Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'UHÍ ' - IEXím- VB
1
)rp3 Vt? E : tt ? ts Vt : fa s : tí ts tes jTtStifca
rA Fa pohřeb oamtltié
e itátnlhů tnlmn
V senátu byla rozvodní předlo
na Mockettova odložena na nrur
tito no velmi ostré debatě To
znamená její smrt Prozatím tedy
zastanou ozvodni zakooy pro
Ncbrasku ty tiarné jaké jttou
platnosti nyní
Z předloh v pondělním zasedá
ol v senáta podaných zasluhuje
zmínku Tuckera z Kicharďion
nařizující aby na každém pytl
mouky a jiného meliva vytištěna
byla váha tak aby ac předešlo
podvádění kteréž se dnes provádí
V úterý míli Členové legislatury
zOmahy poradu s E Kosewatrcm
J P Dreenem a W T Nelsonem
týkající -echarteru místa Omahy
a v ní usneseno:
Že volby městské mají býti od
rjyvany na jaré a ze mata pro
každého úředníka má býti tři
roky (Anderson ve své přehloze
navrhoval aby volby odbývány
byly na podzim a aby lhůta úřed
ní byla jen dva roky)
Aby městské a okresní zdaflo
vací odbory byly ipojeny
Aby zástupci do městské rady
byli nominováni ve wardácb a vo
leni v celém městě a aby těchto
zástupců bylo 13 pro město
Aby nařízeno bylo městské radí
by upravila znovu okrsky pro 12
ward by tyto měly pokud možno
stejný počet obyvatelů
Aby ustanoveno bylo služné
každého zástupce v městské radě
na Ixoo měsíčně
Anderson souhlasí a limito zrni
nami a hodlá dle toho předlohu
svou změnití
Ve čtvrtek po velikém namáhá
ní a po agitaci mezi členy legiila
tury prošla Dodgeova předloha
zacbrafiující nynéjií vodárenskou
komisí v Omaze Lee naléhal
aby připojeny byly dva rozumné
dodatky k této předloze a sice
aby členové vodárenské komise
nebrali žádné služné a nevydávali
žádné peníze pokud měno nezíská
vodárnu a dále aby neuzavírala
komise žádné smlouvy až teprve
když skuteční město bude vodár
nu vlastnit! leč vzdor tomu že
Lee sněmu ukázal že komise již
existuje dva roky a dosud nic ji
ného neudělala nežli jen brala
peníze 'z městské pokladny tu
Dodgeova předloha byla přijata a
doditky Leeovy byly zavrženy
v Z na lích českých zástupců hlaso
vat Fítle proti předloze a Pospíšil
pro ní Proč to vědí bobové!
Fostcrova předloha ustacoyu
jící trest vězení pro podplácení
porotců od jednoho do pěti roků
přijata byla jednohlasně Jack
Honová předloha navrhující zvýše
ní služného pífručícn státního kO'
míaře rybářství a zvěře byla po
ražena 40 hl4řoti 37
i uio věnce uoDroii rcsoiuci na
vrhnul Foíťr zDouglas:
Budiž uzavřeno aby mluvčí
domu ustanovil tříčlenný výbor
nařízením aby tento přehlédnul
nynčjíí zákon týkající e doprav
nich ražeb ve státu a opravit ho
dle potřeby a v deseti dnech před
nesl nižšímu domu rozumnou před
lohu zákona pravídiující dopravní
eazby jež by byla spravedlivou k
zasýlatelflm í drahám státu-
Pesoluce í přijata byla jedno
hlasně a na výbor mluvčím Rou
nem ustanovení byli: Poster z
Douglas Junkin z Gospcr a Davís
z Iiuííalo
Předloha Thomasova (Douglas)
v enátu aby hasiči města Omahy
pracovali 12 hodin denně a 12
hodin měli odpočinek byla odpo
A ručena k přijetí Následkem
předlohy této bude hasičský sbor
v Omaze rozmnožen o 26 Členů a
vydání o laoooo ročně leč každý
občan omalský a ní souhlasí
Předloha Douglasova t Hock
ustanovující odměnu I5 na zabiti
velkých šedých vlků i na zabití
prérijních a li na rabilí divokých
koček byla v nižším domě přijata
lak předloha iaebccrova 1
Gage zapovídajleí výrobu a pro
dej cigarett a materiálu k zhoto
vení cigarett byla přijata Před
lolia téhož zapovídajleí 8 fiatek
mezi prvními bratranci a nestřeni
cemi přijata též
Náš Český zástupce za Omahu
Fítle podal v sobotním zasedání
tuto dobrou předlohu zákona:
1 Která osoba neb korporace
jež a prací aneb výlohou získá
shromáždí aneb sestaví pro uve
řejnéní v tomto státě jakoukoli
informaci týkající se běžných
událostí pro dobro svých Čtenářů
předplatitelů má mít majetko
vé právo k novince takto získané
jež neztratí se uveřejněním jejím
2 uudiz to nezákonným pro
kteroukoli osobu aneb korporaci
přivlastnit! si majetníctví takové
novinky aneb použiti tu samou
otištění bez svolení majitele a
za každé takové nezákonité si při
vlastnění aneb zužitkování majet
ku majitel budiž oprávněn k ná
hradě prostřednictvím zákona v1 té
f amé míře jako v přivlastnění si
jakéhokoli jiného majetku Ta
kovýto majitel budiž zároveň
oprávněn podati žádost kterému
koli soudci v distriktu o zákaz za
poviaajici taxové otištěni zprav v
době 48 hodin vyjímaje povolení
majitele
— Příchozím do Omahy Neí
epší česká kuchyně v Omaze na
chází se v Čís i24 již ix ulice
(Metzova síří) Čisté postele vzor
a ě i m ě
na oDsiuna vo celou sobotu pra
vá pražská drštičková polévka O
lojnou přízeB žádá
27x4
Alois Kořísko
Dvě nové banky zahájí ob
chod v době co nejkratší V Mea-
dow Grove založena Meadow
Grove Farmeri and Merchants
banka kapitálem Iroooo a v
Tarnov rovněž kapitálem Jíio
óoe založena Tarnov State baika-
~ Farmer Adam Iioedeker by
dlící jihozápadně od Piattsmouth
řehlížel předminulou neděli do
bytek svůj v pastru když pojed
nou napaden byl zuřivým býkem
Napadený rolník v obraně řízl ně-
kolíkríte rozziiřoíí zvíře do nosu
avšak zápach fínoucí se krve býka
en ještě více podráždil a tento
by byl lioedekera usmrtil kdyby
tomuto nebyl přispěl ku pomocí
věroý jeho pes Stav těžce zraně
ného íarmera považují' lékaři za
velíce vážtftf
— flnoiou streiu chystala se
HfAni střenka Mc Oanílováby
dlící u syna svého Dana Mc í)i
níelse v Shubertjítí na odpočinek
když se nešťastnou náhodou vzňa
ly noční šaty nejspíše od jiskry
vylétnuvší z malých kamen Str
řenka pospíšila ku dceřím a ot
vřela jeaby přivolala pomoc Ko
lemjdoucí toused spěchal jí ni
pomoc avšak když k ní doběhl
stařenka skácela se na podlahu a
v méně než pěti' minutách byla
mrtva
— V Columbua nalézá e v St
Maryt hospitálu mladý Polák"
Matea jehož domov jet v okresu
Nauce Matea chtěl uniknout!
ieriíovj kterýž jej měl zatknout!
pro nedodržení manželského slíbu
daného jedné polské dívce blíže
Genoa a za tou příčinou pustil se
do pískových kopců kdež spal v
kupě sena pří mrazu 25 stupfiů
m MASNY KRAM
os jlf stran m£tt vlastní krajaoi
UmtiM XiCiiiiolovls
NejvětSÍ zitotjr msia vieho drubu
uzenek atlárnMonek a vftťec víebo co
fuxn tento spadá j
lyl tle imrilý a ďipravn do ne
mociiicc k-1 i mu nrjupíle bihlou
obě nuhy odejmuty
V šJboltt odp odbýval te
pohřeb osmilrtého synka Jame
imurrn jral nř
kolíx mil na nevěr od města llum-
boldt Snift tnluVho Jameře při
voJna byla avláttním spůsobrm
Minulé léto polkl nt fťaMnoii ná
hodou malý motainý hřebík kte
rýž chříl upevoiti v zásuvce u
psacího stolku htty na to vážně
onemocnČI a lékařům nepodařilo
se nalézti mlstokdc hřebiček uvi
ti Píed dvěma mčalci vykašlal
chlapec hřebík silně již rezavý ne
pochybně z pródušniček avšak
vzdor tomu stav jeho horlil se
den ode dne až konečně dotrpČI
Pochován byl na Český hřbitov
V North Platte oLývala se
minulou středu v místnostech ob
chodního klubu 'schůze Četných
pěstitelů cukrovky a městských
obchodníků Ve schůzi té podal
Heward Lcavitt od Standard Su
gar IJect Lo návrh Ze postaví y
některém místě v Lincoln okresu
Neb cukrovar bude-li mu zaji
štěno smlouvou před I červencem
1905 Že v okresích Linc6lnKeith
a Dawson pěstována bude cukrov
ka na 6000 akrech Cukrovar má
býti hotov do sklizně řepy v roku
1906 a má se v něm spra
covat! 600 tun řepy denně Pěsti
telé cukrovky mají uzavřít! smlou
vu na pěstování řepy na udané
rozloze pro rok 1906 1907 a 1908
a za tunu maji dostavati btnem
doby té $5 Jest naděje že dojde
ku stavbě cukrovaru kterýž umí
stěn bude nejspíše v North Plattc
— fen své d jchapřítomnosti
má co děkovati malá dceruška děl
níka Jjallazamětoaného v dílnách
Union Paciíic óráhy v Grand Isl
and Že unikla hrozné smrti
Předminulé - úterý kráčejíc přes
tratě Hurlington dráhybyJa uspo
zorněna zřízencem aby se vyhnu
la přijíždějícímu vlaku Děvčátko
uposlechlo a když se bralo přes
jinou trať nešťastnou náhodou
uklouzlo a upadlo zrovna před
třemi kárami směrem tím posu
novaoými Zřízenec na dcerušku
vzkřikl aby se položila rovně což
tato nevšední duchapřítomnosti
učinila Všechny tří káry přes ni
přejely avšak děvčátko vyvázlo
beze všeho úrazu
— Min pátek ve 3 hodiny od
poledne spozorován byl požár v
jídelně velké parní prádelny y líe
bron' Vzdor veškerém úsilí hasi
čů jichž oblek byl Jedem pokryt"
celá téměř budova a větší částí
obsahu byla požárem zničena
Majitel prádelny Císoa utrpíl ve
liké ztráty Pojištění obnášelo
pouze $2 000— V sobotu odpole-
fje lehla popelem veu arfevena
dvoupatrová budova na farmě J
11 Galleybo tři míle jihozápadně
od Columbus Pudová ta postave
na byla v roku 18O7 a bydlela v
ní rodina Francísova kteráž jen
stěží zachránila osobní avůj maje
tek - Týž den ráno poškozena by
la požárem stará okresní radnice
ve VVahoo jež píed několika mě
síci koupila ve veřejné dražbě
Luther Academv Požár vznikl v
podlaze porotní síně avšak líhni
jeho v brzku učiněna byla přítrž
Škoda kryta jest pojištěním
Náhlou změnou teploty může
býti snadno přívoděo záchvat reu
rratíirnu Používejte piloě St
Jakoba Oel a bolestí v krátké době
pominou
Novlnkyjc Schuylcr
Pořád rima a sníh
Loudin Suuirk od Clarksnn by
ti] a minulý lyden
V středu min ulv1 IvMcii se zde
v hotelu obřil jfdcn 1 porotců
jménem MG Ikthtel od llowella
Co jej k simovrahlfi přimělo se
neví Ciu spáchal pouhým ruční
kem který si uvázal okolo krku
pověnii sc na jeden sloupek u po
stele
Minulý týden so pisatel sta
svědkem velmi nepříjemné podl
vané vedle pošty Jeden malý
chlapec byl někým naveden „by
si dal jazyk na železné péro u ko
Čárku který pfávě před poštou
stál Nerozumný chlapec to ovšem
udělal a jazyk mu ihned silně při
mrzl Na Štěstí byl při tom J li
ICdgar a ten hned chlapce napo
menul aby se necukal a započal
sháněli teplou vodu Nebylo moŽ
00 hned tuto dostati a proto pisa
tel doběhl vedle do své dílny kde
trochu teplé vody na Štěstí měl
Teplá voda brzo chlapce osvobo
dila tak Že to odbude pouze stra
chem a trochu nastydlým jazykem
Co by zasloužil padouch který
malé dítko k takovému nerozumu
navede?
Nemálo naši osadu překvapili
zpráva že Jos G Dobrý z Čistá
jasna odejel pryč a nehodlá prý
se vrátiti
Pan liobisud z Kogersjenž zde
při soudě je za porotce zastavil
se 11 pisatele na chvilku minulý
týden
- čtenáře místní i okolní upozor
Bujeme na oznámku sokolského
maškarního plesu Seznam pré
mií podáváme jinde
Jiývalý náš spoluobčan F J
Everítt přijel sem minulý týden za
obchodní záležitostí (
Wm Dvořák a Jos ProkeS od
jeli ujÍMulý týden do Montany kou
pit! ovce jež zde budou krmíti
Taneční združení má své pré
mie k maškarnímu plesu vyloženy
v okně bývalého Sprecherova rohu
Právník Fr Doležal z Fremont
se zde nalézal při poudu minulý
týden
Sprecherovo přelíčení a soud
vůbec bylo náhle ukončeno oběše
ním ae jednoho z porotců
Geo li Daugbty jenž nikdy v
poslední době nebyl tuze silný
konečně minulý týden zemřel
naseno suneno aerua jn-rtaiu
též chřipka porazila a bylo mu
dosti zle minulý týden Snad bude
zase Dtto na nohou
Pani Christint litickém ét ml
nuiý týden irmMa na atllost
víku
Mitliit 1'olvář od Klchland se
11 níi minulý týden rastavil
flladý Jos Kudrna n dostal
minulý tťdrn do "trůlilu" akrze
íilSovlnl podpisů na řcVách Dia
poilednlch fpráv ale byl pro
puStřn Zdejší "Sun" má dflftl redakčfil
pojednání Že by pošta měla býti
drlána v budově bez jakéhokoliv
jiného obchodu Pan West má
teď na poště svůj psplrnický kni
hový a ti obchod a za delších ve
Čerů bývá v míatnosti tlačenice a
čekání se často za stávajících
okolnosti stává nepříjemné Dylo
by dobře změnu navrhovanou do-'
sici
Náš sbor sokolský 11Ž vybral'
prémie které rozdá wejlepfilm
maskám na svém výročním plesu
který se letos odbývá 7 března
Není třeba obecenstvo unavovat!
dlouhými reíeráty o Činnost! zdej
ších Sokolíků Každý ví že jedi
ně Těl Jed Sokol dovede uspo
řádat! ryze českou zábavu Vizte
ohlášku
Pěvecký sbor Lumír již zahájil
své cvičení ve zpěvu a dle zájmu
jakýž Členové jeví možno soudili
že to bude krok učiněn v pravém
směru -
Cvičící četa našich Čilých Soko
íků měla v nedělí týden pravý
svátek neb v ten den sem přibyl
Sokol S Kostlan z Fremont aby
zde nastoupil pravidelné cvičení-
Pan Kostlan sem bude dojíždět!
každé neděle a pod jeho dozorem
zajisté naši v cvičení velíce se zdo
konalí neboť on jest cvičiteiem z
povolání a při různých závodech
sobě získal mnohé yyznamiání
Jen se hoši teď držte a uvidíme
den kdy se vána v Nebrasce ne
bude- moci žádná četa vyrovnali-
'Budeme zde míli ještě jednoho
ezníka a to poblíž obchodu pana
Boltona'
Distriktní soud zde byl zahájen
pondělí týden Soudce Heeder
zasedá
H
st
□
ZasíMrn zdurna mole
krfíífií illiintrofňfii een-
íky hiidebfikli adatro"
Jft KrAuolí tinnn orun
y foukací naatro ví
hoimle VTfé ífuké harmonik r koncer-
tfny a J NjníWÍ :cnv
Voavfttíji (vku 11 iiurlcbnln jio kapely
Výhradní iodnatel V F ftervenf ft
Hytiovó cvřtozriíímýclj hudehníek nd
atrojli I'iltle hned
m M Wl)ih Avb„ Clilcaao Jíl
SXS3XS3S3Zt
Krajané!
Pozor! Poslyšte!
Maškarní Ples
T -I Kokol vo Hclmylcr
7 Www f siní d J JaneCIca
Toto jest jediný KYZE ČESKÝ MAŠKARNÍ PLES pří
němž se po Česku pobavíte a sobě zatančíte Znáte sokolské
zásady a proto podporujte věc ušlechtilou Letos Sokol rozdá
krásných ccmtýcli a praktických OlCfl
prémií jichž cena obnáší MpJmétiA OlvJU
Prémie vystaveny jsou v obchodu p Tom Wáchy pro
hlédněte si je a zajisté dostanete laskominy za maškarádu se
vystrojit a prémii některou ulovit Kupte si lístky včas jsou
na prodej u všech českých obchodníků
Vhlupné: Maska uch pán 50c Nemaskovaná
- dáma :{5c Dítky 1o 12 let 25c
Uctivě zvcí POPADAJÍCÍ VýjJOK
17