Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A_
I'' ' - ' i r :%-
I ® $ OMAHA §
Přátelé 'lyry' chcete-li se
dobře pobavit! neopomeňte
přijít příští neděli do Sokolov
ny "Lyrácr sehrají divadlo
"papageno v almaře" fraSku
se zpěvy ve Čtyřech jedná
ních která byla s velikým
úspěchem po šestkráte Ludví
kovo! v Chicagu opakována
— liž Dfíštf sobotu dne
j
ii
února pořádán bude v Sokolovně
ipátý výroční maškarní ples Čilýtri
Táborem Nebraska č 4771 Mo
derních Dřevařů při němž rozdá
ina bude nejlepším maskám 6est
krásných cen v ceně $40 nejlepší
pak šašek obdrží cenu zvláštní
Ceny vystavené v obchodě p F
S Fialy na jižní 13 ul zamlou
vají se obecenstvu a není pochy
by že ucháseČú o ně bude více
než dosti Maškarní plesy mo
hutného Táboru tohoto těší se
velké oblibě obecenstva nejen če
ského ale í jioooárodoího a tze
tudíž očekávati návštěvu hojnou
'Zábavný výbor postaral se o vý
bornou hudbu a ujišťuje své přá
tele a nříznivce že se všemožně
ořičiaí aby se ve veselém kruhu
Dřevařů výborně pobavili Neopo-
meSte tedy v sobotu přijít ao aa
kolovny '
— Franci a Vávra jsou saloníci
A oumber one ' proto také vždy
veliký je shon kdo na řízném
Scblitzovu moku sí rád pochutná
ten íen do hospody "u SSupce"
avťá a kdo rád štof má trochu
siiněišf ten "u Šflupce'' vždy na
ide to nejlepší a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franc!
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu ie tam stále vtjp
smích že bv to' bvl pro každého
1 hřích kdo by v Omaze při návšté
vž své nenavštívil kumpány tán
veselé na rohu 13 a William ul
— Co jest nejpříjemnější? KdyŽ
přijdete z práce domň a máte v
obvdlí příjemné teplo a večeři
nřínravenouí To 66 dá doká
zat! ienom tím 'když budete
kuoovatí uhlí u Píttsburg Coai &
Buíldiog Supply Co -Josef Novák
a Synové majitelé kteříž vám po
slouží ochotné jakýmkoliv umím
Objednávka vás přesvědčí Ufa
dovna v t 1264-6 jižní 13 u
Tel 42zí'a 4232 21JÍ
— Pan Frank Nohava známý
íarmer od Milligan Neb přišel
e t námi předminulé úterý rez
loučítu Jak jsme sc již ouehJy
v zmínili přijel do Omahy za avým
nemocným ietým synkem Václa
vem kterýž byl dne 22 Ifstopadu
m r operován na zánět slepého
střeva ve Wíse Memoriál bospita
lu Operace ta se zdařila a malý
Václav se pomalu zotavoval pod
pečlivým dozorem Dra Davise a
svědomitých ošetřovatelek kteréž
dnem i nocí nad ním bděly Jeli
kož ořítomnost otcova působila na
malého pacienta nanejvýš blaho
dárné zdržel se pan wonava v
Omaze déle tří týdnů a před min
úterý odvesl si miláčka svého do
' mft Přejeme malému Václavovi
ahw v rodiaaém kruhu v břřku
úplně se uzdravil a aby láskou sy
novskoti snažil se odvděčili otci
kterýž Žádných obětí na nachován
jeho pří životě nelitoval
— Zubní lékař Baíley zaměst
návajícl Cesktho assistenta rucj
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku ~8
íoti0tni maníiartii wie i uu
Sokola Tvrl t I vydařil setnamc
nitě vídor tomu! že hojně padal
sníh Návštěva byla velká tejmď
na masek a to mnek velmi edaři
ch dosttvilo se mnohem více
než do kteréhokoliv českého plesu
maškarního v Omaie pořádané
ho Hned 1 večera rozproudila
se při výborné hudbě Eliášově sr-
Áfhni záhava ale pravá zábava
— — " r -
všeobecaá nastala teprve tehdy
kdv přestala výsada masek Jak
sme již podotkli pěkných maiek
bylo hojně a tu nelze se divili ře
ooro a měla nesnadný úkol aby
ceny správně a dle zásluhy rozdá
a Po delší úřadě porotců pode-
eoi bvli cenami: 1 mužskou "Ta
pooŠtí nosiči1' pan Josef Jindra a
rantiška a Mane Novotných 2
žkou "Kolumbus přistál na
březích amerických'' pp V Ho
skověc a Fr Rendla: % mužskou
'kominík" o los Moravec 1
ženskou "Příchod jara" pí Villie
VaŠáková a pí Vaničková 2
ženskou "Judita" pí Antonie
Kuoclová: 3 Ženskou "Dějiny
národa českého" slč Anna Bílko
va a p AI Kašpar kteříž se však
ceny jim udělené totiž houpáku
hned vzdali Skupinovou cenu
dostal "Sv&tZ pí J Kohoutová
pí Piťhová pí N Svobodová
dí Bílkova a pL Kašparová Ce
r - — -
nu určenou nejlepšímu šašku ob
držel R Řezáč a druhou cenu ob
drželi šaškové O Hlávka a Kon
valín Po rozdání cen a odma
íkování bavili se účastnící vesele
nenucené éí do rána bílého
— Minulou středu večer odce
etoval m)ů náš přítel a vážený
- — m -
občan omažský pan Karel Steiger
do Hot Spriogs Ark aby se tam
zotavil ze zákeřné choroby kteráž
iž dlouho íei sužuie Učinil tak
na radu lékaře kterýž doufá Že
změna vzduchu a léčivá voda v
Hot SDrines přispějí valně k jeho
ozdraveoí Obdrželi jsme dopís
od přítele Steigra v němž sdělu
je že se do Hot Spriogs šťastně
dostal avšak stěžuje si le tam
est počasí len o málo teplejší než
m
v Qmwe Dopis jeho pro nedo
statek místa odkládáme do čísla
příštího Příteli Steigroví přeje
met ahv zdraví své tam utužit a
— - - -
veíel v kruh četoých přátel svých
brzy se vrátil
— Divadlamilovnému obecen
stvu českému chystá pěvecký soor
"Lyra" utěšenou zábavu již příští
neděl 12 února večer v boko
lovné Sehraje znamenitou
lobru se zpěvy "Papageno v al
maře" a jelikož úlohy nalézají se
vesměs v rukou nejlepších naších
ochotníků a též nastudování kusu
a zpěvům věnována byla píie nej
vzornější lze očekávali s jistotou
skvělý požitek duševní jakých v
posledoí dob jen velice poskrovnu
dostává se zdejšímu obecenstvu
českému Nadějeme se že v ne
děli večer bude Sokolovna naplně
na příznivci a přátely čilého pěve
ckého sboru "Lyry
'1
— Sbor zástupefi české Svobo-
myslné Školy odbýval výroční
svou schůzi minulé pondělí a zvo
lil pro tento rok tyto úředníky:
předsedka pí M Michalová mí
stopředseda p Ant Duda tajem
nik p Em Dušek pokladnice pí
Ant Kmentová tříčlenný výbor
výkonný pí Moučková a pp Svoj
tek a Karel Vránek Jak vidno
úřednictvo změnilo se úplně a jest
ú jen přáti by změaa tato byla
k prospěchu školy Doufáme že
nezklamou naděje v ně kladené a
maiíce pokrok naší školy vždy
paměti nejen že vyrovnají se Čín
ností svou úřednictvu roku přede
šlého ale : Ze je budou předčili
Li vil hmt tik iiměstnáoi pro
dejim multkých obleku te láiob
Uinvwanterových Ie isme vlno
vaii jen nepatrnou pozornost odě
vom chlapeckým avlak po:ioij
dneškem dáme do výpi oděje líre
nudu lácí t oboru chlapeckých
lato abychom se jich co nejrychleji
zbavili Chlapecké flísované spod
ní košile ocb podvleČky 15c chla-
pecké Černé zimníky velmi pěkné
mající opravdu cenu $2 a možná i
větší za výprodejoí cenu 98c
Chlapecké tříkusové obleky s krát
kými kalhotami krásných vtorka
pro chlapce 9—13 roků staré vý
prodejní cena 1148 Chlapecké
černé punčochy pro chlapce do 6
roků staré a#c výprodejní cena
9c Chlapecké čepice 12c Všeho
druhu chlapecké košile 15c £á
soby krátkých kalhot našeho vlast
ního vynálezu majících cenu až
$1 váš výběr 39c '
Láce mužského zboží
Můžete si vybrati jakýkoliv hed
vábný šátek na krk v obchodě
mající cenu až $2 a dostanete ho
za 45c President šle 39c Shaw
Knit mužské punčochy 20c Ways
mufflets 15c Mužské liché oděvy
ceny až Jít8 váš výběr 7-9°-
Kožichy od $6 90 nahoru 1300
Děkné corduroy kalhoty $190
Mužské zvláště těžké celovioene
Frieze ulstery ceny $12 50 vý
prodejní cena 69c Mužské pře
zůvky s flanellovou podšívkou
(aretics) 98c Mužské overalls 9
náprsníkem 25c Mužské téike
vlněné kalhoty 98P
THE fiUABASTEE (XOTHING CO
1519-521 Douglas ul
Ve Čtvrtek kolem 6:30 bod
večer vznikl požár následkem vý
buchu lucerny v zadní částí budo
vv v níž se nalézá se závod AI
falfa Meal Co na Jones mezi 4 a
5 ul kttrýž způsobil škody v
obnosu as $33000 ťozár rozší
řil se též na budovu sousední
vlastněnou Šerifem Powerem vé
kteréž nalézá se International
Manufacturíng Co avšak požár
nímu odboru po tuhé práci se po
dařilo budovu tu zachrániti před
úolntfm zničením Než budova
zprvu uvedená následkem obsahu
snadno vznětlivého octla se v brz
ku v jediném plameni a lehla úpl
ně popelem
Ve čtvrtek odpoledne spá
chal sebevražda v obydlí svém
59letý Theodor Diesing podřezav
si krk od ucha k uchu Uiesing
zaměstnáním tesař byl po nějaký
čas chnrav byv stižen částečným
ochrnutím údů' Sebevrah bydlel
v Omaze asi 33 roky a zanechává
zde manželku a šest dospělých
dětí '
- Minulý čtvrtek byl nejchlad-
nějším dnem za této zimy Te
ploměr v 7530 hod ukazoval 35
stupňů pod nulou a do večera do
7 hodin vystoupil na 1 1 slupnu
pod nulou- Dne 5 ledna 1884
klesl teploměr na 32 stupně pod
nulou a 11 února tmg na 20 st
pod nulou „
— Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
říž se chtějí výborně pobavili mě
li by navštíviď modernfi zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 15 a
William ul v němž vévodí zná
mý a oblíbený hostinský Karel
Chieborád Kromě toho poslou
ží vám Ěaramantní Cárh nejlepší
mi doutníky likéry jakož i chut
ným zákuskem 30 — tf
— pátý výroční maškarní ples
uspořádá Tábor Nebraska číslo
4771 Moderních Dřevařú v Soko
lovně v sobotu dne 11 února
1905 best krasoyen cen v cene
$40 bude rozdáno nejlepším ma
skám Vstupné: Maska 50 c
nemaskovaní 25 c Nejlepší če
ská uniová kapela bude úČinko
vati Všichni krajané jsou srdeč
ně zváni 26 —
— Lékaři oletlujld H W
Oyl all minského tidolho ic 7
warly prohlásili Iq tav nemoc
ného jest beinadí jný 1 1 In jho
smrt očekávali v několika týdnech
Za to prý Prtcr Uack mílký
radní a první wardy jtol válně o
1 1
nemocnil saiulem mtcnyre nsie
tá to na cestfi k uidraveol
— V neděli dne ty úoora
sehráno bude v Sokolovně angli
cké drama 'A Celebratcd Čase"
podl dozorem uniformované Čety
táboru Nfbravská Líps Č t8j
WOW Účiukovati v něm budou
osvědčení ochotníci a výprava ku'
su bude skvostná
— Elegantně zařízený a bohatě
lásobcný obchod doutnlkářský
vlastní pan Václav Dušátko v Č
1260 jižní 13 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek špi
ček importovaných tabatěrek
jakož i velké zásoby tabáxu kuřla
vého SBupavého a Žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v
každé solidní místnosti tf
— V sobotu ve 4:40 hodin od
poledne vrazila kára Dodge ulice
do vozu Adama íixpress co na
rohu 16 a Dodge ul s takovou
prudkostí Že vůz byl roztříštěna
vozka Dan McCarthy vyhozen na
dlažbu při čemž utrpěl značnou
ránu nad levým okem a odřel si
zle levou nohu Po lékařském 0
šetíení byl McCarthy dopraven do
svého obydlí v č 3438 již 13 ul
— 'Minulou středu v 8 hodin
večer nalezena byla sl Holly
Spearova ve stavu velíce zubože
ném uprostřed ulice před č 2039
Harney ul sl Fletcherovou Tato
přivolala pomoc a "zraněná dívka
dopravena do blízkého obydlí
kde se jí dostalo lékařského oše
tření Jelikož blouzuila nemo
hlo býti zjištěno- jakým způso
bem zranění si přivodila avšak
má e za to že kráčejíc přes ulici
uklouzla a upadnuvši narazila
těžce na ledem pokryté dláždění
Byla dopravena do svého obydlí v
£ 216 sev 23 ul Jsou obavy
Že se zranila vnitřně
— Louisa Vedralová zažádala
o rozvod od svého muže Viacence
Vedrala s nímž oddána byla v
St Louis v dubnu 1903
— Fotografická dílna HHeyoa
v č 318 již 15 ul poškozena
byla zle požárem kterýž zpozo
rován byl v neděli v 6:30 večer
Má se za to že oheB zaviněn byl
vadným drátem elektrického svět
la Heyn odhaduje si 'škodu na
#2500 jež však kryta jest pojí
štěofm
— NejstarŠím a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijoe podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než žé
na čepu jest stále Čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostatíete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "ŠmfM'1 nekoupí 23x4
l)vm() skořápky
pro druhé vicho druhu
Obzvláště slepicím mjí li býti
tlráw a mní li hodně néiti jet
tspotřebí nutně vipiuíité látky
které se jim dostane hojně v per
leťových (oystersových) kutil
kách Tyto pak můžete obJrlell
t první ruky ta následující cenyt
100 liber za 75c
300 Ib ta $l 95
500 Ib za fa 75
Zvláštní cena pro obchodníky
28tf J ) NÁMftSTEK
121 1 So 1 3th St Omaha Neb
— Přítel Karel Čáka spoluma
iitel řeznického obchodu na 8 a
Center ul 6tal se minulý týden
Šťastným tatínkem Čiperné děvu
šky Netřeba podotýkati Že má
čáli z tohoto přírůstku srdečnou
radost Gratulujeme!
l
(ZAKLÁNO) '
Milwaukee 29 ledna koj
Pro všechny krajany v Americe
jest třeba této výstrahy aby neby
li třebas tak poctěni jako mnozí u
nás v Milwaukee V posledních
dnech odejel z Milwaukee jeden
mladý pán jehož jméno jest Job
R Vorlíček kterýž jest postavy
veiké a Štíhlé má černé vlasy
modré oči přiměřený nos ústa
úzká vous Žádný je stár 23 léta
a zaměstnáním strojník Ten
kam zavítá zanechává po sobě
pěkné pověsti a mnozí po tajném
íeho odchodu pak nemile nafl
vzpomínají jakož tomu je i zde v
MiÍwMke Odejel odtud se svým
kollegou p Fr VaBktm Merýž
jest postavy menší má fcerné vla
sy a vous Žádný tomuto však bu
diž všechna čest— Žádám vás
ct red uveřejněte toto v nejblit
ším čísle 1P Z" aby se každý
krajan měl na pozoru pM Dioz
dem a nevěřil jeho přátelským
slovům Stan Klamicer
Jos Yopálka
ftEZNÍK A UZENÁR "'
na 5 a "William ul
má v itáiobS djř nllj)í víbír řrtio
oiM vhodrulju Jako t víHslnfab jtrnU
kb umi!kjcb Ku uto u ního n kouku
& n1lťii1amail UOdrtlbé 1UJdete !M ti
ZboM ie dováží a mftíete sl Je otjlcd
nati telefonem Tel A lni
hú
limilir
-i- Štěstí v neštěstí měl milý
náš kollega p M B Letovský V
pátek kolem 3 hodiny ranní bylo
mu iíti na záchod avšak jsa roze
spalým otevřel dvéře u sklepa
místo dveří u záchodu a jen šťast
né náhodě Že se pod tíží jeho
prolomil schod má co děkovati
že ušel těžkému úrazu Takto' ale
vvvázl pouze s vyraženou levou
rukou v rameni kterou mu ošetřil
přivolaný Dr Kálal Kollega Le
tovský si naříká že nemůže pro
boiest celé noci spálí ale Dr Ká
lal jej těší že bude míli ruku v
brzku v pořádku
Jelikož naše zásoba kalendářů
"Amerikán'' a 'Vílímkflv Humo
ristícký'' jest jíž úplně vyčerpána
a i kalendářů z Čech máme již na
mále odhodlali jsme se dá vati ct
předplatitelům našim za prémie
krásný obraz "Mistr Jan Hus
loučí se s přátely svýní před upá
lením v Kostnici" za doplatek 35c
(krámská ce'na obrazu toho jest
Si 00) a anglický úplný slovník
Webstrův za doplatek $235
(krámská cena toho slovníku jest
%1 00) Jsou to prémie velice cen
né a neměly by scházet v žádné
domácnosti O další prémie yv-
i
fednáváme
-r
Žádáme nažo ct odWratele sby přll
oznamováni směny adresy nikdy neopo
menuli naznačit tiiím t Htarna poltu
Tlin se nám uSetfl mnoho DcpHJcmnohtt
a zároveB kaidý odběratel proupřle sobi
v sdreaáfl Na ozuámenf zm£ny adrcny
%M na poítovnlm Uniku pouze talo
lovas
mfcuio au ret u na caxopu
ijmeno řasopinu)
7
Ho
(atara pofita itiít)
(nová poSta atát)
Podpis