Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 25, 1905, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    = 1
4
'A !
7
10
♦ :l
' í
'i r?
i
1
r '
' '
u
r
1
t
t i
f
r
i
V
f
'í
Tržní
rozhledy L
i?
ífl
4'
Chicago aa ledna
Nějaké radikální zmÉny v obil
dI'd trhu nelze jíl tento mfisícofie
kávatí Uursovnf medvědi sice
jíž celý tento míilc tlafiíceny ple
nice dolo ale v etiku rozdíly jsou
nepatrný poněvsdž i tito iptku
I1Č0I tkadcové rolnictví se obi
vají aby te nepíekalupírovalí
neprodali víc nežli co by mohli
dodatí
Možnáže nynějlí kříse v Rusku
bude míti poofckud vliv na oživení
obilního trhu a pak také ještě jiná
vlc Z Argeotíny ae totiž ozna
muje že tamníjll rolníci drží pie
níci zpátky a necbtéjl ji posýlatí
do tíhu pokud nedostanou ieplí
ceny To by mohlo pfívodíti po
oěkud zvýieal cen vzdor úsílov
nému namáhání medvědáaby ceny
udrželi v nyníjSf nízkostí
PJeníce IttV Číslo 3 tur dle
vzorku prodávána byla ÍM7# —
118 t 3 Červ Ji 13 — 115 Cíl 3
tvrdá Ir 13— í16 t 3 tvrdá 105
— 113
Jirka t t aeverozáp přínáiela
— í18 č 3 113—114 č 3
105-114
Do trŽÍSť přiváženo jest nesmiř
ní málo korný vzhledem k té veli
ké órodfi kterou jsme letoi milí
Dle toho je vídét že rolnictvo ne
chce e kornou ť ůyúéjSích cen
rozloučili a U čeká jeřtl na ceny
Ieplí
Koma žlutá č 3 íA—4%lit t
t% ti l 3 bílá 43JÍ-
43# 6 3 bílá 4ili~41 4 mích
43 -4JÍ? % 3 ~4
t i ái% 43 btt třídy 36—
40 i
Trh na ovci byl ušlý le bez
života a ceny nátledkem tobo o
poznání klesly 6 3 bílý prodá
ván za iťi—ptá & 3 bily
—31 £ 4 bílý 30—31 č 3 mích
Zoji i 3 mkh 3o#c
Žito následkem mentích dová
žek rfitlo dobrou poptávku t ceny
yyilí Čí 3 prodáváno bylo za
81 í 3 77 a budou-lí dovážky tak
rrulé tu ceny budou jettí vylil
Ječmen byl taktéž v atálé ceol
pří alabých poptávkách a druhy
ke sladování pííoáleiy 40—30 ke
křrr-eoí 3O--3SC
Jetelové semeno nabízeno za I9
až fi3
Ložné semeno ze aeverozápadu
e 1 oibízeoo táti21% trh byl
pomalý „
Seno vybrané tímotby 11350--13
jo £ 1 lil— 13 c 3 Iío—
'io č 3 I9-9 3 o nbrané
prerijfííli 1-1150 fi 1 19— 9 5°'
637 jo— í 3 I-I7 4 ř'
6-50
DobyM Irhl
Dovážky hovízího dobytka za
minulého týdna byly dosti řnaCoé
a následkem toho ceny poněkud
"irr--Tl~ rrr JiISJP IIIStinprTWMWirBa7r7 aTT#l
''' yit iÍTk4 t- r í fl
PAHI EXPELLER i
'WJ
51
IMmi SUŘnfíb WttfAfi iinWmA
li W44 UUCL
HV ť umu 19 Yf
msw w i" "1
Ora RkhttřiiieUWr
tri ávmirt úfstftfM Bf-
6 rumitliHl ttf+fHtrm Hnrntvt t 'trJitft
Áin-U a ¥UltUlM lít (fc
skleily v celku vlsk jeu nepatrné
l'o ize Ipatné druhy lly pomalu na
odbyt ale když kupci rychle brali
vícehny tepli náklady tu trh i
třrníto Ipilníjlímí náklady se oŽi
vil
Uylí bychom zasýistclom tou
radou aby Ipatně krmený doby
tek v aynějlích poměrech do Chi
caa nezatýlali neboť jim to při
nese jen Ikodu
1'raiata ae drží v té samé cent
jako minulého týdo a všechny
náklady hlavni Ieplí lly rychle
na odbyt
Také skopový dobytek setrval
v třeh samých cenách jako minu
lého týdne a kupci se nesnažili
ceny tlačit! dolo pontvadž dováž
ky jsou v celku malé
Ceny byly následující!
Ftknf f eJ14l foU „ 1$ VZIA l
UmA l k prott4ilm Il V4tfi H)
VhU Umm„ „„ %tWV
griif ll5S4-
íiAiMia ÍWíf
Tí!t „ ThgfiV
PriMU WU MjlopM'
FrtMM llká f jrfertei „ 14
PrwwU břM 14
íe píífti ti k tftmnfm 1 VVf
Tb ji u „„ $rar7
Omaha 34 ledna '05
Spekulanti zde jsou pouhými
tatrmánky v rukou spekulantů
chicagských Trbne-li tam Ar
mour vlastni jeho zástupce Valen
tine iBorkou tu v Ornaze dle toho
tatrmánkové tancují
Měníce £ 3 tvrdá nabízena za
105—106 ř 3 tvrdá 100 č 4
tvrdá 9r-i00
Korná č 3 žlutá 39 č 3 žl
38 £ 3 bílá 39 i 3 bílá
3# Č 3 mích 3 £ 3 mích
3# £ 4 mích 37ž bez třídy 33
—37'
Oves č 3 bílý nabízen za 29 j4
£3bílý39Xř 4 bílý 38 £ 3
mích 3?# £ 3 mích 3 £ 4
mích 37—37
Do jatek nebylo pííveženo mno
ho bovézíbo dobytka ale doití ke
krytí sj-otřeby Z počátku týdne
ceny poořkud vstouply ale pak
sklesly a pohybovaly se v Uch ta
ftýc kolejích jako minulého tý
dne
l'o prasatech byla čilá poptávka
a tato ila dobře na odbyt avlak
za cen skoro nezmřořných jako
minulého týdne
Trh na ikopový dobytek byl
čilý a ceny pevné
Českých
spin
Tábor Nrbrk M771 MUA
odbírá iv pfTiilniii aotofiíM kudlou prvou
IřtVI ittwilu f IntKirl itn I101II11 "'!
HiiHolurii'
Vlli't koňmi J HrltilH
íchciU DtiKt Jolill hlfltmríii
klork IXia PmrayrikfyrftnirifiJ Kohout
I'lp Hokulky Tyrle 1
oiltif á i'hSio iwlriou iiiAíifn '
kudlou i!trlou tim)ll v tnl Miol
iilkn Anii i)hlolorc :' U lil úl ml
uuřkyé Kmillu Hhltlioril Ift m WiII
úl Ujmu (il- Mnrla Vu I'J1h II I ul
ifoloW Annřv'ln 1KUJI Cl UÍ poklml
lr ř"fnllk llllfk IW JI I ul tloior
! Lalii MuKlua #hnr mitlntku Krntl
ik Kum'1 Mrjr Ku SUrla Vnrt í't-
lil vjboř Mart ilolcj Annu llnHiu
Tá'ir Ni-bran-lá Iipa ťM WOW
iKldf keliftw kttW prnl třnil etrriok
m'lf v HokoIcviiA um J 14 ul Komol Jony
Kur niUtokonaul K J K rJf I klork
Anťm Nuvtk lit ( Mth Htr„ UiiknrAK
"Lže Jan Hus 1 1 Krtířfi l'ythl
odtifvt v4 dl óruhf kHvrtf UvrUsk i
řii(:lv hodln fvr vpolkov4ralntaot
t Hokolovol Velicí Kunclíř HuíI Havelka
řl U44 Ho II Mtr K K rrtid Hltmt
lvft Ho 14 Sir Anton Turynk Moř K
l'odp Kokol Tyri 1 1
jdbfvá iré iirhfjie dvakrtt mítifné kadoi
I aadll S pondill v mtiirl vtlnl Motrové
0"tlorinlchHeodtf 4 aa i fiedéll v fijbu
plilltnichůf I ofiřil dubnu a Cvrtltti
4 liclnu a iruou ťřdinda Krank Ivoitck
2!r Ho lil it mltoř"líla JIM 1'lťha 1WI0
HjkHt taj l'třTli:hJ4l7onKt0ftn!k
f ar Bo i et polinám v r
Knnd 1241 o lí Ktr výlor majetku Aur
Icruín rtlmoa l(okuak ío NPmoc Uf0o-
roínlk Balt Boudar vío Dř VJ liobror-
k utVník J V Kaiuar p n Ant
Vaiák rlaornt v bor Aot K Norák JV
Kaipar aowirca joa Jindra
Tél Jed Kokol r Omaha
"ňh1il if4pravldflo4 ichfizo kaídou druhou
tftidu ro£fcl mtr # va miatnoa tl 22:
a Uih Ht Dtaroata li Havelka tajnmulk
ttud Klllnirř iVISWlIllitm Ht úíetník Aot
lufh pokladník Jan Koláíny
Kbor HrMa Koré Doby l H9 JČlt
Klbf áiví í:břM kadoS nudili v ro&atcl v
i tiododD v Niroloi afnf ťřddka Aona
Ruda Watnlea Mario Kriíltbaler poklád
alo Maria Vanirat MIH Wlillarn tajeaiBicC
Vlib Hitrto I4i ťopieton Ave
Kbor Boleklara l 60 itl)
táhfvi vhbui ktMou druhou ndMI v ru£H
Károdai íol o Kba bod odp Vyilouíllí
preddk Anna KrftJ'1 pfddka Vinci far
'nik 1444 Ho 19 Ht niniAalka itmtii Ort
mnlo# FranHíka f:onk JSJ4 Martba tt
Vrtol'! Ant Mru 131 Ho a Ht prklad
Marta l('n a Wlillarn ul docorkynl
lofa Jolon vr malHku Kktfihna lientk
Hwrla HadtUk Jraotíka ťeíek
Tábor tfyrta li m U 9 1
Mbfvaechtzl rvnl odll v míalfif v aokoi'
iM afni -fedwidka Mary Holl# rnit
pfd ka liMafaHl trn a vyiíoijíilá ffddwdua
wri#i uouvai tajemnice Rtrin vbib
ihovaki 1704 HVfťi H Ht DOkladnU'0 Mr i
llrwdví kanefffea Jarota Tlcbí rrmrí
a Marie vnus vmt ni atraz Mane re
Cht nk'jtBi ntrit hsrrwra Hrutit f-
nor ra!"tko Aona řirizda řinnt ftk
JrrHtjkai pil lkř dr L ivolod
ír F J Vopek
Úřadovna v Glasgow bločku
Obydlí na rohu 33 a Q ul
SOUTH OMAHA
Hodin? úfadiI: Od do 12 dop Od 3 do í odp
Od í do S r irtř
TJ f obydli SM Tel v oradovn Ul
TarwjUMMdrrkll
-iSí-tSUUSS '?2í:Ll popelí!
Český zákof šik zemře J
(Zvláštní idčleoí) Musím vám
idi ítí Že vaSebo starého odbérs
Ul Jana 1'aula (dříve Jana ťav
líka) není více mezí živými 'Mm
řel po pťtítýdní nemocí dne 15
ledna seilostí víkem ve Whítland
lowoíhípu 13 míl jížnl od Web
ster Jiz jJík kdež vlastnil 330
akrn pozemku vie mČI dobře
zařízeno Stařec byl vždy pilný
prodělal za ivého života mnohé
trpké zkoulky Narodil se dne
37 prosiocei833 v čížkově kraj
táborský v Čechách a v roce 1867
odstěhoval se do Ameriky usadil
se ve Watertown Wís odkud
se roku 1878 odstěhoval se avou
rodinou do ílastíogs Míno Koku
1883 zabral pozemek f Jižní Vt
koti a zde setrvat jíž až do doby
kdy bo neúprosná smrt vyrvala
rodinného kruhu Zaoechal zde
stařičkou manželku dceru Annu
provdanou za p Antonína Hrabá
ka ve Webster Jíž Dak a čty
ří syny Fraoka a Johna v Hau
gn Wís a Václava a Josefa ve
Webster Již Dak r poměrech
velmi slulných Pokoj budiž jeho
Zorarodaf
urs:
Importní a relkmiff
cliodriííl lihovinami
OMAHA IVJSB
výhradní majitelé
Jackdaw a Vure Vtter Samoliíných
kořalek
7ítAh dodaVaUiiíS
Hoderíck Dhu Skotské kořalky
Escaptroong a Virginii Dare vín
Hepsoldových Kalifornských vín
a páltntk
"MALT M ARROW" Kxcelsíor
Springf Mo
Sulpbo Salíae á Regent minerál
ních vod též
"AHILENA" jedijé americké
přírodní katarícké vody
OACKLEY BROS
ImportíH velkO'
ob:hodoíl llbovinaml "
OMAHA NEIÍRASKA
KENNEDVS EAST INDIA BITTERS
(Konncdylio vchodo liullckii hořká)
1
v J "
UieJaa II aa 16 KefP
odbývá schází avou ve čtvrtek 35
ledna v Sokolovně členové jsou
žádání by se viicbni dostavili
li Sláma S A a P
Iittr Prokop Velký L tZHQ I0F
pořádá pravidelnou schůzí svou ve
čtvrtek dne a óoora večer v síni
Frankově Všichni Členové jsou
žádání aby se do schfize této za
včas dostavili jelikož mimo dole
žité jednání očekává je též maličké
překvapeníčko Přijďte viicbni
if4
V
if
-1 - m ít
MERVIKE INVIGOBATOB
A Botonlo DíetiHatJon
TH4T WIIL N4T OKJWHf TMi HOT
oaucara oeaHuatiON
HIM IDY IN TMB WOUtB
RhoumariiiB DyrtiU
VnlptlcB rV4fttr UIM
mii'urM Kl'lny ímrlinty
tuiif UitoMM Impur Dlood'
0
la uxiauAtto am
ítmTEIÍItrTOfdCefBtVtíAuE
A nit U MDnrUllr 'l'ul " l Pr
DiBECíicnsirasra
MllJSMt)
řfopfUto A aol aimuelfri
OMAHO wa
' m ť fl„ w uj í r
Jak ryr1b?na Jr?t tír"'"" I'"'
Co Jkt vlah-k a pi-MIví vybra
njřdi kořínku A bylin oluahujl
círh léílvé vUkinoktl ntJyM
lifNlnoty pfl lářool uvedendt
ťhoroli a prcdplsn dle nich jnt
vyrrlliínn arlivoluK MkaM kttll
třM no dĎvfftí mcíl Hyml spolu
oliíany nopoplratolná JoJÍ vlť
nosil
Tato holká ncvyíaduje vylila
dovřní tifb nepřlrořný tílocvlk
a nemocný mtio Jínil Jakoukoli
zdravou potravu na niž má právč
chuť Ona povzbuzuje h neosla
bulo tCIesnotí-soustavu Fřednostl
tto Hořké dosvřdřujl lislre naM:b
neJlepAfch spoluobíani v každm
Hupni Života a dosvědfení o JJÍ
pfi"blvoMl Jitou pHHS četná n#ll
abychom Je mohli třeba Jenom
čáítcfnč uréstl
Toto Je nejenom pfisoblvý ale
laciný lék který kaídý mfiíe 1
opatřili
Pro dospřlé I díll Jest to neJlepSf
sílký prostředek a nápoj
Je zvMStc blahodárnou níínřj
liímu pohlaví Jakosllltel a povzbu
zovatel chuti který zpfisobí U
oiurzídost ""''tek energie
zir-!! dplnfi a zdraví a nový život
zaujme Jejich místo a kdykoli
Jednou podrobena byla tato Hořká
zkoušce žádná rodina nechce se
bez ní obejiti
Tóm JlcHž o© to
Po odealínf žádosti nSÍ korní
sařt vnitrozemských dnní a pHlo
žendn předolsu na vyraWnl Kea
nedyho vrchodo Inélcká hořké
žádoeť aby rproíténs byla dan
ri niífn rkdiimání řídí se in
airukcemí komisaře kolektor
omařkký vydal následující roř
hoilntitl Je uveřfejflulome pro
Informaci aafticn zaaazniau
ě octou irr11 st co
tlUWVSA KOÍKKTOKA VNITKOZKMSKf ( 11 VAVl
IJIKTUKT SKBKAKXA
Omnha HT íraiica
f'iinví 1Itrtl í (') vliiíiflulniel a fll huiind l I1h(lriřiil Omiifaa Ncl(
éi-OIJríl pMli na tyráhínl KK5EliYH VfOHOlX) ÍJfOf Kíl líofc
líP a irottn labv na v7ork vtiurmkt této a IMimti nhy rn}4ť1 brla juito Uk
fú j)lMíoma(il vrrka a doMenf víroh-dni b Mkttti na ákla Pohodnuti k-md-ut
vnliřixmkl) íictiíx) pUtuébo v takovf :bprlpilb j#m mho ntil#f1u ť ťrfpraf
ka sljsbttjft Jíílvé vianrnortl taktním pntuírn b mti!a bytí inm tntnAtna VtMuí Jí
rhod0i í KEMSgDrilO VÝCHOnO-iyniOKÁ IlOÍtKá vyríliínš flrmoa Ilř C' dl
pMpliti Bl(nb v uíto dřndroí iři btl rnřiidíiia Jko llví jr1rka ta bibíh bl
prodá Sira lí oy prodvCI mo-II platit rmtnl dB Hpojarirn Htaiftin nk oithoamci
lihovinami H drtio OKO W l'OMT kolaktrrf vnltroxkirkdiiil flint J0
TT "lil L £)— YlaO Omaha
XJUJUXlř Od WW 3ToTd
v
KAŠPAR COAL CO
vlastní avoje uhelné doly a může vám podat a
zaslat uhlí nejen na tuny nýbrž i na celé káry
Dejte nám objednávku 30
Tel 3387
14 a William ul
Telefon 1815
JONII UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
síltó stará mlmú i Mú in Mři a likéry
zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JSTaylor
Za jakost vSeho zboží ae ručí yfa Ji )
1209 Douglas ulf OMAHA NE0 t '$
POMNÍKY1
žulové a mnimorovil
Erank Norák 5I
V1
141313 So 13tb St Oraahs Neb
(naprott Hotlu Praha)
veiaraaiaii rrn prače a zaručena nupl
-11 Domoík v Omare Co aáethta tarlaf
: lim r1ft tpt