Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 25, 1905, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -vwr -0r vr- w k r vjjrf -vtw vs#r yř
It]'aj i biiu iflilu ii shnný Jih o x
111 ii u
V roce 1800 pfqiuttilo Španél
tko Louitianu opětné Francii t
ta tli roky na to mtanovcný Írán
coutsliý koloniální prefekt přistál
v New Orleansu jeftti vfiak nežli
se ujal fízení kolonie tu obyva
telstvo pfckv peno bylo zprávou
Ze Louisiana prodána byla Spoje
ným Státům a v tom samém roce
(1803) s velikými obradnoitmi
klíče New Orleansu odevzdány
byly španělským guvernérem fran
couzskému prefektovi který za
měsíc na to s podobnými obřad
nostmi předal Louisianu komisa
řům Spoj Států Claibornovi a
Wilkinsooovi
V té době New Orleans Čítal
pouze 10000 obyvatelů z nichž
veliká vÉtSina bylikreulové z fran
couzského původu pocházející a
po osmdesát roků New Orleans se
vyvinoval pod převládajícím vli
vem francouské race kdežto vlivy
anglo-saské tace byly tam zcela
nepatrný nyní však pomalu fran
couzský charakter mčsta mizí a
New Orleans se rychle amerika-nisuje
V charakteru obyvatelstva New
Orleansu jsou však stále ještě sna
telny stopy francouzské galantno
sti a zdvořilosti
Vnitřní město hlavně francouz
ská čtvrt zůstala dosud nezmčně
na a na jednotlivých budovách lze
poznati kdo byl jejf stavitelem
zda Francouz či ŠpanÉI Všechny
budovy vystavené Špaoěly mají
železné ozdobné balkony v předu
a vnitřní pavlače a koridory jak
čtenáři P Z si mohou učíniti
dobrý pojem o zajímavé vnitřní
úpravě těchto staveb z pěkné illu
strace k tomuto článku připojené
Canal ulice která běží směrem
severozápadním od řeky Missis
sippi tvoří hlavní tepnu města a
na ní a okolo ní se veškerá malo
obchodní i velkoobchodní činnost
jižní metropele soustřeďuje
Ulice tato jest ohromně široká
a zde sbíhají se veškeré linie po
uličních drah New Orleansu Na
oí vypíná se několik krásných
moderních budov z nichž nejpěk
nější jest Godchauxova Jak se
zdá moderní stavby i na tyto Dej
důležitější ulicí jen pomalu nahra
žují staré budovy Canal ulice
rozděluje město na dvě části na
tak zvanou část "hořejší'' v níž
jest rozložena překrásná residen
Ční část New Orleansu a na část
"dolejší ' jež se všeobecně nazývá
"francouzská čtvrt''
Každého návMSvríka ovfcem
nejvíce vábí k sobě tato historická
Č4t New Orleantu jci začala a
vyvinula e v dobách kdy Francie
a Španělsko vládly svými rástupci
v Louisianě Hlavní ulicí v této
čtvrti jest Uoyal ulice od ní smě
rem k řece běží ulice Decatur a
Charbres na druhé straně od
Uoyal ulice jsou Dourbon Dau
phine Uurgundy a Kam part ulice
jež běží vesměs paralelně 8 ulicí
Koyal
Zde soustředěny jsou všechny
charakteristické zvláštnosti a pa
mátnosti francouzské Čtvrtě
Kráčí li člověk uzounkou Koyal
ulicí tu jest mimovolně pozornost
jeho upoutána k celé řadě obcho
dů malých i větších se starožitní
nami kteréž jsou specialitou
New Orleansu A Koyal ulice
orní jediná na níž se takové ob
chody nalézají a skutečně jest s
podiveuím jak takovéto množství
obchodníků může existovat! z
prodeje starožitností '
Nejdůležitější částí francouzské
čtvrtě jest "Jackson Square" na
proti němuž vypíná se proslavená
historická St Louis kathedrála
První kostel v New Orleansu byl
postaven na místě kde kathedrála
nyní stojí a sice v 1721 a byl
třikráte přestavován až konečně
byl dohotoven v roce 1794
Chrám jest ozdben vzácnými
freskovými malbami od Canovy
Po obou stranách kathedrály jsou
dvě staré Španělské budovy jež
byly zbudovány za španělské vlá
dy Starší z nich na rohu Saint
Peter ul nazývá se "Cabildo''
čili vládní dům a v této budově
odevzdána byla správa Louisiany
zástupcem jedné vlády do rukou
zástupce oné vlády jíž Louisiana
byla postoupena
Nyní v těchto starých dvou bu
dovách umístěny jsou občanské a
trestní soudy
Uprostřed Jáckson Squarů vy
píná so heroická bronzová socha
generála Jacksona jenž porazil r
1 81 5 Angličany útočící na New
Orleans
Na druhé straně "jackson
Squarů" rozkládá se po celé jeho
délce stará cihelná budova nazva
ná "Pootalba" jež byla zbudová
na dcerou Dona Almonastera za
kladatele kathedrály Svého času
kolem tohoto Čtverce celý spole
čenský a obchodní život byl soustředěn
Odtud nedaleko nalézá sc pro-
alavrni frsnmníoká Ittnicť
(1'ftuth Mm ktl) )tl skuirČně
pok)tuje hlavně v ntdli mni 7
a 9 hod ranní zajímavý pohled
V tržnici této oii prodávíny
tvknioy ovoc masa ryiy ave
iit lůiué speciality importova
né a lahůdky a uspořádání jednot
livých stánků lahodí oku velice
Maso so zde naváží Kusy masa
různých velikostí jsou přibity na
velikých špalkách a prodavač dle
velikosti určuje jich cenu Ceny
pokud jsem pozoroval jsou niŽŠI
nežli v Omaze i v Chicagu což jo
zajisté pozoruhoduým
Kdežto na západě i na východě
čerstvá zelenina jest nyní vzácno
sti tu v new-orleáoských tržni
cích jest neustále zásoba čer
stvých okurek řetkviček salátu
květnáku atd a ceny nejsou pře
hnané
Živobytí v městě Orleansu jest
lacinější pro rodinu než v Omaze
ale ceny v restaurantech jichž je
roztroušeno několik set v ulicích
kolem Canal ulice jsou ceny
mastný Restauranty tyto jsou
odkázány svým obchodem na ná
vštěvníky jimiž se New Orleans
v zimě jen hemží a proto majitelé
jejich dřou hosty bez nože
Byl jsem také jedním z tako
vých beránků nežli jsem poznal
poměry Ale jednoho dne jsem
zabloudU do malého francouzské
ho restaurantu poblíže francouz
ské opery a hle za 30 c jsem do
stal velmi chutný oběd a k tomu
ještě skleničku claretu
Francouzská opera jež posta
vena byla v r 1859 nalézá se na
rohu Bourbon a Toulouse ulic a
byla až do nedávná společenským
střediskem všech kruhů milujících
umění
V opeře z počátku zimní saiso
ny hraje činoherní francouzská
společnost a v únoru až dosud
pravidelně produkovala se tam
výborná francouzská opera Leč
tento rok bude New Orleans ope
ru postrádat! Ředitel Gazelles
který dle svého veřejně učiněného
prohlášení ztratil $18000 na Či
noherní saisoně engažoval sice
operní personál ve Francii ale
smlouvy 1 ním uzavřel pod tou
podmínkou že budou plato) jen
v tom případě zaruči li mu obe
censtvo new-orlcanské 150000 v
předplatném na operní saisonu
Leč do určené doby sotva bylo
upsáno $25000 a ředitel Gazelles
byl nucen požádali správu fran
couzské opery aby ho sprostila
závazku který na se převzal a
který mu není možno dodržet!
následkem nedostatečné podpory
se strany obecenstva
To jest opět jeden nepopiratel
ný důkaz že pomalu francouzský
ráz New Orleansu pohlcován jest
neodolatelným příbojem američan
st btífl nentrscu pomalu odu
mírá mlad4 rt jíl Minfrikaniao
vána a přiliv přistehovalecký 1
Fiaiuie )et v celku Uk nepatrný
le nepostičujo k dottatcčnéimi
vrpruJfttl francouzakého iint
k udrhiif tuk nákladního umelte
kého ústavu jko jest francouzská
oprra
Ředitel Gazelles patrně není vý
dČlkářem střiženým podiu vzoru
veliké většiny amerických mana
gerů neboť i jeho činoherní spo
lečnost jež dosud v opeře hraje
sestává z nadprostředních sil Byl
jsem přítomen provozování úchvat
ného Sardouova dramatu "La
Patrie" (Vlasť) a skutečuě nejeu
jednotlivé výkony ale i skvostná
souhra a přesná historická výpra
va činily neodolatelný dojem na
diváka
Francouzská opera se svou či
noherní společností má těžký kon
kurenční boj proti půl tuctu angli
ckých divadel a není divu že není
výnosným podnikem zvláště když
ředitel dbá více na umělecké cíle
nežli na výdělkářství
Blíže opery na Bourbou ulici
nalézá se pověstný "Absinthe
House" který byl postaven v roce
1798 V jednoduché budově této
začal být v r1826 zelenavý Fran
couzům tik nesmírně milý likér
absinth prodáván a prodává se
tam dodnes
Z malého nepatrného nápisu
jímž je starý pověstný ten obchod
označen sotva cizinec může vytu
šili Že jest místnost ta jednou z
proslavených specialit jižní me
tropole (Poirraíováal)
Poučení pro rodiny
Nejlepším poučením pro každou
rodinu jest ukázati jím cestu jak
mohla by bez velikých výloh do
bře žiti a ještě si něco pro případ
nehody uložíti Pan Fr Bureš
Frýdek Texas jest toho náhledu
že lze toho docílili tím bude-li
každá rodina stále míti po ruce
Triňerovo Léčivé Hořké Víno
"Srdečně děkuji za Triňerovo Lé
Čivé HořKé Víno neboť jest velmi
dobré pro chudokrevné lidi Uží
valí jsme ho a pozorujeme že jest
veškeré chvály hodno Od té doby
co jsme ho začali užívati jsme bez
lékaře a tak jsme si uspořili hod
nou' částku peněz Bez tohoto
léku nebudeme" Triňerovo Lé
čivé Hořké Víno nahradí v mno
hých případech lékaře protože
především upraví žaludek obnoví
krev sesílí nervy a svaly a vlije
novou chuť k životu v celé tělo
Kdykoli tedy nastane nechuť k
jídlu nebo tělesná slabost zažeňte
ji tímto vínem Zaženete mnohdy
velikou nemoc ale vždy docílíte
toho že udržíte si zdraví a sílu
V lékárnách Jos Triner 799
So Ashland av Chicago III
' ' ":'"" a- ' :„ ! "-%- „!''' : ' ' i
n - ' I"- - i i f :
„ _ v r t ''-'' J
I ' ' ' ' " " ' "'' "
r V "' ' jf - ' '' ' "
X - " "i
- j
POHLKD NA "JACKSON SOIJARR"
aoresái spglku
t ifcoslt DMiiIrké ťolpor Jrdnl
pni iiri'ii'ltil Uljri
Inumotii ImWk Wim iinln Ncbrnku
uhh pRkniy h Ml hlKn
lllnfiit Jednota v St Paul Miniu
1'Niltiífl foitilm vfliorcm i najilnu
ti(n' wnvk tmiiriďnf in kmI k A m rlrt)Ny
wJ ln ImuIiiii VKlknpftiiUiicU FmmiI Dhoii
t l nul Minn I niUtciifpilHril J Aulircon
ttlnnoiHtlla Mlím 11 mínlwpďiUort Joipph
I rum Alku llnpkln Mlnn Vrlln1 njomni
Krmil A Kn-htM 1'huI Mlnn Vol kopuli lo
iin Jiwpbii fyrn MlniiPitpDlIn Mlnn
1fMlon:8flh(íiMMlliii Ht i'ul Mlnn
Inf lil Jimi ťliJ Dolim IVMC Itb
li #l 1'nul Mlnn
Ctrrllutnl iprivy RftEAnlUJf v lom ipolkftm
lulmti ei-rvencl MJnu a lednu
Č I t Montffomcry Mlnn
)dl)f uchfige ksMou Čtvrtou nndAll t
nAiicl fMm Jun Nootný mfutonfad
wdn Jftknb WnndrM Talnmrf řr Mlx
Wotntk Váí-luv PpiM'k VnUUňa Vojt
Nřmec dfivérnlk Frank Vanha
Č II Mhwločecli r Le Hneor Cenfer
Minnesota
odbitá ivéschííH kaídou f nedSII ▼ mě§u
nnllOOK ťredneda J f) Krenlk LeSaeur
Onntfir Mlnn j mUtoprod V L Vratioiký
LuHounr Oontor taj J HKaleroHLeHueur
CoDtur ftíet J Ricek Lt-Souer CnterMlnn
Č III T St Taní Mlnn
odbýrágvé schfixe každou 8 itřeJu t míelel
PfodHnda Václav Kotnourit tajemník F J
Pavleka 657 Oanton Bt 4Cnlk Krant ÍIo
ráíok S44 ťleaisant Ave pakl Fr Hamal
Karel Havlíček Borovský ě IV
Minneapolls Mlnn
odbjvátv KChAie každou 1 nedřli v milici v
líni { 231 corner nf Wanhlnftton & Oedarave
Ho Pfodacda Andro Jurlk taj PotrHtraka
WH-Z Ht 8o„ díetnik Adoll Kjubltíek iW
Washintrton ave pokladník Jan fitráfeJda
m Ontario Htroet 8o linut
Č V t Noré Praze Mlnn
odbfvásvé tcbAze každou 4 nedřli v rntníci
Pledneda Váo KHta mÍMtopřed Jun F Ko
h tit ňCotník Ant F Vrtli taj Ma-íl F
Baitýř pokladník Vojt J OhalupkI prS
vodii Frant M Korbel vnitřní trá Jan
Kratochvil venkova! tril Vac Pykal db
rírtiík Fr PoiiiIJ
J A fínmenský ž VI v Jfayward
Minnesota -
odbývá iob&ze 1 nedfill t mínící Fredi
Fr fitstnk AtiHtln Mlnn UK No 2: mltto
ltttii Mat lienelj taj Karel Funfar Olen
vllle Mlnof flCetník Albert Paonvskf Olen
villeMInn poklad Václav ftredl důvírník
JoiefPlevka
Karel Veliký í VII T Noří Iřebonl
Minnesota
odbývá ivéttcbfiite kaídou 3 nedSU v mfinírl
Předseda Jan Klaln Montirom jryMnn„KU
Noi mlatopředdVoJtóch IJlilířMontBomery
Min ItR No il tajemník Václav A Kdol
Kilkfiiiihv Minn RK No 1} AAetnlIc Jan
Podojil Kllkonnoy Mlnn Kít No 1} pokl
Jan noaka Kllkenney Minn U K No 1
C VIII Rornost Owatonna Mlnn
odbyváivá ičbfise kaídou 2 nedCIl v mSifci v
Jednu hodinu udpolv nínl Č S P B Pfedneda
Fr MaUnerj m!topfed Lijopold Důlek)
Ujemriik Jno O FlMberi díetnlk JffPechíki
pokladník Adolf Horák
Spolek ě IX t rine Cltf Minnesota
odbývá vé icb&ífl každou S nedfili v mfiilcl r
1 bod íwlp Předseda Jan Studil tifstopřed
Jan Bárta tajem Cyr Kao detafk Anton
Pe ek poklan Váelav Karaa prlivodíl Tom
ďtíll vnitřní atráá Jo Procbáaka venkovní
stráž MatíJ Procháska l'lne Oity Mlnn
t X Čecbosloran t Ollrla Mlnn
Odbývá ivéicbOío druhou nedCIl vmSaicl
Předncda Ant HoCok mlatopředaada John
Rrtok tajemník Karel Hubák áíetnlk
Hed Kotek pokladník Karel Kohn
Čechle ě XI r 80 Omaha Neb
Odbývá tchfiíe kadý druhý ítvrtek v mSiť
oi o ourn bodla veíer v linl Fr Laitnera Před
ledaJan Červený 20 a Q mlatopř Fr Lalt
rier tajemník aá£etnik Adoll Zezulák tit
Nortb 20 ul pokl J VocáaeaZl 4c B St
Číslo XII Chrudim r Kaclne rYl
odbývá ivé icbuze každou třetí sobotu v ať
lei v 7 hodin veíoř PředHoda Kar Ůáalaviký
MM N Geneva t) mifttopředn Jo petržilka
IWW N Oeneva it taj a ííet Jun Ilavllna
N Oeneva t poklad nik Vác Janou
IBIS Albert Bt
tkh XIII Čvnkf Ler v Wcaforth Red
wood Co Mlnn
odbývá ichfite každou druhou nedflll v ntítl
PředNeda Karel KoulekVeitta Mlnn i mlato
předa Václav Platuika Hnaforth Mlnnj taj
Henry Jedllíka Venta Mlnn díetník Ant
KotvMl Veaía Mlnn pokladník Jan Kotva!
Vesta Minn
Číslo XIV Ladimír Klácel
v TuNcobla tVlH
odbývá chfte každou druhou nedíll v mIMel
PředHeda Albert Kufa Jo Boukup mimo
pfeda tajemník Vác lliirnack Joa Havel
(Metnik Joa Krahulec pokladník
Jun Hus é XV Hopklna Mlnn
odbývá avá chttre kaíídý druhý pátek víta
veíer v Anderaon Halí Předa Jan Hhonka
Uox 1I mfibipředa Jon fttf-yfttjp i taj Jon
Ileyda Box IHlopklnn Mlnn( úřetnfkjan
Oervený pokladník Frank KM
Nebraska L XVI T Omahii Jícb
odbývá ivá achftue kad prvnf dlerý ▼ míaío
v mni Melove Předseda Ohalera Marel
tajtmnika Aíétník Jakub MareU IUJO Ho 1
St pokladník Karel Mareá a K cor 6tb
and Wtliiaiui Ht
ČíhIo XVIII Hratřl Heren
T Drywood Wla
ivollllal náledulíclářadniky( pfedneda Ja
Plllor mitopřededa Frank Klnkor tuj
Josef Fucha áťet flohumll Jcmífek pokl
1'oin Kyielkr prft vodil Jan Hvomu vnitřní
tlrkt Joh JoHlfnk venkovní utríf Řtřpán
Najbrt poíelnl výbor Ván Novák Joif
VUeník Jan ťornmn Bchtitf ie ed bývají
kaUdou druhou neděli v milici
Johánek Bratři
vlastní
první třídy Htiloon
- 1102 WIlHam ul Omaha 'eb
Dobrá tíd likéry a doutníky— Chutná