Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 01, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li
i ' t
(
v
v
I
r ~
1
t i
v
i'
i
'!['
Ví
1
p
OKROK
ZA
PABU
Založen 1871— Hočnfk XXXIV OMAHA N HTÍIKDU DNK 1 tfNOUA 1905
Ji T v ▼
— — — W) 1 — — 1 — ' —
J18L0 27
lil
w — ' t
Zasedáni 58 kongresu
Jako obyčejně tik i v tomto
krátkém zasedání vttšina tam jest
věnována různým povolením t
dosud nedoilo k projednáváni
Žádné doleřitéjší pfedlohy zákona
Ve výboru Železničním projed
nává se Hepburnova (Icwa) před
loba mající za účel rozšířit! moc
mezistátní železniční komise jak
žádá presidenti aby mohla upra
vovati dopravní sazby leč před
loha přilil straní Železnicím a pro
to ve výboru setkává se tidpo
rem
Důležitá předloha jež povstala
z porad konaných během posled
nich dvou měsíců mezi presiden
tem gen práv Moodym komisa
řem nad korporacemi Garfíeldem
a zástupci orgaoisovaného dělni
ctva korporací byla předložena
koogresníkem Jenkinsem z Wii
předvedou právního výbotu domu
poslanců v kongresu Předloha
ustanovuje Že v dělnických roz
pórech zákaz nesmí býtí vydán až
dostane se protivné 4troě příleži
tost býti ilyíenu před soudem a
předlohou tou mají se nahradit!
víecjiny ostatní toho druhu v kon
gresu podané
Výborem pm MmoM ziJsžíto
' sti byla povolena atavba dvou no
výcb bitevních lodí z nichž každá
bude atáti £7750000 Stavba
těchto lodi přijata byla 13 proti 4
hl Koberts navrhoval aby učí
něoo bylo povoleni na stavbu 10
podmořských lodí a 10 torpédo
výcb lodic leč bylo to zamítnuto
9 hlay proti 8 Obě povoleoé
bitevní lodě budou míli anosnosť
16000 tun každá
Hon na zajíce v Market La ke Idaho
Vážený přítel oáfi pan Josef
Ledvina z Market La ke Idaho
píle nám ze dne 37 ledna 1903:
"Zasílám vám ve zvláttním ba
líčku plakát raritu jaký jsts za
jisté dosud ještě oeviděSi Jest
to vlastně pozvánka k súčastnéní
se bonu na zajíce u nás při kte
rém půlky a psi jsou z honu úpí
ně vyloupení za to al holí a kla
cků obstaralí jsme fůru tak aby
měli honci hojný výběr Obrázek
na plakátu představuje výjev t
lofUkého bonu kdy jsme zajíce
sehnuli do dobytčí ohrady (Stock
Yards) na druhé pak straně stála
dvojitá kára se dvěma podlahami
do kteréžto jsme zajíce vehnali
a zaslali je v ní do Salt Lake City
k rozdání chudým — Loni jsme
při podobném honu dostali kolem
8000 zajíců lloocú bylo kolem
tří st a hon trval asi tři hodiny
Na bonu tomto podílejí ae i ženy
a mnoho lidí přijede sem na podl
vanou 1 z daleka Mnozí z nich
mají fotografické aparáty a íoto
graíují nejzajímavěji! výjevy při
honu ae udávil a obrázky prodá
vsjí zajíci vlak jou pro každého
zdarma Podobné bony odbývají
ae 1 této krajině na mnohých mf
stech ale zdejll jsou nejvyhlále
oljlí Po honu bývá upraven
"íree lunch" r večer je hudba Z té
příčiny dávají si lidé z různých
končin na honech těchto dostave
níČko jako v Čechách na památ
né poutě Ale letos nám to může
viecboo sklapnout Sníh jest
málo kde 1 poskrovnu a teploměr'
—40 stupni nad nulou a iu od
poledne bývá mnoho bláta neb
zem je rozmrzlá a pouze za noci
trochu stuhne Proto se také
zajíci tak netlačí k lidským obyd
lim jako když leží sníh Letolní
hon jak na plakátě vidíte bude v
aobotu dne a8 ledna 1905 a sdě
lím vám jak dopadne Dopadne li
dobře pak vám nějaký vagon za
jfcfi pollu"
Mrzouti
Jsou lidé kteří by celý svět na
černo obarvili kteří každou jas
nou myfilénku by potlačili
nikomu veselosti a spokojenosti
nepřáli—zkrátka lidé mrzouti ne
vrlí a přísní Vše jest jím pro
tivnými i vlastní život jejich ne
mají do práce chuti neboť vsta
nou ráno tak unaveni jak si večer
byli lehlí nenalézají nikde álevy
a pomoci Škaredí se na celý
svět a celý svět Škaredí se na ně
Proč nehledají pomoci? Trinero
vo Léčivé Hořké Víno by jim
zcela jistě a rychle pomohlo pro
tože by jim vytvořilo novou krev
Celá nemoc jejich záleží v tom že
krev jejich jest buď nečistou nebo
sesláblou Tělu nedostává se
potřebné výživy a následkem prv
ním bývá ommlost Pak dostaví
se nechuť k jídlu rĎzné vyrážky
revmattamus zácpa tupé bolesti
hlavy úplná skleulost mysli Vše
chny tyto příznaky zmizí záhy a
tělo ctlé uvedeno bude v plný lad
v plné zdraví v plnou silu Jako
by nový Život v člqvěka ae vlil
Buďte pozornými aby na každé
láhvi byio jméno vyrabitelovo
Jos Trioer 799 So Ashland a v
Chicago 111 Jest to jedinou zá
rukou Čistoty a dobrého účinku
— - V Lincoln řádil mio středu
časně t rána zhoubný požárkterý
zničil úplni celý čtverec pětipa
trových budov na 13 aPul
známé jakožto Halter block a
Furmture biock Uhen povstal z
neznámé dosud příčiny ve West
over Art galiery nalézající ae v
téže budově jako Lincoln Overall
& Shirt Co Columbia Phono
graph Co a doutníkářský obchod
pp Mudry a Hammila Dříve
než požární odbor přikročil ku
hašení ftlfhaly již plameny z ho
řeních poschodí budovy a brzy
zachvátily i továrnu na košile za
ujímající čtyry hořejší poschodí
Veliké zásoby materiálu i hotové
ho zboží brzy byly v plamenech a
krátce na to ohnivé jazyky Šleha
ly t každého otvoru roztáhlé bu
dovy Za nedlouho rozllříl le
požár i na Halter block nalézají
cl se na aever přes uličku a na
budovy v nichž se nalézaly ob
chody Lincoln Hardware Co a
Hall Dros Hardware Co kteréž
čelí na O ul Brzy bylo zjevoo
že bločky Halter a Furniture pro
padly záhubě a proto hasiči sou
středili činnost svou na hájeni
dvou Železářských obchodů Mil
ler & Paines a Olíver divadla
Teprve ve 3 hodiny ráno podařilo
se hasičům požár ovládnout! Při
baienl přišel k nebezpečnému ú
rázu náčelník požárního odboru
Cletfleots kterýž tíhna hadicí
nešťastně upadnul na ledě a
zlomil si ruku a nohu Celková
Ikoda odhaduje se as na f 220000
kdežto pojištěni gboášl mnohem
-yll s
Pok Západu
spokojeni
úplni
WlUon KaniM
Ct vyd Pok Zilpitlul Tuto ul
7HHýMnio předplatné 1100 Mftruo
uí aul tfl mfilce předplatná profilí
nlcmtfnS doufáme Ze tifim IhiWkvI
prominete a f o budete niti I na
dálo totiS! příStí rok 1005 oblaío
vati VHfiím Pokrokem ZApndti a
kterýmž Jíme byli 2 donud úplně
spokojeni
8 tictou zrmmonrfme le
Frank a Josefa Btohnovl
EMMtMtMtMMMMMWf
Novinky z Able Neb
1
Dne 28 ledna 1905
Málkami plea místního Řádu
Západní česko Bratrské Jedooty
pořádán bude v neděli dne 29 ti
nora 1905 a nikoli v sobotu dne
18 úuora jak Jsme minule nedo
patřením oznámili Prémie jež
o plesu tom rozdány budou mezi
nejlepší masky juou již všechny
vystaveny v obchodě pana Maška
až na kanape a kohouta Pan
Mašek již každým dnem očekává
ono kanape kteréž schválně ob
jednal až z východu a proto do
pravá jeho na místo vezme tak
dlouho Zábavní výbor nám sdě
lil že také pan kohout tam bude
vystaven ale pouze jen několik
dni před maškarním plesem a to z
té příčiny že by tam celé noci ko
krbal a budil kohouty z celého
města
Minulou sob6tu oJbýván byl
zde pohřeb dědouška Lebedyjeni
zemřel v minulých dnech v
Omaze
Slečna K Štechová jest přitom
ně nemocna a byla proto nucena
zastavili vyučování Školní mládeže
na dobu neurčitou Doufáme že
nemoc nebude mít pro slečnu učí
telku zlých následků a že jí bude
možno v brzku úspěšně pokračo
vali v práci
Minulý pátek roznemohl se též
Jan Nigrin na farmě K Procház
ky nemohli jsme ale zvědět zda
jen lebce aneb snad povážlivě
Pan V J Uřídil oaplfluje prá
vě ledárnu svou ledem a počasí
mu přeje neb mrzne celé dny až
vše praští
Náš kovář Tichý pořídí i k ji
ru nový gasolinový motor aby
mohl lépe obsloužit své četné zá
kazníky Jim Spatz zamýšlí k jaru stavět
novou residenci To zajisté něco
znamená Půjdeme asi brzy na
veselku
Jiří a Josef Maškové vrátili se
minulý týden t Dakoty oba v
dobrém zdrav'
Nezapomeflte' Že v Abie bude
(en největšl maškarní ples v ne
dělí dne 19 února Chystejte ael
Ucho
— Ve středu odpoledne naleze
na byla mrtvola Frank HDHuo
ta farmáře a strého onadníka
bydlícího blíže starého městečka
Hillsdale v Nemaha okresu na
cestě mezi jeho domovem a St
Cerioo Hunt byl v St Derioo
za obchodem a vydal ae na cestu
k domovu pělky Cesta po níž
se bral vede po příkré stráni a
ježto bylo velmi chladno bjl
Hunt nepochybně atížen srdečn
vadou a nemoha déle jiti zmrzl
Hunt byl asi 70 roků stár avšak
doauďvelmi čilý a do Nebrasky
Willow Sprmgs Pivovar
ZELENÉ "TRADING STAHPS"
Za $5 00 zelených Trad
lng tíumpi s každou bed
nou 1
iJ HTARM & STRIťEH
(2 tucty pintových lahví)
_cena
ZaMOO ssclcných Trd
jng HtampN každou héd
-nou
HTAUS STMPES
(2 tucty kvartových lahvj)
—cena
í_25
Pamato
Krom8 toho že dontunete ncjlppfil lahvovd pivo doata t
1T0 J tiete téí dvoJníUobnou hodnotu v zelených '"lrad-
jlO InR 8tamp'' M
ObJfidnoJle sl poítou noh telefonem 1800 nebo 1085
♦ ♦♦♦♦ ♦ t
í Elegantní zařízený HOSTIJSEC t
A KMTJZ Tin ! lll I
I Joo IToyá-i L 424 Již 15 a Howard ul t
ÍVftoíny" KruRfir "(Jabinet" atíle na íopu Jakož 1 ncjlepfií piva lahvo
U Na akhtdé má poure ta nejlcpSÍ vína Jemnó likéry a výborné doutnl-
JOB NOVÁK
kv ťlhiitn Kdkimck v Ad v no ruoo
4 al- Q bolnou pl(en kralann zmia
ímuummiuuuttuiiiiauiiuuiuuitMÍMi
S ' ( Nejsarší a nejlepši místo pro schůzku jest
1
í Tm IfíTTBTO A HESTAUKANT A
sLYJa A J sliVJW JsV A
HOSTINKO
v tslm loo Pumám ul
I I I V mmm H f _ m 1 X )' íi M ( X ll I _
mi rrava imporiovnna hit rm rcin i-iKnaiiv hupi™w jii- —
) varu v I'lznl v ťechrtoh Ilobmu Munloh Hararla pivo Pivo jVnheuaer- g
í Hudeb a avCtnr-ndmrf Vmt ťMuo wsfíhlou reputaci n C
M r _ é tl-Á ~lA ti átt fr
navarna pro uamy iiuibkh 01 umuu iuumv
M Wollstein & Go
1
prodá vám gallon'
dobrdho clarato "T za 65c
Přincate vlastní avflj plucar a bude vás atáti pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
'622-524 jižni 13 ul Oaha Neb
KAŠPAR COAL CO
vlastní svoje uhelné doly a může vám prodat a '
zaslat uhlí nejen na tuny nýbrž i na celé káry
Dejte nám objednávku ao
14 a William ul Tel 8387
111 1 ''ryw7irmmm''kjá
— i 1IM n jim I II 1 1 i í i I IMI m K i M
fCQ o]
POMNÍKY
žulové a mraiiioroví
Frank Novák
1413-15 So ntb St Omaha Neb
(naproti Hotelu Praha)
Velkf sklad krfluna práce á x&rucena Ifupti
li pomník v Onme Co ti&etrtte aaplat
vám více než centu
Pfnilnlaftn sn na Pnlirnfi nnii7n Pirni:i
TÉ-? r ' !r
% 'i
i)