Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
II
bi I„ li li'
in u iuiii iviiiu iicuauivr
HK11UII 1
ti in vin
rna ho pilino nt nidrslt pelltms
ho domů do Francie"
"Dobrá"
"Ani komtciia ZunnO Lcvalo
í
'V vsčeřních lítlccli pak bude
jíl vytištěna f práva fc knlle Du
puv klál iiííiiHÓ iui byl pro
půlila na svobodu Iq lil jede do
Pařile Soudruti stoupenci Jeho
budou ni notné překvapeni 1
'' "Výborní Dejte rychle Dudu
yovi sejmoutl okovy vydejte mu
jeho oblrk t pan Promni ho vy
provodído Paříže"
- Inspektor věznice zazvonil
Vydal Vátoupivfiímu úředníku
nařízení aby byl do kanceláře při
veden kníže Dupuy bez okovů v
občanských katech A to potichu
potají aby ani vezni ac o tom ne
dozvěděli
Úředník vykonal jak mu bylo
poručeno
Přivedl Dupuyc oděného v Čer
oé salonní laty cylindrem na
hlavě s popelavými rukavičkami
na rukou s bílým nákrčníkem na
krku
"jeho veličenstvo kril udili
vím milost" nravíl ttltoí nlvlarl
ní slavnostní "Úřady od vás
očekávají že odvděčíte se za tuto
neslýchanou vcJkomyslnost za tu
to neobyčejnou královskou milost
tím že bez nápadností potichu
1 aa ia - — t L á t A _~ !
Tnuur o píšícímu IIUU UCDCUHI
' opustíte tuto říSí"
"Nemám více Žádných stoupen
co" odpověděl Dupuy temně
"Komtena Zuzana Levalova po
razila vůdce a základního člena
převratitelů společnosti Delrícký
král udělivimi milost obnoví
mír v zemích neboť smrtí mou
byl by ze mne učíoil mučedlníka
a idea čím více má mučedlníkůtu
tím vchlejí spěje k cíli Buďrež
klidni pánové já vyhnu se
vsem demonstracím Ale naopak
zase budiž mně dovoleno prošiti
aby o mém odjezdu byla zpravena
i také komtessa Zuzana Levalova
poproste )i jménem mým aby se
odebrala k jeho veličenstvu a vy
slovila mu mé nejhlubftí díky a
mou věrnost k jeho vznešené oso
bří jeho domu A pak ať přijde
Zuzana do Paříže chci jí před
oltářem poděkovali ze moe po
vznesla mezí lidí poctivé"
Doprava Dupuyova stala se dle
úmluvy státnmo oávladaího a in
spektora věznice
Ffomm zavezl ho do Paříže a
brusselátf stoupenci teprve večer
t novin se dozvěděli o tom že mu
byla udělena mífot i svoboda a
že již odjel t lielgie
#
litrů byl již d Podařilo se
mu Šťastně se z hráoíti jemu se
nic nestalo U ryl ie v podrostu
lesním rigadiuébo tunelu a vydr
žel zde několik dní o hladu když
pk z okolí zmizela brumelská po
- licie pustil se hezky do města t
oejbližiím vlakem vrátil se do Pa
říže "
Palác knížete by] zapečetěný
siunove a lok ovo rozuteklí se
do vlech končin světa
"Žebráckému králi sloužit! ne
budeme třebas byl i poctivým Clo
věkem I" pravili a-velikou uvědo
mělostí a sami požádali policií by
palác byl uzavřen
Dard naiel Čarovné místečko
prázdné
Ale uměl mluvili dovedl se také
legitimovali a policie rnu palác
iotevřela
Kníže Dupuy vrátil se domů
viecek bledý vyhublý zdrcený
nemocen
Bard ho sotva mohl poznali
"Nu — jsi na svobodě ť tázal
se Dard cynicky
"Král mně udělil milost"
"Dyl jsi odsouzen k smrtí?"
"Aoo"
' "A Zuzana zakročila?"
"Aoo"
"To jiem věděli Je po viem
tebou Dupuye dostal jsi se že
nám do rukou Lépe by bylo
kdyby tl hlavu tratili! Jli ) lo
své pracovny Čeká tam na líbe
jíl kolík dni jlslý pán Nemohu
se ho de nijak ibavill Ani k
jídlu neodchátf minim ho sám II
vili Uslyftll co tl bude poví
dali" "Kdo jo ten pán?1'
"Hrabě Lival"
"Co chceř"
"llled4 svou dceru Praví U
jiti ho podveJI U jsi ho oklamal
On nevěděl ha ani nctulil Že ji
— darebák I žízní po tvé krvi po
tvém Životě a ueupokojí se po
kud tě na onen svět nepošle"
"Usmířím ho Zuzana mne mi
luje a já po více netoužím"
"Je to iílcoec u toho sotvs co
svede! bez pistole''
"Jen mně důvěřuj Darde"
"Co bude s tvou stranou?''
"Může býti tvoji"
' "Vzdalujcěsenás?"
"Na věky"
"A z Čeho buda lůza popíjeli?''
"Ať si vydělá"
"Nebojíš se Že tě probodnou?
Že ti zapálí palác nad hlavou?''
"Nebojím Nechť si spusto&f
třebas vfiecko jen když Zuzana
mně zůstane!"
"A zavraždí li i tu?"
"Barde netrap mne Převezmi
vedení pověz stoupencům že
jsem se zamiloval Nechť mne ne
chají ať užiji trochu štěstí po
zdčji snad se k ním zase vrátím
Vil jednou— až zítra!"
"Aha to věčné zítra!"
"Aoo Nehci jím říci hned Že
nikdy jíž je nechci vídětíl"
Dupuy obrátil se ku své pra
covoě
"Beze zbraně jdeš?" tázal
Bard -"Arcížel"
"Mě) se na pozoru příteli Hra'
bě Levál iílí!"
"Fůjč mně tedy revolver Dám
si ho do kapsy" -
Bard sejmul se zdí zbraň a po
dal ji Dupuyoví
Tento klidně schoval revolver
do kapsy a vstoupil do své pra
covny
Hrabě Leval seděl it stolu opi
ral se oběma lokty o st AI a pohlí
žel ztrnule do vzduchu " '
Když kníže vkročil vyskočil po
drážděně uchopil pfctolí na stole
ležící namířil na Dupuye a zuřivě
zařval
"Ah tys íady lotře!''
KAPITOLA 49
S kopce dol2
Dupuy vytáhl ' kapsy revol
ver a namířil na hraběte Levala
Tak stanulí proti sobě oba muži
se zbraněmi v rukou
Dupuy byl klidný jako by se o
jeho život vůbec ani nejednalo
hrabě Leval byl pak rozkvaitný
prudký ííleoý
"Pane hrabě nespusťte kobou
tek sice zemřete v totnže okamří
ku!" zvolal kníže na Levala
Hrabě přisvědčil
"Já vám jí vrátím!"
Hrabě Leval naklonil nad
stolem
Zdálo se Že celým tělem o slůl
se opírá
"Mou dceru I Mou dceru i' za
úpěl hrabě
"Ano valí dceru"
Hrabě znova zaúpěl
"Kam jií ji dal bfdáu? Za
vraždil ji jí viď? Potupil jaí ji
viď? Zuzano Zuzano? Kde
jsi? Mé romílé dílěf křičel hra
bě viecek bez sebe
Kníže přistoupil k hraběti
Položil mu ruku na rameno
Hrabě vSak vyskočil a vrhl se
na Dupuye -
Dupuy vystřelil
iíraěií vypadla zbraň z ruky
Klesl na stůl a opřel si hlavu do
dlaní
r
o
8
8 Kazdy kafccl a každé nastuzeni
jest nebezpečné Zánět plic zá-
Éj pal trubic krup chřipka
O chotiny víc zač
8
I XT
iČíná s
sou
kallrm
8
8
8
Užívejte v čas íí ís s: j:
t
SKVKRÚV BALSAM
PRO PLÍCK
Hojí kaSel zabrání Že nenastane
zápal plic a zjednává úlevu při
modrém kašli
Pl
1 w
Viffi i
I Mi "4
'Jimi tuum wh
HliinJ '""'ulit
m kWfStvtMCffJf
Vál Plícní Dalsám ilčit
nad očekávání kalcl mojt
Žetce v krátké době na
přestal Kdybych ho byl
dostal nemusila ae tak dli
trápit OdporuČuji ho každér
protože jsem přesvědčen Ž
může
JOS LANGER
Házen Ark
Cena 25 a 50 centů
JSTE ZEMDLENI ?
Unavíte li se snadno a pozbýváte li
vůčíhledě síly máme pro Vás dobrý
prostředek
Scverftv Životní Hal nám
Tcoto obdivuhodný sílítel
dodivá tělu nových sil ži
volních Cena
BOLESTI V KLOUBECH
Máte slabá záda? Jsou Vaše ramena
ochromena? Trpíte bolesti v kloubech
nebo v údech?
To
ČISTÁ KREV
znamená zdraví a sílu a tě
lesnou kráfu u muže i ženy
Máte vyrážku na obličeji?
Nuže užívejte ihned
Heverftv Krvcčlntltel
a vypuďte všechnu nečistotu ze své
soustavy Lék ten dodá Vám síly a
zjedná Vám zdraví
Cena láhve froo
Hovcrftv olej sv Ootliarda
bolest odstraní a zahojí
jest právě jeho účel
Cena 50 centů
DOBRÉ TRÁVENÍ
Nejen pohodlí a rozkoše Živo
ta ale- í úspěch v životě ba
život sám závisí na dobrém
trávení
Severo va Žaludeční Jíořká
vyléčí nezižívnost v jakékoli íermě
zastaralou i prudkou Jest to starý
ale spolehlivý prostředek
Cena 50 centů a £roo-
3
8
SIÍVEKOVV LÉKY JSOU NA PRODEJ VE VŠECH LÉKÁRNÁCH
LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA
JJo Lro
-— i
a n
M ji
SSawaaM
?L„UIU lil in J T-l -111- tu A II m
Q5H
Ji
ac
mrnm
— Předplácejte ne na
I'ok rok Západu pouzo $i
rotné
0
Výlet do Floridy
ra
po
"Dixie Flyer" dráze
' OnoIíiij řícený
Ve středu dne 11 ledna uspořádán bude výlet z Nebrasky do Floridy vozy spacími
veskrze z Omhy a Lincolnu po Burlington dráze do St Louisů a odtamtud po "Dixíe Flyer"
do Jacksoovíllc Plorída
Tento výlet bude osobně řízen a bude poi dozorem našeho výletního řiditele kterýž jesl
dokonale seznámen sc zajímavými míty po cestě a ve státu Florida
Jízda za denního světla z Nasbvílle do Atlanty přes Chattanooga a Lookout Mountain bude
zajímavou a poučnou ježto trať sleduje dráhu proslulého pochodu generála Shermana k moři
Včasné přihlášení se o místa ve spacím voze se doporoučí Pište si o úplné informace a
výtík illustrované brožury vyličující centu na
W HL BPULíHí "SSnT1 Omaha ITeto
Dr C liosowater
ČESKÝ LÉKAft
Úřadovna: "Bec BolIÍInř"
04 II do 12 1íkjI
V hfAlW u4 10 4o lil (topol
Tel r éřa4rn 60L— TeL v byte 1217
Hrdli— Oii Ult Jone gllea
7Utnl pttmrnnnt v(ooj Ml ttntkfm
OMfB THO"fmf"U
L I Mi
'01 Oa
rVeIkcobchodnícl a ImportéřlTí
LÍHO™ s UrtRÚ
HáatppelřiriBjl t Klrscht gr Frlck lerbetz
Tel SILUET— lOOlFarnan ul Omaha