Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 1
6
i
V
1
(
i
Válka Huška s Japonskem
A' í" jifontké útoky htt vftledkA
(itn (Irippenberg vtial se velitel
ství Poiřstle Kuropalkin hůM
til mtouplti
Depeše i úřední zprávy zasýla
nó do ivěta z jedné i druhé válčící
strany jsou lak censory zkomole
uy 2c bí nelze učinili jasné ponětí
o situaci jiká je na bojišti
Tolik jest jisto že poslední ú
toČný postup ruského vojska proti
japonskému levému křídlu setkal
se s nezdarem Kusům nepodařilo
se obejiti levé křídlo japonské
ačkoli učinili pokus ten se znač
nou sílou vojska která obnášela
aspoň 80000 mužů Ztráty obou
stran v pčti denních bojích páčí se
na 30000 mužů
Obě armády jsou v tom samém
postavení v jakém se nalézaly po
ukončení poslední bitvy u Saky
Z ruského hlavního stanu dne
30 ledna se sděluje toto:
Dnes ráno postoupili Japonci
proti levému křídlu ruskému
bombardovali nejbližší hory Ru
sové obdrželi posily a útok la
ponca odrazili a vyhnali je z jedné
vesnice již obsadili
Z pravého křídla ruského došel
úplný seznam raněných jež obná
Él 3500 důstojníků a mužů poČÍ
taje v to též gen MiŠčenka který
je veselé mysli a přijímá návštěvy
Zima je krutá a stav raněných
vzbuzuje vážné obavy Největfií
ztráty utrpěl armádní sbor generá
la Stachelberga Kusové zajali
asi 500 Japonců V bojích těchto
se nejvíce vyznamenala ruská
jízda
Kusové opět 1 února bombar
dováli Sandhpu o kteréž opevně
né místo ic počátku úspěSný ru
ský ústup rozbil a vesnice byla
zapálena Japonci pokusili se
ruské vojsko zahnati ale nepodá
řilo se jim to a bylí a velikými
ztrátami odraženi Deset japon
ských praporů podniklo útok na
ruské levé křídlo bylo vSak přinu
ceno k ústupu Ztráty byly o-hromné
Japonci po odrsženf ruského
vojska u Sandiapu se snažili pře
kročiti řeku Hun museli vlak se
vzdáti všech takovýchto pokusů
U Dziančanu podniklo japonské
oddělení útok proti ruským posi
cím bylo ale tak poraženo že mu
selo zanechat! své mrtvé na bojifiti
a pouze odnesli část svých raně
ných Značnou část jich mu telí
však při rychlém ústupu zanechali
na bojišti a později Kusové nalezli
jich zmrzlá těla na pláni t Tako
výchto nešťastníků osudu svému
zanechaných bylo přes sto
Z těchto zpráv vysvítá jasně že
obě armády pokud zůstanou v
opevněných posicích jsou až do
sud nepřemožitelný neboť jak
útoky Kusů tak útoky Japonců
setkaly se a nezdarem na všech
stranách Počnou-H Kusové úto
čit! na Japonce jsou odraženi a
přejdou li k útoku Japonci nevt
ďe se jim lépe
Poslední útočný postup Kusů
měl v zápětí neshody mezi gen
Kuropatkincm a velitelem 4 mand
Žuriké armády gen Grippenber
gem který Žádal o dovoleni aby
směl složití velitelství což mu
bylo povoleno na jeho místo
ustanoven gen Mibpv Praví se
že gen Grippenberg podniknul
poslední útočný pohyb proti roz
kazům Kuropatkinovým a týž že
proto naléhal aby byl velitelství
zbaven z jiných pramenů se opět
oznamuje že gen Grippenberg si
stěžoval Že Kuropatkin mu nepo
skytnul nutné podpory pli jeho
útoku a proto Že tento nesetkal se
se zdarem Car prý žádal Kúro
patkina o vysvětlení a týž odvětil
Poslední tprivy % boj lití
Pověsti o odstoupení gen Ku
ropatkina se nepotvrdily Gen
Grippenberg však palézá se již na
cestě do Petrohradu
Japonci a veškerým úsilím o
pevflují východní svůj bok a íron
tu obávajíce se patrně útoku
Kusů j ž posledním svým postu
pem dokázali že í v tak tuhé
zimě jaká panuje v Mandžursku
lze provésti válečné operace Ja
ponci se několikráte pokusili za
tlačit! pravé ruské křídlo od San
diapu každý ten pokus ale byl
odražen V posledních bojích
byl poraněn také gen Dembovski
test to tretl generál lenz stal se
obětí nezdařeného posledního po
stupu proti Japoncům Dle Ku
ropatkina Japonci konají přípravy
k útoku jakmile jen zima poněkud
se zmírní
Japonský genMatsamura který
mikádem byl vyznamenán za hr
dionost při útoku na horu Vyso
kaju u Port Arthuru zemřel zápa
lem mozku Dle japonských
zpráv 8 divise u Ilejkutaje jež
Kusí svedla nejtužšl zápas ztratila
v něm 162 důstojníků a 5500
mužů zabitých a raněných
Vftrlno
RUSKO
Deputace dllnlH u cara
st i v ruském Polsku
Ve všech ruských městech pa
nuie liz opet pokol pouze v
Varšavě a Lodži a v některých ji
ných polských městech jiou menší
výtržnosti
Car dne 1 února přijal 34 zá
stupců petrohradského dčlmctva
ve svém paláci v Carskoje Selu
Deputace představena byla mini
strem Kokovsonoevm a gen- guv
petrohradským Trepovem Car
uvítal zástupce dělnictva doprová-
zen jsa velkokoížetem Michajlovi
čem a gen Uessem Jakmile
vstoupil do sálu tu poklonili se
dělníci hluboce a car je oslovil:
"Dobrý den moje dělil"
Dělníci odvětili: "Přejeme va
šemu veličenstvu stálé zdrávi!'
Na to pravil car: "Povolal jsem
váa k sobě abyste slyšeli ode
mne co myslím Můžete pak říci
svým soudruhům Co jsem vám
řekl Stalý ae věci politování
hodné poněvadž jste sedalisvésti
U4á4
prý ládoilí aby byl zbaven vrch
nf ho velitrlstvl Co jest na tom
pravdy to se dozvíme snad ještě
tento týden
Gen Stcssel který přibyl do
Colomba v Ceylonu v rozmluvě
dopisovatelem am spoj tisku od
soudil bídácké lži jež o něm roz
nesl do světa po kapitulaci Port
Arthuru anglický tisk Jmenovitě
byl Stessel rozhořčen nad zprá
vou že prý v pevnosti bylo ještě
25000 mužů schopných k obra
ně na sta důstojníků dobře stra
vovaných dostatek střeliva a do
sti potravin na 3 měsíce
Pluk Keiss jenž byl mezi dů
stojoíky ruskými kteří vyjedná
valí o vydání pevnosti pravil
"rosacjka se -nemohla udrzeti ani
okamžik déle a bylo by to bývalo
hromadnou vraždou nutiti ji dále
kadporu 100 mužů umíralo den
ně v nemocnicích následkem ran
kurdějí Gen Kondratěnko by
1 hrdinou obležené pevnosti"
Kožestvensky se svými -loďmi
stojí dosud u Madagaskaru a oíe
kává tam třetí eskádru pod vele
ním a dm Dotrovského jež vy
plula minulého týdne ze Gibutilu
ve francouzské kolonii Somálské
Japonský admirál Urin a křižá
ky střeží průlivy singapovský
zondský a očekává se že nežli se
Kožestvensky dostane do čínské
ho moře že bude muset a Uriou
svést! bitvu
a cety irldci a nepištěly vlati
Kdil vis vytý vallabv tle mně po
dali adrtsiu o tom co vis lili lu
měli při tom tajný ptán aby vás
popudili proti mojí vládě ku gjev
né revolucí Tito zrádcové váa
nutili abyste tanechali práč
okamžiku kdy bylo vaší nejivťtcj
fil povinnosti k vlasti pracovali
dnem i nocí abychom mohli pora
zíti nepřítele který nám klade tak
luny oupor ucinicua stávka se
všemi ohavnými výstřelky svedla
lid k nepokojům které musely
býti v zájmu veřejného pořádku
potlačeny vojskem ' Takovouto
zásadou budé se moje vláda vždy
řídni Politování zasluhuje velice
to Že při potlačováni nepokojů
přišli o Život také lidé nevinní
Vím dobře že není dobře osut
dělníka závidění hodným a nezapi
rám že stav dělnický má zapotře
bí ve mnohém ohledu zlepšení ale
mějte strpení Nesmíte při všech
útrapách které vás potkávají za
pomíoati Že musím býti též k va
ším zaměstnavatelům spravedlivý
Že také má co do věci mluvit vše
obecný stav ruského průmyslu
Naproti tomu kdo ke mně přichá
zí jako rebel a vzbouřenec do
pouští se jak vám zajisté dobře
námo zločinu Můžete býti "ji
štěni že ve svém otcovském srdci
ve starosti a péčí o dělnickou
třídu vždy učiním vše aby vál
stav byl zlepšen Stav tento bude
zákonitou cestou mými orgány
podroben nákladnému vyšetření
Vraťte se se svými soudruhy po
kojně do práce a pomáhejte vy
konati úkol který vám byl přídě
len"
Dělnická deputace na to odebra
la se do blízkého kostela kde
byly slouženy bohoslužby načež
uvedeni byli dělníci do sálu a tam
pohoštěni Jeden z dělníků pro
nesl přípitek carovi který by) 1
nadšením od ostatoích přijat
Car carevna a carevea vdova
vyslovili soustrast a rodinami u
smrcených dělníků a dali £25000
na ulevení bídy těchto rodin
Spolek petrohradských tovární
ků přijal následující resoluci
1 Všecky body požadavků děl
nických ohledně Shodioové doby
pracovní účasti dělníků na usta
vováoí mzdy ?a práci od kusu
a regulování práce tovární maji
býti předloženy finančnímu mini
stru se Žádostí aby vyřídilo regu
lování těchto záležitostí zákonní
tou cestou "Zaměstnavatelé o nich
s dfilnictvem vyjednávali budou
2 Ohledně dalších zvláštních
požadavků se nebude vyjednávali
dříve pokud se dělníci nevrátí do
práce
3 Spolek nemá žádných před
sudkú proti dělníkům za to že
byli strženi do stávky nikoho ne
bude nijak (rcstati a bude k tomu
napomáhat! aby ae sehoala pod
pora na rodiny nešťastných obětí
nepokojů
4 Spolek bude nápomocen děl
níkúm aby si vynahradili oč
přišli ztrátou čam o dávce a ten
jemuž bude finanční udělena pod
pora nebude muset nic oplácet
Ministr vnitra kníže Svatopluk
Mirský nemoha se shodnout! a
ostatními minntry carovými od
stoupil a prozatím bude vykoná
vali íunkci ministra vnitra bývalý
ředitel poštovního a telegrafoího
odboru Durnovo '
Vážné nepokoje trvají dosud ve
Varšavě a Lodži kde přítomně
stávkuje na 25000 mužů Někteří
dělníci z krajkové továrny chtěli
se vrátit do práce ale bylo jimv
tom násilným způsobem zabráně
no1 Vojeko se dostavilo na místo
začalo střílet! do lidu kdežto
ten odpovídal střelbou z revol
verů
V uhelných distriktech dom-
jrovském a sosnovském vypukla
stávka jež může míti velmi smut
né následky pro průmysl v celém
ruském Polsku
Jak praví poslední zprávy bylo
dle úředního výkazu při posled
ních nepokojích v Polsku usmr
ceno přes 300 lidí
7 Kališe v ruském Polikti sr o
(Ulamuje le nieal stávkáti a voj
skem došlo k ráikám v nich!
dvacet stšvUlA bylo tsbito a
mnoho jitli traněno V Lodži
chtěli stávkáři zabránili dělnici vo
z továrny Geinerovy aby se ne
vraceli do práce a kozáci je chtěli
rozehnali pli černi došlo k srál
ce v niž jeden kozák a jeden dČl
nik byli zabiti a 15 stávkářú pora
něno V některých továrnách po
počalo tam již pracovali ačkoli
stávkáři dělníkům pracujícím vy
hrožují V Datumii na Kavkaze
stávkuje všechno dělnictve a voj
iko tam udržuje pořádek S anice
v Samtrcdi a několik mil trati bylo
stávkáři poškozeno Ze Sosnovic
15000 stávkujících dělníků se
bralo do Varšavy kozáci však jim
zastoupili cestu a přiměli je k ná
vratu aniž by použili zbraní
DČInictvo z koiářských dílen v
Petrohradě vydalo manifest že
neuznává deputaci dělnickou která
byla 1 února u cara v Carskoje
Sein za své zástupce Deputace
ta prý nebyla vybrána dělnictvem
ale zaměstnavately a policií
RAKOUSKO-UIIERSKO
Nový průmysl v Čechách Demon
strace proti carovi v Polsku
Ve Vídni dokončeno bylo vy
jedoávání stran zařízení továrny
na umělé hedvábí v Čechách pod
nik to první toho druhu v říši
Rakousko uherské Několik před
ních průmyslníků v Pilníkově (mě
stě v okresu Trutnovském s oby
vatelstvem čítajícím asi 1500
hlav) se o věc zajímá ale ředite
lem podniku toho bu lo chemik z
německého Porýnska který jest
majitelem tajné methody výrobní
Továrna bude postavena s nákla
dern asi 80000 dollarů Pozemek
pro ni jest již opatřen mezí Pila
dorfem a tratí železniční a staveb
ní materiál jo už opatřen Prů
myslové kruhy hledí a nemalým
zájmem vstříc výrobě nové látky
v níž jak se piaví jest hlavně
používáno bavlny
Dochází zvčsť že vypukly váž
né nepokoje v Krakově Na tisíce
dělníků se -lne 2 února večer
shromáždilo u sochy básníka Mí
ckieviče kde pronesl poslanec
Danzisski vůdce haličských soci
alistů řeč v níž spílal ruskému
carovi Obraz carův byl za pro
volávání pomsty roztrhán policie
zakročila a výtržníky rozehnala
Patnáct osob bylo těžce raněno a
jistý počet lidí zatčen
Johánek Bratři
rlMtal
první tivídy niiIooii
HOJ Winiamnl Omaha 1W
Dobrá vína likéry a doutníky — flliuiný
ZaKUMbK vzciy ruce w-
Vyict do České osady u Corpus
Chrlstl v JIJnfm 1 : i n
V útný dnu a i února vyjrde
I Ncbraiky hU trtki výprava
kteráž jk přihlášky tianMčují
bude velmi slušně navštívena 7
Oinihy vyjfde se v 5 hodin vtírf
po dráte Kock Mand a do Corpus
Christi cílu naší crsty vlak při
bude ve čtvruk večer Na crstě
zastavíme! se v mnohých jižních
městech které dle moŽnoMi ní
prohlédneme —mezi nimi zvláště
Sau Antonio jedno z 'nrjkráiněj
šleh mět jihu V Corpti Chritti
v rozkošném přímořském městě a
jeho okolí pobudeme několik dnů
což říditi se bude přáním osadní
ků Z Corpus Christi psk udělá
me si výlet do Starého Mexika
Cesta tato povede nás krajinou
úplně novou která teprve před
několika měsíci byla postavením
nové dráhy osadnictvu otevřena
Zde budeme viděti sta atézských
studní jichž vody používi se k
zavodfiování a jiným účelům jakož
í více} nových nfěsteček a pěkně
založených farem Touto cestou
zároveM získáme mnohých vědo
mo9tí o Životě a zařízení lidu v
Mexiku Lístky 1 tomuto výletu
obdržíme jak mně slíbeno jíž bylo
zdarma Dále na programu bude
celodenní vyjížďka na moře což
není pochyby bude též zajíma
vým — Ovšem meri jiným dobře
si prohlédneme a projedeme pěkné
okolí měhta Corpus Christi a zvlá
ště pozemky na nichž přítomně
nová česká osada se zakládá Prá
vě v tuto dobu budeme viděti far
mery velmi čilé neb jejich rozma
nité úrody dostávají a do trhu se
dopravují Z ovoce nyní zde zrají
pomeranče citrony pomelo ba
nány ananasy jahody a jiné což
vše bude krásným a příjemným v
fjfcjtužší dubě zimy na severu pa
nující spatřili Lístek z Omahy
do Corpus Christi a nazpět stojí
pouze #1885 jinak poloviční
jízdné Nikdo kdo jen poněkud
může' neměl by léto příležitosti
pominout! neb za malé vydání
mnoho radosti a užitku k získání
Pozemky v české osadě přítomně
se prodávají za Í12 50 akr hotově
a Í15 akr na ča Uvážíme li
všecky výhody léto krajiny muaí
ne uznali že ceny ty jsou velice
mírné a proto kdo zakoupí nyní
může během krátké doby pěknému
výdělku se těšili V nových kra
jinách jsou vždy peníze k udělání
pro ty kdož v čas příležitosti se
uchopili Dudememíti zase zvlášt
ní rpací káru na naši cestu čímž
získáme mnoho na pohodlí a spo
lečné zábavě Výpravu budu
osobně doprovázeli Nuže na
shledanou na cestě k slunnému
krásnému Jihu
26 S L Kostoryz
191 1 South z 4th St Omaha'
ani— MWiilli II piwHimng
Kdykoliv fiotMiuJwto kočár k po
břhu ariňh k vyjížďeo objednejte sl
Jej v neJvčiM půjčovně koní a povofi
Palacó Stablcs
CIM itKHiHTOX miij
roh 17 11 Jlavcnport ul
KoUry Jnmi vybřívíny a prot
moXno v nich (milriikiioutl 1 dolil vj
let Povozy možno l objednali tái
telefonicky TKL 8M 2!J
KB
Biloy Brothers Co
VI5LK00DCH0DNÍCI
Likéry a doutníky
Old Mllltary Hyo — Diamoml It ltyc
N U Archer Ilourhoii
1118 Ir-urnimi Ht OMAJIA