Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a
#
10
t ' i
'i
-' i
!
t :
11
&!:L- )X
Tržní
rozhledy i
fy
Chicago dne 7 února
Tento týden rozvinula se pooě
kud vftSí Čilo&t v obilním trhu a
to vetboií hotovém i v uzavírkách
k budoucímu dodáni ale ceny ie
ilepSily jeu o malé poznání a far
meři z takového nepatrného zvý
Sení nebudou mít i Žádného užitku
Pšenice tvrdá červ č a prodá
vána za ri8 — iao c" 3 červ
iia-i isla% Č 4 106—107 C
2 tvrdá 114—116 C 3 tvrdá 103
— 114
Jarka č 1 severozáp iao—
iai č a 113—116 č 3 103
— 114 4 75c— r04
Je tó zvláštní 'že vzdor tak
pŽkné úrodě korný jaká byla loni
této jen poměrně málo se posýlá
do trhu Spotřeba domácí jest
dobrá a i vývoz jest čilý a ten bude
stále ještě větší protože Argen
tina svou úrodu korný skoro již
prodala a nová její úroda jest
ohroíena suchem Spekulanti
"předpovídají že cena koroy co ne
vidět vstoupne :
Koma Žlutá č a prodávána 44
-45 t 3 II 43—44 č 4 42%
~4t%t 63 bílá 433-43 ča
mích 44#~44# č 3 mích 43
— 43# č 4 42%— }í bez třídy
Oves byl poněkud vyšlí a ob
chod byl čilejší C 3 bílý 31 %
—32U č 3 bílý 30—31 č 4
bílý 30 — 31 č a mích 30—31
č 3 mích 30#c
Žito má stále pevnou cenu s
prodáváno čís a 81- č 3 77c
Odbyt mělo dobrý '
Ječmen byl taktéž v stálé cení
při slabých poptávkách a druhy
'' ke sladování přinášely 40—50 ke
krmení 35 — 38c
Jetelové semeno nabízeno za $g
až $12
Lněné semeno ze severozápadu
i 1 nabízeno za liai % trh byl
pomalý '
Seno vybrané timotby $12 00—
1350 č i jřix — ia č 2 9 50—
to 00 č 3 850— $9 vybrané
prtnjaíjio — 1050 č 1 J8— 9 00
l a 7I— 750 č 3 6~$7 c 4 16
650
DobytH trhl
Poněkud čilejší Živosť počíná se
jevitt v jatkách a dobytek přiváže
' ný jde ca odbyt za poněkud lep
Sícb cen Zde kupuje se nyní také
hojně dobytka pro východ a tato
soutěž zasýlatelům prospívá
Vepřový dobytek měl dobrý od
byt za zvýšených cen a jeden
pěkaý náklad přinel 507 oej
vyíií to cena v tomto roce Prů
měrné ceoy byly zvýšeny o 10c
ačkoli kupovačí se snažili asýla
tele utiskovat! jak jen mohli
a
Skopový dobytek byl také po
někud dražší aUoli jakost nebyla
tak pěkná jako minulého týJoe
Ceoy byly následující:
IVkbl al nejl8ill voli
Mubant I k protiMnla
Voli k krmeni
Ktiwj
JhIotIc
T1ftU
Prutu tMkintjlepli
PrU lbká vjrbrtsi
Ptiimu hrohi
Otce přkt4 tl k tybrsrm
fohflsU
t V3! 4U
!a
ti na n
$87778
připraven ycai nrjiepi prou f
OliClIra ATI?KII v
neuralgii nastuzeninam atd
DRA RICH TTRA §rtUn&rjř
"KOTVOVÝ"
PAIM EXPELLER
Jfáao t mnohých dvvtilta tnímfih osob t
Omaha 7 února '05
Také v obilním trhu zdejším
který jest odleskem chicagského
jevila se za minulého týdne lepší
čilost a ceny zbo!í hotového po
někud stouply
Pšenice č a tvrdá prodávána za
107 — 109 čís 3 tvrdá 105 —
te6# č 4 tvrdá 90— 100 č 3
jarka 108
Koma č a Žlutá 41 č 3 Žl
40 U t 2 bílá 40 Jí' 6 3 bílá
40JÍ Č a mích'40 Č 3 jnícb
404f c 4 mích 39# " j w
Oves Č a bílý nabízen za 29
č 3 bílý a83( č 4bflý 1 Č 37
mích a8# jč 3 mích 28 č 4
mích 27'' i " ' "
' DováŽky hovězího dpbytka
minulém' týdnu byly menší nežli
týden předminulý ale spotřeba
umí byla přece jen kryta tak že
následkem toho v cenách nenastala
skoro žádná změna Trh jest sice
stálý a čilý ale kupovačí se bojí
aby íarmeři příliš oeztloustli a tak
s těmi přídavky jou tak opatrní
jako Jakomec s almužnou
Vepřový dobytek měl dobrý od
byt a ceny byly následkem toho o
5c vyšší a skopový dobytek měl
pevné ceny a všechno co bylo při
veženo bez obtíží bylo prodáno
Průměrně byly ceny následující:
Voli píknl ££iiJ1ptí -- fÍ'íř W
íiirj 1 fikat do
Horc 8 00400
Volt k k rmcui ttnQ SO
PrU nJlpll 47Atf!5
PrtnaU protfdiit t„ 404 7A
PrMtUi brnbá MM
yyr DJlpi
!ohtUt „
Brambor noré
VJc rerntT4
VÍ4!o mlársn
Uánio lutra DtiJItplS
Milo frm Ipttu4 l dobr
8ebny
Kohouti
Crocact
B1MWS0
TWV
?
Do '
23 -WJ lib
ít~Ul "
mmne "
♦ Se "
' 0i"
6e "
IR"
Zprávy spolkové '
Ur Aniřut k(iriilKn
Hamburger
Brustthee
jest složeno z léčebných
kořínků a bylin a jest
nejtepfiím lékem proti
chorobám v
Krku
a
plicním neduhům
Pouze v původních
' balíčkách
n
rřV#řvelJ''í7'
Nájbdfcem zvláštního
lilphni' irhnf ca mi Wo
stalo po uiiti proti rjfini- v
tiSřyvBhoKOTVXiVLHO" j
PAiMlXPEUERUmohutín-
to ívjdomit odporučit)
25c SOc a vech UKrnikS neb pMi ílrmí S
ť A4 Hlrbtcr Klí ťctr! ! few to k
35 ZLATÝCH "A íuMilMhl
(kljxjrufs vyniká fírtmt UlatC A- t
Těl Jed Sokol OouihA
Sokolové! Unes večer schůze
Dostavte se všichni
íi Fibinger taj
Lože Jan Has ě 8 Ef V
odbývá schůzí svou ve čtvrtek 9
února v Sokolovně členové jsou
žádáni by se všichni dostavili
tí Sláma S A a P
Hbor VliiHtMata lk 29 jO
odbývá pravidelnou schůzi 6vi
příští neděli 12 února v SoJk
lovně Jelikož předlíhl ibór 0'
mnev& dAleŽiM it rstttňs jáoí
# - j- ti'řf
všech ČlenkyB nutoa nnost
E Bao4i)y'
odbývá výhqróvQy TBÍ Spalsk
neděli 12 t'&fav chflz P'í5í
v síni p J V K v 3 h°ď odp
výSorpvé jsqj ašpara Všichni
schůze té dpf Žádání aby se do
-tavili
Fr Svoboda tafl
sto naše potřebuje pět
puncem a policejní a
ní komise věnovala v posled-
cbůzi většinu času jich vybírá
z velkéh počtu uchazečů Jmé
Tábor Xebraska ě 4771 MWA
Odbjtrá prarlíldrié dclilio kdou prTOO
tfetl lfeaa mfisicl om hodin ?řM
t ttokoluvaA Volící kormiil J Hrizdn
náo'l?i Kr Víchotn t)nkéř John Ctilnburád
klenk Ulias Hriirtovukf urOvolC! J Kořiont
riijtřai ttráUoa Kruplfka enkunl trí
Tábor JťebruHská Lípa í 183 WOW
fxlbívá kaiidf prrní l tfl ítřlk f
niftMici oo(n(í na J ll ul Konfiul janv
KaPpar tiÍHUkonivil K J KnOSvkluri
AoUin Nortk MY Ho Uliti Htr hnnUnr A u
Noák
Uíe Janlfuf 5 KyUřfl ljthla
oflb ivé whAzft druhaCtmStvrtok
uifíilcl 8 bodln roCer vo)lkoí fnítnoti
! 1414 80 1U Htř K k 1 Kroťl (tláma
i"o po i Bir Atito xuryook Mof K
Těl Jfd Koko! v Omabfl
Oúhfvi rípřavldoln4 uchtixc k'Iou druhou
středa noHloI roínr iv4 miftaoitl S2:l'
7" "rl Havelku talwiník
i(u1 KlbltlÉTfir 113 Wtlllum Mt nrk A
Huchf pokladník Jao HiAifnf
Sbor Hfřzda Noré I)oby ě HQ iClK y
OdbJvéivéichttokaMřm Iondlf v micl v
hod odp v Naroílnl ninl ť řad dU Annu
Duda 6řntnl}i Marin KnKftlthafftr uoklad-
víS ult vr''fiVíHÍHWlli"m'
Vllk Uartul 14l řopietwn Ave
8bor Ilolenlafa í (JO JČI)
odWví íha WaMoti 1 druhou nedfdl íjiísíií)
ituuiii biiji u xf jioq oapf Vysloužilí
pfdiedlt Vinci ftnrmák l4 Ho MU fit
př)dMlkaMrl tu-fnu n Wai (t „4
wa B-i I4ih Ht flDířiido Mario PřiiiMk4
JStb Martba Ul ixk lid ! A bt3'
HWBo 1 ili t doxorkyot Auria' Mlřackií
YjturmH)mu rraniiatt i'e)kk Martu HaJ
tera Mana rtí hoia '
Tábor Mrta ěí vs2 u w i-
odl)yvánck6l první nixlKil míIrl vaoko
cun ii MHi-ift Houkal tfilMtij
přlwdkJfla4 fjai vyBlmílIdpřttcIWíItfř
kup laiOHOuth I' pokladnic iretvr' J
l'fck kanci řka %%-y Vol(ih(vkL r
ka Anna Zl'k vnťn! rkt jra
chírta venkov "r Antonín %&r arle l'J
Ut Utitíhtitu Mrtlih íioii íi BÍI V?'
KiHfia V)!huvk vyi)(i j Pdliyl Ka
Marie Holí mlaCttvyaf mkV ně do ifíHu
Hpol Uíkar ňr L Hvulú t Mrl Houkal
KEllNEOrS EAST ' INDIA BITTERS
(Kciiiiim1)'Iio vVehodo ImlIťkii horká)
Jk vyriíWna J"' bnwm llř
t i m -
ctt ti Inlv vlMlnoMl ne]yU
itoitnoty Uhni uvetlenyYh H
ihorob a jtrrtlplkft illn nlrbí Jot
vyrnhlna arbvalu]! líkufl btiny
(t ni FS5 HUfMB II" r rn
♦dířnny npoiírllnA JoJI vinut
noRtl '
Tato bořkt hevyřdíluje vybln
lovřní neb nrpflmroný tMoevlk1
a nrmorný mtiía Jínil Jakoukoli
Eilravuu ptlrarii li (12 liil práví
cbnl' Ona p(vliiiuJo h nco1
bulo tMosnoti ountnvu í'htlnoMl
t?to Hořké donvřdf iijí tluíco iiSUb
nojlepřícb řpoluolifBiiQ v kaíiKm
itupnh ílvola a I(ivřlřcní o Její
pniblvontl jou pHIlš íelná nll
abychom Je mobil třeba Jenom
Íilteí!ii6 uvítl
Toto Je nejenom pftuoblvý lo
laciný lék který Vhblý mWo l
opatřiťi '
Pro dospělo I dítl Jeat to nejlepíí
kíllvý proathftb-k a napoj
k Je JEvláStfi blfthodArnoit n5?nřj
šímu pohlaví Jako sllltel apovibu
zovatel chuti kterýž zposobí ře
omm-lodt a uedoRtatek energie
zmizí dplofi a zdraví a nový život
eaultno Jelkb roUto a kdykoli
Jednou podrobena byla tato Uofkii
zkouSco řiídna rodina nechce se
bez ol obejiti
"Tóm Jlohž o© to
fýiců
' Po odeslání žádosti naíí komi
aarl vnitrozemských duní a pfllo
žením předpisu na vyrábřní Kin-
nodvhn vvchado lidické hořké m
řidostf aby spro&lérift byla daní
no rxMlvm rkoiimání UM se in
: itriikferal komisare kolektor
mnažikv' vvdal ndsledulící roz
hodnutí Jež uveřejňujeme pro
informaci nsfdch zákazníka
Hdetou JZéliJV 4te CO
HEFEVIKL 1MV1G0RATDB
A Botanto DUUHaUort
THT Wilí MOV IMJUDITHI MOT
BMICATI OnaANUATION
RSMSOYIN THI WORLO
(
T)hnmaf lim í f1írnn(a '
VIit)p%tÍaO fi(UT)l%ty LHaWMs
Blit UAÉm iV-irltlHt
LubOiMMi Icnpura tHotiů"
' O '
l UNfaMtt AN
&PPCTIZU FAMlí TOftIC ř BtVÍÍMÍ'
Aot l mtcii}f uMfu! to nll fw
sMti Utvlrf Mtvautrjr liv)
DIRECTIĎÍS
A rttMl4M NI i tfcS)
Jaww si brfmai
IL-EF?? st CO
ISroprMtar A ol Manwarrta
OMAHA NIB
'Ctít b ínood #i tifcrdrí
liitiťr ani UuuL
tl t( wlUlb U Úh bl JjLÚi 4 LU
ÚftM"VN#i 3£řB R TOK A VNITHOZKMHKÝCH DANÍ
IU 1TKIBT NEBHAHKA
Omnhs tl řervenf o 1HH3
lÍB0Tťi-0WiW o Mpls na vyrÉ Mni KKXf KDYIIO VtíHODO IXOKrKB HOft-
KA a xá na iik iiMbmfkv li in iditL liy Kattňi 1a byl JnkO lák
rv p-ifa(áfil víiorka t dnívědíon yv:roh dfiyfc Mkařn na ikMfl rortiodtmtí kml
vittia)iikeh d&chrdft platnvbo V leluovychpf Ijt 'wh Jiwm lolio fiSliWo phpfiy
olhj MKIrě vláKinotU v InkoTéi pmeru liy ' rM6un Prouř Jí
nii vvmimvim vii UdWi fsn umL ttti hi (A vyrěliíná Hrmou Her mvo dle
přeplná Ir4íiiéJio v Mílo ňMirvní mM hft tuMl nn !" MUvá pHťravkS a mhu hft
pr44an aill by prodavač mull platit kvIÍHiií dftB pojunym uim jao ™o
lihovinami S ácton OKO WrOňT kolkťř vrltrrsmikdnl fllxl
í ' f
TT m -rv 0_ Vl Orocslaa
1 1 1 1 1 1 1 1 i 11 ' 'i či' i - -
VHUaMMMM MWrf JW-l V"
3"
IKASFAE COAL CO
' vlasto f avoje uhelné -cioly a md £e vám prodat si
zaslat r uhlí oejea na tuny oýbi'2 í na celé Ury
Dejte f nára objednávku 20
Oňloroíni ncMUvj4r
Padp Hek-if '
Otl'J
iť
odb#vá svá (íríř W Tf rs c 1
1 attdll a 9 uovlíl' akrst mfdiínA fcaXdot)
r tiiří"! vinl Mltttově
vt na 1 rxoir-í i v njnu
Ml v dutinu cvrtlttol
ííiWHo lib u Fřdftd tírank MvoiUk
Ht talJví mUlitřdIIH l rn Ko
Jo r vt
Koncil y
4 iiltord Ho líttAí('infk
r Wino i ni poioiiia r r
ar
Balt Boudar vyu pr Jr Jindra
intb Ant Vkíéií u na'! M Votava
irni ví boř Ant Vafík a jrr Bvolwda
doiřfe woi vra
- w
oovýcb
po!ár
ní
r
ja šťastDých smrtelníků jimž
liln Kokulkr Trri I 1
adhívá ivá ch6 Woou mísiínS asie
hnilou rtvrum nwdtll V ninl MrtMVl r(d
wdkyně AnnalMfba Ho ih it taJw
nice Anna Hvojtrk IMbKt fiU)tnifl
Ktnlll" Cblborid IWi wpii am nt poniaa
f„ viw itik im liž ID ni dotor
víbot malMku řrantl-
Ika Knofl Mary Kua Maria Vana-at ůtť
nt výbor Maria ioii a Anna urouu
líal MflHba í 1 W ť
#tfi4lrÁ at2 sis fa vlllně aclidra v lv 4 iiftdíll
v uiíaícl v Hokolovnff l'řd-dWa AI ulála
Vařloua 1H5 S IHh Ht rnitopHd Harbora
Bohk Ho Hth ♦ tai-rnnlf! Anna
Hiiba I7(H Bo Hth f t p ikluqnwe rr i
lMh & Wtlllam Pt vřUkyníM frlmík pra
vodkyn M l'ráda vnitřní ítrií I IniSjsk
vnnkovni uttif M Tomwi vynoř in j i
Tefli Hullkan Ja vavurKa jrr nrnvcn
hJovy lék avlr L Bwobodii
vj-yl[OSTINEC
rlaatnl
16 a Wllllam !( Omaha Neb
Vítaíi Metův Kákv Jako Ipiavd Imporlo
Korwvo ' '
Teplí
lé a William ul
n ! aTyMirnriiH
:„„ „ UlUtLJi
7£
ToL 3387
Fámy a" pozemky i pioflej í I Ca ekle y Bros
Mám oa prodej vzdÉlané farmy
v Nebrasce Jižní Dakoté Mínoe
sotč Iowě Kanaiu Missouri
Oklabomi a v Iodíaoském území
za mírné ceny
Kdo by si přál v těchto státech
zaíídítí domov obdrží spolehlivé
podrobností na požádání když mí
dopíSe
Mám Ul na prodej v těchto stá
tech pozemky nevzdělané na kte
rých mfiže človřlí peníze v krát
kém čase snadno zdvojnásobit!
Výlohy za pqlovičol cenu jízd
ného do Oklahomy a Indiánského
území první a třetí úterý každý
měsíc
Kdo by si přál dalííbo vysvítle
oí ohledně těchto krajin nechť
laskavě dopíše na
- Louis Straka
28— David City Neb
&JT Velký Slovanský katendáf
výhradní majitelé'
Jacbduw a Piiro Peter
Hamožltriých kořalek
Západní dodavatelé
Roderlck Dhu ikotské koflíky
Escipernoni i Vlrg Isla Dan via
JRepsoláovýcft Kalifornských vín
a pálenek
Hxctlsior Spríngs Mo
SaInlni-SaliQ6 a Hcsent minerálnicti roď
Též
Jediné americké přírodní katari
cké vody
CAOKLEY BROO
Imprt-íl a velko
obchodnici lihovinami
_ Dtf Alf AW-WMSKA r
1
7
1
(