Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 25, 1905, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 i
"4 tmm£f totmmtrftm0ÍTtX
i'OKROK Zá 1'A Dí Krcv' ncty pro!tt níarm°
červánky
na rtmkčin
řUBLtSHtD WLIKLY
T
' í- 1 í
"'I
í 9
i- 4
' j
MblUbtl by Voktk 1'uMltthlmt ťo
13M-I3U l!WRrlHl~rťlVUI
Juhacrlptlon by mail t 1 00 vt yvM
Vychází kalJou středu
linrt: WmlůU Spol Pokrnki
1)09 DII Mowirí ul - Tttřfon J9IJ
Fmt„ti dodávkou du domu Itlll
I utetta dodávkou putovat II H
oíuiu pro Spojená ftiijr Kanadu II K
Čech ilftr
Oltáiky
Slrobná a rftnrf oliftky uwfcjíiu Wtn piun
n kov uťiiizH k oniroiíitvre irni'-ny j
a drobné olilúky oIic!iim vi-lkniit i'
íhiiJl i pnliH fJtáitiw Tficcntft (KHiul 'a
mi otiiáiťtii bltilmpfáiil limrli a J i r i IU
Tin I iOO tH pule tu ku'lv uvi l Jmi
pwhr k 'f prot pHliiíi ilij''i "' lul !
fenvi Jak velkou ohliku mul l pl iVnj
ililiifk na uuIhi dobu onami ru oclHitn'- li
uJMáiil
Záailky pcaěz
iíií n'Jb'J!pfiřnil kilyí bi koupí na ti'°
ftfn exprííHnu -jio-py urui-r u lva ti u : n m
Mile Tei V rciriMirovKueru cIniilM! aneb po
hce platin 'cliHcknii ni bank tn-i-hť tsicnl
s 26 centu vire pmto tolik niiftinn" plnil
anku ta kolekci orifb nř koupi umřu U s
drat) na Omahu Uilcaijo ntb New Vnik Ni
ole drobných pf-ni' plIJriK-mfl te I 1-
J-tintové kolky v "criny rnllky nwhť Jit
AHitag pou jcuuouucmou uurusou yout! luk
Pokrok Západu
Omaha Tieb
Omaha Neb 25 ledna 1905
Zrodí se svoboda z nevinně pro-
líté krve ruské nu lidu?
JAPONSKO MA ZNAMENITÉ SPOJENCE
v blbých rádcích carových v Pe-
trohrdS
V PŘÍTOMNEM OKAMŽIKU TO KOZ'
hodné není žádaým potéŠeoím
bytí ruským carem
Krvavá neděle može pAinésti
MikuláSi Romanovu a jeho kata'
nflm krvavou odměnu
KUSKtf KOZÁK TAK JAKO BfVAL
tak jest i do dnes surovým ná
strojem v rukou tyranů
JESTLI KUROPATKIN NASTÁVAJÍCÍ
bitvu prohraje tu může s ní pro
hráti car Mikuláš svůj trůn
Omaha pomalu vzrůstá v dcleži
té obilní tržišté západu Nuž ať
dobrá práce zdárné pokračuje!
rOVESTNÁ MADAM B UUMhkkí V
Paříží jest nemocna SuaJ závi
stí nad úspěchem Chad wickově
KUROPATKIN MÁ NVNÍ PRES 300000
vojáků Možná že car n bude
muset brzo od ního nějaké vy
půjčit
TEN MEZEK KTERÝ VOLIL V DENVH
měl třeba zrovna takovou kva ífi
kaci jako mnozí jíní voličové
tamní
V Port Arthuru méli ruští vo
jáci nedostatek střeliva ale v Pe
trohradě proti vlastnímu lidu ho
měli přebytek
Guvernér Missouri Folk dal
obojek na sněmovní podplácfíe
Odporuěuje se k následování na
6emu guvernéru Mickeyrnu
BRVAN ZAČÍNÁ ČASNÉ 5 RKQRCANI'
ssváaím demokratické strany ale
není to žádný div neboť má na
STOhody t oť jevily
obinru a v neděli
tbarverty byly krví někulika set
nevinných ol ctl pod ranami
VCiika CJr?"ÍCh yynilily tvhn
ducha prosíce ta řpmvc lluout
ta svobodu
Krvavá neděle bude v historii
tatoamenána jako prvý krok k
osvobození ruského lidu z jařma
tyranie autokracie
Ruské vojsko jest jak události
ukazují dosud ochotným nástro
jem autokratickych rádců caro
vých a plarren roídmýchuný otcem
Goponem buje bezpochyby udu
šen krví nesčetných obětí ale jed
noho doe ve vojsku snad probudí
se také vědomí Že pochází z lidu
který vraždí bez příčiny a vojsko
to vypoví poslušnost autokrati
ckým vražedníkům a doba sůčto
vání s nimi nadejde
Krok který učiněn byl k cíli
svobody v neděli může na čas
býti zastaven ale pek lid tím
rozhodněji bude se dráti k cíli po
němž touží a nebude dbáti překá
žek jež tyranie a autokracie bu
dou klásti v cesiu
Co se v neděli v Petrohradě
událo byla bídácká vražda ve
velkém neboť lid pochodující k
carskému paláci neměl Žádných
revolučních úmyslů nýbrž chtěl
pouze projevit! důvěru a edda
nost svou k carovi a chtěl prošiti
za jeho pomoc
Jak se zdá carovi rádci chtěli
těmito hromadnými vraždami za
strašit! všechno obyvatelstvo Ru
ska by toto neodvážilo se více
volati po svobod Vrahové ti
snad na čas ještě slunit! se budou
v záři moci ale i pro ně nadejde
hodina odplaty dříve či později
Takové surové nelidské vraž
iční musí i nejkonservativnější
část ruského lidu probudili z l-
thargie a musí z ní učiniti nesmí
říteloého nepřítele nynějšího de
spotického systému
Car a jeho rádcové se z historie
nenaučili ničeho ale i pro ně
chová budoucnost hořké poučení
Krvavá neděle může stát se
podkopem pro cara Mikuláše a
celý rod Romanovcft
Princ Krapotkin o situaci vRosku
ruce kapitálné těžký "džáb"
"Tatíček car" délnímu lidu dal
místo chleba olovo místo sprave
dlností kouty a bodáky teď ho
mohou překřtít na caraotčíma
Železem a krví re nechá na Čas
utlumiti zážeh revoluce ale pak
vytryskne tím mocněji a shltí ce
lou tu prohnilou stavbu ruské
autokracie
President Roosevelt umí víijor-
ně rohovat a dovede rozdávat ka
pitálnf rány Proto ředitelé že
leznic se ním uechtějí pustit do
křížku
V Coloradu nechali voliti i
mezka nazvaného Maud A dvou
nozi mezci za takové zhanobe-ní
voličského práva by měli dostat
pořádně za vyučenou
Kongres lid i státní legislatu
ry souhlasí s presidentovým piá
nem "aby dopravní sazby dráb
byly pravidlovány jen dráhy ne-
Stávka která započala v Pud
lových slévárnách nabyla ohrom
ných rozměrů múžeme-li plnou
víru přikládati sensačním depeším
zasýlaným z Petrohradu jdo ame
rických Časopisů
Stávka tato jest patrně vykoři
ťována níhilísty a liberálními
živly k politické agitaci avšak jak
vůdce stávkářů pop Gopon pro
hlašuje agitace tato nemá účele
destruktivní ale konstruktivní
Vzhledem k událostem kteréž
se odehrávají nyní v Petrohradě a
v Moskvě otázka co revoluční
strana v Rusku hodlá docílili jest
nanejvýš zajímavá a zároveň ne
méně zajímavou jeat otázka jiná
jak revoluční strana bodlá se z
chovali k nedokončené válce mezi
Ruskem a Japonskem
Známý ruský učenec a nihilista
kníže Krapotkin který tráví život
svůj ve vyhoanství v Londýně v
článku "Konstítuční agitace v Ru
ku'' podává náhledy ivéotlr ci
ní situaci v Rusku a poněvaž
Krapotkin zná dokonale ruskou
historii í jeho lid tu náhledy jeho
čteny byly se zájmem v celém
světě a Viáll i my je zde podává
me našemu milému čtenářstvu
Princ Krapotkin píše Že prvé
hnutí ve směru konstituce započa
lo v Rusku r 1856 a car Alexandr
ÍI byl myšlénce nakloněn leč
koneční přišel k náhledu že lid
nežli mu může býti dána konsti
tuce musí býti především zbaven
služebnosti a za druhé Že musí
být dříve provedena důkladná
oprava v sondoictví
Třmito dvěma velikými oprava
1833 al lo r 1866 Metl Ion
doťoti tu ncltiiil vypukla v l'ol
ku revoluce "Tato revoluce"
pile Krapotkin "míla ly nejsmut
nější následky pro Rusko a jeho
obyvatelstvo neboť í tamíavcoy
byly vApr-hnv tlalM plánv k tavě
deni konstituce poněvadž sa car
Altxsndr obával ie by to mohlo
býti podkladem k rozkladu říše
V r 1865 car se vyslovil ku
Šlechtě v Moskvě: "Potvrdím ja
koukoli konstituci si budete pliti
pakli budu jist ie to bude pro
dobro Rusi Ale já jsem přesvěd
čen že kdybych to učinil dnes
zítra by se Rusko rozpadlo A
toho si přece nepřejete?"
Tak konstituční myšlénka byla
pohrobena na několik roků a ob
evila se teprve opět v r 1875
kdy car odevzdal plán ku zřízení
konstituce profesoru občanského
práva K P Pobědonoscevovi
který o 'něm podal zprávu oepM
znivou
Další agitaci učinila opět konec
válka s Tureckem a po ukončení
jejím když zavražděn byl car
Alexandr v r 1881 tu v Rusku
opanovala strana reakční a byro- Viut Ia fvl ca„ n fwn
iwuasivuwtau
ovocnálutvl a hlavně l rokvo jsou
vznosné a Časem se idv brrpochy
by vyvine lét obchodní tshrad
ničiví
Uklahoma mi dobrou soustavu
rolnických škol a farmářské rtta
ným stykům rolnictva a rozšiřují
inaloht vědy týkající se pěstování
půdy '
Kolnici v Uklanorne a Ind úze
mí mají tu výhodu před jinými
Ie mohou pěstovat! značný počet
výpomocných plodin a neuvede-li
se jim jedna plodina jiné to zas
vynahradí a farmer je za svou při
činit vost odměněn
Ačkoli pokrok v krátké době co
území bylo otevřeno pro osadníky
byl zde učiněn veliký tu v pří
Štích patnácti Utech bude ještě
daleko větší a obě území tato se
pro svou budoucnost která jim
kyne odporučují hlavně k osazo
vání pilnému českému farmerstvu
aneb těm již by si spokojenou
pojištěnou budoucnost založiti
chtěli
Novinky z Firwcll Nob
kraté nemilosrdně
každou opravof ideu"
Poslední jednání zemstev tchva
luje Krapotkin bezpodmínečně
jedině mu vytýká Že se otáčí pou
ze kolem politekých otázek a že
nebéfe Žádného zřetele na hospo
dářské poměry mužíků a na pra
covnf poměry dělnictva
Princ Krapotkin přiznává ve
svém článku Že nové toto hnutí k
docíleni konstituce může býti
úspěšným jen tenkráte pakl! bude
podporováno všemi třídami ruské
ho lidu a zárovefi vyslovuje pře
svědčení Iq byrokracie dříve neb
později bude muBet povolit! přáni
lidu a končí článek svůj význam
ným prohlášením že revoluční
strana Ruska není oepřátelski
caru 2e není proti válce s Japon
skem ale Že si přeje vítězné jfjí
skončení a že především chce se
síliti ruskou národnost
Budoucnost Oklabomy
Ostátněnf Oklahomy s Ind úze
mím jest jistou věcí a nemá v
senátu ani jediného odpůrce
kdeito ostátněnf Arizony 1 Novým
Mexikem jest nanejvýš pochybné
OitatnS nebude Žádná velká ško
la jestli ostátněnf to ještě počká
Oklahoma a Ind územf učinily
v poslední době skutečně úžasný
pokrok a záhy budou tato území
tvořits jeden z nejúrodnčj&ích
států Rozloha vzdělané půdy
se tam neustále zvětšuje městečka
rostou jako z vodí? a lofiského
roku vystavěno tam bylo více
drah nežli kdekoli jinde
V Kansasu v Nebrasce a v Da-
kotách napřed povstala městečka
dráhy stavěny byly v té naději
Že se zemědělství kolem jich tratí
vyvine později v Ukiahomě
naproti tomu zemědělství vyžado
valo železných drah které se
ihned od počátku vyplácely a mě
sta jen zřídka založena byla dříve
než jich bylo zapotřebí
Území Oklahoma samotné rov
ná se rozlohou státu Ohiu lěŽÍ v
zeměpisné Šířce Sev Karoliny
Tennessee a Arkansasu na výcho
dě taxasského Panhandlu New
Mexika Arizcny a Jižnf Kal fornií
na západě a je na stejném poled
níku jako Dakoty Nebraska a
Kansas na severu a Texas na jihu
Podnebí jest v nf rozdílné a sice
značně se mění od severu k jihu a
)d východu k západu Rozdíl v
množství deště a v teplotě uzpů
sobuje povahu zemědělství ale v
celém územf lze neobyčejpý počet
plodin pěstovat! V severní tře
cině Oklahomy je hlavní plodinou
pšenice v jižef bavlna ve střední
bavlna a pšenice leč vedle těchto
ilavoích plodin pěstují farmáři i
jiné zoičně výnosné jako korou
vojtěšku kafírku a jiné pícniny
m "tt m t vit1""
Cbrlstl v jižním Texasu
Ve středu dne 22 února vyjede
t Nebrasky větší česká výprava
kteráž jak přihlášky nasvědčují
bude velmi slušně navštívena Z
Omahy vyjede se v 5 hodin večer
po dráze Rock Island a do Corpus
Christi cíle naší cesty vlak při
bude v pátek večer Na cestě
zastavíme se v mnohých jižních
městech které dle možnosti si
prohlédneme — mezi nimi zvláště
Šan Antonio jedno z nejkrásněj
Sích měst jihu V Corpus Christi
v rozkošném přímořském městě a
jeho okolí pobudeme několik dnů
což říditi se bude přáním osudní
kú Z Corpus Christi pak udělá
ffle si výlet do Starého Mexika
Cesta tato povede nás krajinou
úplně novou která teprve před
několika měsíci byla postavením
nové dráhy osadnictvu otevřena
Zde budeme vidětí sta atézských
studní jichž vody používá se k
zavodSuváuí a jiným účelům jakož
i více nových městeček a pěkně
založených farem Touto cestou
zárovefi získáme mnohých védo
i v W ttJ J
mosti o živote a zařízeni lidu v
Mexiku Lístky k tomuto výletu
obdržímejak mně slíbeno již bylo
zdarma Dále na programu bude
celodenní vyjížďka na moře což
nenf pochyby bude též zajímá
vým — Ovšem mezi jiným dobře
si prohlédneme a projedeme pěkné
okolí města Corpus Christi a zvlá
Stě pozemky na nichž přítomně
nová česká osada se zakládá Prá
vě v tuto dobu budeme vidčti far-
mery velmi čilé neb jejich rozma-
m m #
oite urocy dozrávají a do trnu se
dopravují Z ovoce nyní zde zrají
pomeranče citrony pomelo ba
nány ananasy jahody a jiné což
vse Duae krásným a příjemným v
nejtuŽŠÍ době zimy na severu pa
nu jící spatfiti Lístek z Omahy
do Corpus Christi a nazpět stojí
pouze f 32 60 jinak poloviční
jízdné Nikdo kdo jen poněkud
může neměl by této příležitostí
pominouti neb za malé vydání
mnoho radosti a užitku k získání
Pozemky v české osadě přítomně
se prodávají za $12 50 akr hotovi
a Í15 akr na čas Uvážíme li
všecky výhody této krajiny musí
me uznati že ceny ty jsou velice
mírné a proto kdo zakoupí nyní
může během krátké doby pěknému
výdělku se těšiti V nových kra
jinách jsou vždy peníze k uděláni
pro ty kdož v čas příležitosti se
uchopili Budeme míti zase zvlášt
ní spací káru na naši cestu Čímž
získáme mnoho na pohodlí a spo
lečné zábavě Výpravu budu
osobně doprovázeli Nuže na
ahledanou na cestě k slunnému
krásnému Jihu
36 S L Kostoryz
lne ao ledna 03
Doe 10 kdna spadlo asi na 8
palců sněhu To měly sáně 'hici'
Kde kdo jaké měl tak s nimi vy
rukoval Bohužel Že jen na kra
tičkou dobu neboť nynf se ui tase
jetdí po blátě
Občané Pr Dod a Jostf Novák
odetlali tyto dni káru tuČuého do
bytka do trhu aouth-omažského
Dac a6 prosince přihnal se k
nám pravý dakotský blizzard tak
Že člověk nemohl ani hlavu ze
dveří vystrčit Padat při tom ještě
drobátko vlce sněhu tak snad by
bylo u nás vše zahynuto
Petru Crowovi rozvalila se ná
držka na komu ze kterél Žral
krmný dobytek a 7 velkých pra
sat bylo usmrceno
V úterý poslal jsem chlapce k
p Janu Jeřábkovi našemu věhlas
nému mistru obuvnickému Když
chlapec přišeL ku dveřím tu prý
zaslechl tak velké bouchání že se
hrozně ulekl neboť slýchával Že
se někdy Ševci rojí kopyta a on se
chudák bál aby ho snad nepo
tloukla Dlouho byl na rozpacích
co má dělat ale konečně si dodal
kuráže a vešel do vnitř A víte
koho tam ještě spatřil? Pana Vác
Hurta jenž seděl podle pana
mistra a oba do toho bušili jako
když osm mlatců mlátf obilf Roz
umí se samo sebou Že jsme tam
měli hezkých pár nárů střevíců a
všechny byly zhotoveny k té nej-
větší spokojenosti Pan Jeřábek
dává prý do malinké dírky tlustší
dratev a k tomu se dvěma konci
Inu jsru to čtverácil
Ve středu kolem 11 hodiny v
noci zastavil u nás na dvoře kočár
Moje stará povídá: "Vstávej ně
kdo je na dvoře!" á jsem byl
teprve v prvním usnutí i počnu
se protahovat když v tom už nS-
kdo buší na dvéře Vyskočím
honem z postele pádím ku dve
řím a ptám se kdo je to "Jen
rychle otevři" ozval se zvučně
hlas z venku "a neptej sel'' Toť
se vl že jsem ihned poznal -po
hlase kdo to je Byl to p Vác
Bartůněk ashtonský sedlář Dro
bet jsme si spolu skřápii načež
se Václav vydal na další cestu k
domovu
Pánové Josef Růžička Josef
Novák Jaroslav Hurt a Jan Jeřá
bek jeli minulý týden na hon do
Sherman okresu Neb Při přlle
žitosti té hodlají též navštívit! p
Fr Hurta který se od nás minulý
rok odstěhoval
Při posledním blizzardu kterýž
nás navštívil dne 26 prosince
srazil vichr Vincenci Šafránkovi
kolo u větráku Jelikož byla velká
zima spúsobeny tím Vincencovi
velké nesnáze neboť následkem
pohromy nemohl větrák pracovat
Pan Šafařík si prý takové nehody
více nepřeje zvláště pak ne v ta
kovou dobu ročoí kdy padají
zmrzlí vrabci se střechy
John Horký
Dr JP T lifllul
český lékař a ranhojič
Zfldítní péči Třu u Jo nemocem zenflkým
a U6i8kym
Úřadovna v Karbach bločku po
koj 303-— Tel 1761
Uřa jnf hodiovi Od 10 do 12 s od i do 4
Obydlí 1951 již 15 ul Tel 1875
Omaha Neb i8tf
IAAiAAiiAAAAAiAAAAAliMfA
Jakub Svačina
rlaitnf
ELEGANTNÍMA HOJNĚ
ZÁSOBENÝ
grocerní obchod
v ě 1£09 Jli 6 olíce
V obchodí tomto nalemeU tiplo
Tjbéf vleho iboíi rrocernlho Zboll
JeíerutT prv Jakoutl Míra dobři
neb u Sva£ioyJNt ve tryku nekoukitl
n nt1 to ufiraiUjk Ntti
Jedneu podrob přijdete iae
í
a 1