Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Isis i bito' lýlotu ti skaný Ji t
!! II It
i
New Orleans vzrůstá v poulpď
nich letech velice rychto a řiti
nyní jil pres 300000 obyvatelů
Nejlcp&í budoucnost vlak se New
Orlciniu otevře at bude dokon
Cen panamský proplav neboť pak
teprve rozvine ae zde obchod a
bezpochyb i průmysl na Jihu
dotud tak zanedbaný nalezne do
končením proplavu vzpružení
Dnes jest New Orleaaa největ
Ším tríiStěm v Americe na bavlnu
rýži a mclaiiu Většina velkoob
choda zde spočívá v rukou Žida a
také v důležitých odvítvích málo
obchodu Židé jou četo! zastoupe
ni Žídoviký živel jest zda velice
bohatý Čehož nejlep&fm dokla
dem jest nádherná synagoga kte
rou si v New Orleansu vystavili
Hlavním obchodním předmětem
jest v New Orleansu ovšem bavl
na a v pěkné burse jejíž vyobra-
krále na chicagiké obilní burse a
ihned Jsmn vytusilíže na bavlnové
burie so něco důležitého dj
VkroCil jsem tedy rychle do vnitř
a nemýlil jsem se
Sál b)l přeplněn divoce gesti
kulujícími spekulanty a jich zři
ženci Na bledých obličejích ně
kterých a na rudých tvářích zase
jiných spekulanta byloznáti o
hromné rozčíleni Jako vlny mo
ře pohyboval so dav v sále zmítal
se sem a tam ruce lítaly do výfie
jeden druhého snažil se přeřvati
Každé to vztýčeni otevřené ruky
znamenalo Že spekulant má na
prodej 500 balů bavlny Medvědi
koneční po dlouhé době re stali
pány situace na bavlnové burse
a přímo zuřili Každým okamSi'
kem jich přibývalo kdežto z býků
stávala le stále ménll a meníf
skupina a konečně zastal Brown
♦ ' - 1 I- i ' ' ' ' ' " ' 1 ♦ - ''
mmv !fíT!M' ! tl kv'- -)i
m i
-
' " i: 1 J" i) ( - ? j l :
' 1 -' lií c -f :V '
i! a 1
i
J
1
'i ' '"f l'
C 1 íT U
1
Jít
i'
tfiKíWHfrririiřiififí'ii'iiiill4ti'"rt'ti'- '
fí'r'4"
)
'Li
I 'I
J Ařelbíkpk jmlífi— fftjtříf fu1v v hmnk
% YiAfoU tm Mt Ht íiuís břbftora- BJitsríího v New Orli
1
zeni bylo podáno v první kapitole
tohoto cestopisu předloni za ve
dení kráh bavlnových býko Sul
íybo zříkány byly miliony klikou
spekulaotfi ho pronásledujících
letos vlak náhlým sklesnutím ceny
po uveřejnénj vládního výkazu o
úrodě bavlny některý 1 těchto
tíspekulanťi ztratil co dříve nabyl
( '' jeltě k tomu i celé jmění avé
j 1 Vo ňpadku Sullyho převzal ve
den! bavlnových býka na new
w orleanské burse Wm Hrowo který
ft ztratil pří onom náhlénf klesnutí
ohromnou sumu peněz Mnoho li
tato ztráta obnáSela to Urcwn ne
prozradil ale jisto jest že tvořila
by velké Jmění „
Náhoda tomu chtěla Že v ten
den kdy bavlnový trh se zachvěl
ve avých základech lei jsem Ca-
rondelet alící kde bursa stojí a tu
o ucho mé zavadil hurónský křik
Takové řvaní jsem slyiel oěko-
ám v tomto divokém Kleném Hď
ikém víru a čelil těm storn vztýče
ných rukou svíak on nehleděl
zastavit! fen příval prodeje který
mu rval každým okamžikem tisíce
t rukou neboť věděl že by ho
byl nezastaví! ani Ji o 000000
Stál tedy bezmocen v tom divo
kém víru medvěda bled a zmítán
semo tamo kravata mu byla utr
žena konečně límec odtržen od
kolile a divil jsem se Že mu jeltě
neutrhli rukávy kabátu tak silně
ho někteří medvědi trhali za ně
snažíce ae obrátití k sobě jeho po
zornou f
Tento pekelný hluk a řev který
musí každému diváku do bursov
oícb obchodů nezasvěcenému při
padali jako zuření ÍÍIencO trval
necelou pni hodinu
A v té pni hodině ztraceny byly
miliony spekulanty ale mnohem
víc milionů ztraceno bylo rol
nictvem bavlnu pěstujícím jež
jest hříčkou v rukou spekulantů
čak} a ilovankf livtl v
Aítiv Orlímu
Kdvi isem si prohlédl důkladně
město a všechny historické kho
památnoRti lu oviem že pozor
nost svou obrátil em k lomu
jsou li zde někteří krajané tisldle
ni abych je vyhledal
Leč v tom ohledu byl jsem veli
ce zklamán je to skutečně zvlált-
ní Že ani ze starých přistěhovalců
Českých kteřljedouce po plachet
nich lodích vystoupili na půdu
Ameriky v New Orleansu zde
snad nikdo nezůstal a každý po
řece Mississippi bral se dál do bt
Louisů
lednoho dne isem spatřil nad
velikým obuvnickým obchodem —
největllm v New Orleansu — naď
dís M Pokorný íc Sons a 1 radosti
jsem tam vstoupil jsa přesvědčen
dle ryze českého toho jména že
jsou to krajané Leč radost má
netrvala dlouho Manager—jeden
ze synů—na mé otázky mi sdělil že
otec jeho před dvěma roky zemřel
a že do New Orleansu přijel z
Uher Byla-li to pravda či zapf-
poldíla obilní bursy lrt aíkolí
msl poctivé fenko" Jrn?i tu !
Řehákovi jsou ČccIhmAfiui nuro
znl v jedné vlnce pobllW Truin
va a něco lámané (rltiny nauMi
se oba v české Ikole kam byli ro
diČt svými poiýlául každý ale
pouze rok Náhoda mne pnk j'ltě
svedla a jakýmsi kovářem Wiene
A ň 1 MÉ I
rcm kterv bvi nsroaen v čáslav
ském kraji Jsko mladý muž při
jel před mnoha lety do btLoumi
odkud ho osud zaocttl do Texatu
a pak do Mexika a na to do New
Orleansu Kíkává se: Cícha lze
nalézt vfiude ale v New Orleansu
ač jest to skutečně město poskytu"
jící velmi dobrou příležitost k exi
stenci jsem nemohl Čecha nalézti
vzdor vfiemu namáháni
Ale za to nalezl jsem ve Írán
coimké čtvrti malou slováckou
osadu jejíž předním Členem jest
Adam Franěk majitel grocerie a
saloonu Ve francouzské čtvrti
saloon se nalézá téměř pří každé
grocerií poněvadž v New Orle
ansu povoleni k provozování živ
oosti hostinské stoji pouze $100 a
tuto maličkost snadno grocerisU
vytěží 1 prodeje víoa lihovin a pi
va Gambrinova hořkého mokr
' "lit" V v- r -f"f
"'ř '
1 ' t f'--
i& "
í'
"r
i 4 '
Ir
rtf
JI" V
in 11 1 srn MasiijiMLi
"" a 1
' A 1 L' „
í Hocha líonr My# Hl Mr(ry íi Vmni mmrAU
Hoberta be s fM lloward knlkovn v popředí 4 Hoth pn Jackaona
ral-li svůj český původ těžko mi
říci avíak to ryze České jméno
Tokorný se zdálo vinit! ho ze lži
Na Canal ulici poblíže Kam
part vlastní jiný velký obuvnický
obchod ťražao F Hoth aviak
vzdor tomu že se narodil ve zlalé
slovanské matičce Praze tu čeiti
nu hrozně láme a hlásí se k ně
mecké kolonii v New Orleansu jel
jest dosti veliká neboť čítá asi
13000 duli Němci jsou zde z
vétlioy zámožní a mají sv6j denní
časopis který založen byl jako tý
denník a existuje jíž asi po čtyři
cet roků
V redakci tohoto Časopisu hle
děl jsem se dopátrat! jestli snad
vědí o nějakých Čelích v New
Orleansu usazených a výsledek
toho byl le mně odporučili na
jisté bratry fteháky Jeden 2 nich
má sluioý pekařský obchod a dru
hý jest číšníkem v jednom salooně
e vSak ve francouzské čtvrti mno
ho neprodá neboť 11 Francouzů a
Italů jíž tvoří velikou většinu
obyvatelstva této čtvrti jest Čer
vené lehké víno klaret nejoblíbe
Dějlím nápojem
'o lirao vání twl
ABSTRAKTY
— vruoTovuja -
S M Sadlcr
I7th and Farnam ťattarsoa Klk
ADRESÁŘ SPGlKU
fikttl(iv DMnlckA r)(!Mir Jednat
pru (im riiiApHtlni Utyi
M niKuoU IwWu WI'orifiln Nolifniktl
' oliA DNkoty h MlchlKiin
iIIiitiiI J(-(lnoU v Ht 1'uiil Minu
l'f(liilil 4'nirilm Tliorcui pn najdou
lilrtn imnS piKlřiHťiií tu mmlMm validity
nmiíl IiikIou V l k i p ril !! m fmnl kkuk
i'ul Minn I mlUn)ři'iliilM J Aulirocn
MlMIlitllpOlIll Mllltl II IMlKlWf'"iU J'iP'h
IroMiMkii Huphlnn Minn Vrlkcitiijtinmn
Krmil A Knih Mt 1'hiiI Minn Vulkiipulilad
nik Jcwnnii 1'yrn MliirmiipoIlM Minn
Ůřniivim:lh(i()(iilhupif Hi 1'Hui Minn
MU11MII VUS Diliin iVttK lib
it Mt 1'iíuI Mimi
ř!třrlltnl prá uhnIIiiJI vidin upolkftm
íiUnni íorvuiicf HJnu u ludnii
t I v Monticomery Minn
yúhlvi ivé ioIiAm kiiMou ftvrlnu nndfill v
nAHil rřndxníl Jha Novotu mtutoriínrl
4'lrt Hknh Wondrn Tajutnrťk Kr Ml
IJAntnlIf Mnv 1'MHřkn 1'okUdti Vojt
NAmno dftvinilU Vrunk VhnIia
Č' II Mladoěech v Le Hnour Center
MinneHotn
mlbív vé(rhft)ie kaídou 8 Mdlili mtant
ilnl lUOK lr(U(1i J O Krnnik LnHunur
(Juntnr Mlnn niÍMtoihii1 K L Vranovk
Mii(iir Onturi ta J II Kalnnrwil tlHiipiur
C)MHU)ri f et j Hlcek Li Hounr 0(MitprMlDD
Jun Hus é XV Hopklns Mino
odbvi vá ()lihis6 kad) druhntnk vSh
VMíior v KoblMov (tni fřwln Jimwř Broft
llux wa3 mintjiiiNdti Jom Tlromádkn taj Jo
Ilydit llox IH llopklrm Mlnn úctitnlk Fr
Iluydu pokladnik Jan Hlionka
ftád H lovu ii t-U III Ht 1'aol Mlnn
iinutot v inhAitit kaXdoii 8 itrnlu y utni
llídu Owii Vťů Martin Ktpl tajnrnttlk 3V
1'křiciik Itlidiinoiid Ht„ flřcinlk Krant
Holka 417 Krlw Mt pokl Fr Hantal
Karel Havlík Ilororiký ě IT
jMImicapoIU JWIiui
odlvAif4uiAz každou í nodíll t rrjflfi v
in fi SMI eornar of WathlriKtoti & Itodarutt
Ho l'fi)dnda Andro Jirlk tJ i'i'tr Htraki
uv— 'i Ht Ho„ ífotnlk Adolt It ijlijtek lítaf
WHNluiiKton uvil (tokliidnik Jan fttrélolda
Oíiinrlu Mtfiiut ho Kaní
V r Suté l'rnz Mlnn
odriv&ivé intifir) kiíďu 4ndCII v mřuiol
iííi-jsrw
Vodftl frnnt M Korlmi vnitřní utríf Jun
Kriiicnvii vunkovoi utraa v a Nul ao
vArutk Vt ťoiiuj
i A KoiiiMink ě TI f Hanard
Minnesota
udf(i lohBíM lnedAllf nifmlcl ťfudu
Fr ííntrtlf Aastln Mln HK hos mluto
iřidii Mul MmiMj Kiind Kunřař Oleu
vlilo Mlnn (líotnlk A Un i t Paovik
vlllitMlnni poklad Václav ftri-dli dřivřrilk
Jof l'lvka i
Karel Veliký í VII r orá 1íehnl„
MlniieMola
oiilivi ivOííhfníB každou H iitdAli v rnnfrl
'litdnda Jitu Klalri Moniirom jryilnnliH
NoMj iilioi)řiidVwJi!i'li IJhlírMiiritKoinAry
Min U K Nolíí tajitffiiilk Váduv A Kdnl
ftUkniinny Mlnn It It No 1 1 iťíntnik Jan
Holojll Kllkrmi Mlnn ftlt Nolt pokl
Jan Nowka Kllkonuty Muui ltlt Nu I
Č VIII ItoTfMiHt Owaf nna Mlnn
odliíváivá ichAxM kaMon t rxiddil v mimici w
Jndnu liodlřKj odpolv fnl (' H I' B I'fdd
Vr Miilniir( nillo(ři(dii íixnnld luk
ti iniinr( ncMtniK rrrecnek
ZoptcjU se nafi u tohoto Hitu Tel 1329
(Icdftoda V 4c Hiu mlHtoprd Jun F Ku-
in ut neutoik Ani k vU' laj Miimj jr
Iliiiýf pokladník Vojt J (JliHlúpk prl-
tajmnfk Jno O Clíinr(
pokladník Adolf HniAk
HMh'k i IX ? Cltf Minnesota
odlévá tvá clifii( kdou í ondAl) v mínící r
Ibododp í'fddii Jan Stochl nlktopřiid
Jan llárcn UJitni 'Vr Ku Ď'(Unlk AnUm
l' k pokUn Václav Kařa průvodfl Tom
llttftll vnitřní atrá Ja l'ro!hátika vmikovriJ
rit Mnig 'ro:tiáka lln Cltjr Mlím
6' X echoNloran v 011 r In Mlnn
Odbvá vá Kdifiiw dfuliou niidlllj ymRiilfil
1'řmlHMCl Ant Itotk rn1topFiidK'J John
HrlJilí tajnírinlk Karul KnlMk úíetulk
llwd ItoCdk pokladník Kiirol Kolín
ťci lilfl í XI v Ho Oinftba 3(b
OdliffiK-lifir k HIM f druHf £ivrtk v w'kl
l q tinu bodln v')ř v ni ni r lallnir l'řod
tkidaJan frm krt y mllopf Fr Iult
fihř tajiiinnlk aHAulnÍK Adoll 7ijcuiák jOJS
hortti lití ul pokl 1 VucáeZl 4MÍt
(inU) XII ( hrudím t JUcIiip h
odivtiv ! každou tfoti iloto
uti-l v T hodin fnfnr Kar fíáulavikf
Ik:i4 NOtnt)v Mt řnlutopfftd Jrm I'clr7ik
imm N (Inndva („MaJ a At Ion llavliria
I7'N iuriiv Mt i pokladník Vád Janou
Wi Alnort Kt
1hI0 XIII £ekký I fř t HMiVlh Iteď
wood Co Mlnn
odlif vá inhfixa každou druhou nadíll v n u
itďi! nari nonk v#ki Minrii miato
uf¥iU Václav 11 nt m ka dnarorlb Mlnni taj
llonry Jdllí"k Vla Mlnn itnik Ant
Kotval Vtmia Mlnn pokladník Jan Kotva!
VisU Mlnn -
tíalo XIV Ladlmír hM
1 Tukcolila (Vis
ndlivátnbAit kaídou druhou ntdt v mtdrt
1'řndMMda Allínrt Kuía Joi Hotikup tnllt
pfnd talnrnnlk Ván Hamark Joa Havel
SíatBik Jo Krahulaci pokladník
ÍÍhIo XVIII ItratM Herera
T Drwood WU
uvolili ai náUdiijlrl ilřadntky i uřídnoda Jo
lUiilia rnitopldda Aloht rranc tajm
ílohurrill Joalřwk i ft Štípán Najlrt poal
ťrank Hvoina HcliAi 0dbvajl kaldoii
írudoa nadáli v měnící
Hiíhranka ě XVI t Omaha Jícb
odhváiváafihlua kaídá prvnt Atar v mlaíoj
v aint Mio 1'FMdkeda ííhalcrt MarM
tajumnfk a éfémli Jakub Marií iklO ku I
Ht pokladník Kartil Maraá k K eor Sth
and Wllllami Ht
Dr ir T Iřrilul
Český lékař a ranhojič
Zvláštní M vřnujo nemocem icnukým
a dňukým
Úřadovna v Karbach bločku po
koj 303— Tel 1761
Ufalnf bodlayi Od 10 lo 13 a od 2 do 4
Obydlí 1951 již 15 ul Tel 1875
Omaha Neb ifof
E
i 1
Ir
li
i
tj
L
e v
r
F'