Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 25, 1905, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
rr
-1 '!5v&:ílL''
líospofiárshá
DnoíHln
uuownc
Ii-CD
'Udá JAN JANÍK
vyipj
pitém místě v řajfi hospodář
ských plodin zde přstovaofcb
ťrůmčrná sklízel po akru obná
Sela během Posledních ttvficeti
Miiiímo li tti il tu lr vidě
lijme Hínnnk niolno li jtl ku
koiui léta naM pírl támitcm
jrj hluboko tofmc t pdnrrhmt v
hrutč t ráídí iby tt tu tachtil
inth a aby tak pflla mtu co molno
nejvíce řimnl vlaby Na jtle pik
pole uvláílne a mfthue v dubnu
lili
Setba děje fte buvTto láJkovacím
jem nebo na íiroko Strojem
9 ae ai 20 liber oa fciroko
kolem as liber semene na akr
Používá li le stroje secího jest
ncjleplím takový jeni mi v zadu
stlaíovacf kolcíka (prtss drilT
r -% in "
České rekordy
Vitalita a Vbřlrot ormra
Rostlinářská odděteoí vládního
odboru zemědělského' vydalo pfed
nedávnem bulietio v němž sne
seny jsou důsledky vyvozené z roku osmdesát jeden buSI kdelto Semeno nesmí přijít a pfllií hlubo
dlouhého pozorování a zkoumání nejvítlí průměrná roíoí sklizeB k0 aIc l ne tak mělko aby
vitality či životní síly a klíčivosti dosáhla výše až tag buŠlů po vysýchalo
semen Vé spisku tomto sneseno akru Úrody brambor mohly by Kdekoli je mo2oo půdu náležitě
jest mnoho cenných poučení se značně zvýiiti zdokonalenými hluboko zorat již v létě aby se
zvláště pro semenáře a pěstitele způsoby obdělávání a zvliStě peč- do setí fádně slehla jest lépe sfti
semen VSeobecnou důležitost HvělSlm výběrem brambor k sáze- na podzim jeli vláha půdy ku
však mají položky týkající se ní Rostliny jednoho druhu pě- konci srpna a začátkem září do
všeho co má na vitalitu a klíči- stované na témže Dozemkuznačně statečnou Podmínky ty musí
vost semen vliv: se ve výdatnosti různí Hlízy k býti při podzimní setbě dokonalé
i ťrvnimi činiteli rozhodují sazeni měly by vybírány býti jeniponcvaaz musí vojteska do zimy
čími o vitalitě semen jsou vy9pě z takových kopců kttré vydávají náležitě vzrůst) aby přezimoval
lost semene stav počasí jaké pa nejvíce První výběr má díti se a ďo jara nezahynula Není li
nuje v dokě sklizně a způsob v poli dokud bramborv ieStfi ro toho je lépe odložiti setbu až na
sklizně i sušení stou Rostliny vyznačující se I jaro
2 semeno sklizené za vlhkého Pěknou zelenou natí si nvm ston- rri setue na široko se semeno
a deštivého počasí má mnohem kem a otužilostí rroti chorobám dobře křížem zavláČÍ
slabší vitalitu nežli semeno skli- mají se poznamenali Když pak
zené za podmínek příznivých se brambory sklízí povšimněme Troll kopání koně
Vidí se že semeno jednou poško- si jaká jé pod keříky takovými Pan Josef Kunci majitel řez-
zená nikdy již nenabude plné své úrodě a pak vybírejme hlízy jen z nlckého obchodu y Umaže táže se
slly- takových kopců kde jest jich nej- nás co měl by dělati s koněm
3- Zkouškami se dokázalo že více a kde jsou nejvyvinutěji Z jenž zdá se býti zdráv dobře žere
vlhkost je hlavním Činitelem roz- takto vybraných hlíz použijí se k i tahá ale v noci stále kope do
hodujícím v uchování klíčivosti sázení jen ty jež vynikají nejžá hrazení stání a vůbec do všeho
semen v obchodech semenář- doucnějŠím tvarem Prostřední kolem sebe Pan tazatel obává
ských Semeno uložené v su pěkně utvářené hlízy jsou lepší se zda-li soad kůfl netrpí kolikou
cnem podnebí vydrží mnohem nežli neobyčejné velké nebo malé Je-li to kolika kope se kúfl zad
déle nežli semeno uložené v kraji- Malé hlízy nejsou vyspělé ni nimi nohami hlavnědo břicha ale
ně s ovzduším vlhkým slědkem čehož nedají rostlině sil- poněvadž o tom není v dotazu
4 Nejlepším způsobem tudíž ný a zdravý základ PóuŽívá-li zmínka jedná se tu patrně jen
jak zachovati semeno v suchu se jich stále úrodnost brambor o zlozvyk kterému se kůfi může
zajistili mu největší vitalitu jest každoročně klesá a počet hlíz odnaučiti Pro jistotu však nežl
ukládali je v dobře ventilovaných drobných stále ie stuplluje Vý 1 přikročí frč k prostředkům odvy
mismostecn umele zahřívaných perem miz lze zlepšili t uchovali kácím budo záhodno prohlédnou
U(í tn_i A1 ! 11 I L 1 I 1 vt M J ml w
i kwiuiu tpusuuu je vbaK auioo 1 uuuuuiu uiaiuuur iiixuy nemen oukUdoe koni kozí nsni-Ji napa
aby semeno bylo náležitě zaleželé bychom sázeli takových brambor den nějakými cizopásníky Uývaj
a vyschlé nežli je ukládáme které již vyklíčily nebo počaly jíž to z pravidla roztoči aneb klíště
5 XMeni ii semeno řádně vy- nniti Vybrakujeroe-li hlízy ta- ež koně k nepokoji a kooání do
schlé udržuje se vitalita nejlépe kové docílíme konečně též i větší vzbuzují V případu prvém natírá
ťii icioie pravé naa noaem mra- urguy jeiuoz uramuory z tako- i se kúfl rtuťovou mastí (mercuria
U av uráčili itLuuií 1a musí pyu i vu inu vy usiy vnc oyvaji oiotmemj v pucaou druhem se
stále stejnoměrnou drobné slabé a méně výnosné důkladným hřbílkováním a Čistě
d teplota skladiště nesmí býti nežli úroda z hlte zdravých ním příživníci odstraní
za zaanych okolností zvýšena leč Kope-li kůfi ze zlozvyku odna-
ze oy semeno pyio náležitě prově rřstorárií vojtříkr t Sebrance uíí e omu DeíléPe uk zvnym
irano rak aoy vinkost ze semene přístrojem Kellerovým Kúfl o
vypařená mohla odnesena býti " UB Ly Ir °'J„ Cie" P4 řemenem jenž má nahoře
repiyra proudem vzduchu
se to nestane ZDŮsobí
vlhkost teplého vzduchu uzavře )íílía'
a-řadovd vétŠÍ lig 00
3 řadové 3200
tr IMUnttovy u ttlumliln riumurnty
ve velkém víbřrn oóť Vuň
IMIsoiiov) roiiogrnfy t MÚŮ 10 20 30 8 50 dalarfi IBL
VICTOR a COMJMUtA MIU í I í'l KOJ K
pro placaté u-korky a české rekordy y palcové
Hudební nástrojo a hudobniny z Ůooh
Výtrřné siruny — Hrací albumy
ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY :riíííih
l-řidové 8 no
3-řadové ta 50
Fotografické njmriíty (rnnicry)
v cenách Itoo faoo Í5 oo až lajoo kus — Veškeré fo(o
grafické potřeby velký sklad
Cttké hodiny s kukatkami v cenách $750 $3 50 £10 až £13 kus
Velký výběr diamantových prstenů jehlic náušnic a kno
flíků zlatých a stříbrných hodinek a zlatého zboží Zamítni
Anosť—Ve)m dobré ocelové nože nůžky a břitvy
Elektrické kapesní lampičky $100 kus
Elektrické baterie zvlášť 30c kus
CENY VELMI NÍZKÉ-Kteroukollv vře odo ranfi koupíto budete dph6
spokojeni pukli ne—penlzt vrátím
Obchod zaloíen v roco 1893 - TELEFON 4180— J ?0th I2m8
Avcfl Nev York NY
ED JEDLIČKA
Pakli ° 0"P0dké Besídky táže se dva Krouíky jako pohřbetDÍk Té
zvýšená " í" c " vojicsmuii hnito kroužky provlékne se pevná
1 ůi vl konopná fifiůra která se připevn
k ohlávce (k náhubku) a kooci k
zadním nohám koně (pomocí ře
menů obemykajících spčoaČky)
Šflůra uváže se z počátku dosti
volně ale poneoáhlu st stále zkra-
cu e Kůn při každém kopnutí
ného mezi semeny značnou Sko odpovídáme na dotaz tento
du Pro tutéž příčinu í semeno "láštním článkem neboť zajisté
chované během zimy v chladném Pojdeme vhod i mnohým jiným
ovzduší na jaře na své vitalitě hospodářům
ztrácí obzvláště obsahuje li mno- Vojtěška může se síti na jaře
ho vody nebo na podzim — totiž na podzim
7 bcmena uložená obyče nýrn "u "F ao P°'ou na udtí nepřliemnv náraz na nánosí a
zpusouem aycnaji a dýchám to ?" - tak konečně zlozvyku zanechá
jest tím rychlejší čím více vléby uuu- vocj w mes ve sou jiOII ce je6té jiné způsoby ale
jesi v nicn ousazeoo Uo isté "vwu"" WVBO' i"""" Fu""' tento zdá se bít neileDŠÍm
- ik: _ w 1 — j 1 r
v ua piuui 1 pan ic£ na
stavu v jakém ve půda nalézá
Když však jsou podmínky v obou
případech stejné dali bychom
přednost setbě podzimní poně
vadž v podzimu setá vojtěška dává
hou býti uchována za podmínek N'2 na laře "'"šnou úrodu
jeji:b dýchání nepříznivých a Vojtěška daří se výtečně hlavně žádné Žertv kdvž se sliznice dí-
_ A i I l_ J_L lil 1 I
prec zívorni svou silu zacnovaji napuveumacn pooei rek státu cliacího ústrojí zapálí a zduří
ba mnohdy ještě lépe nežli za Nebrasky dává mamenité úrody Takový zánět rychle bostuouic a
obyčejných podmínek uložení v celé východoí části státu jak se mhvátí i trubict anebo plíce
flvsan 1 kayby Qpme dýcháni se- muze xazay presveaciti na statcích Zakročte v Čas a užívejte Severúv
men zamezeno bylo tato budou nospoaarske zkuscDni stanice v Ualaam oro oiíce íakmíle nh
stále na své vitalitě ztráceli až Lincoln a též skýtá uspokojivých liev rýma chraoot nebo kašel
I J I I 9 '
konečné ztratí svoji klíčivost úpl- vysieako ve sireani NePrasce na HUim utiší tintt ilí2níc# uvolní
Oě V Oitých Prériích POSkytne li SelEUm a uanarlnf i4rh UnrUll
ě tt 11 1 _i t _ y _ i- 4 1 ér
9 životni sna semene zaleží na M' jen vnoanyen pouminek aDy se odrostlé Cena 3c a o ctú
míry stojí dýchání rostlin v pří-
rnm rnmlr m m aIÍm 14 U
{viiiviu iuuuotTiui viaiiy
jež obsahují a v oepřímén poměru
k trváni vitality semen
8 Dýchání není k životu se
men nevyhnutelným jelikož mo-
Nemohl int mluvit
IJyl jsem tak nastuzen píše
nám pan Jan Chouda % Porest
vílle Conn že jsem ani mluvit
nemohl a Severúv lialiam pro
plícemi pomohl Nejsou s tím
různých činitelích avšak jednou z
nejdůležitřjších podmínek jak
zachovati klíčivost semene pokud
možno nejdéle jest sucho
Vbřr brambor k lázeuí
Zemědělská zkušební stanice
státu Illinois vydala nedávno
"Bulletin č 81" pojednávající
"O výběru brambor k sázení"
Důležitost pěstování brambor v
iiiiooisn prozrazuje se jiz tím ze
uchytila
Půda pro vojtěšku musí býti ná
ležitě připravena 'několik týdnů
před setbou tak aby se náležitě
slehla Není li na podzim dosta
tek času aby se půda dosti dlouho
před setbou připravila" učiníme
lépe odložíme li setbu na jaro
poněvadž síti ji clo půdy čerstvě
zorané nesiehlé znamená z pra
vidla nezdar Pozemek hluboko
zoraný a slehlý se před setím
V lékárnách a u firmy W F Se
vera Co Cedar Rapids Iowa
1
l
W Ml
v
JI
Mi
agm c
M Wollstein & Co
prodá vám gallon
dobrého clareto za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státí pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul 0 Omaha Neb
SHosfineciiJulius Treitschko
obchodník importovanými a domiícíml
viny lilcry el doiatník:v
ROl a 33 Jlíni la ulit 6
Cluetu ll konpltl kořalky nb vln rWtU k nmii tni rrikf xklud tlxfli Jdto fmt A
16 nJI(tj[ Jskotl-Ccnjr Joo mírní—Telefon (1'iH mu Y
IHAMBUliSKO-AMERICKA LINIE
KpolcínoKt tato udriiilfl celý rok prarldclné upolcnl s Krropou drou
ArouiMirýml lodřml AcJrrcJih-jHÍ jízda z Htn Vorkn do Haniburkn
IahIÍ odjížděl re čtvrtek r sobota
Hambursko nicrlcbá Linlo tont nelotarií Nčmecki Trans-Atlanticko Pari's
rlaatnl 202 lodi malících rtbrnnou moKnont 541083 tun V5
třehto Jíou v llké níWnofnl parníky eabrnujlcl 24 drouíroubovýck paroloui
ponouii ceanuicicn zvlňme zařízeny )noi Takový pofet parolodi pí
aana jinainaiecnoDi ueieuue nromavu a cen Obratle s na
které Lu
vlaitnl Máni jiná apoTečnoit
HAMBURG-AMERICAN LINE
Proplav Spol Sev-nemeckého Lloydu
lJi parolodích expresních nejrychSejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a io minut
new yoiuc a inirMi:rí
prvlrtln4 doiir? po řyohlrh tprnnU:h parolodích
"Kaiw-r w ineitn 11" nAiHuř wntio (iuron" Kronu
(11
r riu"i imijrT pí uiiMiiiu:n uYouarouTiorun uiiroiooicn n inln tonKtri IVItOU
niihrh 00 (tou ílrokích "Hřmotit Ku'řurť' "nrliiiríi" "Hrinn" lfníiiT
der ÍJr"HKminlu AHirt" "Vrmn lrn"
l'ryiaainpouvoi oopravaikaw ctvrH'hrKitnio""Maln""N(cka"
Hlřodoaemnl doprava
KaXdon olwita — Kot-nUIn LuIn frlniiř- Tin Kfnlir Alhort Ilítnitrn _ (i
pouíeol olilfidnSJifljr v kajaU a futiKlpidutil ooa t'l ubraft na
JELRICJIS & CO 5BroadwayNow York
ClIIavnl lodnatolA pro Bapaduaw
II ULAUOUIIIUO UUf rJIIlOAOOITTIWíílM
rraviuema poauivm a
Baltimore
paroplavební doprava
do Brómen
pMiflo ikj Dorych rouru}xrfvh pfjltovotcb parnicích o4 7 MS dolOx)otun noinctlí V7
CasiM'1 ISrřlau Hlifln Koela llanorer ťranbfartItrandnborf Clifmnllz?feckar fV
II Irninfii ' IlnlMitiArn llrntiinn tu tíSil KU tmfwttit i
as nnjiil # i v oivkivii 11 14iv)U IKIHII U
Tyto parníky majf pouta Jlnu tFldu kJutul Jel on'n Jit Jako II kajuta
Vla Jmnooran parníky )on l bradnl nové Jl'ri gtmdované a aalooy
) kajuta) na palub Klvklrlckt oaUaui va Icb proauiriclt
Dalli lyriry podávají genarálot JednaUUj
A SCI1UMACIIER & CO 419 llanover St Ualtimore Md
JCLAiíSENiUSCQgji pesrborn_ Si Chicago III
pko