíšeným zbožím - povstal
právě z lůžka na kteréž byl dlou
hý čas upoután zrádnou chřipkou
již se opět otáčí ve svém obcho-
du- Měj se Pepíku podruhé na
pozoru před chřipkou a vždy se jí
raději vyhni
Hodina váženého farmáře pana
Jana Trousila usazeného lomíte
od Kramer jest ustavičně proná
sladována nemocí Není tomu
dávno co manželé Trousilovi
pochovali jednu vdanou dceru
pí Jos Chmtilovou jež po so
bě zůstavila tři malé dítky a již
opět jest na lůžko upoutána stará
pí Trousilová kteráž se silně na
studila Pře eme vážené paní
brzkého uzdravení
Onehdy jsem se přel s jedním
občanem z Kramer o veliké mra
zy které panují nyní v Crete On
tvrdil Se v Kramer měli o 3 stup
ně pud nulou více než my ve
Crčte Já mu Však dokázal žc
se mýlí neboť u nás páni ledaři
plní své lednice ledem jakosti tak
výborrté že lepšího snad nikdy
neměli kdežto v Kramer dosuď
ed ncďáli poněvadž tam nemají
žádnou řekull!
Pro veliký mráz nemohu více
sát neb mě vymrzl inkoust v
ahvičce Vአzpravodaj
OHOHOHOH0H0H0StOH3tOHO9t0llO
DrV Anýžl
jCESKřj-EKAR
v Hratnard Neb
o
X
o
X
o
%
o
onoiaoionoioiononoaoSioiiovioj
Velký Slovansky kalen
dář ú plné M rozebrán
i IV SOUTH OMAHY =j
♦ MHlt- I # '
' ' '
— Klub "Komendký'' So Oma
ha odbýval c čtvrtek jglJru
svou pravidelnou schůzi v ní!
stčhovai do NArodnl Síně na 2t
a U ul Program schůze té byl
Velmi zajímavý a stejně zajímavým
bude i program příští Strýček
Příhoda nezapomněl na své otáz
ky p I Hofman přednesl básců
'Památce Kaj TyJa" a p Jos V
Štěrba báseň "M°j barva Červená
a bflá ' Debata jednala o otázce:
"Zda by bylo prospěšoo lidstvu
aby Ženy měly stejná práva i po
vinnosti jako muži" Stranu klad
nou hájili slč Ludmila Dienst
bierova a p Jos V Štěrba stranu
zápornou slč Marie Volencova a
p A Musil Soudcové byli p
Louis Berka pan Novák a slečna
Novákova Sudí Berka tlumočil
výrok soudců ve prospěch strany
kladné Pak následovala rozpra
va o debatě jíž se súčastoil i pan
Berka Zmíniv se nanejvýš po
chvalně o činnosti a snahách klu
bu prohlásil že i on sám jest
upřímně pro to aby-ženám do
přávalo se stejného práva jako
mužům Kdo nepřeje úplné svo
body jinému sám jí není hoden
Pan Berka slíbil že častěji schůze
klubu navštíví Příští debata jed
nat! bude o otázcec "Možno-li v
každém případě mluvili pravdu či
nikoliv" Debatci budou: Slč K
Dlaskova slč Klapalova a pp L
Dienštbier a Jan Štěrba I jiný
zajímavý program bude připraven
Schůze příští čtvrtek 9 února v
Národní Síni na 21 a U ul
— Well Džim jak se máš? Ty
znamenitě vypadáš co pak vlastně
užíváš? — Mám-li žízefi jako trám
k Červenému pospíchám pivtčko
má jako křen zkus to bratře jen
Chci-lí něco k posílení tu nad
jeho likéry a vína není a chceš-li
si fajn zakouřili tu Červený ti
umí posloužiti Od nynějša buď
místo tvý v salooně kde vládne
Jaii Červený
tf na 20 a Q ul v So Omaze
— Řada přednášek s názvem
'Čemu nás učí naši Čeští velikáni'
ukončena byla v českobratrské
škole na 15 a Hickory ul v ne
děli večer se skvělým úspěchem
Vzdor neobyčejnému mrazu míst
nost byla obecenstvem přeplněna
které napjatě poslouchalo předná-šc-či
p Jos Pípalo ví profesoru
řečnictví a tělocviku na bellevue
skó kolleji Mladtf pan profesor
je misir ve svém oboru Má vždy
co říci a umí to podat Rovněž v
pátek škola byla posluchači napl
něna a skoro též každého večera
před tím po celý týden kdy před
nášel p Jos- Balcar z Ely Iowa
— V pondělí počal přednášeli p
V Králíček"z Chicaga v Betlémské
kapli na 21 a Q ul v JižníOmazé
n naHem reformátoru — mistru Janu
Husovi V úterý o Českém mudrci
— Janu Chelčickém Ve středu o
českém vychovateli — J A Kome i
skérn Ve středu o českém občanu
— Karlu Havlíčkovi Borovském a
v pilek o Pravdách pro něž zmí
rali naši čeští velikáni Doufejme
že naši krajané nedají si ujiti této
vzácné příležitosti a poslechnoati
vzácného hosta který tak přesvěd
čivým způsobem dovede vykresliti
tu neb onu posta v-u našich dějin a
to tak žc posluchač vždy si domů
odnese s sebou jasný pojem o po
daném předmětu — Jestliže pan
Jan Pípal z Wahoo Neb vráií se
tohoto týdue ze své návštěvy
Čech bude přednášet! jednoho ve
čera o Dojmech z cesty po staré
vlasti Vstup volný a každý sr
dečně zván a vítán
Horno Fnriiltiire Co
503--507-509 b 24th £t — ťro-
dáváme veškerý nábytek o 20 pro
cent levněji než- v Omaze a to za
hotové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte se! tf
štěrkovou
zábavu
— — uupoMtlá-— —
Evúr Svornost čís 192 1 0 F
v sobolu dno 18 únoru 11)05
V SÍNI FRANKOVÉ na 10 a S ul V SO OMAZE
Vjřlmrná hudba Frnkor budo itflnkovutl
Vstupné osDta 25c Začátek v 7 hodin večer
Ditmy Jiou JrliUny aby sochou knXriit jiřinesU
v obAJre odMtřiick od avo Mutfrhy
ll]cd_8nl5iiox:J
:
£:-
K hojné nitvítíví zvo v rfctfi VYIJOH
íl
XJlllí!
XJlilí!
Ulili!
Mlí žele nspořitl peněz když si koupíte na kIiiiii zásobu uhlí u
i t p ví-wn v éís-716 Jlžní 13- "i-
M-m J 1 JLLXJ) Telefon JIUH
kterýž má na skladě nellepSí uhlí vSeho druhu a Jenž ručí- vám za to íe
ceny dolu nepůjdou nybrz spise že co nevidřt vstoupnou
Za dobrou a poctivou ránu Jakož I brzkou dodávko se rnří
WM
i i
"Old Homestead Saloon"
Ú nejstarší řeský hostinec v Crete Neb
Jj 'lest zásoben světoznámým pivem Anheuser-Busch lahvovým pivem
á3 Jiydweiser velikou zásobou vín Korbelových dále yyhláňenou koral-
kou firmy O 1 Peppsr Dist Co z Kentucky založenou roku 1780
k z Bouldor Colo— Objednávky možno člnitl Jak vo velkém tak lv
malém Za dobré obslouíení hostu ruíí majitelé 5J3
— KRAJANÉ kdvž zavítáte do
South Omahy a Jbudete si přáti
prohlédnout! zdejší jatky obraťte
se na starého hostinského
VÁCLAVA DIBELKÚ
v ě 7or Q ul
na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vysvětlení ob
držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA majf zkušený
hostinský I2tf
-~ Jay Laverty předseda měst
ského ústředního republikánského
výboru ohlásil předminulou stře
du že předvolby odbývány budou
dne 13 února a konvence dne ná
sledujícího- O jarních volbách
jež mají býti odbývány 4 dubna
voleni budou tři členové školní ra
dy na místě Dana Morilla Jay
Lavertyho a P Bočka jichž lhata
vyprší" Jelikož ve volbách těch
nebude volen žádný úředník měst
ský sveden bude mezi republiká
ny a demokraty zápas pouze o
zvolení tří člena rady školní- Re
publikánskými čekanci pro "čest
ný'' úřad ten budou: Dana Morrill
Jay Laverty a Dr W L Curti3
Čeští delegáté do konvence budou
Josef Koutský a Frank Dvořák z
druhé wardy a John Kubát z třetí
wardy
— Dovolujeme si upozornit vše
chny naše příznivce že přestěho
vali jsme úřadovnu našeho dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní stranu 24 ulico mezi
N a O lib do naší vlastní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vždy
část našeho zboží zde na skladě
Navštivte nás S úctou
-Crosby-Kopietz-Casey Co
tf Tel 614
— Zábavní výbor Dvoru Svor
nost č 19a IpF Cinf pilné pří
pravy k zástěrkové zábavě která
pořádána bude v sobotu dne 18
února v síni Frařikově Výbor
upozorřluje dámy kteréž hodlají
zábavu navštíviti aby si uchovaly
odstřížek od své zástěrky a tento
přinesly ssebou do zábavy
— Krajané již potřebují dobrou
práci zubařskou nechť se obrátí a
důvěrou na 'osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa
dovna nalézá se v 3 poschodí
Paxton BlockuOmaha 8—
— Obchodníci south omažští se
usnesli pořádat! každou středu ve
dne i večer trhy v nichž každý z
nich dá do prodeje několik zvlášt
ních lácí - Doufají že takovýmto
spůsobem získají odkupníky kteří
bvo uanuyuji v mcsiecn ji
ných ' ~
— Zboží za ceny nejlevnějš
můžete koupiti u
Josefa Štérby
jehož střížní obchod v č 2014 na
Q ulicí úžasně vzrostá a jenž
doplfiuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levně prodává Má též' velký
výběr trvtnlivé módní obuvy pro
pány dámy a dítky Na skladě
má krásné obrazy jež vkusně a
levně rámuje NeopomeHte že
nikde zboží tak dobré levněji ne
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit i 2 —
Ct odbératelům v South Omaze !
Pan Josef Štěrba č 2014 Qul
převzal z ochoty jednatelství 'Po
kroku Západu'' a ctkrajané mohou
se na něj ve všech záležitostech
listu tohoto se týkajících důvě
rou obrátiti Doporučujeme vřele
p Štěrbu přízni našich krajanů!
V úctě Vyd "Pok Záp"
Před plaťte 80 na Po
krok Západu ponze $1
ročné Dc Cech $150
Dr F J Wojtišek
Úřadovna v Glasgow bločku
Obydlí na rohu 22 a Q ul
SOUTH OMAHA
Hodiny úradnf: OdOdo 12lnp Od 2 do Rodu
Tul v obydli SHH
Tel v úfadovnS Iti5
Koomí
DE JAN f
česky lékař
V SOUTH OMAHA NEB
Úřadovna v Glasgow Bločku na 24 ul
TOKOJ ČÍS 4
Úfadní hodinri Od 9 do 12 hod dop
Od lí do 5 bod odp
Od 7 do 8 hod voOr
Telefon v úřadovně 142
Xe'ef obydlí 209