Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #r tet!-
13
j MINNESOTA
New Pragur a února
Cl rtid lok Zlpl Doufám
le popřejete laskavě místi těmto
několika řáJkám které minim v
ct vilcm liittt uveřejnit
četl lnem již některé správy
oasrho městeika kaldý týden ale
ruám i to fc by mělo být muo
s bem vlec obíírněji uváděno ve
tnámost zprávami nejen čas od
ěasu nýbrž klidnilo takřka dne
vždyť tdc mime látky dost a dost
Nechrna tudy o sobě vědět častě)
svým sousedům a nRlm rodákům
i y jiných osadách a státech Proč
bc zprávami tak skrblili?!
Nová Praha jest dosti slnŠné
městečko venkovsko- U porov
nánl však u jinými jest abych tak
řekl nepatrné za to ale v ohledu
obchodním (zvláště obchodu mou
kou) stojí dle mčho náhledu na
prvém místě za velkomlýny
Minoeapolis a v Duluth My
Novo-pražaoé můžeme být na to
hrdi a tfké jíme Že "The Seal
oí MioncBota" kteréžto jméno
a ě t t I m
nase mouka nese vyraot se zae u
nái v Nové Praze a známa jest v
celém trhu světovém Kdo by
tomu nevířil nechť se přijde
přeavčd£it a přehlédne si denn
zásilky poštovní které jsou adre
i„ k„„i i x : _ r tě a
tu vany uu vbviii huiiviui uiiuji
Že pan Václav Burel neměl přlle
lítosti seznámit se blíže s naS
i
ťraliou zajisté ze by se mnou
i souhlasil Přál bych si také býtí
i dopisovatelem pak bych vám
I každého dne aspoň" jednu stránku
napsal Jiohužc-I ale že jsem da
leko pozadu za zpravodajem í
proto mí tentokráte musíte jíž
prominout (Vážený přítel náš
jest velice skromný Plscť tak
l řka bezvadné Česky a opravdu
krasopisní Milerádi mu "promí-
nemi budcJi nim doplovali
h ' ' pravidelně když ne každý den tož
ltlÁ iAJ f I _ - _
i aitpoii nawy lyusn — — rútu reu
Jak jest to milé duši lahodící
když tak čteme nějaký vzletný
článek aneb dopis "chvály" zvlá
Stě z místa kde jsme známi jako
' na přiklad onen p Vác Bureše
"Z cesty po Minnesotě" Dopis
tťn vrhuHÍI v run A rflíáílnsř (t1t
tomu snad říkají) Že jsem se též
odhodlal k tomu abych nijaký
ten dopis napsal Jest to můj
prvý dopis to snadno čtenáři po
znají a proto žádám je za laskavé
prominutí vždyť chybili jest lid
ské a odpouštět! bratrské
Měl jsem též v úmyslu zmíniti
se několika slovy o slavnosti a
IJCiUU WtJlSl JCUUVII uliji
odbýval v sousedním městečku
Montgcmery avšak popisovat
1 opět celou tu událost bylo by
zbyť-cno nboť p VUurcš jak
již svrchu podotknuto správně
podal ve svém článku jednání
sjezdu i události toho týdne Chci
se tudíž omeziti jenom na malé
V okolnosti týkající se toliíco členů
a Jednoty vůbec
Musím s radostí přiznat a sc
mnou zajisté i jedenkaŽdý člen že
oale milá Jednota za tyto poslední
tři roky pokročila a zmohutoěla
nejen pokud se členstva týče ale
i pokud se týče majetku "Na
majetku pak zvláště'' a to při po
plátcích které jsou snad nejoížšf
ze všech podpůrných jednot Ne
zmíním tuto uvádět příjmy a vydá
'J'nl naší Jednoty Činím tak k vůlí
uietření místa a jsem ostatně jist
že tajemník Hlavní úřadovny po
dá celou zprávu v nejbližšícb
dnech '(Zpráva ta uveřejněna je
v tomto čísle — Pozn redf)
Toliko chci a dovoluji si pou
kázat na liknavost a netečnost
našich ářadoíků a členů 'pokud
se dopisování týče Pří každé
Čtvrtletní zprávě vyzýval Velkota
jemník bratry tby dali o sobě vě
dět podáváním zpráv atd aby
dali na jevo že doposud Žijeme
ale Žel byl to hlas volajícího na
ponfil — NHtill iknové mr
namítají lo VťlkortfadnUÍ mcli
vlec plát Ptám o řrm by
míli pAl tmavl docrU kahlý
týden kdyi Žádný Člen jiní tirpo
di k tonut látky A tikových
výmluv nalétlo by n více Moř
so ale adá l pnř(4 na
vlčeli Pokud so kolo točí tu
slozfmo ruce betarottn( v klín i
jak přínlovl praví ' když ČIovMc
nic ocdčlá Žo také nic ncskazl''
Dnes ala po ukončeni sjcídu
nastává nám abych tuk řckljaro
nový Život PřičiňmcŽ sc tedy a
dokažme světu Že žijeme Dne
máme k tornu příležitost tu nrj
Icpftř Přiložme ruce k dilu a do
kažme i skutkem Že jsme hodni
slouti bratry čusko Slovanské
Dělnické Podporující Jednoty
Mým jediným přáním jest aby
jcdenkaŽdý Člen získal nejméně
jednoho nového úd a v tomto roce
Jest to zajisté doati skrovné přání
získali za rok jednoho člena a
přec Jednota naše vzrostla by o
jednou tolik Členů A když tak
budeme pokračovat! po tři násle
dující léta pak utěšené budoucno
sti budeme moci hledčt vstříc
ZároveS ujišťuji všechny že by
nám to velice sloužilo ku cti
Příští sjezd který se bude odbý
vat v Pine City zajisté by bratry
tamější příjemně překvapil kdyby
Šlo vše dle mého přání neboť by
v něm zasedalo třikrát tolik zá
stupců Pročež k vám volám:
Kráčejme svorně - v před a Důh
Žehnej práci našil
Všem čtenářům bez rozdílu pře
je v tomto novém roce mnoho
Štěstí a spokojeností a várrr ct
redakce mnoho nových odběrate
lů Jeden čtenář
Zprávy oMobiil
Minulý týden potěšeni jsme byli
návštěvou starého příznivce Pok
Záp p los Maliny z Lee Neb
a statného syna jeho Jo'cfyi Při
vezli do trhu suuth omažskébo dvě
káry dobytka hovězího i vepřové
ho a s cenou jakou obdrželi byli
spokojeni kdežto p Frank Indra
mladý íarmer z Clarkson jenž v
průvodu pana Maliny a syna k nám
zavítal připomenul že cena mohla
být drobat lepší
Minulou středit zaskočili k nám
na okamžik pp Frank Houška z
Dwight a Jan DranŽovký z Wíl
ber staří čtenáři Pok Záp Při
vezli do trhu éouth-omažskébo do
bytek a sice pan Houška hovězí
a pan liranžovský hovězí i vepřo
vý Jak s námi sdělili bylí s ce
nou obdrženou spokojeni Uylo
nám potěšením pohovořit! si s
těmito pokročilými rolníky
rmiliiiii iniiii
která se nalézá ve středním Wís
consinu v bohatém sousedství a
o mil od dvou drah a obchodního
města Ya míle od pošty xt
míle od kostela i XA míle od Školy
i Yt míle od máslárny Farma má
výměru 140 akrft —118 akrů jest
pod pluhem a 32 akrů lesa Samá
úrodná rovina s černým pNčíným
jílem a hlínou 35 akrů jest oseto
Žitem ia akrů jest jetelová louka
Frejmový dům v rozměrech i6x
24 st s kuchyní 14x20 st Frej -
mová stodola 35x43 st a sýpka
14x16 sb
Nechá se 10 kusů hovězího do
bytka 4 koně 65 slepic všechny
hospodářské moderní stroje vše
chna píce korná obilí a brambo
ry '
CENA FARMY 13700
Kdo chce mít dobrou íarmu ať
neotálí Všem kdož přiloží po-
tovní známku 1 nejvítší ochotou
odpoví a další informace podá
JOS J ROZSYPAL
Necedab Juneau Co Wís
a8xanez
jj Ilin Diihotn
a
Novinky z lyndall
Dm 3 orion 1905
r arn-aií Ujmi taMu
ětnm" jak všeliký pobud potlou
ká na po ínriiách a vrlor všem
výitttahám vyi líni A pod růtnými
(ilc5ný-!ii ptedslírkami t farmáře
pcnle Tak i před 14 dny při
jeli na farmu Pr Hitem asi 15
mil jihoaápaJnČ odttíddva agnti
kteří prodávali parní koile na va
řcní pícř Co se dělo nikdo ne
ví neb se farmář druhý den otrá
vil a agenti pravdu nepoví Oni po
budové obvinili farmáře z hnusné
ho činu jehož sc měl dopristiti v
prasečím chlévě a zároveň jeli do
městeíka Avon a obžaloval! jej
tam z přečiou onoho Pro far
máře ještě té noci přijel konstébl
a co sc pak dělo zase nikdo neví
neb každý mluví jinak jen tolik
je známo že agenti prodali far
máři za $140 "právo" prodávati
ony kotle v půl Don Hommc okr
a on pak byl z obžaloby propu
štěn Stalo ro však že někteří
kdož měli v Čachru onom prsty
neuměli mlčet a chlubili se peně
zi ač jsou tyto zřídka u nich k
vidění a tak konečně dostali se
před okresního žalobce v Tyoddll
Páni agenti ráčili se ztratit avšak
jeden pode jménem Casey byl v
Geddes chycen a před smírčího
soudce Krauseho s mnoha svědky
předveden a zde usvědčen že pod
falešnými předsíňkami vymámil
Í14CÍ na zmíněném farmáři Po
výslechu ovědků odkázán byl Ca
sey pod zárukou £500 k distrikt
nímu soudu jenž ' zahájí zasedání
v příštím květnu a jelikož se mu
nepodařilo dosud záruku sehnati
bručí za mřížemi v okremí šatla
vě Dý"alý příručí okresního šerifa
Chas Klufa odebéře se do zaslí
bené země ílosebud reservace a
sice do městečka Burk kďe získal
právo na dva loty na kterých má
učinili do jisté doby zvelebení za
$100 Snad již tam staví budovu
v rozměrech 24x60 stopách v nIŽ
hodlá krupařit prodávati mouku
semena atd a pak prodávat polní
nářadí v čemž má několikaletou
zkušenost Přeji tedy mnoho zda
ru Čálil
F V Srstka a A II Dobeš
obnovili své předplatné na Pokrok
Západu
Ondyno vezl Pavel našeho pro
feiHora Frantu do VodBan Zvlášt
ní nějakou náhodou nebo oeho
doti dostal se ]im kámen pod kolo
a výsledek toho byl Že se oba
ocitli ve Škarpě Jeden sebral
deku a druhý prý kus sena a haj
dy pěšky dále neb koně byli U
tam Ze so žádnému nic nestalo
dlužno přičíáti tomu že byli
dobrém pořá Iku a nebylí "tento
Že má Tonda Musílek dobrou
pamět lze soudili z toho že ee
ještě pamatuje když sem nebož
tik starý Eckert přivezl to veliké
prase které vážilo devět set liber
a to už jn dávno moc dávno A
jelikož Toník taky někdy porážel
tu nám vypočctl že každá čtvrt
vážila po vypaření 225 liber Jo
ale už musí být pořádné prase
že ne?
Librtin to prý dokážel Tomáši
jde tu o dva Častý f
Minulý týden ukazoval vládní
teploměr až 41 stnpfiů pod nulou
Nyní jest ale počasí mírnější a
dobrá saníce
Vzdor sněhové vánici a všem
nepřátelům Řádu Pravda oslava
byla velice pěkná Organisátor
Deneš promluvil o ZČDJ několik
slov pravdy Kry tigr přes divad
lo byl také spokojen a bude prý
mlčet Ponechávám rozebrání
jednotlivých Čísel jiným neb vím
že se na to již těší Dodlák
Hru:
Jí- —A
itivuui vzru
za]
Na tAkitl t In n]flAm mttuit bnlíiVk
na ikmiHltti lilami
1'ícd spopoiíMtl lUo říitrnínáaiiilSenlny
Onu loilnCnA pMvorif vrftt vinul Mlírinl
♦ yiiiiiUvitnl vlnfi oillrnriiilo lupty % ry
(iiiln oliiinrulK liulní vrfinl nu li Nkiinuul no
kfifll nit hUvíi olirvi a tu ti ryrlilu vruol t
(II fm vyli-illým vliaiim pťivodol Jloh
barvu 1'lítn dunu
VyntHlinMe tnto kupon
ponfvndí }rnl rnoXno £o no nnlil IWa JI
IKMiliiivl Vy pinta lil 11 11 kot fnAloto JnJ
Kiiíkiii J V Utokm Mr idil Kimo
ullillriK OltďlnniiU Ohio prlloftlvfts
ilittntiivuii poíliivnl známku na kryti
pot yiiiiho
Nnxk uall Jm nikly Foho flnlr Hculp
Hntnndy aviak raHlotn II ml Iruíiok na
ckoiiAku poAUnj vyplaciinj idarina po
111 J a liu
(ld'Jto plnou adrwnn-pWn tfoMnli
A7 AfÍVAVv AŘIKXÝ
Hostince a Jíáolnu
vlinl
l
Too "V- I-Začpar
T SiUMMÍř lal Jíl M ni
N fcpu Hřný MeUÍir lolák llojm?
HiUuliy nnJIrpMrh lihovin v lihu Vý
borní! doulntky u hojním výlifnt
7iinnunltA iipinvrnit jdlln N(ň opoHio
vil I tni'řní noví Kiif íony 1'roniijmou
n Iťvnř 1'řlnl krniin6 no porouří
ilnry Rnfniý JosKliyj KASlAlt-
Louis Iiorka
český právník a veřejný notář
DIS N Y Ufo l!Mx Omnlin
V rtFadovnA pointo ndpoldii od do ft hod
Kdo by potahoval radu o'b táHlupcn v
prAviilcli tAlvPiUmluuh not ilfikuii práci uh
Ntrakt anol) u clitú: phtvůďll iná-ll dobrý
táhh t% niaťlk nť mi tk ní) ilfi vírou
oliráll (jdporiiítiji'iri Jej rra krajan im
ktefí jfTr pomool polfobtí- 88
Alex Vavňcka Eathman & Koller
jediné búb pozemkové jednatelství
V Bonosteol So Dakota
má na prodej všeho druhu pozemky ve všech
částech Rosebud reservace jakož i ve
všech částech Jižní a Severní Da
koty za ceny velmi levné
Krajané kteříž nejste spokojeni tam kde jste usazeni a hic—
dáte-li lepší a šťastnější domov obraťte se s plnou důvěrou na
svého krajana Alexandra Vavřička kterýž vám poctivě poradí
Má na prodej aneb pronajímá pozemky rolnické farmy již vzdě
lané a zařízené loty obchodní neb resídenfiní v městech a za úplné
uspokojení ručí
Nejdaležitější Částí pozemkového jednatelství tohoto jest ob
chod tak zvanými odstupy (rcleases) vládních a indiánských pozem
ků V případu tom nemusí kupující zaplatiti za pozemek ani jediný
cent ježto veSkeré výlohy hradí firma pozemková kteréž kupující
doruCÍ smluvený dříve obnos teprve tehdy až mu doručen bude kon
trakt Mnozí krajané dopomohli si sposobem takovým ku krásným
domovům s nimiž jsou plně spokojeni
Píodá vám pěknou íarmu za obnos od £400 do #2000 vSude
kdekoliv ri budete přáti PíSte mí a já vám sdělím bližší podrobnosti
Na správnost mého jednání i tvrzení ptejte se ťistně neb písemné
"Security State Uank" Donesteel So! Dak kteráž dotazy vaše
ochotně zodpoví '
— Předplaťte se na "Pokrok"
pouze $1 ročně
O hojnou přízeň" žádá krajany
24tí
Alex Vavřička Rathman & Keller
Bonesteel So Dak
Turistické vozy oblíbené
Domněnka M nifóf třídy lidu mají v přízni turisticko"
ipncí vozy Joot klamní Na mnohých vyjížďkách
pouze Jon nojlopfií třídu centujfcfcli natótl
Jsou to Jun muži žony obdařeni sídrpvým
rozumem JIŽ radSJl cestují
XfO OAIilFOIlIVIE
tímto způsobem a uspoří slufiný
obnos penC Jichž kiíekollr Jimlo mohou
použiti ' Poíínií ho JÍŽ chipiitl fe není nikte
rak nutno aby cestující utriícel velkou sumu peněz
by užil centy k tlciomořskému pobřeží
Jedeto-ll přes pevninu v tiirlhtlckťím spacím vozo
UNION -PAOIFIC
užijlo cesty a uSetříte znaíně peněz
Taíte so v
Mřstské úřadovní 1324 Farnam ul
TELEFON 81