Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 04, 1905, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
ti
'{
i J
i ~~
POK
Zaloicn 187h--ltoínfk XXXIV
OJIAIÍ
Z AMERIKY &
W H — " W
1 i- v
IHaita
um
"
A PÁD
VE STftEBU DNE 4 LEDNA 1905
číslo íj
r
Dr Chadwick nazpČt v Americe
Manžel povéstné ivindléřky
která ií dovedla vypůjčit na bez
cenné kousky papíru tak ohrom
né sumy peněz navrátil se z Pa
říže ae svou dcerou Marií po par
niku Pretoria do New Yorku dne
31 prosince a ačkoli policie v
New Jersey učinila dvakráte po-
kus aby ho„zatkla tu claveland
ský ierif Barry tomu zabránil a
dr Chadwick odpoledne po 4
hod vsedl s Šerifem do vlaku a
ujížděl do Clevelandu
Dr Chadwick tvrdí Že nemél
ani oejmenSího tužení o psdvo
dech své manželky a Že ho při
pravila samotného o ?8ooo —
vBechnu hotovost kterou ' mži
Dcera jeho s pláčem naříkali Že
učinila macechu poručnicí nad
tvým dědictvím které obnášelo
několik set tisíc dollarů a že nyní
nemá ničeho kromě několika ku
íro nádherných fiatů které ji ma
cecha koupila na cestu do Errogv
Dále děvče prohlásilo že otec)JJí
jest úplně nevinnen na podvo
dech macechou její spáchaných 1
žejakmile se navrátí do Clevelan
du dokáže snadno svou nevinu [
Když Chadwick byl policií
yew-jeneyskou zatčen a Fředye
den před rekordera Stantoja' tu
1 clevelandský Šerif Barry pVfnlóu
val sé vřele za Chadwicka j pra
vil: "On byl mým přítelem po
celý Život a žádám aby Irnému
příteli bylo dovoleno by mie do
provázel y takovém způsobu jak
se slufií na postavení které až do
sud zaujímal'' 'i
Rekorder se tázal má-li někdo
stížnost proti zatčenému když
se mu nedostalo odpovědi tu
prohlásil krátce: "Obžalovaný
propuštěn" a Chadwick s Barrym
rychle zmizel ze soudní síně
Soudce Tilden v Clevelandu
určil záruku ChadwickoVu na
$10000 a právník Dawiey pro
hlásil že záruka bude složena
jakmile Chadwick přijede do Cle
třtliůdu ' t
Chadwicková když jí byl před
čítány depefie z New Yoiku že
manžel její byl zatčen tií lomíc
rukama počala naříkati "O moj
ubohý manžel pomyslím-lí si že
musí být zavlečen do těchto stra
šlivých obvinění proti mni vzne
šených tu bych se zbláznila On
jest nevinen jako dosud nszroze
né dítě" í J
Dr Chadwick přibyl do Cúve
Undu se Šerifem Barrym v neděli
v pfil osmé ráno dovezen byl do
okrasního vězení odkud však
okamžitě byl propuštěn ns záru
ku již zaopatřili pro něj právníci
Kline a Dawiey Natohb šerií
doprovodil do ženského oddělení
věznice kde jest jeho manželka
zavřena Ta ho již očekávala a
sotva dr Chadwick vkročil do
chodby tu padla mu do náručí a
oba manželé počali plakatikdeŽto
šerif Barry dával oběma útěchu
jsa naoejvýš pohnut Po prvním
dojmu setkánf oba manželé se po
sadili a Chadwicková pravila své-
těm po-
0 mni
samé
mu muži: "Nevěř všem
vídačkám které časopis v
otiskly To jsou vtecheb
Věř ve mne důvěřuj mně
na konec vysvětlí a uvidíš
nichž jsem obvinována Nemysli
si že jsem tě podvedla Já ti po
vídám pravdu a všechno co o
mně bylo napsáno jsou lže'
"Já to aspoD doufám" odvětil
dr Chadwick "Já ti důvěřoval
ale mé myšlénky jsou nyní všech
ny spleteny To byla taková hroz
ná rána Potřebuji čas abych o
tom přemýšlel''
Když manželé rozmlouvali spo
lu asi hodinu Šeptem Že ani Šerif
Barry nemohl slyšeti co spolu
mluvili tu požádala tohoto
Chadwicková aby přivolal práv
níka Dawleyho a když tento se
dostavil tu oběma manželům v
hodinové rozmluvě udílel radyja
kým způsobem se mají bránili
proti- obžalobám na ně vznešeným
Když iprávník Dawiey a dr
Chadwick chystali se k odchodu
tu Chadwicková cítíc osamoce
nost svou znovu přistoupila ku
svému manželi a zapřísahala ho
aby jí důvěřoval načež Chadwick
se slzami v očích pravil že má v
ní dověru na tak dlouho pokud
tato nebude důkazy otřesena
Dru Chadwickovi bezpochyby
bude dovoleno aby bydlel ve
svém domě který nalézá se v ru
kou soudního přejímače pokud
boud s řoLIraa man-jly ' nebude
skončen
Na skřipci ofcžaloty
Senátor z Oregonu John II
Mitchell koogresník Binger Her
man a John Sorenson bývalý vý
pomocný šerif v okresu Mulino
mah byli dání dne 31 prosince v
Portland v obžalobu spolkovou
velkoporotou jež vyšetřuje pod
vody s veřejnými pozemky
Mimo toho z Washingtonu do
šlo sdělení že president Roose
velt zbavil úřadu vládního žalobce
Johna II Halla jenž měl obža
lované v pozemkových podvodech
stíbati Proneslo 'se na něho že
chtěl vynikající osoby před pro
následováním chrániti Seo-ator
Mitchell prohlásil že odjede ' do
kongresu aby na jednání jeho
dále se podílel Koogresník
Herman prohlásil Že obžaloba
na něho vznešená jest výsledkem
spiknutí zlomyslného pronásledo
vání
Senátor Mitchell pohybuje se
již přes 40 let ve veřejném životě
v Oregonu Narodil se r 1535
Pensylvánii roku 1861 odstě
lii~hl se do Oregonu Zastával
různé veřejné úřady Roku 187a
bvl zvolen do senátu kde byl do
roku 1879 V r 1883 ač výbo
rem odporučen ve společném za
sedání státní sněmovny poražen
V r 1885 však byl opět zvolen a
roku 1 Sos a 1807 znovuzvolen
utJiflta jeho vyprší 3 března 1907
Bíoger Herman jest 61 let atár
a nejlépe známá osobnost v Ma
rylandu ale r 185$ odebral se do
Orfgonu R 1866 zvolen do
snamovny oregonské a za dvě léta
nato do senátu kam v letech
18R6 1888 a 1890 vždy znovu-
zvhlen ua r 1092 ao 1090 za-
al v kongresu President
cKinley r1897 ustanovil jej ko-
isařem ve vládní pozemkové ú-
adovně odkud byl propuštěn
lži Ji neučinila nic ídatného 'tajemníkem vnitra Uitcbcockemv
nic!
Jelikož naše zásoba kalendářů
"Amerikán" a "Vilímkův Humo
ristický'' jest již úplně vyčerpána
a i kalendářů z Čech máme již na
mále odhodlali jsme ae dávati cf
předplatitelům našim za prémie
krásný obraz "Mistr Jan Hus
loučí se s přátely svýni před upá-
lením v Kostnici" za doplatek 35c
(krámská cena obrazu toho jest
$ 1 00) a anglický úplný slovník
Webstrův za doplatek £235
(krámská cena toho slovníku jest
$700) Jsou to prémie velice cen
né a neměly by scházet v žádné
domácnosti O další prémie vyjednáváme
Přeje "Pok Západn" milion t
odběrateli) I
vse se
že ne
2ČT Kalendáře Amerikán a Vilím-
Aíhley 111 81 pros
Ct redI Naleznete přiložený
ifí w na run &ap Kiery ipravne
dochází Za dolar Jest takový tf
denník zrovna darmo Ten m&že
dát každý a proto by bylo hanba
dát si ho zasýlat na dluh Mnoho
zdaru v příchozím novdm roce a
milion 'odbSratolft přeje vám vás
upřímný krajan v -
Krajan lebevrahem
V Chicagu spáchal sebevraždu
v noci na sobotu 66letý krajan
Jan Vašumpaur bydlící v č 1077
již Troy ul Vašumpaur byl od
dán pití a následkem toho vznika
ly v rodině jeho časté nešváry
Konečně si manželka jeho pí
Anna Vašumpaurová vyzvedla na
ně) zatykač v němž jej obvinila z
vyhrožování a psíídného cho
vání Vtiumpaurbyi dne 10 pro
sirde zatčen avšak policejní soud
ce odložil s nimi výslech na den
22 prosince Jelikož se ale Va
šumpaur v určený den k soudu
nedostavil odložil soudce výslech
na 31 prosince a nařídil policisto
vi aby krajana k soudu přivedl
V pátek v noci byl Vašumpaur
zatčen a uvězněn na policejní
stanici hinmanské v sobotu ráno
však po 4 hodině nalezen byl
cele své oběšený Oběsil se na
ilich upevněných na Železoém
mřížoví cely —Vašumpaur pochá
zel z Jaroslovic u Budějovic a
byl třikráte ženat Mimo vdovu
zůstalo po něm pět synů a dvě
dcery
Vyrostly fcez lékaře
Nastydnou-lí děti a není po
ruce vhodný lék zkouší i rodiče
Proto dovede každý kdo má děti
ocenit Severův Balsám pro plíce
Pan Jan Saustal 1 Reaďing Pa
píše V naší rodině jest Severův
balsám pro plíce už 25 let Máme
tři syny a jedou dceru a neměli
i a m a ti
jsme u nim nuay leicare Když
bylí nastydlí užívali Severův
plícnf balsám který se vždycky
osvědčil Meměl by scházeli v
žádné rodině Cena 25c a 50c
V lékárnách a u W F Severa
Co Cedar Rapids Iowa -
!§ UtUIMlIttl
Kalendář
"Amerikán"
již nemáme!
AČ jsme letos objednali větší zásobu kalendářů těch než jk
Z obyčejně přece se nám jich nedostalo a jelikož nám vyda- o
W -1 :u _ _ a _ r _jxi:i X ti a _ „:unA" A
"ani dost pro sebe nelze nám posloužit! jimi ani těm naším jí
přeďplatitelúm kteříž si kalendář "Amerikán" za prémii Jí
přáli Ty jimž nebyl "Amerikán" dosud zaslán žádáme Ji
o laskavé sdělení přejí lí si za prémii kalendář jiný Čí má- jj
me li jim doplatné na kalendář ten vrátit aneb k jich před- O
platnému připočísti yv A
VYD POK ZÁPADU
V úctě
Tóž i Vilímkův Humoristický kalen-
dář jest již rozebrán
1
o
ř1
1 fe -
v
Willow Springs Pivovar
i Z E L E ti t "T R A 0 1 NG S TA □ P S "
Pí'?
Za $3 00 zelených Trad
iag Btampg s každou bed
nou STAKS & 8TRIPE9
(3 tucty pintových lahvi)
—cena
25
r
Zaí5XM) zelených Trad
ínfí Stamps a každou bod
nou
STARS STRIPES
'r
(2 tucty kvartových lahví)
zrn
í
Přcdpla(to so na Po
krok Zánadu nonzá $
1 m 1 T r
rcíné Do (tehlOlPOÍiíi
Pamatoite
EromS toho že doiitanete nejlcpší lahvové pivo dosta
I ncte též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-
Jng Btampa" i
Objednáte sl poStoo néb telefonem 1300 nebo 1085
U 'J-
1 ÍIHJ--
T KeJoWíbcncJ?! střcálsko íechft z Omshy i venkova Jest 1
I Elegantní zařízený HOSTINEC i
é wrj Tinnii„
"F TSTfwS h AV± II Iři n llAtvnwl lil
# W W BU N W V WV-4 V I jlMJ MW u JtVIIWIU ui
t
♦
27- O hojnou pHzeQ kralanu žádá JOS NOVÁK
I
r _________ 4
Výteřn Krngfiv "Cabinet" atíle na Cepu Jakr3 i neJlcpSÍ piva lahvo
vá Jía e-íadč má pouze ta scJlcpM vína jemné likéry a výborné doutní
ky Chutný zákuoek vždv no ruee
j uujuvu plitou kinuu íuua
1 í 'tf i! :
ii "
] l 4
ř
NejstarSÍ a nejlepSí místo pro schflzku jest
3 TWi IřÁTOfm A RESTAURANT A
t ŮU lYL a U AJb Aa hostinec
í t- v Ala IflOO Farnam ul
-Pravá importovaná piva nálepu Plasftk6 t MřSřanakého pivo
Tru t Plzni r 0prhlírh llohmu Mu nich Bavaria nivo Pivo Anhemer-
2 Buecb a světoznámé Faunt získalo roxsablou reputaci
2 Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podlaze
40tf
:
:
'
- 4 -
M
B ' 1 t - I
_
I
pomntk:
A - __ - '_ A ' JkA 1 —w j-w M
' žulové a mramorové
Cil -E-i -m TVT W
í jj ránu ovaKAv
St Omaha Ret
O
v:-
1413-15 SoUtb St
(naproti Howlu Praba)
Velk sklad krásná práce a raručena Kuptt'
si pomník v Omaze Co -Šetříte zaplatí
vám více než cestu
-1