Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 23, 1904, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    re ZE ZÁMOŘÍ $ h
Válka Ruska s Japonskem
Do Jisté ni Iry nmsací v celém
tile vibudil ruský tcrríJoberec
Kastoropny"t který " vyrazit dne
15 Hit v noci s přístavu v Port
Arthuru i vzdor pronásledujícím
ho lodím japonským Šťastně dora
til do čínikého pflstivu v Čifu
Zulící aaěhová bouře na moři byla
pro lodici dobrou ochranou jinak
bylo by ae ji aotva podařilo unik
nout! Zpravodaji (pojeného tisku
dostal se k lodi ale nebyl připu
štěn na palubu téže Kapitán
čínského křižáku Haj Jung byl
první osobou která vstoupila na
palubu "Rastoropnély" Měl s
velitelem krátkou rozmluvu načež
'loď vplula dále do přístavu a za
kotvila v témže místě kde kotvil
torpédoborec Řešitelný v srpnu
nežli odvleien byl z přístavu
japonskými torpédovkami
Když kapitán odevzdal své chi
frované depeše pro cara tu loď
byla výbuchem potopena pozdě
odpoledne Stalo se to co možná
nenápadně aby nikdo nic netušil
Na lodi zůstal1 jen jeden muž který
doutnáky zapálil a poslední práce
podal protest proti tomu te dovři
ruských námořníka pfiinslo li na
břeh ručnice To prý se přlil
ustauoveut o lodním udthlojnut
Loď tato podnikla odvážnou tu
centu jen k voli tomu aby podány
byly caru a ruskému národu spo
lehlivé zprávy o stavu pevnosti a
vyvráceny japonské lži) o CemŽ se
zmiňujeme ve zvláštní redakční
úvaze
Z tajných depeší odeslaných
kap Rastoropného uveřejňuje
miainterittvo pouze tylů vy&tLyi
General Stessel oznamuje:
"Mám čest sděliti vašemu ve
liCentvu Že Japonci prudce bom
bardovali naše tvrze dne 25 října
a sice na severu a na severovýcho
dě Následujícího dne poenikli
opět útok na naše pevnosti na
severní straně ale naše těžké dě
lostřelectvo a šrapnely rozehnaly
jejich reservy a útok byl odražen
Jeden důstojník a sedmnáct mužů
bylo nám zabito a na 400 poraně
no Setník zákopnického oddělení
Sacharov jenž byl dříve guverné
rem v přístavu Dálném zemřel
dne 27 října na tyf Není mi
-3 ihm
Dleírty vzata ruikm milířem rťort Artharu
generál anatol m stessel
hrdina dne Jenž byl v posledních ťi tocích na Port Artbur zrančn třískou granátu
na hlavo
vykonal Pak bylo slyšeli tři
temné výbuchy jen slabé a málo
st slyšitelné které loď u spodu roz
ť trhly Torpédoborec te pak velmi
rychle ponořil nad hladinu vy
čnívá jen Část můstku Rusové
ae patrně báli že je Japonci na
padnou jak se stalo v přístavu
Řešitelnému a loď jim zase od
vlekou V tom ohledu se nemý
lili neboť k vftčeru přijely do pří
stavu japonské torpédovky dle
jedněch zpráv dvě dle jiných
tří a důstojníci prohlíželi si tro
sky Na Rastoropném 'byly za
pečetěné rozkazy aby byl poto
pen kdyby nebyly nejlepŠÍ vyhlíd
ky že se bude moci zachránit
Dostatečné množství prachu bylo
dáno na loď tajně ještě dříve
nežli z Port Arthuru vyjela Ru
sové měli co dělal aby různé zvě
davce hlavně Amerikány udrželi
od lodě v bezpečné vzdálenosti
když měla explose nastati a aby
přece nevzbudili podezření Ame
rický celní úředník Koenig musil
býti takfka lstí na druhou stranu
přístavu vylákán Myslí se že se
Rusové k tomuto skutku odhodlali
teprve když se dověděli že se v
ústí přístavu objevily japonské
torpédovky Japonský konsul
možno touto cestou vyjmenovat!
všecky ty kdož se za posledních
bojů vyznamenal)
"Ode dne 28 října pokračovala
japonská dělostřelba nepřetržitě'
Dne 3 listopadu sděluje dále:
"Pozdravujeme císaře a modlím
se za něho k Bohu Naše radot
jest při tom tím větší Že všecky
nepřátelské útoky které trvaly
nepřetržitě po devět dní byly
odraženy Japonci slavili téhož
dne narozeniny svého mikáda a
zapřísáhli se že pevnosti dobýtí
musí Bůh je s námi Nejprudří
útok udál se dne 30 říjua ale
díky bajonetům zálohy a hrdínno
sti dobrovolníků střelců nepřítel
byl odražen na všech stranách
Japonci se nevrátili více k útoku
téhož dae a nechali všechny své
mrtvé nepohřbeny Duch našeho
vojska jest znamenitý a těžko ně
koho vyznačiti jakp zvláštního
hrdinu neboť jest každý z vojáků
hrdinou Bombardování jest ne
ustáté Japonské ztráty byly
ohromné a obnáší nejméně 10000
mužů"
Sděluje se že byl Stessel zasa
žen do hlavy třišťkou granátu
když velel ruskému oddělení
kttré zvláště zuřivý japonský útok
Zdarma!
PoMtl Min ivi )nnni a
htlrrmi my vám t aMrina
vypUrrn n"&1il'ndM n
luh lt"Y )kn rcnitmi
kni tni fittnliu(H nnm
rfittiTh HUtí jk )
Huleni J-t iHp]"no
ke ItftltM nlijednav ťs rá
roven kriimiou ukletilH
WSBT
"V"E33LjIk:A
sváteční nabídka
í!"" vo Víniích a likérech
My činíme náledujfet SKVĚLOU KOMBINAČNÍ NABÍDKU za kupní ceny ibychom
mohli tisícům našich uspokojených odtčratelů dát příležitost k tiskáni nejjcmnčjších likérů
pro POSVÍCENÍ a VÁNOCE jel se zároveň hodí výborně k darům Následující kombinace
jest zapskována v úhledných bedničkách po 6 a ta kvartech
NAŠE ZÁRUKA— Pakli po obdržení našeho zboží neshledáte ie jstr obdrželi TU NEJ
LEPŠÍ LÁCI JAKÁ VÁM KDY BYLA NABÍZENA a to nejlepšf zboží ktrré jste kdy oku
sili tu můžete zcela krátce vrátiti zásylku a my vám zašleme zpít peníze bez průtahu
1'AMA'iTJTK my znMeme vám 6 krartíl Jlclil rena Je l za fl65 aneb 12 kvartů v ceně f 12
tj placené za h75 Jíníc nabídka
1 kurt Hillcr' Oll Htandard Vhlkey pravá cena flM
pliíi4 T cdrocf r nuM vlaetiil lihomr"? W !nilll Kj mrnei tládon Kp KUift
' Známka tm kW Mhl rarnčojld (lutolu táft a fllu
1 kvart Ilillcrs Old Priváte Stock Whiskey pravá cena $1 00
1 kvnrt lliller'1 Puro Old Hock and Hye pravá cena $100
1 kvart illlleťa Old Cul Port vína pravá cena 75
1 kvart lliilera Uherské Hlackberry Hrandy pravá četa 1100
1 kvart lliller ř Bpecial Keserve Apricot pravá cena tlOO
Celkeni $8 00
Tento krásný výbřr ncjvS Jemných likérů v ceaě $0 za 8485 aneb dvojí množství čili 12 kvartů v ceně
$Iv 8-- koVttli pou7„ jen jigtou íiíst tčehto bedniček abychom získali nové přátelé a proto li musíte s
objednávkami pfispíSiti Tato nabídka pozbyde své platnosti dne 31 pros 1904 a více nežil jednu bedničku
objednavateli neprodáme
713 WMain St
} Looisvllle Ky
ISOtf Fariiam St
Omaha Neb
Fi&te Dept A
HILLER LIQUOR COMPANY
IlatllleM n Importéři
odráželo Rána jeho je sice bo
lestná ale nikoli nebezpečná a
Stessel se proto velení nevzdal
Posádka RastoropDého přivezla
sebou Číslo časopisu "Nový Kraj"
vydávaného v Port Arthuru v
němž je zvláště zajímavá zpráva o
ruské hrdinné amazonce Hariteně
Korokievičové:
Muž její jako záložník přidě
len byl pluku ke službě v Port
Arthuru Tela s ním však v
'
Charibiou ji zadrželi neboť ženy
dále nesměly Oblékla se tedy za
muže a provedla něco co se po
dařilo jen dvěma zpravodajům a
několika japonským zvědům pro
nikla totiž skrze stráže až do Port
Arthuru dříve nežli jej Japonci
sevřeli Pak vstoupila do pluku
kde její muž sloužil Súčastnila
se mnoha krvavých bojů a výpadů
z pevnosti a ačkoli brzo bylo její
pohlaví poznáno dovolilo jí veli
telství za veliké zásluhy Skvělé
hrdinství obětavost a vliv jakým
na 8vé spolubojovníky působila
aby u pluku zůstala Bojovala
stále po boku svého muže Tento
byl raněn dodán do nemocnice
žena šla jej ošetřovat a pak se
zase a ním vrátila do bitevních
řad- Pak byla poslem setníka
Guzakovského od 30 pluku a do
dávala zprávy na místa nejnebez
pečnějšl Při této práci v nej
přednějším zákopu kát )ž se od
vážila zabila jí japonská šrapnela
vespolek a osmi jinými vojáky
Byli pohřbeny ve společném hrobě
a mrtvola Haritentina zabalena v
ruský prapor Časopis k tomu
dodává: "Hariteoa Korotkievičová
dala skvělý příklad hrdinské obě
tavosti a bezbojácnčho umíráoí
nejenom našim vojákům ale i
četným vyŠSÍm důstojníkům Ne
každý se jí nevyrovná"
Hrdina dne
Dnes je nejen v Rusku ale v
celém světě gen Stessel nejpopu
lárnčjším vojevůdcem a aby vážení
naší přátelé důkladně seznali
tohoto hrdinu dne k němuž 6e
obrací očí celého světa tu podá
váme zde krátkou životopisnou
črtu jeho
Je tomu již déle nežli 39 roků
co dva nadějní mladíci opustili
vojenskou akademii v Pavlově
kterou byli a výtečným prospě
chem vystudovali Mladíci tito
byli zařáděni jako důstojníci do
carovy armády k níž přináleží až
do dnešního dne
Dotyční mladíci jsou nynější
ruští generálové Anatol M Stessel
a A N Kuropatkin
Oba sice společně studovali
avšak nikdy nesloužili společně v
I jednom a témže pluku Teprve
nyní byla jim přikázána společná
práce v jednom a témže dílu země
ku které soustřeďuje ae dnes po
zornost celého světa
Stessel pochází ze staré vojen
ské rodiny jejíž rodokmen spadá
a£ do doby Karla XII krále
švédského Po smrti tohoto vla
daře jeden z jeho generálů kteří
padli do zajetí nepřítele usadil se
v Rusku
Tento generál jmenoval se Stes
sel oba jeho synové Ivan a Mi
chael vstoupili do ruské armády a
osvědčili se co udatní důstojníci
cara Pavla Byli vychováni v
řecko katolické víře avšak otec
jejich zůstal Luteránem až do
smrti
Ivan ve válkách proti Napoleo
novi I se zhusta vyznamenal U
Borodina bojoval v čele jednoho
pluku císařské gardy a car Ale
xander jmenoval jej později gu
vernérem svého oblíbeného paláce
v Carském Sele Jedna ulice v
sousední obci jmenuje se až dosud
ulicí Stesselovou
Michal Stessel byl řadu let dů
stojníkem jízdy a dosáhl hodnosti
plukovníka hulánů carské gardy
Mimo to byl vrchním velitelem
tělesné stráže carevny
A synem tohoto Michaela Stes
sela jest Anatole Stessel — nynější
neohrožený obhájce Port Arthuru
Anatole byl 10 roků stár když
ho otec jeho poslal do kadetní
školy v Petěrhoíu kde ale setrval
pouze jedei rok na to navštěvo
val velkou válečnou školu v Pa
vlovč Zde seznámil se s Kuro
patkinein s nímž uzavřel úzké
přátelství V roce 1866 byl Stes
sel vřaděn do Rostovskyho pluku
pěchoty kdežto Kuropatkin ode
bral se do Asie kde sloužil pod
Skobelevem
V roce 1876 súčastnil se Stessel
jako poručík války a Tureckem
Byl pjraněn zotavil se ale záhy
načež byl povýšen na setníka Ku
konci války vyznamenal hp v ně
kolika bitvách načež po uzavření
míru obdržel čestnou šavli a stal
6 majorem
Na to započala Stesselova ro
mantická životní dráha v Asii
On jest jedním z nejvčtších žijí
cích znalců sibiřských záležitostí
a důkladně zná jak západní tak i
východní území této obrovské
ruské provincie
Během posledního povstání bo
xerů v Číně bylo jméno Stessela
Často vyslovováno Od té doby
Žil téměř výhradně v Port Arthuru
kde se svým soudruhem a příte
lem generálem Pflugem docílil že
jest tato pevnost takřka nedobyt
nou Lepšího obhájce Port Ar
thuru by Rusko sotva nalezlo
Stesselovi dostalo se výtečného
vojenského vzdělání On jest
neústupný jako jeho strýc který
u Moskvy vzdoroval Napoleonovi
a udatoý a neohrožený jako jeho
učitel Skobelev Od roku 1875
jest ženat a Věrou Stesselovou a
z tohoto manželství pochází jediný
syn Alexandr Anatolevič který
jest důstojníkem v druhém střele
ckém praporu carské gardy v
Carském Sele
U Mukdtnu
Jak situace v přítomné době
vypadá tu v tomto roce asi již
sotva dojde k nějaké velké bitvě
mezí armádou Kuropatkioovou a
Oyamovou Japonci učinili dne
z& list pokus dobýti vrch Puti'
lov který tvoří klíč na levém kří
dle k ruské posici a kterýž byl
jak známo dobyt Rusi s ohromný
mi oběťmi tento pokus se však
Japoncům nezdařil a po značných
ztrátách rychle ustoupili Od
onoho dne se strhují pouze malé
denní srážky mezi předními strá
žemi a kozáckýmí rozvídkami a
také časem zabouří dělostřelecký
souboj leč to jest vše
Počasí jest již hrozně studené
leč vojsko leží v zákopech a proto
zimu tak necítí
Přetíženi mládeže
Pohleďme jen na spoustu knih
a na obtížné úlohy jež dětem ve
škole jsou předkládány bez ohle
du na to jak jsou tělesně a du
ševně vyvinuty a užasneme Po
žadavky na děcko kladené jsou na
mnoze přehnané a činí děcko
slabým nervosním Zvláště jeví
se to u věku kdy děti blíží se své
dospělosti tělesné: vidíte je slabé
umořené nervosní mrzuté ačkoli
v tom Lne mají býti obrázkem
zdraví s krásy Jsou jako bez
krve A skutečně krev jejich ne
stojí za mnoho: jest slabá nedává
dosti výživy tělu Potřebují krev
novou sílu a energii Trinerovo
Léčivé Hořké Víno jest jediným
na světě lékem který v každém
případě dokonale je uzdraví Silné
tělo a silný duch snadno pak pře
konají obtíže jež před tím zdily
se nad dftakou možnost Vstu
pují pak děti v život plny nové
odvahy Slabé ďámy stále po
stonávající naleznou v léku onom
úplné zdraví právě tak jako mladé
dívky a staré matky Jest to lék
rodinný pro celou rodinu určený—
od děcka do dědečka a babičky
Všem uzdraví Žaludek dá chuť k
jídlu vyčistí krev sesílf svaly a
nervy Kupujte pravé Trinerovo
Léčivé Hořké Víno a výsledek
bude vždy dobrý V lékárnách
Přímo zašle Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago Ills