Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 28, 1904, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Zapadl
fUlUSWED wrmv
"ufcliiti1 bf iHÍhíUhlnf (H
t% I3tl Howard 8l~rrl8913
dubscrlptlon by n%ll - 1100 prr yeat
Yycbitl kaldoo středa
rí:
IlOt 1911
TfdiintolfVí SnM PVrVi
I i M ÍHtWIM topol i4é
Hawtrd ti - Ttltfos 191)
nboť
f nlttlt loditkou do domu I1K
f ntUt lodákou poltoTtl II 'X
dwa pro Ppojtoé Stály a Kanadu II
dača ' II
ObáUjT
Prohni % r(n4 obláikjr ncřiJ?liipm pnuto
ti drobné tililkl"? HwJní vatkrml i nttir
h 11 Jt ( nali řiftrna 75 vtih fit trlkrét Zh
(imií alaitrrf blahopřáni r(i a Jim I"lt
ji w 00 til pxlca ta tit tm-r jnoiii
fwhť k 't arota klUolí B4nári' tulil
tik vlkcu bliiku rnlil uMlfl (i-nr
iiifck na 4el4í duktu oumi f a ocuotni tin
iMfidáal
Zaallby Baaaz
jň anlbaxcainMI' kdi koupí na polti
!# eiprraau "M(-r Orfhiř" a tjl nim a
Mťle TU r ř# iiSiřovauem dobito aneb jxv
j-tUafi koluvni Jaat ráillka lta Kdo
ehce piatltl cheoWuM" aa bank nwhf ruila
itt caatů prM t t4H Bulím platit
wmka sa kirkci anau ar kvapí immku
ďrat) na Omiltra %cagO Htw ork iN
Blat drabnjcb Pfl8 plUwřme t I I-
fntaT4 kalkr tím bar Ufllkr naehr 1tou
aaouucnan afreauu pouta 1
wnláoy aU j
1
raaou pouta tak
Pakrok Západu
Omaba Nab
Ootba Neb 28 prosince 1904
SEMENE AŽ SI
Nechť vAm s tImto
novým rokem
plyne Štěstí
plným tokem
Ať vám slunce
v cestu žití
paprskami
svými svítí
A v tom Štěstí
a v tom blahu
vzpomeňte oa
naši snahu
POČKEJ 8 VÝBĚREM
vybereS půdu
Pravda jest nejlepSÍ zbraní —
jenom ne v politice
1
Cleveland ztratil po posledních
volbách řeč a dosud jí nenašel
NEJLEPSIM PRŮVODCEM K RADOST"
Dému stáří jest rozumné a rozváž
né mládí
ťROMERNEMU STUDENTU TO VEZME
asi 30 roka aby se naučil jak
málo ještč ví
Někteří lidé jsou tak nerozum
ní že lampu zkušenosti dolévají
stále olejem hlouposti
Generál Noci mX aspoS naději
že bude příští štědrý večer veče
ftti na místě které si vyvolil
V Port Arthuru je RusCm hor
ko vzdor tomu ře tam teploměr
ukazuje jíž pět sttipfia pod nulou
Stezka znXmosti jest éirokX ale
cesta opravdového přátelství jest
úzká takže se dva lidé dosti
zřídka oa ní otkají
Kil s tím novým rokem
devatenáct set pět
se válečné štěstí '
vrátí Rusům zas zpět
Chadwickova trpí prý duSevnIm
vysílením- Její věřitelé jou na
tom ještě boř ti trpí teď fiaanč'
ním vysílením
Dokončení panamského průplavu
bude stát strýce Sama $300000
000 Hezká to sumička ale pro
strýce je to pravá maličkost
SEBASTOPOL BUDE fiEZPOCHYBV
chlubnými Japonci "zničen" ještě
několikráte zrovna tak jako byla
Pobieda a jiné ruské lodě
Chadwickova' nechápe že je s ní
nakládáno prý jako a obyčejnou
zlodějkou Ona si patrně myií
Že by to u nás mělo chodit jako
to chodívalo dříve
že malého zloděje vždy
spravedlnost stihala
ale z to velikého
a pokojem vždy nechala
Kdv2 Japonci dobyli 203-MKTR0
vý vrch tu vítězně rozhlásili do
svět že nabyli klíč k Port Art
huru Ale nějak ten klíč "nepa
tovar do klíčové dítky
minulem týdnu uobyli pry tne
líný 'klíč" Mftípme-li rtřednfm
prameoam jnotik'm tu
tento druhý 'kllč" tvolí men
ťcvooit BS Keekwtn hofe j
prý vhoicn tyla Japonci do
povřtíí předminulé m díle Tvrz
tato nalézá e dle mapy dvě mile
východně od trati drahý a 1 míle
od íclrínlřnf stanice v Port Art
huru Japonci nalezli v tvrzi této
jen pel nf díla (dle vlaMního do
znání) a tu vyvf4 z toho nade
vší pochybnost íe nenáležela tito
tvrz k hlavní pevnostní čáře ruské
Na vrchu Keckwan nalézá se ještě
jiná pevnost jež pitří k hlavo
pevnostní čáh kdežto tvrz Ja
ponci do povřtří vyhozená vzdá
léna jest tři čtvrtě míle od této
hlavní čáry Z této menší pod
řízené tvrze byli Kusové vytlačen
v listopadu ale laponci se v ni
nemohli udrŽeti a jest velice po-
cttyDno zdali na do byte posici se
budou moci udržeti nyní neboť
posice tato ovládána jest děly
hlavních tvrzí Japonci dle vše
ho chtějí vraziti klín do hlavní
pevnostní Čáry podél Železničn
tratě aby odřízli východní tvrze
a město Port Arthur od neisilněi
Ších tvrzí na Ljaotišan hoře na
lézající se Šest mil jihozápadně od
Port Arthuru a tak douíají snáze
zmocoiti se celé pevnostní čáry
obklopující město a přístav Ne
budou li mít však větší úspěch
nežli mají až dosud tu debyt
Port Arthuru jest věcí ještě nedo
zírné budoucnosti
Národní dluhy svéía
Po nějakou dobu veřejný dluh
různých zemí na světě zůstával
nezměněn následkem několika ro
ko jiz trvajicino míru ale v po
slední době se opět počíoá zvýfio
vat! následkem války rusko japon
ské která nejen že jest velice
náklidnápro obě zápasící země
ale stává se 1 nepřímou příčinou
zvětšeného vydání pro jiné země
jež se dluíí peníze aby buď zvět
šily své námořní síly anebsesílily
své armády pro všechny možné
případy
Z posledních tří válek které
bylv vedeny ien naše válka se
Špaoělskem neměla v následcích
svých rozmnožení národních dlu
ho ale za to válka Aoglie s ne
šťastnými republikami burskými
se osvědčila býtí velice nákladnou
pro loupežnou Anglii Jiné země
nebyly však válkou touto dotčeny
neboť námořní loďstvo nehrálo v
ní Žádnou úlohu a také nehrozilo
ní žádné nebezpečí že by také
některá jiná moc mohla do oné
války být zapletena
Avšak za to válka na dalekém
východě udržuje Evropu ve stá
u napjetí a rozčílení Zajmutí
obchodních anglických lodí v Čer
veném moři střelba baltické es-
skádry na rybářské lodice angli
cké v Sev moři a jiné menší
zápletky působily k tomu že
všecky velmoci evropské udržova
y a udržují zvláště svá loďstva
pohotově pro všechny možné pří
pady jež pojednou mohou z války
ruskojaponské vzniknouti
Vydání na námořní loďstva a ua
armády byla zvýšena ve všech ze
mích Evropy ale pouze Rusko a
aponsko byly donuceny na tato
zvýšená vydání dlužiti se peníze
Nov á půjčka Ruska obnášející
1250000000 a poslední vydání
vládních úpisů Japonska ve výš
$60000000 rozmnožily národní
dlub světa 'na Jtacoooooooo
eÉtě nikdy dluh teo před tím ne
dosáhl takové výše
Před několika roky se zdálo že
národní dluhy světa již dosáhly
svého vrchole ale za posledních
několik roků se dluhy tyto přece
en jeítě rozmnožily a rozmnožují
dále Kam to může za těch
O něrů dospěti?
Kdyby měla vypuknout! vše
obecně očekávaná světová válka
tu by u nepochybně tifktťté
chudil terně sotva tu clily v) pňj'iti
ptníte na vedení tJIky nrhoť jí
duet počínají se vlády MIMI
oranicím kde tn oitr ni mo
hou aískati půli ku od fmančnikn
sveta 1
Národní dluhy započaly s (ran
cotiiikou revolucí 1'řrd dobou
Evropa nevěděli ie mňJo tadlit
titi budoucnost lby ti caopattila
pcníie k vedení válek Poutě
Anglie byla obtížena' národním
dluhem jejž ti způsobila válkou
svou s americkými osadníky
Avšak za napoleonských váltk
počaly dluhy všech zemí vzrůstali
obrovskou měrou a od té doby
se stále rozmnožovaly Do roku
1848 obnášely již $8500000
000 ale největŠÍ rozmnožení uá
sledovalo od r 1848 a obnášelo
průměrně až do tohoto roku
$425000000 ročně
Národní dluhy od počátku se
rozmnožily o 1100 procent kdežto
obyvatelstvo zadlužených zemí st
rozmnožilo pouze o 150 proc Ja
kým velikým břemenem se takový
veřejný dluh stává pro obyvatel
stvo té které země toho důkazem
jest Francie která má největš
národní dluh V r 1820 ročni
úrok z tehdejšího národního dluhu
Itjího obnášel průměrně $I 2S na
jednu hlavu kdežto na dnešní j
dluh obnášející $5800000000
připadá na každou hlavu $628
úroků Počítáme li Že průměrně
každá francouzská rodina má čtyři
členy a Že průměrný příjem tako
vé rodiny obnáší $300 dle toho
připadá z příjmů této rodiny pl
ných osm procent na úroky ná
rodního dluhu Francie
Ve velmocích světa pouze Spo
jene Maty cini vyminkn neDor u
oái veřejný dluh nevzrůstá ale
každým rokem se zmenšuje
Úřední sčítání hlasfi z posledních
presídentskych voleb
Konečně v těchto dnech ozná
meno bylo úřední sčítáni niasa z
posledních presidentských voleb
Toto úřední sčítání je ve výsled
cích svých dosti zajímavé a proto
mu věnujeme zvláštní článek
V následujících státech ode
vzdány byly většiny pro republí
káoské elektory:
Rtpublikinski sídly:
Pro Pro JImomtcH
Jtoti1t Purknra bf f il
Callřornl V)sm Wm
Oolorado lílWT 100105
CorinficMcnt IllOnS 1tH
Ofilaware 2JTM
Idaho 4771 M4H0
Illlnol „„ ÍÍZM5 37 606
Indiána :VÍ'm 9Hm
Iow „807V07 14BUI
Kamaa 210403 S4 HO
Malno 6447 97610
Maryland „1O04Í7 100418
Maaaachnaetta „ M7SZ8 166716
MktilKan 368SI6 177016
Miju4wla 914073 6611
MImouM ajl447 S'J6S7
MoBtena 34 m ti 773
Neliranka 1íwrM UMO
Nevada 6061 3611
New 3anipbirs MSrt XI 613
New lttmr 146'64 mW
NewTork m M fKSm
Nortii Dakota MWJ HM
Ohio mm SI4 674
Oragoo 60466 17MU
rciovíí ¥A0ÍiJ TÍÍ30
libode Lil and 41606 94M0
Síjuth DakoU 7! m SS002
Utah 62444 83413
Varmon 404M 0777
WablpgUin U)M ÍH016
Wet Vlrglola 13!60S 10fM
Wlaconalo W)I64 124K7
Wyomlni- V)W 6060
84 Mí
0O1
mm
03014
16S766
126003
WS07
61
vi m
!4rf 347
Vf)
131M
H6 63X
nm
01704
I79S-S
3HW
8M42!
iXVM
%: s
16 766
M (Mi
9Vii
306X3
ivm
ÍI7VI
1V)0M
nr0
ťbroem 7016 34 S0M77 ZjmaVň
Demokratické ttity:
Pro Pro I'rkř'B
Parkara Itoocfalta
Alabama 70bT 02473
Arkanlaa 64 434 46660
Eiorlda 07046 8314
OeorfU 83470 24 (tli
Kantucky ZI7170 ri
Loulilaaa 47706 6
UUaltflppi 63360 3147
Nortb Carollna 1241 VI 60443
HootbOaiolloa S(63 14971
Teooeaao 131706 106476
Texaa 167220 6u30
Vlrflnla 80638 464í0
Cbroem 1120714
Roosevelt o t držel
úředních tabulek
67365
1774
16733
60460
11603
42603
60133
41670
aor2
0flS7
116011
841X6
a to ta n (vftM vlitma ktrtnu
kdy kandidát inciideHnlvt ol
dthl
Éa a a a a
Uhtnnn oiiovMáno !i)io pro
rrpithlikánftktj ft drniokralU ké
flrktory 13506056 Matů v řece
luoi proti ll7il4iJ blatům
o1fvdaiiýin v r iq-jO Moosevrlt
obdrřcl 336 c I -Morálních hlasů
proti M o} tř Nkl 1'arkrr Hryan
v r nio olnlrřcl jich 155 McKin
ley ayj v r 1H96 Hryan jich n řl
176 McKinN-y 271 Tak rrp
vctMna v f icktfiritu vzrostla c 95
hlaů v r iSgo na nj6 v r 1904
Z ostatních menších politických
stran učinila mana socialitická
největŠÍ pokrok apřekonala daleko
otrann populistickou V eHku
obdržel kandidát je jf Debs 39a
857 hlasů V Illinoišiu odevzdáno
bylo pro něj 69225 hlasů v Ohiu
36 260 v Ntw Yorku 34443 v
Kalifornií 29 535 ve VVisconsinu
28220 v Peunsylvanii 31863 v
Kansasu 15 496 v lowě 14847 v
Massachusetts 13604 v Missouri
13008 a v ostatuích státech bylo
en odevzdáno pro Debse po ně
kolika hlasech
' Jak hluboce klesla populistická
6trana toho důkazem jest že i pro
prohibiční kandidáty bylo letos
odevzdáno více hlasů nežli pro
kandidáty strany populistické ne
boť prohibiČní strana obdržela
248411 hlasů populistická pouze
124 381 hlasů z oichž nejvíce jích
obdržela v Georgií (22615) a v
Nebrasce (20578) Socialistická
dělnická strana (radikálnější frak
ce socialistické strany) obdržela
pouze 33519 hlasů
Z posledních voleb jest vzrůst
socialistické straoy pozoruhod
ným V roce 1900 strana tato
obdržela pouze 87 814 lil kdežto
posledních volbách odevzdáno
bylo pro její kandidáty 392857
hlasů a dle toho stoupenci soci
alistické strany sc rozmnožili
pattronásobnč za poslední čtyři
roky ______
f44AAiá4AAiAAAi4AAAAAiAaA
AA A A4 A A A AA AA A AA A á A A AAAA
Due 24 prosince 1904
Pani Hrokctová vrátili t ji! 1
Umahy kde iq podrobili oprnci
Navrátila se úplně uzdravena k
poičtc svých milých i čelných
svých přáttl
Dr Pecivál složil právě zkou
šky lékaltké pro stát Kansas Ze
30 lékařů kttlli ta zkouškám tčm
podrobili pouze 21 obdržel certi
fikát a mezi těmito byl tčl nál
milý doktor jrnž bjl druhým nej
lepším z nich- Stoulí to zajisté
jen ku cti lékaře Čecha Gratulu
je mel
V pondělí onemocněla vážně
pí Gregorová Stařičké paní pře
jeme brzkého uzdravení
V sobotu skoupil náš obchodník
p jos lampier ohromné množ
ství drůbeže jako slepic kachen
hus a krocanů Váha drůbeže té
Obnášela tunu bez dvanácti liber
Redaktore to by tak bylo po-
ŠuŠfiání co?
Kdo bv se chtěl Dodívati do
Čech aneb povolat! sem za sebou
své přátele a známé zajdi si k p
Jauu Tobiášovi a ten prodá ti lí
stek Dřenlavnf i Železniční aí
teplé světnice tvých milých ve
staré vlasti Dále můžeš zaslati
jakýkoliv peaěŽitý obnos prostřed
nictvím jeho společnosti a buď
ujištěn že bude správně doručen
těm kterým je určen
V sobotu sešlo se více známých
u p vanička jemuž přichystali
malé ale velice milá nřekvanenf-
čko lak se dovídáme bavili se
hosté výtečně Za zábavu dlužno
ovšem děkovati na místě na po
sledním čtveráku "pagátlovi"kte- í
ř
Nvlnky z Nové Prahy Minn
Dne 26 prosince
Policista Frank Hílek je nemo
cen chřipkou
Slečny Mary a Roza Suchomel
ovy pri tiy ze &t iraui domů na
svátky
Rád Cechoslovan č 3 ZCBJ
a é
ouoe odoyvat dne 31 prosince
novoroční zábavu
Frank Suchomel chtěl jet v ne
děli na návštěvu do sousedního
města jordan ale zmeškal vlak
'roto si musel zjednat z veřejné
stáje koně Když jeli s rodinou
byli trápeni žízní a z té příčiny se
zastavili u sv Benedikta na dvě
lahve novopražského moku Pan
Suchomel se zdrží v Jordan až do
úterka do poledne a pak se podívá
zpátky na svůj domov
V sousedním městečku Jordan
zastřelil sc krajan Joití Kíncl z
nešťastné lásky Pracoval pro
jednoho Irčana E C Campena
f a+ a a
di rairiCK Minn po 14 let a
seznamu se s jeho schovankou
Udržovali spolu nedovolený po
měr až se konečně o tom Campen
dověděl a Kiocla vyhnal Milenci
se chtěli vzít ale Campen to ne
chtěl dovolit že prý Kincl není
katolík To si tento vzal do hla
vy že se zastřelil
Kontraktor Frank Suchomel má
smlouvu na slávou pěti domů a
dvou stájí S F
L
1
úle těchto
sČítacícb o
546470 hlasů více nežli Parker
rý se představil v novém mun
duru
Dr Pecivál již zase honí a pro
jíždí se na svém automobilu Jde
mu to íak náleží k duhu
Pan J Zeman bydlící za LHacV
Wolí vozí dříví na svou novou
stáj z českého dřevařského ob'
chodu ve Wilson
Pojištění proti ohni obstarává
řádně a svědomitá pan J Tobiáš
kasír ve Farmer's State bance
Počasí máme krásné a nemůže
me si pomoci abychom si neza
zpívali "Když zlaté slunéčko" atd
Pan Frank Veverka pověsil svůj
svobodný stav na hřebík a oženil
se se slečnou Purmovou Gratulu
jeme I
Nuže Sotrábku jak teď? Ne
chtěl bys nějakou tu rybku od
Macka? Zder v Kansas jích máme
o jemínáčku jemine! A víS proč? 0
Protože zde máme více strnišť
nížin a Že pasou se nyní na zele
né pšence
A ty Vášo tam v Touhy pošli
Mackovi k novému roku nějaký
prezent sice nebude ani vědět
jsi-li ještě Živ
Přeji ct redakci a milým čtená
řům "Pok Záp" íťauný krok v
nový rok zůstávám Váš kteréhož
na pekáč nedostanete
Macek
Skvostný nástínný kalendář
český umělec pan E V Náč
herný akademický malíř v New
Yorku opět vytvořil dílo které
zvýší lesk jménu jeho Kreslil
tento rok elegantní kalendář o
dvou obrazích v mnohých bar
vách provedených pro Jostía Tri
nera známého vyrabítele hořkého
vína Tento kalendář jistě zů
stane trvalou ozdobou našich pří
bytků Kdo zašle vyrabiteli pod
adressou Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago 111 10
V
ŽáWirno naKe ct o'IlW-rate)a abv tfl
oinarr oviínf zmřny adr!y nikdy nc[-
rnenuii 0A'naclt mm tt a'irii podiu
I Irn se niíni
a zóroveři
iitiiiiJnl llnftm íiliHtnílIi'
y ťlreaářl Na MuAmvní zmřny ailreny P Triner posud vždycky měl
m- r""" iw ifnaar Křemeny českým umělcem a
ZmřBto adresa na řaor-li Že'kresby jsou rázu tak vzorného
flm-nn f aannlanl
Z (tará p(ita ttái) Předplaťte se na Pokrok Zápa
faAA7aJt I - —
vvuu ft""' Idu pouze $100 ročně
im uíetři mnoho nejřijniDtí centů obdrží výtisk kalendáře vy
iÉ) P'? Pou Chválili slušíže
I Na ojiuámi ní zmřny ailreny P Triner posud vždycky měl ka-
Do