Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 08, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
7
Pokrok
21
ADU
Založen 1 87 l-lloénfk XXXIV OMAHA NKPVr KTÍtKDU I)Nli 8 l)N0HA 1905
OISMI 28
§ 0 Z AMERIKY
v
y
Ir c
? v ' 'Ir 7á M l frn farmař
za tu lácl Jako prémie
4
li í"
Ví w
1)
Z Washingtonu
(í U se nedfjou lAiraky —
Přednostní právo fro domovinářt
v Ntbrasct')
Z hlavního města Spoj Států
dochází zpráva o starostlivosti
slavné rakouské vlády o příštího
valcc které nemůžeme aoi věřit
Kdežto' ve starém "íaterlandu"
vláda se houby starala o své pod
daaé a má jedinou starost o to
jen aby pořádné platili dané tu
prý zde v Americe zařídí domov
pro přistěhovalce z Rakouska kde
po svém příjezdu naleznou útulek
i zároveň }í n bude dána rada tát
by práci nalezli Domov ten bu
de zřízen v New Yorku a spravn
ván "Rakouským spolkem" Z
tím účelem úředník ministerstva z
Vídně Franc Kaltenbrunn přijel
do Washingtonu aby se o tom
radii pfistěhovaleckými vládní
mí úředníky a učinil lam následu
jící prohláSení: "Rakouská vláda
poslala mne do Spoj Států abych
zde r zájmu rakouských vystěbo
válců humánní poslání vykonal
Mojí úlohou jeit o to se postaratí
by Rakuiané kteří přes moře pří
jedou aby práci v této zemi ble
dali okamžitě nalezli pomocnou
xttiíu kcri by 'm tu ukázala
kterou by měli jití když jím zdej
lí přistéhovalecké úřady dovolí
přistáti ruku která by jim byla v
těžkém jejich postavení pomoc
jih m m ' i
nou když neznají zem a tec její
Místo na které v tomto ohledu je
zvláltě brán ohled jest New
York Tam již po delfií dobu
itává pomocný spolek pro Raku
lany "Austrian Society oí' New
York" Tento z větlíbo dílu
Američanů pozůstávající spolek
zanáiející se stejným účelem bu
d mi v první řadí pomocným 11
vésti v skutek to co mám pro vy
stěhovalce rakouských národností
zde učiniti Mojí snahou bude
více příležitosti jim dáti pro dale
ko obsáhleifil a vlivuplněj&l čin
nost Spolek ten bude se starstí
lby lidé skmile na tuto zemi
vstoupí nedostali se do rukou vy
dřiduchů jichž jest mezi vsrni
národnostmi tak veliké množství
Spolek těm již to budou potřebo
vatí poskytne útulek a výživu za
laciný peníz a bude za tím účelem
vydržovat! zvláltní rskiiiký do
mov pro přistěhovalce Konečně
polek ten a to jest nejdůležítčjSÍ
rakouským přistěhovalcům tak
rychle jak jen možno to bude ob
tará práci A to nejen na čas
ale stále a to v oborech v nichž
jsou vycvičeni Aby pak toho
docílit! ae mohlo musí udržovat!
pojení celou zemí a já se poku
ím býti spolku tomu v tom nápo
ocnym
Z úřadovny sekretáře vnitra by
kongr Kinkaídoví sdžlcdo Že
pttr třicet dní bude dáno před
nostní právo takovým domovíná
lům kteří se usadili již na domo
vinách pod zákonem Kinkaido-
vým povolujícím 640 auro pro
každéjio Vláda totiž oěkteré z
pozemků těch vyhradila domní
vajíc se že budou moci býti za
milovány když vlak bylo shle
dáno e nikoli tu budou znovu
otevřeny k zápisu 1 k osazení a
sice v pozemkové vládní úřadovně
v Sídney dne 5 února v North
1'latte dne 14 února v Alliance
dne 18 května boudce Kinkaid
praví že ti kteří mají přednostní
právo k zápisu by měli svůj za
pis na domoviny které měli již
osazené učinit! co nejrychleji
Zasedáni 58 kongresu
Minulého týdne nižfií dům ani
senát nevykonaly mnoho mimo
trochu mlácení prázdné slámy
Důležitým z celého týdního zase
dání je přijetí předlohy sen Gam
bia z Již Dakoty která povoluje
domovinářúm z Rosebud reserva
ce prodloužení lhůty k osazení
domovin na ně případnuvSích
Dle starého zákona domoviny ty
to měly být osazeny domovínář!
dne 8 února' ale sen Gamble
dokázal že v nynčjSím počasí ta
kové osazení bylo by nemožností
ze by domovináh nemohli 2iti ve
státech na svých domovinách
(ak doba k osazení posunuta: na
den prvního května To platí též
o domovinách v Devila lake re
ervací v Sev Dakotě
Zastupitelstvo plíjslo povolen
na politu y obnosu 1180787413
Dodatky o vyloučení venkovských
listonofiú z veřejné služební opra
vy a o propouStění zřízenců jíž
založí jednoty mezi sebou na do
mábáoí se vyfóíbo služného byly
odmítnuty
Tuze zamístnán
Lord Derby známý anglický
státník a učenec vyprávěl kdysi o
obchodníku který tak zahrnut by
prací že nemohl nalézt! chvilky k
osvěžení a tělesnému cviku Ko
oečne přemožením prací nervy
Iflio úplné byly vysíleny a ubohý
muž v nejlpSfm věku svém pod
lehl Měl pak kdy i stonat!
ztmřítí Záfi v Americe máme
mnoho příkladů takových ale na
Štěstí máme zdu i rychlou pomoc
Trinerovo Léčivé líofké Víno
rychle dá zdrcenou soustavu tě
lesnou do úplného pořádku proto
že upraví Žaludek a ostatní zažf
vací ústrojí obnoví krev a přiměje
každou částečku téla k přirozené
činnosti je í Vyrabitel los Tri
ner 799 So Ashland Ave Chi
cago Ills ručí za to že tento
lék jest přípraven výhradně z čí
stího přírodního vína bez přísady
líhu a z nřjlepSícb bylin Ono
znamenité účinkuje ve vSech cho
robách žaludku krve ntrvú 1
jest v každém ohledu nejlep&írn
lékem pro Čištění krve protože
jest lékem čistě přírodním
— NejoblíbenějSÍ Stačí žízni
vých krajan} kteří mají cestu do
města stal se vkusně zařízený
hostinec Antona Křečka na rohu
m Ilowsid ulic U něho
dostanete v každou dobu čerstvý
řízný Storzúv ležák jakož i ta
nejlepSÍ piva lahvová íež nejen
o žíznivé ale i o hladové stará se
náS Toník Výborný "lunch"
teplý i studený k dostání jet po
celý den Vto ty jíl jsou milov
níky dotiSku říznějSího opatřil
Anton výborný Itoí "líenton" a
lepSích doutníků nenajdete v Žád
ném hostinci v městě Krajanům z
venkova doporučujeme vřele hostí
nec p Ant KteCka 1 podotýká
me že pan Anton Japance v ho
stincl svém netrpí Telefon A
2526 t—
Cl red T Z'1 - Znxjláin vám
liFudpIfttnd 1100 a lín na promll
kultimlilř I'frJI vitm veil a
RťrtNtny tento rok a h oj n 5 před
platltolft neboř T Z' Jsst řano
pls pro íurmera sa tu Mel opravdu
Jako prumlo Zůstávám v 4 oď
híratel 30H NISPJCfUL
Tábor Mlnn
Novinky z Llnwood-
Minulý Čtvrtek obdržel p Emil
Folda telefonickou zprávu od
svého bratra Loogina z Clarkson
že jeho synáček půl roku starý
zemřel Pan ílmil Folda odejel
do Clarkson v pátek se svou
sestrou Francii by se súčastoiii
pohřbu který sé odbýval v sobotu
Manželům žoldovým-vyslovujeme
naSi srdečnou soustrast
Pan J R Ticháček vyhrál parní
stroj který dal do výhry p J J
Kavan Tah odbýval se pří
maSkarním plesu u DartoSe
Manželka pana Jana Urbánka
vrátila se min středu z Omahy
kde podstoupila operaci Jak
nám pan Urbánek sdělil daří se
jeho manželce lépe
Pánové Fr Vítámvái a Fr
Cifourek t Piattsmouth Not)
přijeli do Linwood min středu
Jak S0 nám zdá mají asi zálusk
vykoupit hostinec od pana Fr
Dočekala
Konečně se nám vrátili oaíí
umělci pan Eda Hubert se svou
manželkou a pan Vác Vítámvás
kteří odejeli divadelní společno
stí hned v září minulého roku
Vrátili se ve středu minulý týden
Uhlídali prý hezký kus světa a už
také vědí co člověk zkusí než je
vátým
Pan Jan Kečák z Fremont přijel
se podívat na ivé známá předmio
neděli a účattoil se též závodů
o a ledl
Slečna M PeSkévs z David
City dlela zde oivitěvou u svých
přátel a súčastnila též maSkar
ního plesu u UsrtoSe
Máme zde zase o jedou rodinu
více ' Pan Anton Pra i přistěho
val se rodinou do města
Maškarní ples který pořádal
Vt liartoi ve své síni z hnátu
vydařil te vzdor kruté zimě nad
očekávání dobře ' Prostranná íft
bvU zrovna tak velká in mohla
vSecbny oávStlvníky pojmout!
Někteří z tanečníků ai kutečol
stěžovali že se to Spatně tančí
To se musí člověk dříve naučit
tančit Já ku přikladu jsem se
učil tančit koStětem měli jste
viděl jak na mně potom holky
bra v Nemyslete ale u zase
koStě Ceny obdrželi následující
mssky První dámskou cenu ob
držela slečna Veronika Praiova
jako pastýfka druhou slečna
Anna Černých jež představovala
Japonku třetí slečna Kta Kava
nova která představovala vánoce
Mužské ceny obdrželi! První
malý Jos Kavan který předsta
voval zimu druhou Emil Prai a
třetf Vác Dufek a Lud Vítámvás
Slečny Severinovy z Clarkson
dlely zde návStěvon u dědečka a
babičky Svobodovic a přiSly se
též podívat na nás Dl kujem za
návStěvu VSak my vám to brzy
oplatíme botráb
:yvarHi3f kWir ixwmrúrtirKivtutxut' tKUMrtr-n ví v% -ir: a-f
M VY UIU W Q UnilKS JT1 V U V cW'
5:3
i ti 1AA
jíi t li ÍM
ZELENÉ TRADINu STAfiIPS"
7nt£m uknfvh Trad j' !
HtHipi kudlou hmU I
lion %i
NT A KS MTitíťKH
(2 tucty kvartových lahví)
— Cftflft
Sz p
Inifří
l:XK) zclctiícli Trnd
a% HUmpt každou bi ú
nou
M NTAUS k NTItlťKS
ili (2 tucty pintových lahví)
-cena
mm
PamalDita
Kromfi toho Xeiloalniioto ncJJcpM lahvová pivo dota- fff'
I nelo iH ťlvojnáaohřiou hodnotu v zclonych "Traď Wj
Ing Htamps' 5j R
m
OI)J('(IiicJI sl poKtoii iiih Uhfvncm 1900 ncho WHft
T JÍ'JohIíhnřJSÍ níhAlnkn ícchfi ' Omnii I vínková Jt
I ElogantnS zařízený HOSTINEC f
A M'rjA TMIM1 I
I OToo nSTovdlr LÍH t 15 a Howard uU f
Íjítshf KriitffiV "Cabloet" stále n ícpu JokoŽ I nejbp&í piva lahvo
vá Na MmUt má ponzo ta nejhípíí vína )cintb likéry výborná doMtwť
T VIXtII H'l Kl finy
Sf'~ O bojnoii pnuli krajanů žádá
JOH NOVÁK
4
ED MAURERA
NejstsrŠÍ a ncjlepM míoto pro schůzku jest
KKSTAUUANT A
HOSTINKO
4 Pravá ímpotovand piva na ř:pn f'lasAU MřSťanitk?íio pivo-
varu v 1'lznl v Cechách líobrnii Mnnleh JJavarla pivo Pivo hnhtmmr~
% Kavárna pro (Umy nalézá na drubé pwime 4ttf {
iir rni 1 rm m m t # r i 1 # m mmmniiTavrsríiiT
Lttmír Rye
Pravá ÍMÍ HHinoíMuá 10 rokfi aíará
1 plné kvarty $350
1 řcuNoíiy v soudku neb v láhvích DfiO
4l " " ť " 1560
VfSktré dopravní výlchy až k Vám
platíme samí
CftflR JwH 7RAPM A zalicme objcdnávkou 5 gal
ilKÍÍ aClIHlIIllfl lonů kořalky vint neb likéri
JEDEN GALL0N dobrého vína(vyjma piva a líbu)
kúk k Ileíii
JfMÍlof frUÍ ohf hodníci lilwnliirtml v Np Nt
J232Soi:ithSt0i!iliiiNl)
řfiim
—
AVU k
POMNTiTV
žulové a mra morové
% Frank JNovák
1413-15 SoUtn St Omaha ftcD
(nnpfrtl H'M'lu Pruhu)
"Velký klat křáMní práci a r umřena ffupt
1 pomník v Omaz ('o n4#fhtey 7nplm(
vám více ml wmUí
Pfodplafto se na Pokrok pniize SI ročnú
1
1
i
i'-
ff
f
h J"
f '
I
}