Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
NJBUSHED WEfcKlY
" ub1Ubsl by 1'nkrok lttMUblit l'
Mubírrlplinn by mátl - 1 00 per yuat
Vychází každou středu
Wi: YFáaratclslá Spol Pokroku
1309 1311 Howird til - Telefon 1913
V DiWll I dmUvkoii do domu 11'
V mtatS dodávkou íxiMuvnl I1C
oftou proffpoJenS WtAly Knimdu II OC
fleeb Itflf
robnd a rfUr obláčky uvi-rVjIlHlcin poiwo
ihii tolyí wiilf k tilijccliiíiv-t) iNlníťiiy J y
i ilriiíuiii iililiiíUy iiliyfťjiié vclkoufl neph
ťtují t tmlcc f ililrtiu ?rr!'htfinttf!killl 't
AtnA nrtl&ífiii blnliMnl riinrli a JlnA řiti
no íiim ' tfl linii'" H kiiiWtf uvi-li jnřnl
íVchť lu 'f mti (ifllnžl iiliJpdnAfťn tolik
mV luk vclkcm obliiku tnltl fil )fi'Jn IVny
i '-i-k nu dclíi dobu omniím! ii o hotní-nu
ZiUIlky ptnei
n''}ht-t)fřnt}ť ktlyí! n kmijtl ni loít#
i li exiin-MU "Mo"ny Order" tt li nám ►
'Ui Též v nitiM(riivtiiiPtii dopluti iimiii jk--kou
bankovní Jt-M rAilku JIMn Isdo
'in: plut lil 'ťliM-kťni" n tmnk nwlif khíIk
sicnntň vlci! proto řo tolik uminíjim platil
nilij liit kolekci (itifb Hl' k"Uii umínku
inft) na Omnhu lliTKuo neb N"W York Ntt
natí drobných pcnf-K pfljmcmti IH t 1-
-i-#nto4 kolky Vrcbny wtillky neidtť Jhoii
dány pud judiiuduciiuu ndi'ou pouxe Uk
Pokrok 76 pádu
Omoha Neb
Omaha Neb 8 února 1905
m 'mi mu umům nu immuwi
Ty 01'RAVV NA CARSKÉM DVuftí SI-
tkávají se zrovna s takovým 'úspě
chem' a jakým se setkává Kuro
patkin v Maodřufsku
Ta samičká erkXijra
musí míti podágra
le pomalu tak se vlečcj
snad myslí pan admirál:
' Jíp od Togy být je dál
len 'íajť s ním nám neuteče
KansasStí žáronodXkci
mm MAhcÁbti a tt m fristi ílali
aby'přcd jich vyděraÍMvím
lid ponikud uchovali
jiu tak dálé jménem TánS
řežte tyto pijavice
jež farmera i dčinfka
vyssávajl stále více
Skromný dotaz
Což pak v dobré srdce bídu
Českého tam lidu jímá
z celé české Ameriky '
jenom z Comstock přítel Klíma?
Což pak b iidem kamarádí
bez výiledko stále volat
by plíkladu řlechetného '
ráčili jste následovat?!
' lilii a LÍC OMAŽSKlfCH OCRAVUŮ
Tí omažští opraváři
to jiou přec j?n chlapíci
v erdci mají jenom íalefi
nevinnost vlak na lící
Na srdcí prý jenom mají
dobro popiatnictva vfieho
#atr hlíaatf lt Zltím
chtějí jenom týtí z nřho
VodXrknmkč KOMrAĚJ v Omazk
platíme jíž dva oky a lioh víjak
dlouho je budeme jelt£ platit nežli
budou tu vodárnu řídit a za to na
dčlení máme co díkovat "rfíor
mátorám'' z klubu Fontanclle Tu
st zajisté mnohý omažský poplat
ník pomyslí:
S těmi svými ''opravami"
tenhle náš klub Fontaaell
kéž by radii co nejdříve
na horoucí skálu Jeli
Kijka íécií "říaovíiH1' orRAvAfcO
a Omahy Měří mají své rejdiSté v
klubu ''Fontanelle" jest dosud
tak mocná díky vlivu korporací
ní ipřeženýnb Že vltíina zástupců
v legislatuře naíeho státu skáče
tak jak páni z"l'ontaDeile"píakají
K DodgeovS předloze týkající se
vodárenské komise pro Omahu
navrhnul zástupce Lee dva dob'é
a pro občanstvo naieho mřita pro
apěfiné dodatky přední aby vo
dárenská komise nemohla bráti
žádné služné aneb vydávatí pení
ze pokud město nebude skuteční
vlastnit! vodárnu a za druhé aby
komisí bylo zakázána obnovovat!
oeb prodlužovat! stávající smlou-
vu mezi mektem a voaareniKou
společností pokud by dříve ne
předložila své návrhy k odhlaso
váni lidu Každý občan Omahy
isjiitd a plného srdce a těmito do
datkv nnnel sotihlaiitl neboť led
nim byl chráučna utěktkká po
kladna v nřítomnoiti a druhým
bylo vyhraícno právo lidut aby
měl ve vodárenské otltce konečné
kIovo Ale veliký reformátor před
Hospodinem N 1' Dodge ''ml i
doputiěof vohčA zástupce Omahy
v legislatuře postavil se proti
těmto dodatkam a ty skutečně
také byly poraženy Jsme sku
tečné dychtiví" jestli tohle neotevře
ještě oči obyvatelstvu Omahy i
jestli toto si nechá ještě dále házet!
do očí písek takovými "reformá
tory" jako je Dodge a jiní z 'Fon
tanelle' kteří oblékají na sebe ko
Žích nevinných opravních berán
ků aby zakryli jím vlčí svou kůži
Bude americký lid vlastnit kor
porace — li fcndoo tyto
vlastnit americký lid?
jak dlouho jtfitě bude americký
lid soášeti nadvládu korporací a
plutokracie jež z republikánských
zařízení Činí pouhou íraSku?
jak dlouho jeStě korruptnf kor
porace budou se Špinavými svým!
rukami míchat! do politiky a pou
žívat! za nástroje své Členy sena
tu kongresu státních legiftlatur
městských správ a zároveB také
členy různých soudů?
' Pozorujme jen t denních zpráv
poslední doby jak korrupce se
rozežírá po celých Spojených Stá
tech
V Illinoisu obvinil jeden člen
legisiatury své kollegy a prohlásil
Že illinoiaká legislatura jest veli
kou dražební síní v níž zvláCtoí
privileje jsou podávány nejvyliím
nabízeČam korporačním
V legislatuře v Californii bylo
zjištěno zavedeným vyšetřováním
le jistý Josef S" Jordán agent
některých senátora obdržel I1650
úplatku aby získal jejich hlasy
pro jedou korporačoí předlohu
Aldermao Charles S Havcnor
t Milwaukee byl souzen a uznán
vinným z přijmutí úplatku
Spolková porota v Portland
Ore vznesla obžalodu na spolko
vého senátora Johna 11 Mitchella
pro přijímání oplatků a sdčastně
ní se v pozemkových podvodech
Proti mayoru a kontroloru v
New Yorku byl vyzvédnut soudní
zákaz aby nevyplácel! plynovému
trustu účet přesahující o pfll míli
onu kootrakfní sumu a některé
opravní spolky proto naléhajlaby
státní legislatura podrobila vyše
třování celou městskou správu
americké metropole
Coroner Možíi Jsckson v New
Yorku byl uznán vinným že do
máhal se úpíatku v úředním svém
pobavení
Spolkový soudce Swayne byl ve
spolkovém senátu obžalován že
použil peněz které mu nenáleže
ly dáte že používal privátní káry
Železniční společností jejíž správ
cem konkursní podstaty byl usta
noven 1 že řídil soudy v oíchž
mfcl ©torní zájtjm
Uvedli jsme zde jen nejvýznač
něji případy korrupce jež za
chvacuje spolkové senátory zko
nodárcé státní zástupce městské
a í městskou policii mnohých
měst
Může ojkterý občan pohléd
nout! na tuto korrupci jež maří
vůli lidu aniž by se zastyděl?
Naše republika ociťuje se na
cestě na níž kráčela ke své záhu
bě veliká republika římská neboť
pomalu i my zde máme vládu pe
něžní olígarcbíe na místo vlády z
lidu
V mnohých amerických mě
stech úřednicí již mají být! slu
Žcbníky lidu a jež lid volí v do
mnění že budou jeho služebníky
nejsou nic jiného nežli jen ná
strojové korporací již zvoleni byli
pomoci korporačoích peněz V
těchto městech zločinné tyto kor
porace strčí několik set tisíc dol
larn do politiky tím si isknptijl
přivítej k okrádání lidu
Korporace tak máma toho
smutné příklady kupují boy
jedné i druhé politické itrauysby
byly betpečuy pokud se týče vý
sledku voleb pak v Icgiolaturách
si koupí zákony které potřebují k
provádění svého lupu v městech
si koupí výhrady a ubohý lid kte
rý jda k volbám si myslí že jst
svrchovsným pánem v této řepu
blice není nic jiného nežli jen
loutkou která je pyšná na svou
moc a vílu ačkoli ve skutečnosti
Žádné nemá
Čím dá e tím důtklivěji před a
merickým lidem objevuje se nut
nost aby vlastnil korporace slou
žící k všeobecnému prospěchu ji
nak korporace ty pomocí peněz a
svých nástrojů budou v nedaleké
budoucnosti vlastnit americký lid
Co učiní americký národ vzhle
dem k této nebezpečné situaci do
niž zabředl?
Co učiní těch osmdesát milionů
lidí obývajících tuto republiku
aby zachránili vládní zřízení jež
jest nyní republikánským jen dle
jména?
Opustí nadobro Jcífersonovu
zásadu Že tato vláda jest utvoře
na k tomu aby přinesla největll
možné dobro největšímu počtu
jidí a bude americký národ i na
dále beránkem jenž vykořisťovali
se nechá několika lidmi?
Jest nejvyšší Čas aby lid o
těchto otázkách začal vážně přemýšlet!
Lincoln a Roosevelt
Lincoln byl mužem jenž silou
svého ducha pohnal kolo pokroku
ve Spojených Státech ku předu
vzdór tomu Že političtí jeho ne
přátelé veřejní a tajní nepřáteli
jeho ve vlastní straně snažil! se
nakupit! mu hromady překážek v
cestu aby se nemohl dostati k cí
li který si vytknul
Dyl to boj zpátečoíků proti mu
Ži z lidu proti muži pokroku ale
tento zvítězil a jméno jeho nejen
dějinách této republiky ale v
dějinách světa vůbec bude povždy
zlatým zaznamenáno písmem
Po padesáti letech v Čelo re
publikánské vlády postaven byl
zase jeden muž pokroku Theodor
Roosevelt který pozvédl v zájmu
Širokých tříd lidu boj proti korpo
račoí nadvládě a nadvládě kapitá
lu jež počíná přímo podrývat! zá
klady této republiky
Lincoln vysvobodil černé otro
ky ze jha otrokářů jižních a Roose
velt se snaží vysvobodit! otroky
bílé ze jha korruptníhft velkokapi
tálu jehož moc se stává Čím dále
tím více nebezpečnou pro dobu
amerického národa
A jako tenkráte za dob Lin
colnových tak i dnes tajní nepřá
telé Rooseveltovy nástrojové to
korporací snaží se kiásti různé
překážky jeho opravním plánům a
chtějí zastavili kolo pokroku
Roosevelt má však v sobě tu
samou lilu ducha tu šamoa ener
gii jakou vynikal Lincoln a když
ví že má pravdu tu také mužně a
nepokrytě to projeví jak učinil to
v řeči pronelené v Union League
klubu ve Filadelfii kde těmito
slovy prohlásil boj proti nenasyt
nému korporačnímu kapitálu:
"President Lincoln podává nám
mnoho věcí jímž my jeho ná
slednicí se musíme přiučili Jed
no z oejdůležitějších ponaučení od
něho jest Že pro blaho i neblaho
jsme nerozlučně odkázání jeden na
druhého v celé naší zemi ať jest
naše společenské postavení naše
bohatství naše chudoba a naše
zaměstnání jakékoli Lincolnjenž
byl mnohem blíže nežli kterýkoli
náš president lidu co nejvyšší
úřadník země byl přece dairko od
toho vzdálen být! demagogem
Viděl jainým zrakem svým před
sebe Že v republice jako jest na
še jest stálý blahobyt kterékoli
čátti naklto lidu podmíněn blaho
bytem všech a Iq na druhé sir
ni ksldá snaha na potvldnutl
vlcobccuého blahobytu ameltuliu
blahobytu některé Čáiti HJavé ne
můlt jinak ndli ptluéiti škodu
etiku
Zásady dle nichl 10 řídl Lln
cotn ve syé době jsou tytéž js
kýchl my musíme upotřebit i chce
me li provést! rozličné úkoly nsŠI
doby a úkoly ty jsou především
průmyslové Právě tak jako jest
nemožno vypěstovali v zemi vyso
ký stupeR mravnosti pokud ne
máme aspofl jistý stupen blaho
bytu hmotného tak jest nemožno
zachovati si hmotný blahobyt pro
trvalou dobu teč když jest tento
založen na základě správného Žiti
myšlení Dobré chování arci
musí býti založeno na dobré pova
ze každého jednotlivého občana
neboť kde této povahy dobré u
jednotlivých občanů se nedostává
tam ty nejlepšl zákony a nejpocti
vějŠÍ vláda nic nepořídí Jen kde
nalezneme průměrem éobrou po
vahu u jednotlivců tu moudré zá
kony a poctivé jich vykonávání
vládou jsou na svém místě pro
dobro celku
Když buď svět otchodní aneb
svět dělnický itratí hlavu svou tu
ztratil něco co dobrá vláda na
hradit! nemůže Vaše víra v bu
doucnost republiky jest pevnou
poněvadž věříme Že v celku a pro
delší dobu náš lid jasně myslí a
správní jedná
Nelze popřít! však že veliký
rozvoj průmysloictví znamená že
musí také růst! vládní dozor nad
průmyslovými podniky Door
tento nesmí bráti na sebe způsob
násilného a nemoudrého míchání
se do soukromých záležitoatíavšak
vláda může takový způsob zavésti
když vůdcové obchodu ve státu se
snaží zmařit! snahu vládní při do
zoru místo aby ji vedli pravou
cestou Máme podporovat! vládu
v pravém vykonávání dozoru a ří
zení korporačoí činnosti vládou
poněvadž to jest nejen pro obecné
dobro celku ale poněvadž jest to
také koncem pro dobro těch lidí
kteří se tomu z počátku oejvíce
vzpírali
Ani tento náš lid ani jiný
svobodný lid nestrpí pa dlou
ho užívání nesmírné moci zí
skané velikým bohatstvím zvláštA
bohatstvím získaným v korpora
cích sniž by nepověřil vládu ještě
větší mocí aby mohla vésti dozor
na to by této moci korporace ne
mohly používat! jen ve svůj pro
spěch alébrl pro dobro celého
lidu
Zvláštní způsob naší vlády kde
jest národ svrchovaným v celé
unii v jistých ohledech kdežto
skoro půl sta států jsou svrchova
ný v právomocí v jiných ohledech
působí že jest jednání 1 otáz
kou touto značně nesnadné Od
pouhé činnosti jednotlivého státu
nemůžeme očekávat! konečný
zdárný výsledek Jednání takové
musí přicházet! od vlády spolko
vé Obchod naší země provozuje
se teď takovým způsobem o němž
sestavovatelé naší spolkové ústavy
neměli ani zdání Všechny ob
chodní veliké závody zaměstnávají
se mezistátním obchodem a není
pochybnosti že zakladatelé re
publiky naší zamýšleli aby mezi
státní obchod všechen se oalézsl
pod dozorem spolkové vlády a ni
koli vlád státních Kdyby soudy
rozhodly že úmysi tento nebyl
proveden v ústavě jak ji dnes
máme pak nebude jiné pomoci
nežli doplnit! úatavu aby byt v ní
vysloven původní úmysl její sesta
vovatelů Než ústavní dodatek
jest posledním útočištěm kde ti
konodárství a správa nebudou
moci dále
Na poli na němž jest pokrok
nutně ještě oeosvědčený musí se
pokračovat! pokusně a opatrně
Musíme růsti vývojem a nikoli
převratem Nemusíme pospícha
tí ale také nesmíme zastavovat!
ti kdol mi obávali nřjikých ná
hlých větších směn imiat uváiiti
le právě tyto uáhlé a násilné ami
ny stávají s jiiilčjšhnl kJyl adrl
hámo se učinili žádoucí směny
1 působeni c patrným a mírným
V n) nějšleh poměrech jest ne j
větŠÍ potřeba zvýšení moci národní %
vlády aby udržela veiké cesty
ebehodní otevřeny pro všechny
uživatele Jejich na' rozumných a
spravedlivých podmínkách Před
stoletím byly tyto cesty buď po
vodě neb po silnicích pro povozy
tažené zvířecí silou Železnice
byla úplně neznámou když se
vláda naše utvářela a zásady na
Šeho právnictví se sestavovaly
Dnes jest však železnice na všech
stranách nejdůleŽitějŠÍ a v mno
hých končinách jedinou cestou
dopravy Muž jenž ji řídí ne
může býti ponechán sobě samému
aby ji řídil ve svůj vlastoí pro
spěch Jest spravedlivo aby muž
ten obdržel slušnou náhradu za
mistrné své vedení obchodu avšak
naproti tomu musí sám také u
znSti svou povinnost k obecnosti
V ostré soutěži obchodního světa
muž svědomitý jest dnes v nevý
hodě proti méně svědomitým
svým druhům a proto v zájmu
onoho svědomitého a prospěch o-
becnosti na zřeteli majícího muže
musí mít! vláda dozor na dopravu
železniční v zemi aby mohla vy
žadovali od méně svědomitých
neb nesvědomftýctí" soutěžoíků
aby šetřili blaha obecného Každá
větší dráha vede mezistátní ob
chod a proto musíme dozor na
železnice tyto vésti se spolkovou
vládou
Dozor ten musí být! vydatný
Podrobnost! jsou v rukou zákono
dárců kongresu' Nejen dráhy ale
i zasýlaUlé musí býti chráněni a
veliký zasýlatel musí býti posta
ven na rovefi se zasýlatelem ma
lým V tělesu jako jest mezistátní
komise musí složena býti moc
kteráž bude mít za úkol aby kaž
dému uživateli dráh jakož i majet
níkům těchto stalo se vžiy po
právu Spravedlnost pokud lid
stvo jí rozumí dávat! a dostávati
jest základem naší vlády
Budeme chrániti nejen boháče
ale í cřjudého v jeho právech aby
měli oba stejné výhody a stejnou
ochranu aby naše republika nepo
klesla jako poklesly staré republi
ky' v nichž ku končí počaly vlástí
třídy což niči svobodná zařízení a
svobodu obchodní NaŠo vláda
neuznává třídy nýbrž jest založe
na na uznávání jedinců Nejsme
pro chudého co takového ani pro
boháče co takového ale jsme pro
každého ať pro bohatého neb
chudého jen když spravedlivě
jedixá se svými bližními a když
tak jedná jest povinností vlády
sby učinila vše možné by když
křivdu nečiní křivdy nemusel za
koušeiiť' Tuto řeč Rooseveltovu nazvali
někteří "kapitáni průmyslu" revo
luční Ovšem těmto lidským pa
voukům je i ten nejmenší pokrok
revolucí
Roosevelt zahájil boj který do
koníen bude teprve v budoucno
sti V jak brzké to závisí od lidu
samého
Abychom se silného nastuzení
zbavili měl! bychom před uleh
nutím vypiti šálek bodně vřelého
Dr August Koeníg's Hamburger
Drustthee a příští ráno nastuzení y
zmizí " i fiiS
Výtečná 120alírová farma
na prodeji
U míle jižně od Malmo Neb
Dobré zlepšení Mírné podmínky
Vlastnictví předáno bude i břez
na fant MihUliu niílm
THEO IIEURLIN x
)Stí Wahoo Neb
Před piaf tc se na Pokrok
ponzo $1 rocné
— í - -