Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 18, 1905, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
BZ přítomné dobyt-
ZátáS 0 SIS 000000
Pařil měli v minulých dntxh
opit jtJau x velkých svých tensatí
t tál přiváděla v rozechvění arjn
obyvateltvo tohoto moderního
Babelu ale i polovici obyvatststva
celé Francie
Sensace tato točila se o ib
000000 sRatek španělského
granda s překrásnou dcerkou
chudého venkovana o kataloa
ikého kovářo a konečně byl v to
přimíchán též palížský syndikát
lviodléřů
Spletitá historie tato podobá
ae melodramatu a nikoli skutečné
události V letech sedmdesátých
v předešlém století Žil markýz
de Casa Riera v nádherném paláci
v Calle dcl Alcala v Madridě
Markýz měl veliké statky v Cata
looii a u dvora náležel k nejoblí
benějším dvořenínům bývalé krá
JavVJ4-A
oa vvctovánl a ktvl # pnp
roivílo v nldlurnau t A li tu ji
pojal ta ruaolelku 0a byl tehdy
50 roka stár ona zrovna dospěla
t8 let
Z počátku ŠťaMné toto manltl
ství markýze de Cm Riera zvrhlo
se v tragedii v níž markýz zívral
dil tvou mladou ženu pro nevěru
a vyzpovídav sc z tohoto zločinu
královně uprchnul do PaHže
Proti vrahovi soudy zakročily
avSak na pokyn královny Isabelly
jež tehdy naléhala se na vrcholu
své moci markýzovi udělena byla
milost pod tcu podmínkou aby
se nikdy vlce do Spané ska uevrá
til A také od té doby markýz
de Casa Riera nevkročil víc na
půdu své vlasti V Paříži zakou
pil si nádherný palác a poněvadž
vlivem královninám mu nebyly
jeho statky zkonfiskovány markýz
poznenáhlu je prodával a ukládal
n
Stsrý markýz Casa de Riera překvapivši svou manželnu na záletech
mladým Španělským d&atojníkem
Markýz Alexandro rte Caaa Klera dždlc jeho Jehož příbuzní clitíll
připravit! o milionové dédlctvf
lovný Isabelly Ačkoli byl již
téměř 50 roka stár čas nezane
chal oa něm dosud Žádné příliš
znatelné stopy a markýz by) sku
tečně hezkým mužem po němž
mnohé srdce ohnivých šlechti
ckýcb seňorit práhlo leč markýz
de Casa Riera nezdál se jevití ani
oejroenšf náklonnosti ku krásnému
pohlaví
Ale hodina jeho konečně také
udeřila avíak nešťastně neboť
markýz se srdcem svým ztratil
také čest své postavení u dvora a
tal se vyhnancem ze své vlasti
Jednou markýz vyjel se podívat
oa své statkj do Catalooie a tam
bo náhoda svedla překrásnou
- yesnicKou mladičkou dívkou Bylo
to dítě nevědomého chudého rol
oíka ale bylo v něm tolik přiro
zeného půvabu a tolik neobyčejaé
krásy že markýz de Casa Run
byl tímto dítětem přírody úplné
okouzlen a zaplativ jejímu otci
velkou sumu peníz odvezl si mar
kýz děvče do Madridu dal je tam
tyto peníze opatrně tak že když
v roce 1881 zemřel zaoechal po
sobě $14 000000 jmění z něhož
veliká většina uložena byla v cen
ných paoírech Tato veliká po
zůstalost zúročením neustále vzrů
stala a nyní obnáší již 90000000
franků čili £18000000
Markýz vyhotovil dvě poslední
vůle a obě byly po jeho smrti na
lezeny V prvé odporučil celé
ohromné své jmění bratranci
jménem Riera který žije v Barce
loně V druhé poslední své vůlí
liž vyhotovil dvě léta před svou
smrtí zrušil markýz první posled
ní svou vůlí a ustanovil univer
sálním svým dědicem synovce
josé Mora y Riera a pakli by
tento mezi tím zemřel tu mělo
dědictví připadnout! jinému sy
novci Alexaodn Moru y Rieru a
z toho mělo být vyplaceoo iooo
000 franků třetímu synovci Goo
zaleovi bratru ustanovených dě
diců Na to následovala tři tajemná
mním "Truff tu'Mv-tt-— r t m „ rmnnp„nnvxn
náhli úmrtí jf 1 tvoří druhou n
sačnt člt tápisu o JiNoooooo
J oié Mora y Riera přímý dMic
mirkýtův lemM náhle v MaJrl
dt ta 47 duí po úmrtí svého
strýce ji-nt mu odkázal obrovské
své jmění- Na to Alexandro
liontilo Mora v Kiera ukrotili o
přtnelcnl dědictví na sebe jsk
távěť určovala avšak netrvalo to
ani měsíc a Gonialo zemřel náhle
tél v Madridě a po ukončeni
smutku vdova po něm potQMilá
provdala se za šlechtice Angelotti
ho ten krátes po sňatku temřtl
též a za ním na věčnost v nékoli
ka týdnech se odebrala jeho man
želka Nyní ze všech přímých
dědiců a jich potomků zmíněný:b
v pohlední vůli pouze zůstal Ale
xandro Mora y Riera na Živu a
týž odebrav se do Paříže usadil
se v paláci svého zemřelého strýce
v Ruede Berriuial se odkázaného
mu dědictví a od té doby Žil v
Paříži
Tak klidně Žil tam mazkýz Ale
xandro de Casa Riera po 33 roky
jsa všeobecně znám pro svou do
bročinnost a svou výstřednost
Markýz byl důvěrným přítelem
pověstných manželů Humberto
vých a jedné doby je zachránil
před odkrytím zapůjčiv jim akcie
bonjy a hotové peníze aby mohli
jimi naplnit! tajemnou pokladnu
smýšlených bratří Crawíordových
a klamati tak dále ukázáním
tohoto bohatství důvěřivé věřitele
Humbertová takto valící se ka
tastrofu zadržela ale jen na
krátko
Po celých 23 roků co markýz
Alexandro Žil v Paříži užívaje
dědictví svého strýce závistiví
příbuzní kuli pikle a plány jak by
se tohoto dědictví zmocnili Dosud
nebylo odhaleno kdo byl původ
cem zločinných tecn plánů ncliž
stopy nalezeny byly v několika
provinciích starého kastillského
království
Konečně když spíkleoci se
domnívali že základy jich podvo
du a falfie jsou úplně již přípravě
ny k nastávajícímu zápasu před
třemi měsíci vyslali Pierri Rieru
pravzdálenébo příbuzného starého
markýre do Paříže aby tam vy
buchnul tajně připlavený podkop
obvinění proti markýzovi Alexao
drovi
Pierre Riera je zaměstnáním
kovář který narodil se a Žil v
Catalonii a ač neměl žádného
vzdělání byl přírodou obdařen
zvláštní chytrostí Do Paříže
přijel skoro bez prostředků netr
valo to však dlouho a podařilo se
mu nalézt! syndikát svindléřů
ktelí byli ochotní poskytnouti mj
všechny prostředky k "zápasu o
$18000000 pakli se s nimi roz
dMÍ a Pierre Riera nemaje ničeho
ke ztracení ale všechno k získání
radostí na tyto podmínky při
stoupil
Jednoho dne Paříže byla nanej
výi překvapena zprávou že vše
obecně známý markýz Alexandro
de Casa Riera jest podvodníkem
který se za markýze vydává
ačkoli je prý v pravdě synem btf
valého sekretáře markýzova
Prohlášení to učinil Pierre Riera
a podI k tomu také "důkazy'' v
nichž uváděl že prVnf markýz
fodkazatel) mnoho roků před
svou smrtí byl slepý a že nalézal
le na pokraji šílenství Jeho se
kretář prý měl nad ním úplnou
nadvládu a týž vyhotovil posledn
vůli markýzovu z r 1879 v níž
odkázáno bylo dědictví nejdříve
Joséoví pak Alexandrovi a Goo
zaloví
Pierre Riera v prohlášení svém
dokazoval že Alexandro a Goo
zato Mora zemřelí v r 1878 rok
před tím nežli druhá poslední
vůle byla vystavena a že sekretář
dobře o tom vědět Pierre podá
val důkazy ke svémj tvrzení ro
dinnými listinami křestními listy
záznamy manželských sfSatkú a
úmrtními Hity a konečně také se
vytasil kogií úmrtního
( tnosii Sin Martiuodt Ssruca ve
$pnr tku v nfml jrě bylo
ondeno ř Aleianlro a ('tonutu
Mora byli pochováni na hřbitově
této íirnoti v roce 1878
Srkfttil matkýte odkatalrle
dle tVrra Kury jsa prý pflhš
slář aby ť ni wnh vyMv?tj f
Alexandro Moru ukradl všechny
rodinné dokumenty kdyi starý
markýz temtet a odevzdav je
tvému synu poslal ho do Pařile
aby se tam ujal dějictví kterého
doMid ni oprávněně uŽIvá
Celá PařIŽ nalézala se nad tímto
odhalením kaullonakého kováře v
rozechvění a jak to již v lidské
povaze bývá že každý rád věfí to
oehorŠf o svém spolubliŽním tu
také téměř celá Paříž dávala víry
s ovům zchytralého kováře a po
čila považovali aŽ dosud všeobec
ně ctěného markýze za sprostého
podvodníka který uchvátit obrov
nké jmění a žil z něho po 23 roky
aniž by mu náleželo
Rozumí se samo sebou Že cen
sačnl tato aféra dostala se k sou
dům a Španělské úřady nadržovaly
kováři neboť nebylo ani dovoleno
právníkům markýzovým aby si
prohlédli původní záznamy farno
sti a jichž opisy se Pierre Rier
vykazoval (Patrně Že by byli
ve Špinělsku viděli rádi kdyby
e bylo toto ohromné jmění do
stalo do španělska zpět )
Markýz sám se ohražoval vůči
tomuto obvinění a podával i dú
kazy ku svým výpovědím leč sen
sační Časopisy pařížské byly proti
němu a učinily z něho konečoě i
onoho tajemného milionáře Craw
forda na jehož smýšlené miliony
se Humbertová vypůjčila ty
obrovské sumy peněz a tak začal
pro markýze ten zápas o $18
000000 vypadati velmi bledě
Mezitím však vážný časopi
"Matin' nenechal se strhnoutí do
tohoto všeobecného víru obvinění
a předsudků a vyslal dva zpravo
daje do Španělska a co nemohli
dokázati právníci markýzpvi to
podařilo se těmto zpuvodaiům
již rychle vypátrali že všechny
Pierrem Rierou ukazované a před
kládané litiny a knihy jsou falšo
vány a v týž den kdy 'Matin"
podal své důkazy tu syndikát
švindléřú obávaje se prozrazení a
pronásledování posadil ková'e
Rieru do prvního vhku ujíždějící
ho k hranicím španělským a ta
učiněn byl náhlý konec senoaci
j-ž udržovala pařížskou společ
oost po míníce v nspjetí-
Tblforl'a nurk Drnuji Hdt
ttU fiitroU k tlríí Win t tttravf vlet
ri který knllv jiný U'k vynalpwný
Jihu to My hotovit r pálu nnuu
kuhonfehiirvm1kirr(! 10 tato
VTtxllnáVh vyokytují Jnkol nra
Ilvnoat Clu&tvA nrmno nsatuwnf
průletu a řulmliil rxsil Tbed
řofďs Bitek Dranrht Jpit norem
nikdy chybujícftn proitliidkem
pro faludrk vnítřnoufl Játra a
Mvlnoví nmore Jrst to lék pro
domcí choroby ktrrd tak { Mto sa
volávají Kkftřt Jest to prárí tak
dobré pro dřť! Jak pro dorostlé
Jedna dávka každodenně od tohoto
lku bmr vyliW 1 neJtvrdoííBtJ&í
pád nezáilvnoítl neb zácpy a kdyl
vzato Jak naříjtona poskytni rychle
"''V! ""V!Uit Ttt Pro n 01
ThrIford'i Bl0it pruííht byl nAi w
dlnn Iťkíř Uhrm piti rkt my o
chcřmt Jlti(ho Kdytn#klotiiáífcltl
dobřf Tem# dívku Jp loUvcn Mhcm
JS hodlB trtrtil jme hromidu peníi i
lfkNkrf tHy ale Thedforďi BUck
Draught nim dfllá ty umd uluíby
ZMeJle od ViScho Ickárnlk ballffk
Thedford Hluck Utrnight Jpt-ll ( ne
m fla kldA aleteíK na TheChatta
boom Medicín Co Chattanooca Tctuu
ballíek Vám po4l postou
OIIikIIA
Loiin & Building
ssocíatlozi
v Bee Building
31 rok stará s nejatarií ví mčstě
Síni
půjčky na měsíční splátky a při
pisuje k dobru dividendy půlletně
při 6 procentech ročně na úspoře
né obnosy
(leo M JÍHtsínuer tajemník
South omaŽská úřadovoA V čínle 889
10 T i! i Mil 89
Bai na život
MŘU DfiiiSi
za skutečnou cenu
Woodmén teVorlct
(Df-ttvuf-ó Hvtl
ČESKÉ TABOKY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
339l(4 o vél 44—
Muž kterýž
hledá
stále příležitost k zlepšení avých poměrů
jest mužem kterýž jednou docílí svého
účelu' Jestliže se muž ten obrátí na
Chicago Milwaukea & St Paul R'y
obdrží takovou zprávu ohledně pozemků
ležících na této dráze aneb k ní sáhají
cích že mu přispěje v I onbě jeho za ště
stím a blahobytem Adresa
F A NASH (Jcn'1 Western Agt 1524 Farnam St
OMAHA NEB
Loo-Glass-Andreoson Ilardvaro Gomo
— -Drodivi ? velkatn—
TétZbné vyrážené f takované plechové náčiní — Cínovaní
železný plech a aovové tbof - OsnM drát hřabfky no
tbo2i oicykiy aireiL tumt didojo asponovace zooat
pi#chf
ÍUftl
tam _ i MWf tv
reeristru I oik k trtrav 1W
Onatia Jleb