Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -Z přítomné dobyt
Moderní Modroyous
O rytítí MoJrovotmi ze středo
věku hiítorie nám nepodiv! bez
pečoých zpráv mnoho li skutečné
mři Žen a mnoholí jich postat oa
onen svit ale dle povfiití mélo
jích býlí prý ati na dva tucty
Moderní Modro vous jakfsl Jan
Hoch který se narodil v "Hií
bázné boží a dobrých mravů" s
do Ameriky e přístfcboval r 1883
co ae rý£e množství Žen tytífe
Modrovcyise "bitová!'' mooho-H
jích ale poslal ti onen svit to
naprosto není a nebude zjíltéoo
neboť obití tohoto moderního
Modrovonsa jíž dávno apéjí $pť
nek smrtí v loeu zemí a fíoch se
ku zlociQóm na nch spácbaaým
nepřízná-
Hoch z Némecka jako mladík
zabloudil do Vidné kde atodoval
lékiroíctví a v r i83í ae poprvé
oženil a za dva roky na to man
želkou ivou přijel do Spoj Státft
a usadí' w v New Yorku Nťtf
valo to dlouho Hochovi počala
chřadnout! a konečné ae rozloučí
U se svitem Hoch jí bezpochy
by k tomuto rozloučení pomohl
Níkoiík roka Života Hochova
po smrti jeho první manžely zfi~
tato dosud neodha eno Chicag
iká policie zjistila vlk že v roka
tbyt přijel Hoch do Chicaga zde
e ožeríl a ubytoval ae v t i'j$t
K!íey ubpod jménem C AMayer
#a tři nedéle potom tyl vdovcem
la na víčnost za tři ndíl# po
svatb 1 Hochovi zanechala Ui
ku lnoo Ten ihned 1 Mlwau
fce po pohřbu mizel
V r 1900 objevil se v Arjfoi
Ind a tam uzavřel manželský
sfiatek jistou Marií Scbulizovou
a vrátil 13 a ní patnáctiletou
její dcerou do Chicaga a zde zrní'
zela jeho manželka f nevlastní
jeho dcera nikdo víc j nevídél
Hoch z této svatby vytížil f zooo
V t 1931 objevil ae v St kouí
au vydávaje ae zde a milionáře
oženil le 1 pí- ííeckerovou pode
jménem Schultz' po týdní známo
stí Za nékolík méslco zamřela
jeho manželka za velíce podezře
lých okolností Hoch aetřav ry
chle prach St Louhu edjeí do
neznámých končin
Teprva ta tří roky zase výskyt
nul ae v Chicagu v lednu 1 904 a
ožení) a f pí Annou Hendneksó
novu ale když z ní vylákal $1000
— tu o přehnal a v červnu uzavřel
v Mííwaukee aotý t fiatek jakou
si Lenou Scbsvarttovou která
užívala f ním "manželské f tlstí"
poize tří týdny a pak cdeila na
véčoosf zanechav!! Hochovi
11500 Ten aebral co iél t dal
Mnsva kee vale r prosinci jíž
zase objevil se v Chicagu a oženil
se zde znovu f jistou (4 Marií
Walkerovou To bylo da ta
prosince al už í r ledna edella
chudák fc tl vdké ztmííL Těsto
iSíťek nebyl pro Hocha výoot
Hoch nezůstal ním vlak dlouho a ným neboř mu přinesl pouze jo
jíž za mísíc ná to najal sí byt v
£ 41 Frnklín ob pod jménem
H Jíríck a do nového hofžd aí
přivedl družku kteréž bo © ud
jemuž pomohl zbavíí za mísíc
Na to policie nalezla po film
stopu až teprve v f 194 kdy ae
usadil v č joo8 na VVetern ave
a ožt-aív ae zde z dva rrříc# od
tud doprovodil tuto třetí manželk-í
ca hřbitov Toho samého foxu v
červnu ae oeoíl 1 jakousi vdovo
SteínbrftChrovou a ubytoval i ní
v č 33J z UtUfiúrtt ave V sř
ou oábie tato nová manželka j':ho
ocbiířavéla a zemřevíí zanechjta
mu I4000— Hed avou amrtí Ho
cha obvíniía Xj ji otrávil Pohřeb
její tyl korontřcíH astaen ale
když se Hoch vykázal tertíuá
tem poďrpsaoým ed dr Grímma
byla mrtvola pohřbena beze třech
dalíícb přt-kážek Hoch po po
hřbu oíhíe zmizel a objevil se
opít v r i8ř pod jménem C A
Calíord Tthdy byl zatčen na
obvínřoí jkéi pí J Spenceroví
z č 3W7 Whh ave Že i i ní
ožtoil a ž za dva mííc po avať
b jí 0 t-(rl "kradl jí vlechoy
ótpory cbná!eící nčkolik let dol'
Iar6-
V ř 1897 zatčen byl opít pod
jménem ÍMVíit C- L'ídoty naob
žalobu Caiiíe Andrewiové jež
tvrdila ž stkavií a i ním v bo
telo Veliíogtoa provdala te 2a
oého Dví hodiny po ivatebnícb
obřadech Hoch prý uprchl vzav
I tebou jejích I500 ' Policí bo
zirovell tehdy atotožníla jako ó
ooset jisté Huldy Stevensooové
jsem jim idtlíla v5 poduřml
Čtyli detektivové apfchali ihned
do HtéUo domu a čckslí až do 10
hodiny kdy přilrl Usrírli (pod
tím jménem najal li Hoch u Klm
merlové hyt) domo
"Halin Hoch!" pravil k nčmti
dHsklivOcala
"Jak j inítt? ' o 'Uliil klidné
Hoch 1 doložili "Nejmenují a
Hoch co pak vá to napadlo mne
tak jmenovatíř"
Detektivové ho odvedli na ita
níei kde byl prohledán a naleze
no u néj lest ttodollarových ban
kovák asi J20 v drobných pe
nězích V jedné kapé míl vý
tfíížek 1 novin obsahující jeho
životopis Po delllm výslechu ae
Hoch přiznal Že j:t oním hledá
ným zločincem popřel vlak roz
hodni že byl vícekrát než dva
kráte íenar
Kcroper v Chicagu nechal
mrtvol 1 poslední zemřelé manžel
ky jeho vykopatí a po chemickém
prozkoumání naleznut byl v Žalud
ku jed ✓
Nyní aoid ae již tak anadno
Uoto moderní Modrovoua 1 osidel
spravedlností nev smekne
Když se 1 tohoto "ttuhh" dostal
tu ae jel podívat do Wheeííuga v
záp Virgínií t tam ai vzal jakousi
J Husovou která zemřevlí tří
rnésíce po svathé zanechala mu
I2550- Hoch po pohřbu odjel
kam zčstalo dosud neznámo al
v ř fgyí přijel do Chicaga opét a
ožeoív se ubytoval e pod jmé
nem Martin Dotz v '„ f žW z 1 j
uí 2a iří rnésíce odeíla tato
manželka za v Se mí předeflýmí a
fíoch olídív o nábytek několik
firem byl poslán na rok do káz
nice Následujícího roku na to
objevil se v Milwjukea a ožení
ae tam ae sestrou jisté pí ] H
Schwartzmanové která se odebra-
#25 !
Za l?t dní o to když tut lť
nu pochovaly td aí namluvil její
aestru vdovu Emílií Písheroveu a
oíenív ae ní do if ledna
kradl jí všechny její únpofy I750
a zmizel z Chicaga
Stížnost téftf pMflí jeho
obétí upozornila policií 0a Hocha
a ta začala p? jeho minulostí pá :
trtí a odhalily že Hoch je zlo
čírcem jemuž cení v hmtim
rovno
řotv že policie: podala v noví
oách výk uvedený rkíi-řiJ tobolo
moderního Mdrovou lu pC'
čaly u policí Másítí daltí jiho
obé ti
Jednou z lích jest jífrá Marta
Herzíldová jíž po f ří#fkif okradl
IíXoo a upíchnul íSídív zitonti
sestru její o loo Obí žiy mí
ly peníz ty otoUoy na Ianc4
Hoch jím v5k namluvil I bas
ba j na pokuji óadku a přímil
je aby pení? vyzdvihly a jskmíJ
je doptal do f jk'yu (4 h víw 0'
viděly
Pfid jménem Ktrel hnknom
tH se Hoch též v r 13 i jistou
p' Píakóvou# kteráž jest nyní
ptwdln za jakéhosi Pahnkeh z
Genevy lil Pinková Ziphtíí
kiítki manlélítvíf fíotfcem lyea
Když ae r Chkiff'4 stala Ho
chovi pSdi jíž ptfd fiohama přilil
horká tu odjel z na východ
NííV Yorku a taw h koneční
spravedlivá Nemesía dostihla
Kladl léčky ea novou ©béř alt
Hňioktm a chytil aám
íloch a# ubytoval u jísté Kat7
říoy Kímmerlové řftnuíé aobííy
sotva že a ní byl dtset minut tu
tíž a nabídnul 2 jí použ
Ikrábat tnmíiútf k večeří a dru
hý den ae jí ptal jestli by ii fco
chtéla vztí pftd tím s jí alt jíž
líkovni vyptal má li inad oéjakí
óspory
♦'Když mn žádal 0 ruku" vy
právéla o jeho léíoi Kímmeřlová
"l i jsem sí hned rzpomuiltn o
vínářskou zprávu o mužiVjenž
délaí "byzoyt" z í§ffil a t&lk
žen iprovodíl ze avíta A nemo
bou aa ubránit! dojmu £t mu
který mí nabíjel sSatek tak řrch
f j oseo půfHtof Hoch lla
fferi ea tioiíoeíísí ftaoíci a tam
Jifcftfár kárek u valícb dveří
znamená opétnou díru do valích
úspor Lékařské účty jež platí
le znamenají peníze jŽ jste mo
hli ltřítí majíc doma Dra
Petra Hoboko Je 10 aamo o sobé
malá Hkařská dílna— Utra přede
jití je íak dofcrá jako vyléčení
Pí li Olsonová Laktvílle
Míno praví "Po fest roků sto
nala jsem oa Žaludeční křeče a
Ženskou alabost x Osm rózných
lékařfi mne léčilo bez patrného
prospéchu Nenalezla jsem úlevy
až jsem počala uživatí Hoboko
Jeho užíváním nabyla jsem oa
eíl takž mohu povstat! a zase
vvjí prácí kooati
Dra Petra Hoboko je Čisté po
ctivým bylinným lékem to let
ftarým# Neprodává e od lékár
eíkS7ale lidem přímo skrze: místní
ďatel Není li ve valem sou
sedství Žádného jednatele dopili
na Hr Peter ViUroty 112—114
So ííoyn Ave Chicago III
Dr Goo F Símánek
íiéiíiký lékař
V ČÍS 20 jíž 13
ob Omaha
tfntt ti~ KMM ttWHlf Vit
M4n A tom" 'tlUt Mt
B iífiSElsr & Diet Bintl
13 a řísřca l„ Omaha Kel
vywíuí § vární ovvý ručo zhotd
veoý koňský pofjřoj za atarý
KtYHArt mU S 4v' I atsMklr
I !
[)ííj2
70ZÍ
IJO TKXA8
'Tli
I f-l ♦-# I
ijaWk
I W — CTÍ f Míl
V
é 2) JI lUKI '
BLVE RIBBON
'
NASE artézská studné jfbt 900
stop hluboká čistá voda
♦loučená ae západním ječmennym
sladem a importovaným Českým
chmelem Činí Čiaté pivo Védccky
vařené a dokonale vyleželé v nejČist
lim pivovaru v Americe odporučoyá
do jest lékaři Každá láhev vymývá
ae aedmkráte dříve než se naplní a
pak ae sterilízufe Bednu tohoto
ďruhu piva pro vali domácnosti
STORZ BREW1NG CO - OMAHA
Nécot co povzbudí valí energií a
dodá vám nového Života za parného
dne jest aklenka Číatého ajahodného
"Metova" piva M
Jest uznáváno vlemi milovníky
dobrého ' piva za nejleplí v trhu
Pijte "METZOVO" k voli ivému
zdraví
MCT7 pnnv? nnc mnpn iihí j
UILIL UllUUi UIILItfIlfU UUs
výborné pívo
Pro stůl —
Ti kdož dovedou oceniti výborný atolní nápoji
oblíbí aí zajisté nale HGOLD TOP" lahvové pivo
eat lehké perlící ae a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest z nejleplího chmele vybrané
ho ječmene a čiaté vody— neoíť v ném ani jediné přísa
dy jež by byla Škodlivá neb nez"dravá Není to laciné
pivo v nižádném amyalu ale jest to jedno z nejlep&icD
s ti kteříž je jednou okusili Itali ae řádnými naiimí
zákazníky
Dodává ie v bednách a aice v lahvích kvarto
vých neb paíntových Objednejte ai u ivého obchod
nika aneb teleíonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8
JEíIER mm CO raří a lahTaji mni in
SOUTH OMAHA NKH
r L' V i
vittim nu n vm mim
faasas fMlik éxssí Texaaa
utnut trMnumtiMh
ii pHmt áo
ti Ttirůt V&jfruu
mm omisioíí
M
Hoden
zarízc
Moderní llnnlínríni liiliitn TrAÍlonfibn
ciiynudiiiiDUJUiiud iiuiiouiiru
obehodník lmiortrvanf ml a domácími
vin v likiór-v el doutníky
nl m rsan jiftni l tslio Ó
rVt lí k'4i}lU koflkr Wu fí4'-l k ftímo ffiá flk kl4 jho Jt A
a míUU1 jk'U mfř-Teleřon í#H ltf T
—
Muž kterýž
hledó
itále příležitost k zleplení ivých pomérft
jst mužem kterýž jednou docílí avého
úéela Jestliže muf ten obrátí na
Chicago rlilwaukco & St Paul R'y
obdrží takovou zprávu ohledně pozemko
ležících oa této dráze aneb k oí aáhají
cích £e mu příipéje v bonbě jeho za íté
atím a blahobytem Adreaa
F X NA8II Oenl Western K%U í Fárnam Bt
03IAUA
Lcc-GIass-AndrccGcn llardvaro Gomo
Tsi)4( vyrážené a iskovsné pleebevé ntólDÍ - CínoTtoý plech
tsUiti plck s aovoví abo Ostn-tt dřít feřeWky Biísk4
zboží Dícykly atřelaé řwafié BÍbíJa esportovsa cooi
9tb Haraey Owafca Heb