Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 25, 1905, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
otlu byl ipácliáa atentát leleinlč
dl' pokračoval páhlký prefekt
policejní "A jako vinnlk 1)1
dopsdsn král psMakých Žebráka"
"Nctnáruo toho páaa" pravila
Nelina- "A proč vňbec máma
tyto správy vaSo vřJřtiř"
"Král pařížské laty t kulte
Oktiv Dupuy jest )edoa i tatáž
Cáob" — tekl prefekt ostrým
daratem i pohlížel upletli nn dá
my
Zuzaně cachvěla se kolena pli
třelno (lovech
Sáhla i poděšeně k irdci
Kalina Helena zbledla a pohlí
žela to zděšeným pohledem hned
na policejního úředníka hned na
ivou dceru
"Ne nel" zachvěla te tiše "to
není možnél"
"Jest to již dokázáno"
"Byl jeho palác prohledán?'
"Ano"
"A co jste našli?'
"Dvaatřicet různých obleko děl
nických a žebráckých Celou kupu
paruk nepravých vousu a knírů
A drobných peněz plné koSe '
"Není možnál Není možná!"
odporovala paní Levalová
"To by nebylo celkem ještě nic
urozená pand" pokračoval poli
cejní prefekt "Ale v Brusselu
se objevilo Že kníže Dupuy jest
hlavou nebezpečného spiknutí
Stojí v čele darebákům lidem
Spatné minulosti a zapřísáhl se
ke zkáze společenského pořádku"
tázala se Levalová
"V pařížském paláci knížete
jsme nenašli dát tohoto spiknutí
se týkajících' Ale stačí že v
Brusselu byl mu dokázán útok na
dvorní vlak"
"Spáchal útok na dvorní vlak?"
zašeptala Zuzana na polo ve mdlo
bách r "Útok byl namířen na dvorní
hodnostáře ale mohl stejně stih -oouti
í rakouského prince Rudol
fa a pak by to byl zkčio neslýchá
ný a strašlivý!''
"Kde jest Dupuy?" tázala se
Zuzana rychle a opřela se o svou
matku aby neklesla
"Sedí ve vězení u brussclskýcb
'soudů'
"Není snad vyloučen omyl v
osob£ "
Naprosto ne"
Zuzana křečovitě zavzlykla a
klesla na svou matku
Byla bledá jako mrtvola
"Urozená paní'' pravil prefekt
"za své dlouholeté úřední činnosti
octl jsem se dnes opravdu v nej
trapněji situaci Uutfte sílny
mé dámy Dostal jsem roz
kaz že mám komtessu Zuzanu
Levalovou zatknouti a do Brus
' selu dopravili "
"Mne?" vykřikla Zuzana zdě
Saně
"Vás komtesso '
"Co jem učinila? Čím jsem
se provinla? Co je mně c'o rígaď
skébo útoku?"
"V kapse knížete Dupuye bylo
nalezeno psaní Toto psaní psola
jste vy komtesso Brusselské úřa
dy pak žádají abyste byla k nim
předvedena Lituji toho velice
ale protože rodina pana hraběte
Levala í pau hrabě Leval sám
jest v této zemí cizincem a podda
ným jiné říše nemohu vás nepří
jemností těchto zbaviti ani ušetřili-
Račte se upokojili my polici
sté věnujeme slečně nejvělí
pozornost Jsem předem přesvědčen-—
vidím vám to komtesso ve
tváří í v celém vaSem chování— že
jste úplně nevinna Tato nevin
nost bude dokázána a brusselské
"VViřady propustí vás na svobodu
Inu— Život lidský jest velikou tra
gediíl ťřiházejí se v něm pfípi
dy nad nimiž nelze ani přemýšle
li Cítím k velice vážené rodině
valí naprostou soustrast proto
jsem přifiel osobně abych se vy
bnul viemu nápadoému — Račte
se obléci a následovali nás "
Obě Ženy klesly si v zoufalém
nářku do objetí
Plakaly a naříkaly al srdtt
usedalo
''ledy mou čistou a pravou lás
ku te by uloupil sprostý tlačí
necf" chvčla se Zutana dusíc se v
pláči "Ne ne! Není tiioíni
la by byl kníže Dupuy viněni
KlameU sel On trpí nevinně
půjdu k němu a hlavou vrfýfcaou
a smčle pomoci mu t nehody
oiiftiti ho před hanibnými obvi
uřtilmil iAchl Neplačme mátí I
Nemáme k pláči příčiny cítím to
jsem o tom přesvČdčenal Kní
že Dupuy potřebuje pomoci po
tfebuje hodnověrných svědků již
nikdy v Životě neuměli lliátil
Pojďme matičko! Kníže Du
puy nemůže býti tpatným člově
kem I A sestoupiMi s cesty po
ctivostí čemuž vsak nevěřím pak
bo povznese moje pravá Čistá a
hluboká láska opět tam kde jest
místo poctivého človčkal Pa
ne prefekte děkuji varn za vaše
slova soucitu děkuji vám za po
zornost a takt jejž jste ráčil mně
osvědčiti ale prosím vás jen o to
abyste počkal až se vrátí můj
bratr hrabě 'Arrnand Leval ra
kouský nadporučík PoSlu za ním
dám bo hledali Bratr půjde se
mnou do Brusselu a bude pečovat
0 mou ochranu Otec můj sice dlí
také v Brusselu ale nevím zdali
1 jemu se na konec něco nepříjem
ného nepřihodilo" -
Policejní prefekt se uklonil
"Počkáme komtesso!" pravil
zdvořile
Kněžna Helena s obdivem po
blížcla na svou dceru jež se stala
tak náhle silnou a energickou Za
pomněla skoro na své zděSení
Balila a skládal i ona věci na ce
stu neboť dceru svou samotnou
nepustí!
"Odveďte nás vSecky ale Zuza
nu samotnou nedáme si cdvéstil"
pravila policejnímu prefektu
Zuzana poslala všecko služeb
nictvo za bratrem na všecky stra
ny ~ aby ho hledali
Policejní prefekt o belgickým
detektivem Frommem usedlí si v
saloně Zuzaníně a trpělivě čekali
Tím dokázal náčelník pařížské
policie skvěle že policista nemusí
povinnost svou konati s bubnem
a trumpetami!
Dokázal Že čím více jest po
vznesena organisace některé poli
cie pracuje s hlukem menSím a
meníim a — že vždy se potká
s úspěchem!
Asi za půl druhé hodiny vrátil
se hrabě Armand domů
I on vyslechl zaraženě zprávu o
knížeti Dupuyovi a pravil pouze
toto:
"Pojďme do Brusselu Moje
sestra jest nevinna to musí přijití
na jevol"
Fokm&jeííif bud
ffwé
proimc !
Jelikož ní zásoba kalendářů
"Amerikán' a "Vilímkův Humo
rístícký'' jest již úplně vyčerpána
a i kalendářů z Čech máme jíž na
mále odhodlali jsme se dávali ct
předplatitelům nalíoi za prémie
krásný obraz "Mistr Jan Hus
bučí se u přátely svýni před upá
lení n v Kostnici" za doplatek 35c
(krámská cena obrazu toho jest
Iroo) a anglický' úplný slovník
Webstrův za doplatek J335
(krámská cena toho slovníku jest
tj 00) Jsou to prémie velíce cen
Dé a neměly by scházet v žádné
domácnosti O dal Jí premíe vyjednáváme
jj Z Gn ® na b on ý
s 57 á rfft si il rfiidnrř
— Předplácej to so na
Pokrok Západ tu pouze $1
roéné
mm s
J Ls3 t&U ftf t£U U U U Vis? "£s--aw- o
SKstdá oběť zhoubné choroby této nejdříve nsstydlal Zdali pak j-te někdy o tom V
uvsžoval? V devíti t deseti případů povstane zápal plic ze zanedbaného nastuze- II
SSn které se usadí na plících Můžete býti upoután na lůžko a utrácet! peníze II
lékařům a oSetlovalclkám nemluvě ani o nebezpečí vám hrozícím? Nikoli! O
O
jj Severův Balsám pro plíce
zachránil už tak iniioltý život lidský K
A Vfiímněte si nastuzení a kašle hned když se dostaví Uvolněte kaSel a odstraflte £}
N bolest ze svých prsou pomocí SEVEROVA BALSÁMU PRO PLÍCE Lék ten N
£4 tiší zánět mírní bolesti a hojí chorobu Cena as a 50 centů
V IVzoruliodný lik Vyléčen po několika dávkách
JJ MÉ1 1sm kaRcl a dlouhý řas netnobl Jnera ani Jsem vám diky zavázán za vái BalHÍnj pro plíce V
U opáti Koncíní čotl Jcm v novinách o vafiem BuUámu neboť po nfikollka dávkách nabyl Jsom svého zdraví W
Q pro plíce koupil Jncm si Jednu láhev a osvEdčila so Zaplatí Pán B6h! Budu léky vaňe každému odporu- Q
S blahodárnou Jest to pozoruhodný lék čovatl Jos Haranta A
V '' M Grahok Calumet Mích ' { Montreal Canada A
jest nejnebezpečnějšf nemocí ledvin U
NHUHr V X R K II V 1 11 A H K O
8 BRIGHTOVA NEMOC
8 je li moče málo nebo žádná užívejte UUtUiUt uimui iuuiiu u juiui
1 _ Lii c a __-it c:i:i V"
i- ťři Brightove nemoci leavin oDjevuje se v moci mnono Dimuviny oevciu usiuijf junci
X Přivede ledviny a játra k zdravé normální činnosti SEVERÚV SILITEL LEDVIN A JATER JJ
8
8
I Si It II II d 1 II rl itf: nklu vattrhi nmn!ltni a na kořen bolesti a I"
JI Mil UUIUU1UU """v ' r- ~~ Tfc
TM tt m 1 n 11 ří n 1 ďna in r#níA m
W W w J W M J ~ M — J - v-
překoná žlučnatost Cena 75c a ři25
K Onvéží vás tsf
Srotřenetfl-Il lék k posllníní celé soustavy nic
nenajdete lopMbo nežil
Q Severův Životní Ualsiím
J Tsnto obdivuhodný silitol pfiobl na víechny slabé
ta orMny a dodává Jim síly phiobí na vínchna chorobná
Jk niiMt a tvoH nová vlákna Znovu oílvujfl a omlazuje
Lf Hercrfiv Životní Balíám vrátí vám sílu a dftvíru mládí
Cena 70 centů ~
iiUaí stHieči
řS IIUU SsVllla stvozada
0 Sir erfií on
U výboji
Zácpa a žlučnatost
e vSemi příbuznými chorobami se vyléčí _
Scverovýml
rilulkaml pro Játra
š - V- A — 1 _ ti 11 X -
ráno ČIhIÍ celé zažívací úotrojl a přivádí tílo do f
zdravého stavu Cena 2íJ wntft áj
houser jest zvláštní druh revmatismu jenž napadá sval- fl
kyčlí Jsou bolestné a činí oběť neschopnou k práci f%
V 1
0
U nlWt M
2Z
IfmPiSjISJWWHII
nsswfwftjftftř- M
Výlet do Floridy
PO
"Dixie Flyer" dráze
Ve středu dne 11 ledna uspořádán bude výlet z Nebrasky do Floridy s vozy spacími
veskrze z Ornahy n Lincolnu po Burlington dráze do St Louisů a odtamtud po "Dixie Flyer"
do Jacksonville Florida
Tento výlet bude osobně řízen a bude pod dozorem našeho výletního řidítele kterýž jest
dokonale seznámen se zajímavými místy po cestě a ve státu Florida
Jízda za denního světla z Nashv:lle do Atlanty přes Chattanooga a Lookout Mountain bude
zajímavou a poučnou ježto trať sleduje dráhu proslulého pochodu generála Shermana k moři
Včasné přihlášení se o místa ve spacím voze se doporoučí Pište si o úplné informace a
výtisk íllustrované brožury vyličující cestu na '
DMrlet 1'aiKWiKřr Apnt
Illltiuls Central II K
tiliiii rfc
téšiít JI
Dr C Itosowator
ČESKÝ LÉKAft
§
Úřadovna: "Bcc Bolldlng"
04 II do IS lopot
VD64lllo4 IS do ISdopol
Tel f ářadoTO 6H-Tei v byta 1217
nydh-Cilo NIT Jodi ullo
7IUtni potorooat ouJ ta tsoikm c-
4i
mm
Sou Co
[! I
TMh
tTVeIkcobcboÍDÍcl a ImportéřKT)
Sástopclřiniijt L Klrsebt 8r Frick Merbetz
TaL S44 g- - 1001 Farnaiv ulM Omaha